5 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29346

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Asya Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım,

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

- Yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.

- Uluslararası araştırma projelerinde çalışmış olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

4035/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sema Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER: Fevzi Gürses, Muhlis Aksoy, Mehmet Ali Atılan.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.02.2015 tarihinde kesinleşen 25.12.2014 tarih, E:2014/243 K:2014/557 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, Anadolu kültürlerinin yaşatılması ve tanıtılması doğrultusunda sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren insan haklarına bağlı Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen eğitimli ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 62.500,00 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Fevzi Gürses, Muhlis Aksoy, Mehmet Ali Atılan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek aynı amaçta faaliyet gösteren vakfa, derneğe veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3975/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Ferda Serap YÖRÜBUL

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çayyolu, İmarın 211 ada 10 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 02.03.2015 gün ve 146/7399 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince Ferda Serap YÖRÜBUL'a ait taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 09.04.2015 gün ve 2532 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 9.04.2015 gün ve 2532 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

3849/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları ve Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. Doçentlik için; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Profesör

1

 

Diş Hekimliği Fak.

Periodontoloji

Profesör

1

 

Diş Hekimliği Fak.

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

2

 

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati

Profesör

1

 

Mühendislik Fak.

Malzeme

Profesör

1

 

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Esasları

Profesör

1

 

Veteriner Fakültesi

Parazitoloji

Profesör

1

 

Fen Fakültesi

Genel Biyoloji

Profesör

1

Gıda katkı maddelerinin genotoksik etkileri ve comet assay konularında çalışmaları bulunmak

Fen Fakültesi

Katıhal Fiziği

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak

4048/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaa dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

YRD. DOÇ.

1

1

Kanser İlişkili CA-9 izoenziminin saflaştırılması ve antitümör ilaçların etkilerinin araştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

BESLENME VE DİYETETİK

 

YRD.DOÇ.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

BESLENME VE DİYETETİK

 

YRD.DOÇ.

3

1

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

YRD.DOÇ.

2

1

Çevre Mikrobiyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

YRD.DOÇ.

2

1

NMR alanında Schiff bazı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

YRD.DOÇ.

2

1

Maden, Makina ve inşaat temel alanlarından herhangi birinden doktora yapmış olmak.

 

SOSYAL HİZMET

 

YRD.DOÇ.

2

1

En Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.

 

SOSYAL HİZMET

 

YRD.DOÇ.

2

2

Sosyal Hizmetler veya Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK HALK EDEBİYATI

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

YRD.DOÇ.

5

1

Sosyoloji alanda doktora yapmış olmak.

MÜH.ENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

YRD.DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

YRD.DOÇ.

4

1

Nanobiyoloji araştırmaları için bilgisayar yazılımı tasarımı konusunda çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

İLKÖĞRETİM

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

TÜRKÇE EĞİTİMİ

 

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE EDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE EDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

YRD.DOÇ.

4

1

 

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE EDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE EDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

YRD.DOÇ.

5

1

 

 

MALİYE

MALİYE

YRD.DOÇ.

5

1

 

İLAHİYAT FAK.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

PROFESÖR

1

1

 

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

İSLAM FELSEFESİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

VETERİNER FAK.

TEMEL BİLİMLER

FİZYOLOJİ

YRD.DOÇ.

3

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup,  İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ

YRD.DOÇ.

5

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup,  İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİ

YRD.DOÇ.

1

1

Temel Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak.

 

BİTKİ KORUMA

FİTOPATOLOJİ

YRD.DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

BAHÇE BİTKİLERİ

SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

TOPRAK BİLİMİ

YRD.DOÇ.

4

1

Tuzlu alkali toprakların haritalanması ve oluşumu konusunda çalışma yapmış olmak.

4065/1-1


Asya Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ