30 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29342

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığından:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İdare Merkezinden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce TAŞDİLDİREN ÇELİK KONSTRÜKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli 06342200IM014176 sayı ve 30.05.2006 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan (15ET34220034/26.01.2015) Ek Tahakkuk'a ilişkin yazı yükümlüsünün Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. Semerci Sokak Bina 3 D-1 Çatalca /İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ek tahakkuk tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

Bey. No Tarihi

Ek Tahakkuk No/Tarihi

Tutar

IM014176/30.05.2006

34/26.01.2015

KDV:9382.-TL

KKDF: 1756.-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 11138.-TL

3882/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5585                                                                     Karar Tarihi: 28/04/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2015 tarihli toplantısında, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı ve 10/07/2014 tarih ve 5120/1 sayılı Kurul Kararı uyarınca, DAG/250-40/035 numaralı lisans sahibi Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 23/05/2013 tarih ve 4416 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - 23/05/2013 tarih ve 4416 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Mayıs ayı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve uygulanmasında 4416 sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir.

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/Sm3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,053211

Kademe 2

100.001-1.000.000 Sm3

0,026902

Kademe 3

1.000.001 Sm3 ve üzeri

0,023579

 

Madde 2 - Bu Karar 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

EK-1 Revizyonda Esas Alınan Parametreler Tablosu

 

EK 1:

Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.

 

Revizyonda Esas Alınan Parametreler

 

2015

2016

Revize Toplam Tüketim Tahmini (Sm3)

491.553.949

547.162.990

3905/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5586                                                                     Karar Tarihi: 28/04/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2015 tarihli toplantısında, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Bahçeşehir Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 03/01/2013 tarih ve 4230 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - 03/01/2013 tarih ve 4230 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Mayıs ayı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve uygulanmasında 4230 sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir.

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/Sm3)

Tüm Tüketiciler

0,155690

 

Madde 2 - Bu Karar 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

EK-1 Revizyonda Esas Alınan Parametreler Tablosu

 

EK-1:

Bahçeşehir Gaz Dağıtım A.Ş.

 

Revizyonda Esas Alınan Parametreler

 

2015

2016

Revize Toplam Tüketim Tahmini (Sm3)

22.358.565

21.411.649

İlave Gelir Gereksinimi (TL)

613.505

3904/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Kemerhisar-Pozantı Otoyolu Kemerhisar ve Niğde Bağlantı Yolları Kesimi Km: 271+000-312+000 Arası Toprak ve Tesviye İşleri Büyük ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri, Güvenlik ve Trafik İşleri, Peyzaj ve Diğer Müteferrik İşler (İkinci İşler Dâhil) İnşaatı İş Kapsamında Yapımı Tamamlanan ve Genel Müdürlüğümüzce 16.06.2014 Tarihinde Geçici Kabulü Yapılan Otoyolun; Niğde Kuzey Kavşağı İle Gölcük Bağlantısı Kesiminin (Ana Gövde Km: 268+997-279+869 ile Bağlantı Kolu Km:0+000-8+140) 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1. Otoyolun bu kesimi 30.04.2015 tarihinde trafiğe açılacaktır.

2. Belirli Yerler (Köprülü Kavşaklar, ücret toplama istasyonları v.b.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4. Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir.

5. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir.

6. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin almaları gerekmektedir.

7. 6001 sayılı Karayolları Kuruluş Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince ilan olunur.

3940/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İsteklilerin, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını 30 Nisan - 14 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne), Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ise ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul veya Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç olmak üzere, 10 (on) yıl süre ile kurum dışında, gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden ulaşılabilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari şart olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz.

Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar;

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için 17. maddelerinde istenenleri,

- http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin ederek dolduracakları özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını,

- Profesör ve doçent kadrolarına başvuracak olanlar ayrıca yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip; Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını, bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim edeceklerdir.

- Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO

SAYISI

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik

Yrd. Doçent (2)

1

HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

 

Profesör (1)(3)

1

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO

SAYISI

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

Sosyal Araştırma Yöntemleri

Profesör (1)(4)

1

TIP FAKÜLTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör (İngilizce) (1)(5)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1)(6)

1

İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1)(7)

1

İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1)(8)

1

Üroloji

Doçent (Türkçe) (1)(9)

1

Üroloji

Doçent (Türkçe) (1)(10)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(11)

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(12)

1

Radyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(13)

1

Tıbbi Patoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(14)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2 - Mekan grafikleri üzerine grafik tasarımı alanında doktora yapmış olmak.

3 - Halk Sağlığı alanında Sağlık Yönetimi doktorası yapmış olmak.

4 - Doçentliğini Demografi alanında yapmış olmak.

5 - İleri Nörolojik Bilimler alanında doktora yapmış olmak ve nöroonkoloji alanında deneyimli olmak.

6 - Çocuk acil yandal uzmanı olmak.

7 - Acil Tıp ve yoğun bakım konularında deneyimli olmak.

8 - Geriatri yandal uzmanı olmak.

9 - Çocuk ürolojisi konusunda deneyimli olmak.

10 - Laparoskopi ve endoüroloji konusunda deneyimli olmak.

11 - Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak.

12 - Baş boyun onkolojik cerrahisi ve mikrocerrahi ile serbest doku transferi konularında deneyimli olmak.

13 - Acil radyoloji konusunda deneyimli olmak.

14 - Nefropatoloji ve yumuşak doku patolojileri konusunda deneyimli olmak.

3927/1-1


 


 


 


 


 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doçent

3

1

Hidrolik Stokastik Modelleme ve İklim Değişimleri konularında çalışmaları olmak

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Atomlarda Dipol ve Kuadropol Geçiş Olasılıkları ve Osilatör Şiddetleri, Moleküllerde HF, DFT ve IR konularında çalışmaları olmak

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

2

1

Yunus Emre Divanı üzerine Dil İncelemeleri konusunda çalışmaları olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doçent

2

1

Yaratıcılık ve Çoklu Zeka alanlarında çalışmaları olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

2

1

Yönetim Psikolojisi alanında çalışmaları olmak

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur.

3918/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ/ANABİLİM DALI/PROGRAMI

ÜNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

Atom ve Molekül Fiziği anabilim dalında doçentliğini almış olmak, İşbirlikli Problem Çözme Stratejileri ve Öğrenme Stilleri konularında çalışma yapmış olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) bilim alanında  doçentliğini almış olmak. Ergenlik, internet bağımlılığı ve kariyer danışmanlığı alanında çalışmaları olmak.

İlköğretim Bölümü Altında Matematik Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Matematik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak; bilgiyi oluşturma süreçleri, geometrik kavram imgesi ve sınıflama stratejileri konularında çalışmaları olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Zihin haritaları ve kavram karikatürleri konularında çalışmış olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör

1

Bilişüstü Yönlendirmelerin Entegre Edildiği Bilgisayar Destekli Öğrenme, Bilgisayar animasyonları ve fen deneyleri konusunda çalışma yapmış olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Denizcilik Eğitimi

Profesör

1

İşletme Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik Eğitimi yapan eğitim kurumlarında en az 15 yıl eğiticilik deneyimine sahip olup, Denizcilik Eğitimi alanında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak. "Türk Demokrasi Tarihi" ve "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Uygulamalı İstatistik

Profesör

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak Kaotik zaman serisi, JIT ve extrem-değer olasılık dağılımları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Profesör

1

Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Biyografik Dram alanında çalışmaları olmak.

Müzik Teknolojisi

Profesör

1

Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Akustik Tasarım ve Seslendirme Sistemleri alanında yayınlar yapmış olmak.

Müzik Teknolojisi

Profesör

1

Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yayıncılıkta Ses Teknolojisi, Görsel Amaçlı Ses-Müzik Tasarımı /Üretimi alanlarında çalışmaları olmak.

Tekstil Tasarımı

Profesör

1

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Tekstil boya-baskı ve bitim işlemleri teknolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

Hemşirelik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Meme kanseri ve organ nakli alanlarında çalışıyor olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Siyasal partiler ve toplumsal hareketler ile ilgili çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehircilik

Profesör

1

Planlama (Mimarlık) bilim alanında doçentliğini almış olmak. "Niceliksel planlama teknikleri" ve" mekansal istatistik" konularında çalışma yapmış olmak.

Bölge Planlama

Profesör

1

Planlama (Mimarlık) bilim alanında doçentliğini almış olmak. "Şehir Altyapısı, Tarihi Kentsel Çevrelerde Koruma ve Turizm " üzerine yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makina Teorisi ve Dinamiği

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak Hasarsız ve hasarlı kompozit yapıların titreşim davranışlarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ulaştırma

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Dönel kavşakların kapasite ve performansları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tekstil Bilimleri

Profesör

1

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak Plazma ve sol-jel teknoloji uygulamaları, Fonksiyonel lif üretim yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Fizyoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru, Fizyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Probleme dayalı eğitim konusunda sertifika ve deneyim sahibi olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru, Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Aktif Eğitimde deneyimli olmak (en az 5 yıl)

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Tıp Doktoru, Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı ve Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. ISO 15189 Akreditasyonunda eğitim belgesine ve Laboratuvar yönetimi deneyimine sahip olmak.

Anatomi

Profesör

1

Tıp Doktoru, Anatomi bilim alanında doçentliğini almış olmak." flap cerrahi anatomisi" konusunda ve "mikroskopik ve makroskopik steroloji" konusunda deneyimli olmak.

Radyoloji

Profesör

1

Radyodiagnostik bilim alanında doçentliğini almış olmak ."Diz eklemi osteoartritinde manyetik rezonans görüntüleme "konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.Ankilozan Spondilit Hastalığı konusunda çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sjögren Sendromu konusunda araştırmaları ve çalışmaları olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Psikiyatri bilim alanında doçentliğini almış olmak. Bipolar bozukluk konusunda ergenlerde beyin görüntüleme çalışmaları olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çocuk Allerjisi yan dal uzmanı ve bu alanda en az 10 yıllık deneyime sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi

Profesör

1

Genel Cerrahi bilim alanında doçentliğini almış olmak, böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Kulak, Burun ve Boğaz bilim alanında doçentliğini almış olmak. Rinoloji ve Anatomi alanında deneyimli olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Anesteziyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak, en az 15 yıl karaciğer böbrek transplantasyonu anestezisi deneyimi olmak.

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp Doktoru, Fizyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Probleme Dayalı Öğretim konusunda deneyimli olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Osteoporoz Ortopedik Rehabilitasyon konularında çalışmaları olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Algoloji yan dal uzmanı, Anesteziyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Algoloji (ağrı) üzerine en az 15 (onbeş) yıl çalışmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Odyometri

Profesör

1

Odyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak, akustik travma ve ototoksisitenin değerlendirilmesi alanında deneysel elektrofizyolojik çalışmaları olmak.

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Sondaj Teknolojisi Programı

Profesör

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Hidrojeoloji ve Yeraltı Suyu Kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Klinik Onkoloji

Profesör

1

Hemotoloji yandal uzmanlığını almış olmak. İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Klinik Onkoloji

Profesör

1

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak. İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kanser hastalarında palyatif bakım alanında çalışmaları olmak.

Klinik Onkoloji

Profesör

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. İç Hastalıkları bilim dalında doçentliğini almış olmak.

3860/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :  16.03.2015 - 107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  16.03.2015- 1260                                             ANKARA

Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Köprüköy Beldesi, Kavakoyağı Mevkii, 289 ada, 17 parselde gerçekleştirilen izinsiz kazı çalışmalarına ilişkin Süheyla DEĞİRMENCİ ÜNAL'ın 03.03.2014 tarihli dilekçesi ve eki gereği, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yerinde inceleme sonucu, tespiti yapılan alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.03.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki Yönetmeliğin” 6. Maddesi gereğince 45 (Kırkbeş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.12.2014 tarih ve 2114 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının raporu okundu dosyası incelendi.

Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Köprüköy Beldesi, Kavakoyağı Mevkii, 289 ada, 17 parselin 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı kararın 3. Maddesindeki koşulların “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulu” olarak belirlenmesine, izinsiz açılan kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili Belediyesince kapatılmasına, ilgili birimlerce güvenlik önlemlerinin artırılmasına, izinsiz uygulama yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Kanunun 9. ve 65. Maddeleri gereği yasal soruşturma açılmasına karar verildi.

3887/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    11.05/14

Toplantı Tarih ve no   :  11.02.2015- 148                                                Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no       :  11.02.2015 - 2965                                              ESKİŞEHİR

Bilecik ili, Söğüt ilçesi, Yeşilyurt Köyü'nde yer alan tescilli Yeşilyurt Höyüğü'nün sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 02.10.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden işleri Gene! Müdürlüğü) 31.12.2014 tarih, 20913469 - 101.29.02-257636 sayi11 yazısı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Sirketi'nin (Doğal Gaz işletmeleri Bölge Müdürlüğü) 05.01.2015 tarih, 17258733 - 405.02.99-62 sayılı yazısı, 06.02.2015 tarih, 825 sayi11 dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit Sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bilecik ili, Söğüt ilçesi, Yeşilyurt Köyü'nde yer alan ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27.05.1991 tarih ve 1777 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Yeşilyurt Höyüğü'nün sit sınırlarının " Yeşilyurt Höyük ve nekropolü" ismiyle I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenen tescil fişi, koordinatlı  sit sınır paftas1 ve sit Sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı ilke Kararı'ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş donemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna, sit sınırların içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının Belediyesince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

 

3888/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   03.05/193

Toplantı Tarih ve no   :  15.01.2015 - 145                                               Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no       :  15.01.2015 - 2929                                              ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Suvermez Köyü’nde bulunan ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.09.1994 tarih ve 2080 sayılı Kararı ile II. (İki) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Göynücek Örenyeri’nin sit sınırlarının güncellenmesine ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 12.11.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün 03.12.2014 tarih, 51450719-050.01.04 / 206250 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 28.11.2014 tarih, 61684567-204 / 758 sayılı yazısı, 13.01.2015 tarih, 381 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınır paftası, kadastral paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Suvermez Köyü’nde bulunan ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.09.1994 tarih ve 2080 sayılı Kararı ile II. (İki) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Göynücek Örenyeri’nin I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit niteliğinde olması sebebiyle sit derecesinin I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenmesine, güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

3889/1-1


Merkez Bankasından: