7 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29348

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KİREÇ TAŞI ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


18.000 KG BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


30 TON AMBALAJ ATIĞI YAKIMLIK HURDA TAHTA (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATILACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA - ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF VE JENARATÖR VAGON KLİMALARININ TAMİR VE BAKIMI İÇİN MALZEME ALIMI VE BAKIMININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 6 KALEM SİNYALİZASYON MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ERTELENME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

2 - KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Merkez V. Kısım Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İskenderun Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KİREÇ TAŞI ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Taşı Temini, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/53906

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Muş-Bitlis karayolu üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ

c) Tel. ve Faks Numarası        :  436 215 12 80 / 436 215 13 30

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Sözleşme ve Şartname esasları dahilinde (+-%20 toleranslı) 11.000 ton kireç taşı temin edilmesi.

b) Teslim Yeri                        :  Muş Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) İşin Süresi                          :  İlk teslimat Temmuz 2015 tarihinde olmak üzere, Fabrikanın vereceği termin programına göre teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Muş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                     :  21.05.2015 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı MUŞ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (K.D.V. Dahil) 100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 21.05.2015 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Yolu Üzeri 8.Km. Merkez/MUŞ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)  takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3992/1-1


18.000 KG BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Rize

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 18.000 Kg Bergamot Aroması %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18/05/2015 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere açıktır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3851/1-1


30 TON AMBALAJ ATIĞI YAKIMLIK HURDA TAHTA (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATILACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                    :  Aliçetinkaya Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No:5 03040 Merkez AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21/4207 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)

1 - İhale Konusu Malzemelerin Adı Ve Miktarı:

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünde bulunan 30 Ton Ambalaj Atığı Yakımlık Hurda Tahta (Teknik şartnameye göre) Kapalı zarf usulü ihale ile satılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığına 20/05/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü Afyonkarahisar; Hesabına (Banka ve İBAN Hesap Numarası: VAKIFBANK- TR 230001500158007282440204 ) yatırılıp dekontu ile TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğünden KDV dahil 20,00 TL bedelle temin edilebilir.

3 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan firmadan % 10 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir.

4 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3997/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA - ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 48,75 TL ile en çok 254.092,59 TL arasında değişen; 20.05.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,88 TL, en çok 25.409,26 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Kulaklık, Şarj aleti, Batarya, Muhtelif oto aksam ve parçaları, Madenci lambası, Makaron, Elmas ucu ve Elmas testere aksamı, Muhtelif taklit kol saati, Muhtelif gözlük, Gözlük çerçevesi, Gözlük kabı ve Gözlük merceği, İzole güç elektrik paneli, Asansör elektrik kontrol paneli, Kestane balı, Muhtelif cep telefonu aksamı, Siyah çay, vb. 38 grup eşya, açık artırma suretiyle, 1461 İhale Salonunda (Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat İskender Paşa Mahallesi Liman İçi Ortahisar/ TRABZON adresindeki ihale salonu) 21.05.2015 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4089/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 118,00 TL ile en çok 430.532,44 TL arasında değişen; 25.05.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11,80 TL, en çok 43.053,24 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 56 Kalem muhtelif eşya (Hoparlör, Çakmak, Kulaklık, Cep telefonu, Fotoğraf makinası, Bavul, Araç Mili, Direksiyon kutusu vs.); açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 7 Şaşmaz/Ankara adresindeki ihale salonunda 26/05/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4105/1-1


LOKOMOTİF VE JENARATÖR VAGON KLİMALARININ TAMİR VE BAKIMI İÇİN MALZEME ALIMI VE BAKIMININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/55413

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Süresi: LOKOMOTİF VE JENARATÖR VAGON KLİMALARININ TAMİR VE BAKIMI İÇİN MALZEME ALIMI VE BAKIMININ YAPILMASI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale Tarihi ve Saati: 20/05/2015 Çarşamba günü, saat 11:00

4 - İhalenin Yapılacağı Adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 20/05/2015 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4103/1-1


TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 6 KALEM SİNYALİZASYON MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015 / 55348

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Süresi: TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 6 KALEM SİNYALİZASYON MALZEMESİ ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale Tarihi ve Saati: 28/05/2015 Perşembe günü, saat 11:00

4 - İhalenin Yapılacağı Adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28/05/2015 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4104/1-1


ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan ürünler teklif alma usulü ile alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 14.05.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Karton Bardak                                                           600.000 Adet

Plastik Lüx Çatal                                                       50.000 Adet

Plastik Lüx Bıçak                                                      50.000 Adet

Sos Kabı                                                                    50.000 Adet

Dökme Çöp Torbası                                                  1.000 Kg

Plastik Karıştırıcı                                                       250.000 Adet

Z Peçete (Koli 12’li)                                                  50 Koli

Bone (Paket 100’lü)                                                  10 Paket

Koli Bantı (Koli 96’lık)                                             75 Koli

Maske (Paket 50’li)                                                   10 Paket

Pudrasız Eldiven (Koli 20’li)                                     10 Paket

Peçete 30x30 (Koli 30’lu Paket)                                75 Koli

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66            Faks : 397 33 71 – 74

4100/1-1


BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın üretim alanında bulunan konveyörlerde ve 14. Hatta kullanılmak üzere 60’lık 100 mt, 70’lik 100 mt, 90’lık 100 mt, 84’lük 100 mt bant, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneleri Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 14.05.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66            Faks : 397 33 71 – 74

4101/1-1


ERTELENME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

30.04.2015 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 15.05.2015 Cuma günü saat 11.00’de ihalesi yapılacağı ilan edilen “VHF HAVA YER ARAÇ TELSİZ CİHAZI, ANTENİ VE AKSESUARLARI İLE ARAÇ TELSİZİ YEDEKLERİ ALIMI” işine ait ihale, görülen lüzum üzerine ihale yetkilisince 04.06.2015 Perşembe günü saat 11.00’e ötelenmiştir.

İlgililere duyurulur.

4092/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdare ile ilgili bilgiler

a) Adresi                                    :  TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2180.Cadde No:10 06100 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks No               :  0 (312) 207 22 38 – 0 (312) 207 23 30

                                                     Faks 0 (312) 286 90 73 – 0 (312) 286 73 74

c) Elektronik Posta Adresi         :  ogunes@tpao.gov.tr; naksan@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu                        :  Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait;

a) Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesinde, 366 ada, 2 parsel numaralı (eski 1230 parsel), 33915,42 m² yüzölçümü olan taşınmazın niteliği tapuda “Turistik Tesisler” olarak geçmektedir.

b) Muğla İli, Milas İlçesi, Kemikler Mahallesinde, 135 ada, 39 parsel numaralı (eski 76 parsel), 5028,84 m² yüzölçümü olan Genel Müdürlüğümüze ait tarla vasıflı taşınmazımız, Milas-Bodrum Karayoluna yaklaşık 150 m mesafededir. Bu taşınmaz üzerindeki su deposundan Güllükteki tesislere boru hattı ile su götürülmektedir.

Yukarıda belirtilen taşınmazların, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Açık Arttırma Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye kısmi teklif verilmeyecek olup, her iki taşınmaz için tek teklif verilecektir.

3 - İhale İle İlgili Bilgiler

a) Yapılacağı Yer                          :  TPAO Genel Müdürlüğü Makam Blok 3 Nolu Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 2180.Cadde No:10 06100 Çankaya / ANKARA

b) Teklif Teslim Tarih/Saati          :  21/05/2015 Perşembe günü saat: 10.30

c) İhalenin Tarih ve Saati              :  21/05/2015 Perşembe günü saat: 10.30

4 - İhaleye Katılma Şartları

a) Şartname satın alma                  :  Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir.

b) Geçici Teminat                         :  Aşağıda belirtilen geçici teminatın TPAO Genel Müdürlüğü Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR970001500158007290224965 nolu hesaba yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir.

c) İstenen Belgeler                        :  İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 21.05.2015 Perşembe günü saat 10.30’a kadar TPAO Gelen Evrak servisine kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir.

5 - Şartname İnceleme                  :  İhale ilan metni www.tp.gov.tr web adresinden incelenebilir. İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel Müdürlüğü 4.kat 402 no’lu odadan görülebilir.

6 - İhaleye İştirak                          :  Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - SATILACAK TAŞINMAZ

 

Yeri

Konumu

Alanı

Muhammen Bedel

(KDV’den İstisna)

Geçici Teminat

Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesi

 

Muğla İli, Milas İlçesi, Kemikler Mahallesi

Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

 

Su Deposu ve Tarla

33915,42 m²

 

 

 

5028,84 m²

16.805.282 TL (Onaltımilyonsekizyüzbeşbin ikiyüzsekseniki Türk Lirası)

 

200.000,00 TL

(İkiyüzbin Türk Lirası)

Teklif Edilen

Bedelin

%3’ünden Az Olmayacaktır.

4091/1-1


DÜZELTME İLANI

2 - KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre; sehven yazılmış olan İhale Konusu 2 nci kalem cihaz adının aşağıdaki gibi düzeltilerek, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Başvuruların/Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında İhale Konusu 2 nci, kalem cihazın adının esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                          :  1) 2015/51906      2) 2015/51910

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit - Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7093

                                                               Faks: 0 ( 362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                    :  pyosatinalma@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  - - -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Güneş Enerjisi (GES) Güç Üretim Sistemi (Fotovoltaik Güç Sistemi-54kwp), 1 adet (Komple)

                                                               2) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Rüzgar Enerjisi (RES) Güç Üretim Sistemi (Rüzgar Türbin Sistemi (10KW), 1 adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  1 ve 2 sıra numaralı cihazlar Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu;

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip,

                                                               1) 1 sıra numaralı cihaz YEDAŞ bağlantı antlaşmasına müteakip 90 (doksan) takvim günü

                                                               2) 2 sıra numaralı cihaz 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati/

Tarih ve saatleri                                   :  1) Tarih: 21/05/2015 Saat : 14:00

                                                            :  2) Tarih: 21/05/2015 Saat : 14:30

4 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı:

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                            :  29 Nisan 2015 Tarihli ve 29341 Sayılı Resmi Gazete

3 - Düzeltilen madde /

     maddeler şunlardır                         :  Aşağıdaki Gibidir.

Dikkate Alınması gereken İhale Konusu 2 nci Kalem Malın Adı Aşağıdaki Gibidir.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  2) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Rüzgar Enerjisi (RES) Güç Üretim Sistemi (Rüzgar Türbin Sistemi (6KW), 1 adet (Komple)

4123/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Merkez V. Kısım Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Gaziantep Merkez OSB V. Kısım II. Etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                           :  Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 Başpınar/GAZİANTEP

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Yaklaşık 805 hektarlık Gaziantep Merkez Organize Sanayi Bölgesi V. Kısım II. Etap alanına ait yol (kaplama hariç), içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                              :  GAZİANTEP

c) İşe başlama tarihi                         :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                    :  30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile)         :  55.696.459.-TL

f) Geçici Teminatı                            :  3.898.752,13 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                              :  28/05/2015 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5 - İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

A - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

B - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3’lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C - Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E - Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F - Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G - Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H - İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ - İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 GAZİANTEP adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4095/2-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İskenderun Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda adresleri ve muhammen bedelleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı ihale yasasının 45. maddesi gereğince AÇIK ARTTIRMA USULÜ ile 28/05/2015 Perşembe günü Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda saat 14:30'da ihale yoluyla satışa çıkarılacaktır.

 

Sıra

Mıntıka

Ada

Parsel

Blok No

Kat

Bağ.

Böl.

Cinsi

Muhammen Bedel

1

Aşkarbeyli

2396

1

C (3.)

Zemin

1

Daire

120.000,00 TL

2

Aşkarbeyli

2396

1

C (3.)

Zemin

2

Daire

120.000,00 TL

3

Aşkarbeyli

2396

1

C (3.)

1

3

Daire

120.000,00 TL

4

Aşkarbeyli

2396

1

C (3.)

1

4

Daire

120.000,00 TL

5

Aşkarbeyli

2396

1

C (3.)

2

5

Daire

130.000,00 TL

6

Aşkarbeyli

2396

1

C (3.)

2

6

Daire

130.000,00 TL

7

Aşkarbeyli

2396

1

C (3.)

3

7

Daire

140.000,00 TL

8

Aşkarbeyli

2396

1

C (3.)

4

9

Daire

140.000,00 TL

9

Aşkarbeyli

2396

1

C (3.)

4

10

Daire

140.000,00 TL

10

Aşkarbeyli

2396

1

D (4.)

Zemin

1

Daire

120.000,00 TL

11

Aşkarbeyli

2396

1

D (4.)

Zemin

2

Daire

120.000,00 TL

12

Aşkarbeyli

2396

1

D (4.)

1

3

Daire

120.000,00 TL

13

Aşkarbeyli

2396

1

D (4.)

1

4

Daire

120.000,00 TL

14

Aşkarbeyli

2396

1

D (4.)

2

5

Daire

130.000,00 TL

15

Aşkarbeyli

2396

1

D (4.)

2

6

Daire

130.000,00 TL

16

Aşkarbeyli

2396

1

D (4.)

3

7

Daire

140.000,00 TL

17

Aşkarbeyli

2396

1

D (4.)

3

8

Daire

140.000,00 TL

18

Aşkarbeyli

2396

1

D (4.)

4

9

Daire

140.000,00 TL

19

Aşkarbeyli

2396

1

D (4.)

4

10

Daire

140.000,00 TL

 

İhaleye katılacak olanlar muhammen bedelin % 3'ü oranında geçici teminatı Belediyemiz veznesine yatırmış ve ihale için istenilen belgeleri idareye ihale günü saat:12.00'den önce teslim etmiş olacaklardır. İhaleden doğacak tellâliye harcı, ilan bedeli, harçlar ve bilumum masraflar alıcıya aittir.

İhaleye Katılacak Olanlarda Aranan Şartlar;

1 - Nüfus Cüzdanı Sureti (tasdikli)

2 - İkametgâh İlmühaberi, Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres gösterilmesi

3 - İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde T.C sınırları içinde taşınmaz mal intisap edebileceğini gösterir Dış İşleri Bakanlığından alınmış belgeyi ibraz etmesi

4 - İhaleye katılacak isteklinin tüzel kişilik olması halinde; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak gerçek kişinin tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceğinin ve taşınmaz mal alabileceğini gösterir noter onaylı yetki belgesini(vekâletname) ve imza sürküsü, Ana tüzük (sözleşme), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tescil ilanı ile ilgili nüshası idareye teslim edilecektir.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenler belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Biriminden temin edebilirler.

İlgililere duyurulur.

4102/1-1