27 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29339

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI VE KİRALAMA İŞLEMİ İHALE EDİLECEKTİR

Serdivan Belediye Başkanlığından:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


7 ADET BUHARLAŞTIRICI, MUHTELİF EBATLARDA 27 ADET ISITICI BORULARININ BASINÇLI SU JETİ MAKİNESİ İLE TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


12.750 TON 0-8 MM ; 4.500 TON 8-16 MM VE 10.875 TON 16-32 MM (± % 20 TOLERANSLI) AGREGA SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 45 ADET ARAÇ SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/47754

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 25 kalem Muhtelif Elektrik Malzemesi; teknik şartname, bilgi ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  08/05/2015 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 08/05/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3683/1-1


MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 : 2015/48547

1 - İdarenin

a) Adresi                                    : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      : 60 adet DE 22000-33000 GM ve 65 adet TLM 16 V 185 tipi Motorların Demonte, Parça Yıkama ve Ambalajlama Hizmet Alımı, teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        : 12/05/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 12/05/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az  %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3704/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI VE KİRALAMA İŞLEMİ İHALE EDİLECEKTİR

Serdivan Belediye Başkanlığından:

Belediye Encümeninin 14.04.2015 tarih ve 149 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait Arabacıalanı Mahallesi 132 Ada 13 nolu parsel üzerine idaremizce belirtilen imar planı ve esaslar çerçevesinde idarenin hazırladığı avam projeler ve onaylayacağı uygulama projeleri esas alınarak ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme eki keşif ile teknik şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde bodrum katı otopark olan zemin ve 1 normal kattan meydana gelen 31.565 m2.si yer altı otoparkı olan toplam 85.350 m2 inşaat alanından oluşan 54. Cadde Çarşı inşaatının 131.711.149,79 TL muhammen bedel üzerinden işletme şartlı olarak kat karşılığı inşaat yapımı ve kiralama işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihalesi suretiyle yapılacaktır.

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  İstiklal Mah. Çark Cad. No: 328 Serdivan/SAKARYA

b) Telefon ve Faks No        :  0.264.2111050 - 0.264.2111057

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli Etüd Proje Müdürlüğü personeli ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği Türü ve Miktarı  :  Belediyemiz mülkiyetindeki arsa üzerine bodrum katı otopark olan (31.565m2) ve toplam 85.350 m2 inşaat alanından oluşan çarşı inşaatının 131.711.149,79 TL muhammen bedel üzerinden yapılarak, idarenin çarşı mülkiyetindeki hissesi oranında(belediyemize en az %35 mülkiyet payı bırakılması karşılığında) ve belediyemize bırakılacak mülkiyet payının m2.sinin 25,00 TL aylık kira bedeli karşılığında 10 yıl işletme şartlı kat karşılığı inşaat yapımı ve kiralama işidir.

3 - İhalenin

Yapılacağı Yer                    :  Serdivan Belediye Encümeni Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati              :  22/05/2015 Cuma günü saat: 15.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen belgeler:

4.1 - Başvuru dilekçesi

4.2 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numarası

4.3 - Kanuni İkametgahı olması

4.4 - İhalenin yapıldığı yıla ait Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi Aslı veya Noter tasdikli sureti

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış gerçek kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan yerli gerçek veya tüzel kişilerden her biri (a)ve(b)’deki belgeleri sunacaktır.

4.5 - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter odasınca tasdikli sureti isteklinin iş ortaklığı olması halinde tüzel kişi her bir ortağı Ticaret Sicili Gazetesi veya belgeleri verecektir.

4.6 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri verilecektir. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi aslı, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ve vekilin noter onaylı imza beyannamesini gösteren belgenin aslı.

5 - İdarece hazırlanan Teklif Mektubunun Aslı.

Yeterlik:

6 - Bu ihalede benzer iş olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 15 yılda Kamu veya Özel Sektörde tekbir sözleşme kapsamında enaz 25.000 m2 bina inşaatını tamamladığını, denetlediğini veya yönettiğini gösteren İş Deneyim belgesinin (İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme)veya kendisine ait tek bir iş kapsamında enaz toplam 25.000 m2 komple bina inşaatını yüklenici olarak tamamladığını ve ilgili belediyesinden alınmış ilgili belgelerin(yapı kullanma izin belgesi vb.) veya Kamu veya Özel Sektörde tek bir sözleşme kapsamında tamamlanmış olan en az toplam 25.000 m2 komple bina inşaatının müşavirlik veya Kontrollük hizmetinde bulunduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.

7 - Ekonomik ve Mali Kriterler:

7.1 - İşin yapım muhammen bedelinin %25’inden az olmamak üzere bankalar nezdinde kullanılmamış nakit yada teminat mektubu kredisini gösterir Banka Referans Mektubu,

7.2 - 2014 yılına ait cirosunun enaz 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon) TL olması gerekir. Bu belgenin Vergi Dairesi yada Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması gerekmektedir. Ortak girişim olunması halinde iş ortaklarının toplam cirosunun bu miktar olması yeterlidir.

7.3 - Bilanço ve Gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. Bilanço ve Gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesince onaylanmış olması şarttır. İş ortaklığı olunması halinde ortaklardan herhangi birisinin ortaklık hisse oranına bakılmaksızın bilanço ve gelir tablolarını vermesi yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge aranmaz.

8 - İhale Tarihi itibariyle ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’ndan alınmış vergi borcu ve SSK prim borcu olmadığına dair belge.

9 - Doküman satın alındığına dair belge.

10 - Serdivan Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

11 - İhale Dokümanı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 5.000.00 TL bedel karşılığı satın alınabilinir.

12 - Bu işe ait Geçici Teminat Tutarı Yapım Muhammen bedelinin %3 olan 3.951.334,49 TL olup ayrıca kiralama işlemine esas geçici teminat tutarı ise 1.694.227,50 TL olup toplam geçici teminat 5.645.561,99 TL.dir. Söz konusu tutarlar sözleşme aşamasında %6 Kesin Teminata dönüştürülecektir.

13 - Teklif Zarfları ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir. Posta da doğabilecek gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.

14 - İhaleye konsorsiyumlar hariç tüm istekliler katılabilir.

15 - İhale Komisyonu ihaleye yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olup, diğer şartlar İhale Şartnamesinde yazılıdır.

İlan olunur.

3764/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

±%20 Toleranslı 30.000 Ton Kireçtaşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/50020

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ankara Yolu 9. Km ÇORUM

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü Ve Miktarı       :  ±%20 toleranslı 30.000 ton kireçtaşı satın alınacak olup, teslim edilecek kireçtaşının evsafı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Teslim Yeri                           :  Çorum Şeker Fabrikası stok sahasında istifli olarak teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihleri                     :  Kireçtaşı Fabrikamıza 15 Temmuz 2015 - 15 Kasım 2015 tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle termin programı sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve Saati                       :  14/05/2015 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır.

4.2.2 - İş deneyim belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya belgelendirilmek suretiyle özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

4.2.2.1 - İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

4.2.2.2 - Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

4.2.3 - İşletme Ruhsatı,

4.2.4 - İşletme İzin Belgesi,

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, “kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “mucur ve balast üretimi” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve KDV. Dahil TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Hazır bulunmamaları halinde teklif etmiş oldukları fiyatlar nihai teklif olarak kabul edilecektir.

14 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3791/1-1


7 ADET BUHARLAŞTIRICI, MUHTELİF EBATLARDA 27 ADET ISITICI BORULARININ BASINÇLI SU JETİ MAKİNESİ İLE TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Ham Fabrika kısmında bulunan 7 adet buharlaştırıcı, muhtelif ebatlarda 27 adet ısıtıcı borularının basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi İhalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası                : 2015/47781

1 - İdarenin

a) Adresi                                 : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   : 0356 275 35 30    Pbx.-0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       : 7 adet buharlaştırıcı, muhtelif ebatlarda 27 adet ısıtıcı borularının basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                    : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Yarihi ve saati                    : 07/05/2015 Perşembe günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi.

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel Sektördeki şeker fabrikalarının borularının su jeti ile temizlenmesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 07/05/2015 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3743/1-1


12.750 TON 0-8 MM ; 4.500 TON 8-16 MM VE 10.875 TON 16-32 MM (± % 20 TOLERANSLI) AGREGA SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           : 2015/48052

İdarenin:

a) Adresi                                    : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         : www.tcdd.gov.tr.(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 12.750 ton 0-8 mm; 4.500 ton 8-16 mm ve 10.875 ton 16-32 mm (± % 20 Toleranslı) olmak üzere TOPLAM: 28.125 Ton AGREGA (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 21/05/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHÎSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- TR230001500158007282440204

4 - KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7 - İhale Konusu işe ilişkin Kısmı Teklif Verilebilecektir.

3745/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 45 ADET ARAÇ SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (EÖD) 1 adet taşıt (tanker) ve 44 adet iş makinesi olmak üzere toplam 45 adet araç mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf Açık İhale Usulü ve açık artırma yolu açık olacak şekilde satılacaktır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi

a) Adı                                        : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                   : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ ANKARA

c)Telefon Numarası                   : 0 312 294 20 00

d) Faks Numarası                      : 0312 230 70 84

e) Elektronik Posta Adresi         : etimaden@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/

unvanı/ elektronik posta adresi  : Hüseyin BEKTAŞ - Ekipman ve Malzeme Yönetim Birim Sorumlusu 0312 294 20 00/2728 / hbektas@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/saati   : 14/05/2015 (Perşembe) - 14.00

3 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İstekliler;

3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

3.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4. Tüzel Kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,

3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

3.6. Araç Görme Belgesini,

3.7. Satış ihalesi yapılacak araca ait teklif edilen fiyatın en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik süreli banka teminat mektubunu, (nakit olarak sunulacak ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü veznesine veya İdarenin şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini),

3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,

3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış İdari Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğuna dair “EÖD 45 Adet İş Makinesi ve Taşıt Satışı” yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

3.10. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

3.11. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

4 - Şartnamelerin Temin Yeri;

Araç satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 Etimesgut / ANKARA - (İstanbul Yolu 9.Km.)

4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi www.etimaden.gov.tr

5 - Diğer;

5.1. Araçların tamamına veya bir kısmı için veya adet bazında teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan araçların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp araçların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

 

6 - Araçlara Ait Bilgiler;

3798/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

İl - İlçe

Mahalle

Pafta

No

Ada

No

Parsel

No

Alanı (m2)

Cinsi

İmar

Durumu

Muhammen Satış

Bedeli

Geçici

Teminat

Bedeli

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Üsküdar /

Abdullahağa

110

689

11

209.18

Arsa

Sahil Şeridi

Alanı

  4.706.550,00 TL

145.000,00 - TL

07.05.2015

10:00

Üsküdar /

Bulgurlu

191 / 1

2381

11

4.391,37

İşgalli

Arsa

Özel Eğitim

Tesisi

  4.171.801,50 TL+KDV

130.000,00 - TL

07.05.2015

10:30

Üsküdar /

Burhaniye

213

737

34

2.140,26

Arsa

Konut

21.402.600,00 TL+KDV

645.000,00 - TL

07.05.2015

11:00

 

2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 07.05.2015 tarihinde Perşembe günü sırası ile saat 10.00 - 10:30 - 11.00’de Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00 - TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

j) İsteklilerin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

m) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 07.05.2015 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

3783/1-1