12 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29353

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


AMBALAJ ATIĞI BELGELENDİRME HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


KABİNLİ TELESİYEJ LİFTİ REVİZYONU HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


FABRİKAMIZ İHTİYACI 42.500 KG. SABİT PANCAR BOŞALTA MAKİNASI ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALİ İŞÇİLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ MT 55000 VE MT 5700 ÜNİTELER İÇİN MUHTELİF MOTOR MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Akıllı Kart (Kartlı Sistem) Yemek Hizmeti” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 04.06.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 04.06.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

4214/1-1


AMBALAJ ATIĞI BELGELENDİRME HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın, Ambalaj atığının belgelendirme hizmet alımının yapılması, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Ambalaj atığının belgelendirme hizmet alımına ait teklifin verilebilmesi için Fabrikamızda İş Güvenliği Uzmanımızdan bilgi alınabilir.

3 - Teklifler en geç 21.05.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

4202/1-1


SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2015 yılına ait olmak üzere İşletmemizin 6.145 dekar hububat alanının hasadının yapılması, 3.145 Dekar Hububat alanından 600 ton hububat sapının balyalanıp İdare tarafından belirlenen alana taşınarak istif yapılması ve kalan 3.000 dekar alanda hububat sapının ihalede teklif edilen dekar fiyatı üzerinden ve hesaplanacak KDV tutarıyla birlikte bedelinin ödenerek hububat sapının teslim alınmasına dair Sap Karşılığı Hububat Hasadı ihalesi 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak eden olmaması veya teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca uygun görülmemesi halinde ihale 27 Mayıs 2015 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - İhaleye ait Geçici Teminat 30.000,00 TL dir.

4 - İhaleye ait Şartname Mesai saatleri dahilinde İşletmemizde ve TİGEM de (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen yüklenicilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,

d) Yüklenicinin bulunduğu yer vergi dairesine kayıtlı olduğu ve ihale tarihinde gerçek usulde “VERGİ MÜKELLEFİ” olduğuna dair belge ibraz edilmesi,

e) İhaleye katılacak yüklenicinin şirket olması halinde;

1 - Şirket sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odası vs. resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve ihale tarihinde faaliyette bulunduğuna dair belge ibraz etmesi,

2 - Şirket adına teklifte bulunacak kimselerin şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir imza sirkülerinin ibrazı veya şirket adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname vermesi,

f) Yüklenicinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belge ibraz etmesi,

g) Halihazırda ihale konusu işle doğrudan iştigal edildiğinin veya ihale konusu işin yapılmasına yetecek miktarda ve istenilen evsafta Biçerdövere (2010 Model veya üzeri Model en az 5 sarsaklı ve 5 adet biçerdöver) sahip olunduğunun veya en az 01 Ağustos 2015 tarihine kadar kiralandığının belgelenmesi. (Kira Sözleşmesi)

h) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır. Aksi halde evraklar geçersiz sayılacaktır.

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

TEL      :  0 (252) 692 37 20 (2 Hat)

FAKS  :  0 (252) 692 52 29

4210/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   :  ALADAĞ              İHALE TARİHİ  :  27.05.2015

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      :  BOLU                     İHALE YERİ      :  KARACASU

 

Deposu

Emvalin Cinsi

Miktarı

Muh. Bedel

% 3 Teminatı (TL)

Açıklama

Durumu

M3.DM3.

Ortakıraç

1. SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

60,000

470,00

848,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

1. SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

60,000

440,00

794,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

2. SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

180,000

400,00

2.166,00

2015 Üretimi

Ortakıraç - Sarıalan

2. SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

500,000

380,00

5.717,00

2015 Üretimi

Ortakıraç -Sarıalan

3. SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

840,000

280,00

7.084,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

3. SKB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

60,000

240,00

434,00

2015 Üretimi

Ortakıraç -Sarıalan

3. SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

870,000

220,00

5.771,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç-Çaydurt

2. SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

85,000

350,00

894,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç

3. SUB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

15,000

280,00

127,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3. SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

850,000

270,00

6.912,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3. SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

100,000

230,00

696,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3. SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

Global

490,000

210,00

3.102,00

2015 Üretimi

Çaydurt

3. SKB.İn.Kt.Çk.Tom.

Global

20,000

190,00

115,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç

3. SNB.Çk.Tom.

Global

50,000

240,00

362,00

2015 Üretimi

Ortakıraç-Sultanköy

2. SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

60,000

370,00

668,00

2015 Üretimi

Çaydurt- Sultanköy

2. SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

95,000

340,00

973,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3. SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

80,000

300,00

722,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3. SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

1.340,000

280,00

11.288,00

2015 Üretimi

Çaydurt

3. SKB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

10,000

230,00

70,00

2015 Üretimi

Çaydurt

3. SKB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

10,000

190,00

58,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3. SUB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

25,000

230,00

173,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3. SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

560,000

220,00

3.711,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3. SNB.Gök.Tom.

Global

160,000

250,00

1.204,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3. SNB.KKK.Meşe Tom.

Global

10,000

270,00

82,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3. SKB.KKK.Meşe Tom.

Global

5,000

230,00

35,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3. SNB.İKK.Meşe Tom.

Global

5,000

220,00

34,00

2015 Üretimi

Ortakıraç-Sarıalan

2. S.Çs.Mad.Direk

Global

90,000

180,00

489,00

2015 Üretimi

Çaydurt-Sultanköy

2. S.Çk.Mad.Direk

Global

150,000

170,00

769,00

2015 Üretimi

Çaydurt

2.S.Gök.Mad.Direk

Global

20,000

170,00

104,00

2015 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

Global

1.085,000

170,00

5.569,00

2015 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

Global

360,000

170,00

1.848,00

2015 Üretimi

TOPLAM

8.245,000

62.819,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40’ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık %0,6 vade faizi karşılığı 7 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Teminat Mektubu vereceklerin Banka Teminat Mektubunun üzerine İşletme Müdürlüğünün adını ve ihale tarihini yazdırmaları şarttır. Eski tarihli mektuplar kabul edilmez. Gecikme faizi aylık % 1,2’dir.

3 - Açık arttırmalı satış 27/05/2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14:00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

4 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış Ek no: 1, 2 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - İstif numarası "Ş" ile başlayan emvaller harici, tüm emvallerimiz FSC %100 sertifikalıdır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60 - 61      FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

4191/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet yer 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince“ Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

 

Sıra No

Ada-Parsel

Adres

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Türkoba Mahallesi 113 Ada 2 parsel

9.298,00 m2

Ticaret Alanı

5.113.900,00 TL

153.417,00 TL

 

1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

2 - İhale 26/05/2015 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediyesi Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 adresindeki Ek Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Geçici teminat makbuzu ile Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 25/05/2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4188/1-1


KABİNLİ TELESİYEJ LİFTİ REVİZYONU HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri İşletme Dairesi Başkanlığı Kabinli Telesiyej Lifti Revizyonu Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi kapsamında “tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale kanununun 3 üncü maddesinin (a) ve (g) bentleri kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmelik’in” 36. Maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/55957

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Yunus Emre Mahallesi Küme Evler Palandöken Kayak Eğitim Merkezi 16759895 25080 - Palandöken / ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (442) 317 08 04 - 0(442) 315 68 41

c) Elektronik Posta Adresi      :  esrasul@hotmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Bir Adet Kabinli Telesiyej Lifti Revizyonu Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye idaremiz adresinde veya web sitemiz ihale ilanları kısmından ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                     :  Erzurum/Palandöken Kayak Merkezi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (on beş) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

     İşin süresi                          :  İşe başlama tarihinden itibaren 135 takvim gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  tta Gayrimenkul A.Ş Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 P.K. 06370 - A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  28/5/2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen fiyat teklif mektubu ve teklif cetveli.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma hâlinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması hâlinde,

4.1.6.1. Ortak girişim ise iş ortaklığı beyannamesi (Bu fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Ortak girişimlerde fiyat teklif mektubu pilot ve diğer ortakların her biri tarafından imzalanır.)

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuatına göre kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair taahhütname

5 - Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmiştir. Alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

6 - İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7 - İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 50'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 30'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

8 - İsteklinin ihale konusu hizmet alımında yer alan “makara grupları-rulman takımları-kauçuk malzeme grubu- Elektrik ekipmanları” malzemelerine ait teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunabilirler:

Yukarıda yer alan malzeme gruplarına ait;

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

Aday veya istekli imalatçı olduğunu gösteren yukarıdaki belgelerden birini sunabilir.

9 - İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

10 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektöre taahhüt edilen;

1 - Telesiyej lifti kurulumu ve/veya bakım onarımı,

2 - Gondol kurulumu ve/veya bakım onarımı,

3 - Gondol Revizyonu,

4 - Telesiyej lifti Revizyonu işini beraber veya ayrı ayrı yapmış olmak benzer iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

11 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

12 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

13 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

13.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri İşletme Dairesi Başkanlığı, Yunusemre Mahallesi Küme Evleri Palandöken Kayak Merkezi/ERZURUM adresinden satın alınabilir.

13.2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar tta Gayrimenkul A.Ş Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 P.K. 06370 - A.O.Ç. Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

14 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

15 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

16 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) gündür.

17 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

18 - Ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare işi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte serbesttir.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 22 - Faks: (312) 211 08 28

ticaret@ttagayrimenkul.gov.tr.

4204/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  1665

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler        :

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Üsküdar

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  ---

e) Ada No                                  :  1132

f) Parsel No                               :  57

g) Yüzölçümü                            :  430,38 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı

i) Halihazır                                 :  Boş

j) İmar Durumu                         :  Konut Alanı.

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı      :  Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Selamiali Mah. Kalemtraşçı Sok.

3 - Muhammen Bedeli               :  3.012.660.-TL

4 - Geçici Teminatı                    :  90.379,80.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  27 Mayıs 2015 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                           :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                     Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan / İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 30     Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                   :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih / İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

4252/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI 42.500 KG. SABİT PANCAR BOŞALTA MAKİNASI ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALİ İŞÇİLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İHALE KAYIT NUMARASI        :  2015/56569

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478 -

                                                            0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi(varsa)      :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi ( varsa )                :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  42.500 KG. SABİT PAN. BŞLT. MAK. (SİLO TRANSPORT BANDI VE DAĞITIM YIĞMA ARABASI) ÇELİK KONST. (DYA.TŞ.001 NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) İMALİ İŞÇİLİĞİ İLE TESİSİN EREĞLİ Ş.F.MONTAJ İŞİ

b) Yapılacağı yer                              :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI-MONTAJ ATELYESİ

c) İşin süresi                                    :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                              :  20.05.2015- Çarşamba günü - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 50,00 TL. (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK - TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - nolu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 20.05.2015 - Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4265/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ MT 55000 VE MT 5700 ÜNİTELER İÇİN MUHTELİF MOTOR MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2015/53407

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi      :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı           :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli MT 55000 ve MT 5700 Üniteler İçin Muhtelif Motor Malzemesi Alımı işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25.05.2015 Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 300,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4045/1-1