4 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29345

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LAŞHİNG HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI İLE İLGİLİ ORGANİZASYON HİZMETİNİN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI ELMADAĞ - TATBEKİRLİ HAT KESİMİ İÇİN 32 ADET 60 E1 RAYLI BETON TRAVERSLİ MAKAS TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LAŞHİNG HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/50375

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 348 80 20/4707-4191    FAX: 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi      :  alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  GEMİYE YÜKLECEK VEYA GEMİDEN BOŞALTILACAK KONTEYNERLERİN EMNİYET KİLİT VE PAPUÇLARININ SÖKÜLMESİ VE TAKILMASI İLE GEMİDEKİ İSTİFİNİN SAĞLAMLAŞTIRILMASI HİZMETLERİ İŞİ 3 YILLIK

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 20/05/2015 ÇARŞAMBA günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü ALIM-SATIM BÜROSUNDAN KDV Dahil 300 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

 3921/1-1


ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI İLE İLGİLİ ORGANİZASYON HİZMETİNİN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden:

Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı ile ilgili organizasyon hizmetinin satılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Eskişehir yolu 7. Km No: 166 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  (312) 2955264 - (312) 2955245

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yegm.gov.tr

ç) İhale dokümanının

   görülebileceği internet adresi  :  www.yegm.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 2016 ve 2017 yıllarında, Ocak ayı içerisinde İdare tarafından belirlenen bir tarihlerde, her birinin toplam süresi üç (3) günden fazla olmayacak şekilde gerçekleştirilecek olan “Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı” organizasyonun satılması işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Eskişehir yolu 7. Km No: 166   06520 Çankaya/ANKARA

3 - İhalenin

a) Tarihi ve saati                        :  21.05.2015 - 10:00

b) Tahmini bedeli                       :  40.000 TL (kırk bin Türk lirası)

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Geçici teminat.

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstekliler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler son 10 (on) yıl içerisinde tek sözleşmeye ilişkin en az 2.000 (iki bin) kişilik veya bütçesi en az 500.000,00 TL (beş yüz bin Türk lirası) tutarında olan ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum, forum ve benzeri organizasyon hizmeti gerçekleştirdiklerini belgeleyerek teklifleri ile beraber sunacaklardır.

4.3.2. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aslı veya noter onaylı suretini teklifleri ile beraber sunacaklardır.

4.3.3. İhaleyi kazanan istekli, TOBB onaylı fuar düzenleme yetki belgesi aslı veya noter onaylı suretini sözleşme imzalanmadan önce İdareye sunacaktır.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde ve internet sitesinde görülebilir. İhale doküman bedeli olan 100,00 TL (yüz Türk lirası) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılıp ihale dokümanı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden alınacaktır.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (Genel Evrak) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler 1.200,00 TL (bin iki yüz Türk lirası) den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

10 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3958/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü, Vakıflar Meclisinin 24.11.2014 tarih ve 572/450 sayılı kararı ve 28.03.2014 tarih ve 993 sayılı Başbakanlık oluru gereği 35 yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                             :  İZMİR

İLÇESİ                                      :  KONAK

MAHALLE VEYA KÖYÜ      :  AHMETAĞA

CİNSİ                                        :  HAN

ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m2)    :  3.700,00 m2

ADA NO                                  :  214

PARSEL NO                            :  1

VAKIFLAR MECLİSİNİN

KARAR TARİH ve                  :  24.11.2014

NO’SU                                      :  572/450

MUHAMMEN BEDEL           :  18.196.527,92 -TL

                                                                  (onsekizmilyonyüzdoksanaltıbinbeşyüzyirmiyedi

                                                                  türklirası doksanikikuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                  :  545.895,83 -TL

                                                                  (beşyüzkırkbeşbinsekizyüzdoksanbeştürklirası

                                                                  seksenüçkuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ    :  28 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 14:00

İŞİN ADI “İzmir İli Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Kaplan Mustafa Paşa Vakfına ait, tapunun 214 ada, 1 parselinde kayıtlı, toplam 3700,00 m2 yüzölçümüne sahip arsa üzerinde bulunan han nitelikli taşınmazın yıkılıp, yerine iş merkezi, otel, yurt, sağlık tesisi, eğitim fonksiyonları çerçevesinde inşaat yaptırılmak üzere uzun süreli kiraya verilmesi işi”

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 24.11.2014 tarih ve 572/450 nolu kararına istinaden;

Söz konusu taşınmazın;

1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması,

2 - Kira bedellerinin;

İlk yıl (sözleşme tarihinden itibaren) aylık 110.000,00-TL (yüzonbintürklirası) kira alınması, 2. ve 3. yıllarda bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılması, 4. yıl aylık 150.000,00- TL (yüzellibintürklirası) kira alınması, 4.yıldan sözleşme tarihinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜİK'in belirlediği ÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim %) oranında arttırılması,

3 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

4 - Mimari avan proje bedelinin, Mimarlar odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,

5 - SPK lisanslı firmalara hazırlatılan 2 adet ekspertiz raporu bedelinin sözleşmeden önce (KDV dahil 6.130,00- TL altıbinyüzotuz TürkLirası) yüklenici tarafından İdareye def'aten ödenmesi,

6 - Sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, yıkılacak yapı ve yerine yeniden yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması, alınacak ruhsatların ve tüm projelerin onay, iş ve işlemlerinin tümünün yüklenici sorumluluğuna bırakılması, sözleşme tarihinden itibaren projelerinin hazırlanması, projelerin idaremize, ilgili belediye ve kuruluşlara onaylatılması, gerekli izinlerin alınması, her türlü finansmanın yüklenici tarafından karşılanması mülkiyet durumunun ve buna benzer iş ve işlemlerin neticelendirilmesi, avan projesinde otopark planlanmaması nedeniyle belediyeye ödenecek olan otopark harcının yüklenici tarafından karşılanması ve mevcut binanın yıkılması, yeni inşaatın bitirilip işletmeye açılması,

7 - Mimari avan projeye veya imar durumuna kıyasla onaylı projedeki toplam inşaat alanının artması veya imarda iyileştirme olması (kat adedi artışı, alan artışı) durumunda ihale sonucu oluşacak inşaat ve işletme dönemlerinin ilk yıllarına ait aylık kira bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu sebeplerden dolayı (belediye, koruma kurulu vb.) toplam inşaat alanının azalması durumunda ihale sonucu oluşacak inşaat ve işletme dönemlerine ait aylık kira bedelinde değişiklik olmaması, inşaat alanının zorunlu sebeplerden dolayı %50 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi, imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü masrafın karşılanması,

8 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla kullanılmaması,

9 - 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre Vakfa ait parselden kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi,

10 - Taşınmazın ihale dokümanında bulunan mevcut imar durumu "5 Kat Ticaret-Büro alanları TAKS=1.00"dır. Taşınmazın ihaleye çıkış şeklinde olduğu gibi otel, yurt, sağlık tesisi, eğitim fonksiyonları verilmek istenmesi durumunda imar değişikliğine ihtiyaç olacağının bilinmesi, ancak taşınmazın imarında değişiklik yapılamaması durumunda yüklenicinin mevcut imar durumuna göre proje ve uygulamayı tamamlamak zorunda olması, İmar değişikliğinin yapılabilmesi durumunda gerekli işlemler için geçen sürelerin inşaat süresine ilave edilmesi ancak kiralama ve işin toplam süresine etki etmemesi,

11 - Taşınmaza, iş merkezi, otel, yurt, sağlık tesisi, eğitim tesisi fonksiyonları haricinde, imar değişikliğine gidilerek başka bir fonksiyon verilmek istenmesi durumunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden izin alınması; onay verilmesi ve imar durumunun değiştirilmesi halinde taşınmazın yeni fonksiyonu üzerinden ihale sonucu oluşan kira bedeli alt limit kabul edilmek üzere İdare tarafından SPK lisanslı bir firmaya ekspertiz raporu hazırlatılıp yeniden kira tespitinin yapılması,

Kayıt ve şartlarıyla, Vakıflar Meclisinin 24.11.2014 tarih ve 572/450 sayılı kararına istinaden; Halihazırda bulunan işhanının yıkılıp mevcut avan projesine göre iş merkezi veya otel, yurt, sağlık tesisi, eğitim tesisi olarak kullanılmak üzere, 3 (üç) yıl inşaat süresi dâhil toplam 35 (otuzbeş) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.

İhaleye iştirak edecek istekliler;

1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 28.05.2015 tarih ve saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış) (Bu belge Muhtarlıktan alınacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) İmza sirküleri vermesi;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yılda geçerliliği devam eden noter onaylı imza sirküleri vermesi :

e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre)

h)Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az % 10'si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre)

ı) İlk ihale ilan tarihinden sonra İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge vermesi.

i) İlk ihale ilan tarihinden sonra İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge vermesi.

j) Şirketlerin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilânçosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdik edilmiş aslı veya noter tasdikli suretini vermesi.(Gerçek kişilerde bu belge aranmaz.)

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden temin edilecek yer gördü belgesi.

l) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi – süresiz) geçici teminat mektubu (Örneğe göre) veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası İzmir Finansmarket Şubesindeki TR 770001500158007292418107 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 545.895,83 -TL (beşyüzkırkbeşbinsekizyüzdoksanbeştürklirasıseksenüçkuruş) tutarındaki geçici teminat banka dekontu.

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

n) Şartnamedeki örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi;

o) İhale dokümanının alındığına dair belge;

Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (d2), (e2) ve (f) bentlerinde istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylatmış olması gerekir.

p) İdari şartnamenin kaşeli ve imzalı nüshası,

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 28.05.2015 tarih ve saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, avan proje bedeli dâhil tüm giderler (ilan bedeli, ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

3690/1-1


TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI ELMADAĞ - TATBEKİRLİ HAT KESİMİ İÇİN 32 ADET 60 E1 RAYLI BETON TRAVERSLİ MAKAS TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                        :  2015/53096

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi      :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI ELMADAĞ - TATBEKİRLİ HAT KESİMİ İÇİN 32 ADET 60 E1 RAYLI BETON TRAVERSLİ MAKAS TEMİNİ VE MONTAJI Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati: 25/05/2015 Pazartesi günü, saat 11:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/05/2015 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 650,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3942/1-1