28 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29340

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


84 KALEM YASTIK TİPİ İZOLASYON İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:


SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ŞERBET VE LAPA İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER İÇİN CR-Nİ MALZEME ALIMI (MONTAJ DAHİL) İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GAZ ANALİZ SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


SONDAJ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


4 ADET SU KAYNAĞI 3 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Birimince desteklenen proje kapsamında 1 (Bir) Kalem Tıbbi Cihaz Alımı işi (Panoramik Radyograf (Pan + Sef)) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                               :  2015/46037

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel: 0(342) 317 13 74            Fax: 0(342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi                       :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Tıbbi Cihaz Alımı (Panoramik Radyograf (Pan + Sef)) 1 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]                           :  Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Proje Yürütücüsüne)

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                        :  Sözleşme tarihi itibariyle 90 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati                                     :  08.05.2015 Cuma günü  Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilemez.]

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3748/1-1


84 KALEM YASTIK TİPİ İZOLASYON İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:

84 kalem yastık tipi izolasyonların imali ve İşletme'ye teslim edilmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/50069

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ovaakça Santral Mahallesi Doğal Gaz Çevrim Santralı Küme Evler İdari Bina No: 22 Osmangazi/BURSA (Posta Adresi: PK: 41   16105 Gençosman/BURSA)

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 224 267 11 70 - 224 267 11 77

c) Elektronik Posta Adresi         :  bursaticaret@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  84 kalem yastık tipi izolasyon imali ve İşletme'ye teslimi işi.

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (altmış gündür)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  15.05.2015 Cuma Saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h) Yastık izolasyon imalat işleminin yapılacağı tesis ya da tesislerin adı ve açık adresi teklifte belirtilecektir.

ı) Numune olarak dikilmiş izolasyon yastığı teklif ile birlikte verilecektir.

i) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelere (keçe, kumaş, iplik) ilişkin teknik şartname tablo-2, tablo-3 ve tablo-4'de belirtilen teknik özelikleri içerir teknik dokümanları ve/veya test raporları teklif ile birlikte verilecektir.

j) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelerin (keçe, kumaş, iplik) kanserojen (astbest, amyant gibi) maddeler içermediğini ve yanmadığını belirtir malzeme güvenlik formları (MSDS) teklif ile birlikte verilecektir.

k) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelere (keçe, kumaş, iplik) ilişkin ISO 9001:2008 belgeleri teklif ile birlikte verilecektir.

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5 - Ekonomik    açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açıktır. Yabancı isteklilerle iş ortaklığı yapanlar ihaleye teklif veremez. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı idaremizin yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 35.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Teklifler 15.05.2015 saat 14.30'a kadar İdaremizin yukarıda yazılı adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son fıkrasına istinaden EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3865/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 7,50 TL ile en çok 22.125,00 TL arasında değişen; 13/05/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 2.215,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 61 grup eşya (fotoğraf makinesi, conta, terlik, muhtelif cep telefonları ve aparatları, toz şeker, çay, kol saati, boncuklu bayan el çantası, biblo, ayna, seramik tencere, baharat takımı, metal tepsi, kemer, şal vs.); açık artırma ve pazarlık usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 14/05/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3864/1-1


ŞERBET VE LAPA İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER İÇİN CR-Nİ MALZEME ALIMI (MONTAJ DAHİL) İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Rafineri ve Ham Fabrikada Şerbet ve Lapa ile Temas Eden Yüzeyler İçin Cr-Ni Malzeme Alımı (Montaj Dahil) işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/47979

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi :-

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Muhtelif çaplardaki siyah boru ve dirseklerin demontajı, bunların yerlerine Cr-Ni boru, dirsek ve sac levha malzemelerin alımı ile kaynaklı bağlantılarla montajlarının yapılması işidir. Alımı ve montajı yapılacak malzemelerin isimleri ve detayları ihale dokümanında belirtilmiştir.

 

Malzeme Adı

Ölçüsü

Miktarı

- Paslanmaz Dikişli boru (Cr-Ni)

Metre

798

- Paslanmaz Dikişli Dirsek (Cr-Ni)

Adet

190

- Paslanmaz Conta Basma Yüzeyli Düz Flanş (Cr-Ni)

Adet

34

- Sac Levha (Cr-Ni)

Kg

7.856

- Paslanmaz Köşebent (Cr-Ni)

Metre

1.240,68

- Havşa Başlı Somunlu Cıvata (Cr-Ni)

Adet

350

 

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Yüklenici ihale konusu malzemeleri ve işleri teknik şartname ve diğer ihale dokümanlarına uygun olarak, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 takvim günü içerisinde anahtar teslimi olarak bitirip teslim edecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  08.05.2015   Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satış bedeli (KDV Dahil) 120,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3814/1-1


GAZ ANALİZ SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                            :     GAZ ANALİZ SETİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :     2015/50401

Dosya no                                         :     1521036

1 - İDARENİ:

a) Adres                                           :     Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2    67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası            :     Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                               Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                 :

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı                :     GAZ ANALİZ SETİ (4 Adet)

b) Teslim yeri                                   :     BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR.

c) Teslim tarihi                                 :     İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                              :     Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :     25.05.2015 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4- 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. CE belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25.05.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3808/1-1


SONDAJ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                  :  SONDAJ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                : 2015/49358

Dosya no                                :  1522034

1 - İDARENİN:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası: Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                                 Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Sondaj yedekleri: 16 kalem

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  25/05/2015 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25/05/2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3807/1-1


4 ADET SU KAYNAĞI 3 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından:

 

İhale Konusu Yerin Adı

İşin Niteliği

Muhammen

Bedeli-Bütçesi

İhale

Süresi

Geçici Teminat % 3

İhale Usulü

Şartname

Bedeli

İhale Tarihi

ve Saati

Aydın İli

Bozdoğan İlçesi

Madran Dağı Etekleri

4 adet su kaynağının (18-19-20-21 no’lu kaynaklar)

3 yıl süre ile kiraya verilmesi

11.736.690,05 TL

3 YIL

352.100,70TL

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULܔ

50,00 TL

04.05.2015 Saat 10.30

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca 04/05/2015 Pazartesi günü ve saat 10:30’da Aydın İli Bozdoğan İlçesi Madran Dağı Eteklerinde bulunan 4 adet su kaynağının 3 yıl süre ile kiraya verilmesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 40 K: 4 Efeler/AYDIN adresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görülebilir ve 50 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü İdarenin Veznesi veya T.C. Halk Bankası Aydın Merkez Şubesindeki TR26 0001 2009 5330 0007 0000 83 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 04/05/2015 Pazartesi günü saat 10:30’da yapılacaktır.

İhale Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 40 K: 4 Efeler/AYDIN adresinde bulunan ASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:

1 - İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3 - Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4 - Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)

5 - Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 271. Maddesi, limitet şirketler için 503. Maddesi aranır.

6 - İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

7 - İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge getirmek.

8 - İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

9 - İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

10 - Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

11 - İhale ilan tarihinden sonra bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

12 - İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

13 -İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

14 - İdare adına alınmış (muhammen bedelin %3’ü 352.100,70 TL tutarında) geçici teminata ait alındı makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.

15 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu. (teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.).

16 - İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

17 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kişiler,

2 - "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar),

3 - Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

4 - İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

5 - İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Zarf; 04/05/2015 Ptesi günü girilecek ihalenin saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığına dilekçe ile teslim edilecektir.

İlan olunur.

3815/1-1