2 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29343

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2334 dosya nolu BİREY Yapı Denetim Ltd. Şti., 2227 dosya nolu PARS Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 687 dosya nolu ESER TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 1498 dosya nolu SARI YILDIZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1344 dosya nolu FLANŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ardahan ilinde faaliyet gösteren 1300 dosya nolu 3 E Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mersin ilinde faaliyet gösteren 981 dosya nolu MEDİNE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 22.04.2015 tarih ve 11247 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

3911/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 22.04.2015 tarih ve 11248 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Van ilinde faaliyet gösteren 1075 dosya nolu ASİMETRİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 751 dosya nolu MODELYAPI Yapı Denetim Ltd. Şti.

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1053 dosya nolu GÜRALTUN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3911/2/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O’nun L41-d3,d4, L43-a3, L43-b1,b2, L43-d1 ve K44-d3,d4 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu toplam beş adet müracaatından 07.04.2015 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

3932/1-1

—————

Summa Enerji Yatırımcılığı Madencilik Mühendislik Taşımacılık Akaryakıt İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. Diyarbakır, Şanlıurfa illeri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/SUM/5118, 5119 ve 5120 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatını 24.04.2015 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3933/1-1

—————

Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’nin Tekirdağ ili sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CVB/3858 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 17.04.2015 tarihinde müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

3934/1-1

—————

DÜZELTME İLANI

21.04.2015 tarih ve 29333 Sayılı Resmi Gazete’nin 3628 ilan numarasıyla yayımlanan 1 adet ilanımızın 16 ncı satırında; “Yüzölçümü: 15.281 hektar” cümlesi sehven yazılmış olup, doğrusu “Yüzölçümü : 14.014 hektar” şeklindedir. İlgililere duyurulur.

3935/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/11/2014 tarihli, 12/01/2015 tarihinde kesinleşen E: 2004/171, K: 2006/167 sayılı kararına istinaden iadesine karar verilen 06 FJ 509 Plakalı, WDBD1241301A404214 şase nolu, 1985 Model Mercedes-Benz marka aracın iade edilmesi için hak sahibi Murat KAŞIKÇI’ya tebligat çıkartılmış, ancak tebligatımız adı geçen şahsın belirtilen adresinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup, iş bu tebligatın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 31. maddeleri gereğince ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince iadesine karar verilen eşyaların tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terkedilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK Uyarınca El konulan eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğine ardiye ücreti ödeneceğinin bilinmesi ilanen tebliğ olunur.

3957/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 06.02.2015 gün ve 038 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2015 gün ve 686 sayılı Kararı ile onaylanan “Pursaklar 1. Etap 95320 ada 1 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3928/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD / ASD

UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Mikro İktisat alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Politikası

1

1

Makro İktisat alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

1

1

Madenlerde tahkimat konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

1

İmmonoloji, Alerji Hastalıkları ve Endokrin alanında uzman olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

1

Sağlık Sosyolojisi, kadın ve gençlerin tütün kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Matematik

Geometri

1

1

Metrik uzaylar üzerinde geometrik çalışmalar yapmış olmak.

 

Uygulamalı Matematik

2

1

Matematiksel kontrol teorisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

1

1

Osmanlı toplumunda farklı gruplar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

2

1

15 - 16. Yüzyıl Türk Edebiyatı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

2

1

Lojistik yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

2

1

Öğrenme - belleğin mekanizması ve iskemi reperfüzyon modelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

3

1

Cam ve sır konularında çalışmalar yapmış olmak.

Maden Mühendisliği

Kömür Hazırlama Teknolojileri

2

1

Kömür zenginleştirme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

3

1

Felsefe Grubu Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

-

2

1

Kaynak ve korozyon alanında çalışmaları olmak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

3

1

Yakıt pilleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe

-

2

1

Yönetim muhasebesi alanında çalışmaları olmak.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

-

3

1

Risk yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

3917/1-1