29 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29341

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir Konak Belediyesinden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Alpsan Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Adına tescilli 04342200IM002450 sayı ve 09.09.2004 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan (15ET34220020/26.01.2015) Ek Tahakkuk’a ilişkin yazı yükümlüsünün Küçük Sanayi Sitesi 9 Ada No: 181 Karacabey/Bursa adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ek tahakkuk tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

Bey. No. Tarihi

Ek Tahakkuk No/Tarihi

Tutar

IM002450/09.09.2004

20/26.01.2015

KDV: 28589.-TL

KKDF: 4508.-TL

GV: 4058.-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 37155.- TL

3823/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5560-9                                                                 Karar Tarihi: 16/04/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/04/2015 tarihli toplantısında, ekteki Madeni Yağ Lisansı Süresi Hakkında Kurul Kararı’nın kabul edilmesine, karar verilmiştir.

EKLER:

EK - 1 Madeni Yağ Lisansı Süresi Hakkında Kurul Kararı

MADENİ YAĞ LİSANSI SÜRESİ HAKKINDA KURUL KARARI

MADDE 1 - (1) Madeni yağ lisansları on yıl süreli verilir.

MADDE 2 - (1) Madeni yağ lisansları Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi çerçevesinde on yıllık süreler halinde uzatılır.

MADDE 3 - (1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05/07/2011 tarihli ve 3304-7 sayılı kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05/07/2011 tarihli ve 3304-7 sayılı kararının bu Karara aykırı hükümleri uygulanmaz. Ancak bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde yapılacak madeni yağ lisansı süre uzatım işlemlerinde işlem bedelinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05/07/2011 tarihli ve 3304-7 sayılı kararına göre belirlenmesine devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kararın yayımı tarihinde yürürlükte olan madeni yağ lisanslarından lisans süresinin bitimine iki aydan az zaman kalanların süre uzatım başvuruları işleme alınır.

MADDE 4 - (1) Bu Kararın;

a) 3 üncü maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

3872/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli ili, Derince ilçesi, 1436 ada, 25 parsel üzerindeki 644076 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Atilla DÜLGER tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 12.03.2015 tarihli ve E. 2014/1175 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Atilla DÜLGER (Denetçi No: 7301, Oda Sicil No: 34786) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 13.04.2015 tarih ve 10211 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3867/1/1-1

—————

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 34 pafta, 323 ada, 10 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 72 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birikim Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi İbrahim EKİNCİ (Denetçi No:4555, Oda Sicil No:6067) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 30.04.2009 tarihli ve E.2008/1058-K.2009/574 sayılı “davanın reddi” yönündeki kararına karşı, davacı tarafın vaki temyiz talebi, Danıştay 6. Daire’nin 17.12.2012 tarihli ve E.2009/13938-K.2012/7759 sayılı kararı ile “temyiz talebinin kabulüne, zikredilen Mahkeme kararının bozulmasına” hükmedildiği; söz konusu bozma kararına karşı vaki karar düzeltme talebimizin Danıştay 6. Daire’nin 18.11.2014 tarih ve E.2013/5452-K.2014/7331 sayılı kararı ile reddedildiği; bozmadan sonra Danıştay’ın bozma kararına uyularak Ankara 13. İdare Mahkemesinin 21.01.2015 tarihli ve E.2015/15-K.2015/93 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.08.2008 tarihli ve 26957 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İbrahim EKİNCİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 17.04.2015 tarihli ve 10817 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3867/2/1-1

—————

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Oran Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan "Burak KÜRŞAD (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18934, Oda Sicil No:60958)" ifadesinin çıkarılarak, "Burak KÜRŞAD (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18934, Oda Sicil No:60958)" ifadesinin eklenmesi 15.04.2015 ve 10597 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3819/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 15.04.2015 tarih ve 10601 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Akaylab Yapı Malzemeleri Kalite Kontrol Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Narlıkuyu Mah. 113 Cad. Beyzanur Apt. A Blok No:26/12 Karaköprü/ŞANLIURFA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Şanlıurfa İl Yapı Denetim Komisyonunun (İYDK) 25.03.2015 tarih ve 63-2015-004 sayılı kararı ile; Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı 13.2 maddesine göre 451 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3820/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 13.04.2015 tarih ve 10226 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Bağış İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin A.O.S.B 10006/1 Sok. No: 2 Çiğli/İZMİR adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, İzmir İl Yapı Denetim Komisyonunun(İYDK) 11.03.2015 tarih ve 35-2015-155 sayılı kararı ile; Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı 13.2 maddesine göre 127 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3821/1/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 13.04.2015 tarih ve 10226 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Megalab Yapı ve Elemanları Kalite Kontrol Lab. İnş. Danışmanlık Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 206. Sokak No: 33 Zemin Kat Buca/İZMİR adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, İzmir İl Yapı Denetim Komisyonunun(İYDK) 11.03.2015 tarih ve 35-2015-156, 35-2015-157, 35-2015-158 sayılı kararı ile; Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı 13.2 maddesine göre 261 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3821/2/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 13.04.2015 tarih ve 10212 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Karadeniz Yapı Test Laboratuvarı İnş. Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Kepez Mah. Belen San. Sit. E Blok No: 30 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 10.10.2012 tarih ve 439/4 sayılı kararı ile verilen 398 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 01.04.2015 tarih ve 495/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3822/1-1


İzmir Konak Belediyesinden:

HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMA İLANI

1 - Yarışmanın Şekli ve Türü;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış, Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ ne istinaden İzmir Konak Belediyesi’nce düzenlenen ‘Serbest Ulusal Tek Kademeli Mimari Proje Yarışması’dır.

2 - Yarışmanın Konusu ve Amacı;

İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası yakın çevresi ile birlikte çağdaş, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı gereği erişilebilir bir yapı olarak, içinde bulunduğu bölgenin yapısal ve sosyal anlamda geliştirici öğesi olarak tasarımıdır.

İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması ile kültür, sanat, bilim ve çevre değerleri gözetilerek, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısal ve çevresel çözümlerin seçilmesi, müelliflerin saptanması ve güzel sanatların teşviki amaçlanmaktadır.

Kent ve kentlinin çok boyutlu kullanımına imkan tanıması arzulanan belediye hizmet binasının, gerek tasarım gerek inşa gerekse işletme yönleriyle teknolojinin getirdiği yeni ve akılcı çözümlere odaklanması, engelsiz tasarım, çevre ve enerji konularındaki hassasiyetiyle İzmir Konak Belediyesi yönetim anlayışının doğaya ve insana bakışının sembolü olması amaçlanmalıdır.

Tasarlanacak yapının yakın çevresi ile kurduğu ilişki göz önüne alındığında, bölgesindeki kentsel gelişimin başlangıcı niteliğine sahip olması beklenmektedir.

Proje alanının yakın çevresinde parseller için, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli plan notlarında verilen imar hakları saklı kalmak kaydıyla, kütle önerisi getirilmesi beklenmektedir.

3 - Yarışmanın Yeri;

İzmir İli Konak İlçesi Yenidoğan Mahallesinde Gaziler Caddesi ile Yeşildere Caddesi kesişiminin güneydoğu tarafında yer alan ve yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli imar planında belediye hizmet alanı (BHA) olarak tanımlı 8053 ada 1 parsel ve 8054 ada 1 parsel ve ekli çalışma alanı paftasında gösterilen etkileşim alanını kapsar.

Yarışmanın yeri, Konak Belediyesi sınırları içerisinde kültürel eşik değeri taşıyan konumdadır.

4 - Yarışmaya Katılma Esasları;

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, Bu Maddenin 5. bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi ve ekip temsilcisinin mimar olması gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

2. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

5. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

6. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

7. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

5 - Yarışma Süresi ve Takvimi;

 

Yarışmanın İlanı

29.04.2015

Son Soru Sorma Tarihi

29.05.2015

Cevapların Gönderilme Tarihi

04.06.2015

Proje Son Teslim Tarihi

28.07.2015

 

Jüri değerlendirme toplantılarına projelerin son teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başlayacaktır. Sergi ve kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

6 - Jüri Üyeleri ve Raportörler;

• Danışman Jüri Üyeleri;

 

Sema PEKDAŞ

Avukat

Konak Belediye Başkanı

Eser ATAK

Yüksek Şehir Plancısı

Konak Belediye Başkan Yard.

İlker KAHRAMAN

Yard. Doç. Dr. Mimar, DEÜ

 

Tevfik TOZKOPARAN

Mimar, ODTÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

Hasan TOPAL

Mimar, KTÜ

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı

 

• Asli Jüri Üyeleri;

 

Cem SORGUÇ

Mimar (Jüri Başkanı), MSÜ

Nevzat SAYIN

Mimar, EÜ

Ali Muzaffer TUNÇAĞ

İnşaat Yüksek Mühendisi, DEÜ

Semra UYGUR

Yüksek Mimar, ODTÜ

Zehra AKDEMİR

Doç. Dr. Mimar, ODTÜ

 

• Yedek Jüri Üyeleri;

 

Mustafa Emre ERGÜL

Yard. Doç. Dr. Mimar, MSÜ

Gökçeçiçek SAVAŞIR

Doç. Dr. Mimar, ODTÜ

Necati ATICI

İnşaat Yüksek Mühendisi, DEÜ

• Yarışma Raportörlüğü

 

Aydemir BAŞARGAN

Mimar Raportör

Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ozan Savaş CAN

İnşaat Mühendisi Raportör

Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ebru ASLAN

Raportör Yardımcısı

Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

 

7 - Ödül Tutarları ve Ödeme Biçimleri;

Birincilik Ödülü

     50.000,00TL   (EllibinTürkLirası)

İkincilik Ödülü

     40.000,00TL   (KırkbinTürkLirası)

Üçüncülük Ödülü

     25.000,00TL   (YirmibeşbinTürkLirası)

Mansiyon

     14.000,00TL   (OndörtbinTürkLirası)

Mansiyon

     14.000,00TL   (OndörtbinTürkLirası)

Mansiyon

     14.000,00TL   (OndörtbinTürkLirası)

Mansiyon

     14.000,00TL   (OndörtbinTürkLirası)

Mansiyon

     14.000,00TL   (OndörtbinTürkLirası)

 

Yarışmacılara ödenecek ücret, ödül, mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen 30 (otuz) gün içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine banka aracılığı ile net olarak ödenir.

8 - Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar;

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Konak Belediyesine ait Vakıfbank Gazi Bulvarı Şubesi TR 330001500158007292290568 no’lu hesaba veya Konak Belediyesi Tahsilat Veznelerine yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi dekont ile isim, adres, telefon, e-posta bilgilerini içeren belgenin e-posta ile raportörlüğe gönderilmesi sonrasında yarışma şartnamesi ve ekleri adreslerine gönderilecektir.

9 - Yer Görme Zorunluluğu;

Yer görme zorunluluğu yoktur ancak jüri yer görmeyi tavsiye eder.

10 - Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin İletişim Bilgileri;

Adı: İZMİR KONAK BELEDİYESİ - İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜ

Adres: Kentsel Tasarım Müdürlüğü SSK Blokları B3 Blok Kat 5 Konak - İZMİR

Tel               : 0 (232) 484 53 00 - 3524 - 3531

Fax              : 0 (232) 445 07 01

Web Adresi : www.konak.bel.tr

E - posta      : yarisma@konak.bel.tr

3869/1-1


 


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz Öğretim Üyesi (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Doçent kadroları İçin, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile onaylı doçentlik ve yabancı dil belgelerinin (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile onaylı yabancı dil belgesi (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine" uygun olmaları gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.

* Üniversitemizde İngilizce eğitim yapılacağından; "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğinin 7'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

* Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

Birimi

Bölümü

Kadro

Unvanı

Kadro

Derecesi

Kadro

Sayısı

Niteliği

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Endüstri Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak ve bulanık matematiksel programlama konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Maden ve Cevher

Hazırlama Mühendisliği

Doçent

1

1

Maden Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak ve Cevher Hazırlama konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd.

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve otomotiv bilim alanında çalışmaları bulunmak

3886/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No          :  24.09.2014-210                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No              :  24.09.2014-2597                             İSTANBUL

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Tomtom Mahallesi, Kumbaracı Yokuşu, 326 ada, 29 parselde yer alan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanında kalan, İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.09.2006 tarih ve 570 sayılı kararında 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımadığından tesciline gerek olmadığına karar verilen, tapu kayıtlarında bodrum zemin dört katlı kagir apartman niteliğinde olan, yerinde tespitleri içeren Müdürlük uzmanlarının 02.06.2014 tarihli raporu K-3906 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda:

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Tomtom Mahallesi, Kumbaracı Yokuşu, 326 ada, 29 parselde yer alan taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, rölöve ile restitüsyonunun Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

3824/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         45.01/326

TOPLANTI TARİHİ VE NO   :                                                 27.03.2015-207 Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO :  27.03.2015-5010                                 İZMİR

Manisa İli, Akhisar İlçesi, İnönü Mahallesinde yer alan, III.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan, tapunun 357 ada, 57,58,111,116,117,118 no.lu parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda sondaj sonuçlarının değerlendirilerek mimari kalıntıların bütünlüğünün anlaşılabilmesi için, karar eki l/50 ölçekli plan üzerinde gösterildiği şekli ile sondaj açmalarının birleştirilmesinin istendiği İzmir  II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.09.2014 tarihli ve 4322 sayılı kararı gereği, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.03.2015 tarihli ve 1195 sayılı yazısı ve eki 18.03.2015 tarihli ve Müze uzman raporu okundu, Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrak kaydında 26.03.2015 tarihli ve 298 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Akhisar İlçesi, İnönü Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.09.1998 tarihli ve 8001 sayılı kararıyla III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan, tapunun 357 ada, 57-58-111-116-117-118 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda yapılan sondaj açmalarından 23,24,25 nolu açmaların bir kısmı ile 20 ve 3 nolu açmaların tamamı dışında kalan alanların kararımız eki 1/500 ölçekli paftada gösterildiği şekliyle  I.(birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, sit fişinin uygun olduğuna,

Söz konusu parsellerde sondaj açmalarının kapatılıp kapatılmayacağının Kazı Başkanlığı görüşünün iletilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\kültür\3826.jpg

3826/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           67.02/1

TOPLANTI TARİHİ VE NO   :                                                16.04.2015 - 144 Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO     :  16.04.2015 - 2228                    SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Pehlivanlar Mahallesinde kayıtlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.04.2005 gün ve 496 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alana ilişkin, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan genel sit irdelemesini konu alan 13.04.2015 gün ve 364 günlü rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Pehlivanlar Mahallesi, 85 ada, 151, 152, 90, 88, 150, 87, 86, 85, 365, 366 parsellerde kayıtlı alanına ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz tarafından yapılan irdeleme çalışmaları sonucu seyrek arkeolojik buluntu veren alanın 3.derece arkeolojik sit alanı sınırı olarak 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle kabul edilip tescil fişinin onaylanmasına,

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\kültür\3828.jpg

3828/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No             :  30.03.2015 - 124                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No                 :  30.03.2015 - 1455                      ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camikebir mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde  yer alan, 231 ada, 41 parselde yer alan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.03.2015 tarihli raporu, Konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camikebir mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, 231 ada, 41 parselde yer alan sivil mimarlık örneği taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3829/1/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No             :  30.03.2015 - 124                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No                 :  30.03.2015 - 1457                      ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camikebir mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde  yer alan, 265 ada, 5 parselde yer alan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.03.2015 tarihli raporu, Konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camikebir mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde  yer alan, 265 ada, 5 parselde yer alan sivil mimarlık örneği taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3829/2/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No             :  30.03.2015 –124                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No                 :  30.03.2015 –1519                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Kentsel Sit Alanı dışında, 17 ada, 30 parselde yer alan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.03.2015 tarihli raporu, konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Kentsel Sit Alanı dışında, 17 ada, 30 parselde yer alan sivil mimarlık örneği taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3829/3/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No             :  30.03.2015 – 124                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No                 :  30.03.2015 – 1501                      ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde, 200 ada, 1 parselde yer alan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.03.2015 tarihli raporu, Konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde, 200 ada, 1 parselde yer alan sivil mimarlık örneği taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3829/4/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No             :  30.03.2015 – 124                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No                 :  30.03.2015 – 1503                      ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde, 199 ada, 32 parselde yer alan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.03.2015 tarihli raporu, konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde, 199 ada, 32 parselde yer alan sivil mimarlık örneği taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3829/5/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No             :  30.03.2015 – 124                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No                 :  30.03.2015 – 1504                      ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde, 200 ada, 9 parselde yer alan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.03.2015 tarihli raporu, konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde, 200 ada, 9 parselde yer alan sivil mimarlık örneği taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3829/6/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No          :  30.03.2015 – 124                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No             :  30.03.2015 – 1507                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde, 205 ada, 2 parselde yer alan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, Kurulumuzun 21.10.2014/1233 sayılı kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.03.2015 tarihli raporu, konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde, 205 ada, 2 parselde yer alan sivil mimarlık örneği taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3829/7/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No          :  30.03.2015 – 124                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No             :  30.03.2015 – 1508                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde, 199 ada, 9 parselde yer alan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.03.2015 tarihli raporu, konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde, 199 ada, 9 parselde yer alan sivil mimarlık örneği taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3829/8/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No          :  30.03.2015 –124                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No             :  30.03.2015 –1515                                     ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hayriye Mahallesi, Kentsel Sit Alanı dışında, 129(430) ada, 37 parselde yer alan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.03.2015 tarihli raporu, konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hayriye Mahallesi, Kentsel Sit Alanı dışında, 129(430) ada, 37 parselde yer alan sivil mimarlık örneği taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3829/9/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No             :  30.03.2015 – 124                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No                 :  30.03.2015 – 1474                      ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülabibey Mahallesi 91 ada, 2 parselde yer alan, mülkiyeti özel şahsa ait, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.03.2015 tarihli raporu, Konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülabibey Mahallesi 91 ada, 2 parselde yer alan, mülkiyeti özel şahsa ait, sivil mimarlık örneği taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3830/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No             :  30.03.2015 – 124                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No                 :  30.03.2015 – 1498                      ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülabibey mahallesi 112 ada, 36 parselde yer alan, mülkiyeti özel şahıslara ait, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.03.2015 tarihli raporu, Konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülabibey mahallesi 112 ada, 36 parselde yer alan mülkiyeti özel şahıslara ait sivil mimarlık örneği taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3831/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          67.03/11

Toplantı Tarihi ve No             :  16/4S2015 144                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No                  :  16/4/2015 2231                        SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çaydeğirmeni Beldesinde kayıtlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.01.1997 gün ve 5059 sayılı kararıyla 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş alanlarda, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan genel sit irdelemesini konu alan 13.04.2015 gün ve 366 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çaydeğirmeni Beldesi; Çay Mahallesinde kayıtlı Mezarlıktepe Tümülüsü'ne ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz tarafından yapılan irdeleme çalışmaları sonucu belirlenen sınırların 1/4000 ölçekli haritalarda gösterildiği şekliyle tümülüsün bulunduğu kesimin 1. derece ve yüzeyde seyrek arkeolojik buluntu olan etrafının da 3.derece arkeolojik sit alanı olarak kabul edilip tescil fişinin onaylanmasına,

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\kültür\3827.jpg

3827/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          06.08/92

Toplantı Tarihi ve No             :  16/4/2015 - 124                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No                  :  16/4/2015 - 2300                           ANKARA

Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Yapracık mahallesi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09/01/2009 gün ve 3801 sayılı kararı ile I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciilenen alana ilişkin, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19/02/2015 gün ve 2142 sayılı kararı ile sit sınırları yeniden koordinatlandırılan, karar eki kadastral mülkiyet sınırlarının grafik olmasından kaynaklı olarak hatalı olan koordinatların, güncel (Ed-50 3 der) kadastro parsellerine göre düzeltilmesi talebini içeren, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 01/04/2015 gün ve 219638 sayılı yazısı ile konuya ilişkin; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 13.01.2015 gün ve 380 sayılı kararı, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.04.2015 tarih ve 1812 sayılı Dosya İnceleme Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Yapracık mahallesi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09/01/2009 gün ve 3801 sayılı kararı ile I. ve III. derece arkeolojik sit olarak tesciilenen alana ilişkin, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19/02/2015 gün ve 2142 sayılı kararı ile 269 nolu parselin III. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kısmının sit dışına çıkarılması talebinin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 13.01.2015 gün ve 380 sayılı kararı doğrultusunda uygun bulunması üzerine, sit sınırları yeniden koordinatlandırılan karar eki kadastral mülkiyet sınırlarının grafik olmasından kaynaklı olarak koordinatların hatalı verilmiş olduğu anlaşıldığından, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19/02/2015 gün ve 2142 sayılı kararı eki haritanın iptaline,

Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Yapracık mahallesinde Kurulumuzun 09.01.2009 gün ve 3801 sayılı kararı ile I. ve III. derece arkeolojik sit olarak tesciilenen alanın, sit sınırlarının karar eki harita üzerinde Kadastro Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda yeniden koordinatlandırılarak düzeltildiği şekilde uygun olduğuna, 269 parsel ile 1495 parsele Kurulumuzun 09.01.2009 gün ve 3801 sayılı kararı gereği

konulan arkeolojik sit şerhinin kaldırılmasına karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\kültür\3825.jpg

3825/1-1