9 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29350

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İzmir Çevreyolu Harmandalı Kavşağı - Koyundere Kavşağı (Km: 2+500 - 10+000) arasındaki kesimin, 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1 - Otoyolun bu kesimi 09/05/2015 tarihinde trafiğe açılacaktır.

2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat)

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir.

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin almaları gerekmektedir.

7 - 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince ilan olunur.

4190/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Arabzade Eğitim Kültür Hizmetleri ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Behlül ENGİN, Mustafa AKŞEKER, Fazıl ENGİN, Ayhan ALACA

VAKFIN İKAMETGÂHI: Kocaeli

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kocaeli 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/02/2015 tarih ve E.2014/587, K.2015/76 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Gayesini "İnsan" olarak belirleyen Vakfımız; bu gayeden hareketle, Yüce Milletimizin nesillerini "Milli Kültür" ve "Milli Şuur" bilincine sahip olacak bir şekilde yetiştirmeyi görev edinmiştir. İnsanımızın gerek maddi gerekse manevi gelenek ve göreneklerine, örf ve adetlerine bağlı kalmasını; milletimizin kadim kültürünün önemli bir unsuru olan 'Tasavvuf' bilgi ve görgüsüne aşina olmasını sağlamayı amaçlamıştır. Ayrıca Vakfımız, eğitim, kültür ve sağlık meseleleriyle ilgilenmek, ihtiyaç sahiplerine imkânlar ölçüsünde ayni ve nakdi sosyal yardımda bulunmak, İlgi alanı çerçevesinde rehberlik hizmeti vermek, mümkün olduğunca toplumun bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu suretle toplumsal yapının ve duyarlılığın gelişmesini sağlamayı amaçlamıştır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000. - (ellibin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Behlül ENGİN, Mustafa AKŞEKER, Fazıl ENGİN, Ayhan ALACA

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde varsa vakıf borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklarının benzer amaçlı hangi vakfa kalacağı mütevelli heyetçe karara bağlanır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4133/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) 

Profesör kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları / Nefroloji

Profesör

1

4149/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Van İli Tuşba Merkez İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fon Kurulunun 13.02.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararları

VAKFIN İKAMETGAHI: VAN

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Van 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.05.2014 tarih ve E:2014/185, K:2014/204 sayılı  kararı.

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik kanununun amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak diğer kanun ve bu doğrultuda düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkca tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL. (EllibinTürkLirası)dır.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye sonucu artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonuna intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4131/1-1

—————

VAKFIN ADI: Siirt İlahiyat Eğitim ve Kültür Vakfı (İlahiyat Vakfı).

VAKFEDENLER: Murat Erman, Cemalettin Erdemci, İhsan Süreyya Sırma, Yasin Aktay, Abdullah Ünalan, Adnan Memduhoğlu, Fadıl Ayğan, Cemalettin Sancar, Ayaz Akkoyun, İhsan Öktem, Mahmut Nedim Alpdemir.

VAKFIN İKAMETGÂHI: SİİRT.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Siirt 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/04/2015 tarihinde kesinleşen 23/03/2015 tarihinde tavzih edilen 19/02/2015 tarih, E:2014/978, K:2015/155 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin fiziki yapılarını geliştirmek, korumak ve yaşatmak, öğrencilerin eğitimine her türlü katkıda bulunmak, bilginin artırılmasını ve toplumsal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak, öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını ve akademik gelişimlerini desteklemek, eğitim ve kültür kurumları kurmak, kurdurmak, işletmek, ülke içindeki ve dışındaki diğer eğitim amaçlı kurumlarla ortak projeler yapmak, sosyal ve kültürel, sportif ve sağlık yönünden gelişmiş bir nesil yetiştirmeye yardımcı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00 TL. Nakit.

YÖNETİM KURULU: Murat Erman, Cemalettin Erdemci, İhsan Süreyya Sırma, Yasin Aktay, Abdullah Ünalan, Adnan Memduhoğlu, Fadıl Ayğan, Cemalettin Sancar, Ayaz Akkoyun, İhsan Öktem, Mahmut Nedim Alpdemir.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin kararıyla diğer ilahiyat vakıflarına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4132/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            :  Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN

Tel                 :  0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    :  HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Celalettin Yürek-Sistem İlaçlama Ve Fümigasyon

TS 8358

33-HYB-229

01.04.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

Gül Neşe Ecer

HYK K 298

33-HYB-717

01.04.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

Işıl Oto Kaporta – Metin Işıldaklı

TS 8516

33-HYB-654

06.04.2015

Firma İsteği

Arıtek Bilgisayar Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi Ltd. Şti.

TS 12125

TS 12498

33-HYB-345

27.04.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Çinarlar Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Taşımacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TS 12663

TS 12820

TS 11939

33-HYB-725

27.04.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

Koz Line Özel Sağlık Hizmetleri Lazer Epilasyon Kozmetik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi

TS 13193

33-HYB-479

27.04.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

Biomer Yangın Söndürme ve Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TS 11827

33-HYB-563

27.04.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

Smr Isı Sistemleri-Mehmet Kaygalak

TS 12690

33-HYB-718

27.04.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

4121/1-1


 


 


 


 


 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE

KONUSU

BELGE NO

FESİH

TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

SİNAN TÜRKER-ÖZ TEKNİK ANKARA

TS 10079

06-HYB-3301

03.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

HARİKALAR PETROL İNŞAAT GIDA TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-3635

09.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

SATILMIŞ ALKAYA ANKARA

TS 12047

06-HYB-1927

15.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

BAŞKENT GRUP AKARYAKIT PET. ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-4304

21.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

SOM MEDİKAL İÇ VE DIŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-KAZAN ŞUBESİ ANKARA

TS 12426

06-HYB-2245

22.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

YAMAN TURZ. SER. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12257

TS 12993

06-HYB-317

29.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

LİMİT ASANSÖR-ETHEM YURTOĞLU KIRIKKALE

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3995

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

EKO SAĞLIK HİZ. İNŞ. TAAH. TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-1705

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ESKA ELEKTRİK MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13345

TS 12849

TS 12540

TS 12845

06-HYB-2139

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

İNTEGRAL İML. MÜH. İNŞ. ELEK. ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-2174

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALİ GENİŞ-FROZEN NETWORK WORLD UĞUR BİLGİSAYAR İLETİŞİM ANKARA

TS 10956

TS 12498

06-HYB-3589

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

PUSULA MAK. İNŞ. TURZ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-KAZAN ŞUBESİ ANKARA

TS 13343

06-HYB-3079

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-276

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÜSTÜNEL TEKNİK ELEK. ELEKT. BİLG. İNŞ. GIDA TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 10079

06-HYB-1861

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

FURKAN ELEK. ELEKT. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12541

06-HYB-3910

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ORSİS MEDİKAL ELEKT. BİLG. VE İLT. SİS. PAZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-3071

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SEL-ASYA PET. VE PET. ÜRN. NAK. İNŞ. TAAH. GIDA TUR. İML. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. KIRIKKALE

TS 11939

06-HYB-3060

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KUZU UNLU MAMULLERİ GIDA İNŞ. GIDA TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 7282

06-HYB-2611

29.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

VOLDOR TIBBİ EKİPMAN BAKIM ONRIM SERVİSİ ANKARA

TS 13011

TS 12426

06-HYB-148

29.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GÖKSUN MAK. TAAH. İNŞ. İML. SAN. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13343

06-HYB-2191

29.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GRUP ÇANKAYA YAPI İNŞ. GIDA TEM. HAYV. TEKS. İTH. İHR. PAZ. SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11497

06-HYB-3974

29.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ITM DIŞ TİC. ÜR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12540

06-HYB-919

29.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BEKTAŞLAR MOTORLU ARAÇLAR VE NAK. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 9881

06-HYB-607

29.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MF ELEK. ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13229

TS 13345

TS 10956

TS 12540

TS 12739

06-HYB-3991

29.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TAŞAN PETROL OTOGAZ ÜRN. GIDA VE İH. MAD. DAY. TÜK. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-1127

29.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AKSÖZ ELEK. İNŞ. MÜH. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13240

TS 13230

06-HYB-1373

29.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

4107/1-1