10 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29351

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden;


150.000 ADET PLASTİK SU TÜPÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MARTOPİKÖR SİVRİCİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


ORMAN ENVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


PAKETLEME VE ÇAY POŞET MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden;

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya döneminde Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 Adet Kamyon, 2 adet Yükleyici (loder) ve 1 adet Traktör Kepçe Kiralanması hizmeti işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                              :  2015/56140

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası

b) Adresi                                      :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası          :  Tel: 0 344 419 16 09    Fax: 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Fabrikamız 2015/2016 Kampanya dönemi Meydan tesislerinde hareket gören günlük tahmini 1660 ton olmak üzere kampanya süresince toplam 162690 ton malzemelerin 2 kamyon, 2 yükleyici (loder) ve 1 adet traktör kepçe kiralanmak suretiyle idarenin göstereceği mahallerden yükleme, boşaltma, taşıma, düzeltme ve temizlenmesi işidir. Kampanya süresi tahmini 102 gündür. İhale konusu işin miktar ve süresi +/- %20 toleranslı olacaktır. 

b) Yapılacağı Yer                         :  Elbistan Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  2015/2016 Kampanyası başından İtibaren Yaklaşık 102 takvim günü  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer                          :  Elbistan Şeker Fabrikası

b) Tarihi – Saati                            :  21.05.2015 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1İş deneyim belgeleri

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.Benzer iş olarak kabul edilecek işler.

Benzer iş olarak Kamu veya Özel sektörde yapılan her türlü nakliye, hafriyat işleri ve saha inşaat işleri (personel taşıma ve kiralık vasıta hizmeti hariç) benzer iş olarak kabul edilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 21.05.2015 tarihi, Saat 14:00 'e kadar Elbistan Şeker Fabrikası adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4193/1-1


150.000 ADET PLASTİK SU TÜPÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2015/55271

1 - a) Adresi                              :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sokak. No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  0 372 252 40 00 (70 hat)- 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  ttk@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 

PLASTİK SU TÜPÜ - MİD-135 (Ø26)

150.000 Adet

 

b) Teslim yeri                            :  Plastik su tüplerinin teslim yeri T.T.K Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, en geç 60 takvim günü sonuna kadar plastik su tüplerini 50 adetlik ve tapaları da aynı pakette olacak şekilde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  02.06.2015 – Saat 15:00

c) Dosya no                               :  1518020

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1- Plastik su tüpleri için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test raporları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 02.06.2015 Salı günü saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir

13.1-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

4196/1-1


MARTOPİKÖR SİVRİCİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Martopikör sivrici 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/54922

Dosya no                                   :  1524033

1 - İdarenin                                :

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın              :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Martopikör sivrici: 950 adet

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                :

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  28.05.2015 Perşembe günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.05.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4128/1-1


ORMAN ENVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

 

İhale Tarihi : 22.05.2015 14:00

İhale Yeri : Taşköprü İşl. Müd. Satış Salonu

Sıra No

Deposu

Cinsi

Parti Adedi

Adet

M3

Ster

Muh. Bed.

Teminat

1

Ardıçlık

1 SNB Çk Tom. Kln

2

50.000

420,00

632,00

2

Ardıçlık

1 SNB Çs Tom. Kln

1

25.000

440,00

331,00

3

Ardıçlık

2 SUB Çk Tom. Kln

5

125.000

390,00

1.465,00

4

Ardıçlık

2 SUB Çs Tom. Kln

2

50.000

410,00

616,00

5

Ardıçlık

2 SNB Çk Tom. Kln

8

240.000

350,00

2.528,00

6

Ardıçlık

2 SNB Çs Tom. Kln

7

210.000

360,00

2.275,00

7

Ardıçlık

3 SNB Çk Tom. Kln

25

1.210.000

250,00

9.100,00

8

Ardıçlık

3 SNB Çs Tom. Kln

16

800.000

260,00

6.256,00

9

Ardıçlık

3 SKB Çk Tom. Kln

7

245.000

230,00

1.694,00

10

Ardıçlık

3 SKB Çs Tom. Kln

4

140.000

240,00

1.012,00

11

Topçupınarı

3 SKB Çk Tom. Krşk

1

30.000

200,00

181,00

12

Ardıçlık

3 SNB Çk Tom. İnce

1

12.832

190,00

74,00

13

Ardıçlık

3 SNB Çk Tom. İnce

19

890.000

210,00

5.626,00

14

Ardıçlık

3 SNB Çs Tom. İnce

11

550.000

220,00

3.641,00

15

Ardıçlık

3 SKB Çk Tom. İnce

6

210.000

190,00

1.200,00

16

Ardıçlık

3 SKB Çs Tom. İnce

4

140.000

190,00

800,00

17

Ardıçlık

1.SNB Göknar Tom. Kal

1

10.000

430,00

130,00

18

Ardıçlık

2 SUB Gök.Tom. Kln

1

25.000

400,00

301,00

19

Ardıçlık

2 SNB Gök.Tom. Kln

2

60.000

340,00

614,00

20

Ardıçlık

3 SUB Gök.Tom. Kln

1

20.000

300,00

181,00

21

Ardıçlık

3 SNB Gök.Tom. Kln

5

225.000

260,00

1.760,00

22

Ardıçlık

3 SNB Gök.Tom. İnce

3

150.000

200,00

903,00

23

Ardıçlık

3.SNB Kayın Tom. Kal

1

30.000

250,00

226,00

24

Ardıçlık

3.SNB Kayın Tom. İnce

1

30.000

190,00

172,00

25

Ardıçlık

Çam Kağıtlık M3

18

734.909

185,00

4.085,00

26

Ardıçlık

Göknar Kağıtlık M3

1

50.000

185,00

278,00

27

Ardıçlık

Kayın Kağıtlık (M3)

1

20.000

180,00

109,00

                                                     TOPLAM

154

6.282.741

0

46.190,00

 

1 - İşletmemiz Depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 154 Parti Orman Envali 22.05.2015 Tarihinde saat 14.00 de Açık artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz Komisyonu huzurunda satılacaktır.

2 - Alıcı Taahhüdünden dönerse Şartname gereği sorumlu olacaktır.

3 - Satış şartnamesi İşl. Müd. ücretsiz temin edilebilir. İlanımız Orman Genel Müdürlüğü ve Kastamonu Bölge Müdürlüğün ile çevre İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. Global İstifler Satıştan 1 Gün önce Hazır olup, envaller ve parti adeti %20 Eksik veya % 30 Fazlası Olabilir.

4 - Müşteriler kanuni ikametlerini Ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren belgeyi yanında getirmeleri ayrıca şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler vekaletnamelerini noterden tastikli birer örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

TEL: 0366 417 11 19 - 417 10 67 - 417 19 51 - FAX 0366 417 33 57

BANKA HESAP NUMARASI: 9232823 (Taşköprü Ziraat Bankası)

IBAN NO: TR98 0001 0001 5409 2328 2350 01

4143/1-1


PAKETLEME VE ÇAY POŞET MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasının ihtiyacı, Paketleme ve Çay Poşet Makinesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.05.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere açıktır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3976/1-1