27 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29339

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

DUYURULUR

İLAN TARİHİ                       : 27.04.2015

SON BAŞVURU TARİHİ    : 11.05.2015

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi/dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

NOTLAR

1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11    06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58 Faks: (312) 342 84 60

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

İzmir Havacılık MYO.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Doç. Dr.

1

Üniversitelerin 4 yıllık işletmecilik bölümünden mezun, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında doktora yapmış, Turizm alanında doçent unvanına sahip, Sivil Havacılık alanında ve dönemsel olayların turizm ekonomisine etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Üniversitelerin kimya bölümünden lisans mezunu, bu alanda yüksek lisans ve doktora yapmış, nanomalzemeler üzerine doktora çalışmalarını yürütmüş, bu konuda en az bir yıl doktora çalışmalarını tercihen yurt dışında gerçekleştirmiş, proje yazma ve yürütme deneyimine sahip, genel kimya, termodinamik ve malzeme bilimi derslerini verebilme tecrübesini edinmiş olmak.

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Doç. Dr.

1

Matematik bölümünden mezun, eğitim dili İngilizce olan uygulamalı matematik üzerinde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip, kesirli analiz üzerinde çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Üniversitelerin İstatistik bölümünden mezun, bilişim sistemleri alanında yüksek lisans, mühendislik sistemleri alanında doktora yapmış olan, e-devlet konularında ve istatistiksel analiz, modelleme ve tasarım konularında çalışmış olmak.

3765/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85282 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 17.03.2015 tarih ve 455/642 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.04.2015 tarih ve 1074/2206 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 27.04.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85282 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bağlıca Mahallesi, 46829 Ada 1 parsel.

İlgililere ilanen duyurulur.

3741/1-1