28 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29340

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6’ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi (15/05/2015) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

3 - Avukatlık belgesine sahip olmak,

4 - ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın (5) beş katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılırlar).

II - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları, 04 Mayıs 2015 tarihinde başlayacak 15 Mayıs 2015 tarihi mesai saati bitimi (saat:18:00) itibariyle sona erecektir.

Başvurular, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) veya www.epdk.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Kuruma ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.epdk.gov.tr internet adresinde ve (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/ Çankaya / ANKARA) adresinde yer alan Kurum hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurumdan veya Kurumun internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

1) Diploma ya da çıkış belgesinin aslı ya da noter veya mezun olunan okul tarafından onaylanmış örneği,

2) Üç adet vesikalık fotoğraf,

3) (B) grubu kadrolar için 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç belgesi,

4) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

5) Avukatlık belgesinin aslı veya onaylı örneği.

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Kurum tarafından da onaylanabilir.

IV - SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 2-5 Haziran 2015 tarihleri arasında (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) adresinde bulunan Kurum hizmet binasında yapılacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Sınav konuları şunlardır: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku, Borçlar Hukuku, Uluslararası Hukuk, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

V - DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınavda adaylar, yukarıda belirtilen konular esas alınarak,

1) Genel yetenek ve genel kültür (20 Puan),

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 Puan),

3) Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu (20 Puan),

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (20 Puan),

5) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 Puan),

yönlerinden değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Adayların giriş sınavı başarı puanları, sözlü sınavda yetmiş puan almış olmaları kaydıyla KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan sıralamasına göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla duyuruda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmeyecek kadar yedek aday listesi belirlenecektir.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları Kurumun internet sayfasında ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.epdk.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C    06530 Yüzüncüyıl / Çankaya / ANKARA )

Telefon: 0(312) 201 40 00

İlan olunur.

3805/1-1


Lüleburgaz Belediye Başkanlığından:

Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması İlanı

Kırklareli ili, Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları doğrultusunda Lüleburgaz Belediyesince serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Mevcut İmar Planlarına uyularak; doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre tasarımları ile desteklenen açık ve yeşil alanlar, çocuk parkları ile spor alanlarını içeren, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren projelerin elde edileceği 20.846,40 m2 lik alan için yarışma açılmıştır.

Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

• Adı: Lüleburgaz Belediyesi

• Adresi: Özerler Mahallesi Hal Sokak No: 1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

• Telefon numarası: (0288) 417 10 12

• Faks: (0288) 417 47 79

• İnternet adresi: www.luleburgaz.bel.tr

• Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar:

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Lüleburgaz Belediyesine ait Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 480001000103085703735001 no’lu TR hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta-faks (0288 417 47 79) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

Şartname Temin Adresi:

''Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması '' Raportörlüğü

Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası

Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Telefon numarası: (0288) 417 10 12

Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr

Yarışmaya Katılma Esasları:

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Mimarlar Odası veya Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,

• Ekip olarak katılımlarda Mimarlar Odası üyesi bir ekip başı belirlemiş olmak,

• Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile Belediye personeli ve Belediye adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

• Şartname alıp isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

• Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

• Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

 

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı

28/04/2015

Son Soru Sorma Tarihi

13/05/2015

Cevapların Gönderilme Tarihi

18/05/2015

Proje Teslim Tarihi

29/06/2015

Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi

03/07/2015

Yarışma Sonucu İlan Tarihi ve Sergi Başlangıcı

06/07/2015

Sergi Bitiş Tarihi

21/07/2015

Kolokyum Tarihi

21/07/2015

 

Danışman Jüri Üyeleri

1

EMİN HALEBAK

Makine Mühendisi

Lüleburgaz Belediye Başkanı

2

KEVSER ÖZKAN

Emekli Memur

Lüleburgaz Belediyesi

Başkan Yardımcısı

3

RASİM ASLAN

Elektrik Mühendisi

Lüleburgaz Belediyesi

Başkan Yardımcısı

4

GÜNSEL SOLAK

Öğretmen

YKKED Lüleburgaz Şube Başkanı

Lüleburgaz Belediyesi Meclis Üyesi

5

GÖKHAN KAYA ATAY

İnşaat Mühendisi

Lüleburgaz Belediyesi

Plan Proje Müdürü

Asli Jüri Üyeleri

1

HÜSEYİN SİNAN OMACAN

Yüksek Mimar

İstanbul Teknik Üniversitesi

2

SENNUR AKANSEL

Dr. Mimar

Trakya Üniversitesi

3

BERNA OCAK DÜNDARALP

Mimar

Dokuz Eylül Üniversitesi

4

SERPİL MUALLAOĞLU

Yüksek Mimar

Mimar Sinan Üniversitesi

5

FERİDE ÖNAL

Dr. Mimar

Mimar Sinan Üniversitesi

6

AYÇA YEŞİM ÇAĞLAYAN KAPTANOĞLU

Dr. Peyzaj Mimarı

İstanbul Üniversitesi

7

KANAT BURAK BOZDOĞAN

Dr. İnşaat Mühendisi

Ege Üniversitesi

 

Yedek Jüri Üyeleri

1

YILDIRIM GİGİ

Yüksek Mimar

Yıldız Teknik Üniversitesi

2

ÖZLEM BERBER

Dr. Mimar

Dokuz Eylül Üniversitesi

3

MURAT ÖZYAVUZ

Dr. Peyzaj Mimarı

Ankara Üniversitesi

4

KADİR KILINÇ

Dr. İnşaat Mühendisi

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Raportörler

1

BURCU BAĞCI

Mimar

Lefke Avrupa Üniversitesi

2

DERYA KARADAĞ

Yüksek Mimar

Yıldız Teknik Üniversitesi

3

ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU

Endüstri Mühendisi

Doğuş Üniversitesi

 

Ödüller

Birincilik Ödülü

30.000,00 TL.

İkincilik Ödülü

25.000,00 TL.

Üçüncülük Ödülü

20.000,00 TL.

1. Mansiyon

10.000,00 TL.

2. Mansiyon

10.000,00 TL.

3. Mansiyon

10.000,00 TL.

4. Mansiyon

10.000,00 TL.

3812/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.04.2015     Karar No: 6835

DEVREDEN ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI              :  N.V. Turkse Perenco

- MERKEZİ                            :  Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam HOLLANDA

- TEBLİGAT ADRESİ          :  Mahatma Gandi Cad. No. 97 06700 Gaziosmanpaşa -ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:

- TİCARİ ÜNVANI              :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ VE TEBLİGAT

  ADRESİ                               :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.86 - 06100 / ANKARA

DEVREDİLEN PETROL

HAKKININ MAHİYETİ      :  N.V. Perenco Şti. nin ARİ/NTP-TPO/3744 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatındaki %50 hissesinin tamamının TPAO’ya devri, ile birlikte evvelce tescil edilen hakların terkini.

MÜRACAAT TARİHLERİ  :  30.12.2014, 02.02.2014

KARAR:

N.V. Turkse Perenco Şti. Diyarbakır ili sınırları içerisinde Türkiye Petrolleri A.O. ile müştereken sahip oldukları ARİ/NTP - TPO/3744 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatındaki %50 hissesinin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte TPAO’ya devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen %50 hisseyi devralmak ve bu devirle birlikte, 20.02.2002 tarih, 4625 no.lu Petrol Hakkına Müteallik Karar ile tesis ve tescil edilen hakların terkin edilmesi için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1 - ç ve Yönetmeliğin 8/1 - d maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.03.2015 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

N.V. Turkse Perenco Şti.’nin ARİ/NTP-TPO/3744 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatındaki %50 hissesinin tamamının TPAO’ya bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine bu devirle birlikte yukarıda bahsi geçen hak tesisinin de terkin edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde söz konusu petrol işletme ruhsatının tamamı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait olacaktır.

3803/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Diyarbakır ilinde sahip olduğu İR/TPO/5086 ve ARİ/TPO/2681 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatlarıyla ilgili olarak Katin Petrol Üretim sahasında bulunan, Katin-Sarıcak arasında planlanan kuyu lokasyonları, yolları ve enerji nakil hattının yapılması için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.  Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi, Bozbağlar Köyündeki 97, 146, 147, 148, 149, 150, 174, 175, 180, 184, 185, 186, 187, 190, 193, 194, 205, 209, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 236, 237, 238, 248, 252, 253, 255, 260, 261, 265, 270, 271, 275, 276, 277, 279, 281, 292, 297, 298, 336, 337, 339, 343, 345, 426, 430, 431, 434, 437, 439, 440, 448, 450 no.lu, Tepecik Köyündeki 213, 259, 267 no.lu parseller ile Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Küçükakören Köyündeki 561 no.lu parsel olmak üzere 67 adet parselle ilgili olarak toplam 485.699,739 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 06.11.2014 ve bunu tamamlayan 10.04.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

3804/1-1


 


 


 


 


 


 


Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

HABİB BANK LİMİTED ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

TIKLAYINIZ