5 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29346

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

 


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TOPLU TAŞIMA GÜZERGAH HATTI 10 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


DAĞILIMLI RAMAN SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


ÇİFT KİRİŞLİ TAVAN VİNÇİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikasından:


FABRİKAMIZ ÇAMUR HAVUZLARININ (2 ADET) TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:


TEPHİR VE ISITICI BORULARININ TEMİZLİĞİNİN SU JETİ MAKİNESİ İLE YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş - Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HIZAR PALASI VE HIZAR ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


49 (KIRKDOKUZ) KİŞİLİK 365 GÜN SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN BALAST VAGON İMALATINDA KULLANMAK ÜZERE 320 ADET ELASTOMERLİ SÜPER TAMPON VE 160 ADET ELASTOMER SUSTALI CER PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı için 40.000 adet 80*120 -70.000 adet 100*120 ebatlarında, Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı için 8.000 adet 80*120-10.000 adet 100*120 ebatlarında tahta palet kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 28 Mayıs 2015 saat: 11:30’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 28 Mayıs 2015 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4055/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 149,00 TL ile en çok 313.192,00 TL arasında değişen; 14.05.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 31.320,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çay, amonyum sülfat, kayın kereste, matbaa makinesi, soğutucu ünite, buzdolabı ve muhtelif eşyalar vb. 61 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 15.05.2015 tarihinde saat 09.30'da  satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3962/1-1


TOPLU TAŞIMA GÜZERGAH HATTI 10 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

1 - Tasarrufu Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan Afyonkarahisar Belediyesi şehir içerisinde idari şartnamede güzergahları belirtilen 40 araçlı 15 (onbeş) adet Toplu Taşıma güzergah hattı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile hasılat paylaşımı yöntemine göre kiraya verilecektir.

2 - İşin muhammen bedeli 4.700.000 TL (Dörtmilyonyediyüzbinlira) olup, geçici ihale teminatı 141.000 TL (Yüzkırkbirbinliradır.

3 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Trafik Biriminde görülebilir. İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 20/05/2015 tarihi saat 14:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimine başvurmaları gerekmektedir.

4 - İsteklilerde Aranan Şartlar ve İstenen Belgeler :

İsteklilerde Aranan Şartlar ve İstenen Belgeler:

A - Dilekçe, (Kiraya çıkan Otobüs Güzergah Hatlarının yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

B - Kanuni ikametgâh Belgesi,

C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

D - Ticaret ve sanayi odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E - İmza sirkülerinin verilmesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı ve noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

F - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri,

G - İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve yetkili olduğuna dair noter tasdikli beyanname,

H - 2886 sayılı devlet ihale kanununun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

I - Bu şartnamede belirtilen geçici teminatın belediye veznesine yatırılmış olduğuna dair makbuz veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış genel müdürlük teyitli teminat mektubu olacak. Teminat mektubu limit içi ve süresiz olacaktır,

İ - İhale dokümanını 500.00 (beşyüzlira) TL karşılığında satın aldığına dair makbuz ile idari ve teknik şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası ibraz edilecektir,

J - İsteklilerin en az 100.000 nüfuslu yerleşim merkezlerinde 5 yıl süre ile şehir içi toplu taşıma hizmeti verdiklerine dair “İş Bitirme Belgesi” ibraz edilecektir,

İstekliler ortak girişim olarak ihaleye müracaat ettikleri takdirde I,İ,J bentlerindeki hususları birlikte karşılayabilecekleri gibi ortak girişimcinin bir tarafının karşılaması yeterli kabul edilecektir.

5 - Tekliflerin Sunulacağı Yer ve Saati:

5.1-Tekliflerin sunulacağı yer ve saati: 20/05/2015 günü saat 14:30’a kadar Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne alındı karşılığında verilecektir.

Tekliflerin sunulacağı yer: Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No: 11 03100 /AFYONKARAHİSAR

Posta ile müracaat halinde Afyonkarahisar Belediye Zabıta Müdürlüğüne, Teklifin elden verilmesi halinde Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar elden alındı karşılığı teslim edilecektir.

İhale tarihi :  20/05/2015

İhale saati   :  14:30

İhale Yeri   :  Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5.2- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Zabıta Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı belediyemize sorumluluk yüklenemez.

5.3- İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4- İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır.

5.5- Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

5.6- Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

6 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3956/1-1


DAĞILIMLI RAMAN SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimince DPT-2010K121510 kod nolu proje kapsamında alımı yapılacak olan 1 (Bir) Kalem Mamul Mal Alımı (Dağılımlı Raman Spektrometre Cihazı) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2015/48954

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel : 0 (342) 317 13 74 Fax: 0 (342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi          :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mamul Mal Alımı (Dağılımlı Raman Spektrometre Cihazı) 1 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  Gaziantep Üniversitesi (Proje Yürütücüsüne)

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Sözleşme tarihi itibariyle 90 takvim günü

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati                        :  15.05.2015 Cuma günü Saat : 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilemez.]

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4040/1-1


ÇİFT KİRİŞLİ TAVAN VİNÇİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2015/51515

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                         :  5 Adet çift kirişli tavan vinçi (kedi) teknik şartnamesine göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  20/05/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 20/05/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3915/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil-Tahliye Hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/52319

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  YeniMah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası      :  0 442 631 38 46 / 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :                            erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin          : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          : Fabrikamız Sahasında ± %20 Toleranslı Meydan Tahmil Tahliye Hizmetinin Yürütülmesi,

 

İŞİN MAHİYETİ

MİKTARI (TON)

Pres Filtre toprağı

16.000

Kireç Taşı

10.000

Kok Kömürü

800

Taş ve ot tutucu atıkları, pülp, pan. Kuy.

800

TOPLAM TON

27.600

 

b) Yapılacağı yer                       :  Erzurum Şeker Fabrikası Meydan sahası.

c) İşin süresi                              :  60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15.05.2015 Saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 15/05/2015 tarih Saat 10:30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbestir.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

3974/1-1


FABRİKAMIZ ÇAMUR HAVUZLARININ (2 ADET) TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         :  2015/50874

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Van Yolu Üzeri 9. Km. ERCİŞ/VAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0.432 432 432 388 20 09-13 / 0.432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ercisseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Detayları Teknik şartnamede belirtilen, Fabrika tesisleri dışında 1 Adet, Fabrikamız tesisleri içinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet toprak çamur havuzunun taban kotlarına kadar hafriyatın yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması işi.

b) Yapılacağı yer                              :  Erciş Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  30 (otuz) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erciş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  21.05.2015 Perşembe günü Saat 14.00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Van Yolu Üzeri 9.km. Erciş/Van adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - İş Deneyim Belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler :

a) Her türlü kazı hafriyat yapı nakliye işleri

b) İnşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü diploması benzer işe benzer iştir.

7 - Teklif edilen fiyatların İhale Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin ihale gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları kendi yararlarınadır.

8 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu, en düşük teklifi veren istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

13 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3920/1-1


TEPHİR VE ISITICI BORULARININ TEMİZLİĞİNİN SU JETİ MAKİNESİ İLE YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş - Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Tephir ve Isıtıcı borularının temizliğinin yüksek basınçlı su jeti makinesi ile yapılması hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2015 / 53641

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız Tephir ve Isıtıcı borularının temizliğinin yüksek basınçlı su jeti makinesi ile yapılması işidir.

 

Isı Değiştirici / Buharlaştırıcı

Temizlenecek Boru

Adı

Adedi

Evsafı

Adedi

Toplam

Adet

Isı Değiştiriciler

Sulu Şerbet Isıtıcısı

3

32x35x4000 AISI 304

3x568

1.704

Vakum Brüde Isıtıcısı

3

32x35x4000 AISI 304

3x524

1.572

2.Satürasyon Isıtıcısı

2

32x35x4000 AISI 304

2x392

784

Buharlaştırıcılar

3A Tephir

1

32x35x3005 AISI 304

5.220

5.220

3B Tephir

1

32x35x3005 AISI 304

5.220

5.220

4. Tephir

1

32x35x3005 AISI 304

3.494

3.494

5. Tephir

1

32x35x3005 AISI 304

1.924

1.924

TOPLAM

12

 

19.918

 

b) Yapılacağı Yer   :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi          :  30 (Otuz) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii / KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati     :  15.05.2015 Cuma Günü - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamımn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan her türlü Su jeti makinesi ile yapılan boru temizleme işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TRY. (ElliDokuzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Diğer Hususlar:

13.1- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

13.2- Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4053/1-1


HIZAR PALASI VE HIZAR ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Hızar palası ve hızar zinciri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/51423

Dosya no                                   :  1526037

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hızar palası ve hızar zinciri: 2 kalem

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  26.05.2015 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4. 2.1- --------------

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 26.05.2015 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3919/1-1


MÜBADELE İLANI

Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 Yunusemre/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 505 318 45 19 – Fax : 0 0236 233 63 11

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek

     Mal ve Malzemelerin Niteliği,

     Miktarı ve Özellikleri.                 :  Hek durumdaki (20) adet binek, (4) adet minibüs, (6) adet çift sıra koltuklu yandan camlı Panelvan, oluşan toplam (30) adet araç

a) Tahmini Bedeli                             :  251.000,00 TL.

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak

    Mal ve Malzemelerin Özellikleri  :  En az (7) adet 2015 Model Yeni Fiat Doblo Combi 1.3 M.Jet 90 HP Easy+519 kapı (çift açılır kapı) taşıt ile 5 paket Copier Bond marka A4 fotokopi kağıdı.

a) Tahmini Bedeli                             :  266.035,00 TL.

b) Teslim Etme ve

    Teslim Alma Yeri                        :  Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 Yunusemre/MANİSA

c) Teslim Etme Tarihi                       :  Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                      :  Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur.

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer       :  Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı salonu Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 Yunusemre/MANİSA

a) Tarihi ve Saati                              :  18/05/2015 günü Saat: 14:00

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden alınacak adli sicil belgesi istenir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 Yunusemre/ MANİSA adresinde görülebilir veya Manisa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklifler 18.05.2015 günü saat 14:00 ’e kadar Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 Yunusemre/MANİSA adresine teslim edilecektir.

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (7.530,00 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin

Belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.manisa.pol.tr/ web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13 - Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4038/1-1


49 (KIRKDOKUZ) KİŞİLİK 365 GÜN SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

Kurumumuzun İhtiyacı olan 49 kişilik 365 Gün süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet Personeli 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhaleyi yapan kurumun               :

a) Adresi                                          :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü

b) Telefon numarası                         :  0 312 463 43 00

c) Faks numarası                              :  0312 463 32 58

d) İlgili Personel                              :  Zekeriya YUVALI

2 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İşin tanımı                                    :  TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan TRT Kurdi Kanal Koordinatörlüğüne 6’sı Birinci Tip, 15’i İkinci Tip, 10’i Üçüncü Tip, 10’si Dördüncü Tip, 8’i Beşinci Tip olmak üzere toplam 49 kalifiye yardımcı hizmet personelinin 365 gün (üçyüzaltmışbeş) süre ile kalifiye yardımcı hizmet satın alınması işidir.

b) İşin yapılacağı adres                    :  Ankara ve İstanbul’da bulunan TRT Kürdi Kanal Koordinatörlüğü’ dür.

c) İhale tarihi ve saati                       :  21.05.2015 günü saat 10.30

d) Tekliflerin verileceği yer              :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran-Çankaya / ANKARA

e) Şartnamenin görülebileceği yer    :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok kat:3 Oda No:306 06109 Oran - Çankaya/ANKARA

f) Şartname bedeli                            :  KDV dahil 150.- TL

3971/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN BALAST VAGON İMALATINDA KULLANMAK ÜZERE 320 ADET ELASTOMERLİ SÜPER TAMPON VE 160 ADET ELASTOMER SUSTALI CER PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/53070

1 - İdarenin ;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı:

   - 320 ADET ELASTOMERLİ SÜPER TAMPON

   - 160 ADET ELASTOMER SUSTALI CER PAKETİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 21.05.2015 günü ve saat 15:00’ e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3972/1-1