26 Nisan 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29338

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.02.778

TOPLANTI TARİHİ VE NO   :  25.03.2015-137                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        :  25.03.2015-4795                                ADANA

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Yeniyurt - Esenpınar Mahallesi, Kayacı Vadisi üzerinde Mergin mevkinde bulunan Eşek Köprüsünün tesciline ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.09.2014 gün ve 5836 sayılı yazısı ve eki Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 19.04.2014 günlü rapor, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 28.11.2014 gün ve 256882 sayılı yazısı, Erdemli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 02.12.2014 gün ve 5380 sayılı yazısı, Erdemli Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.12.2014 gün ve 855 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün 05.12.2014 gün ve 767220 sayılı yazısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 18.12.2014 gün ve 15056 sayılı yazısı, Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22.12.2014 gün ve 7361 sayılı yazısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 16.12.2014 gün ve 1271 sayılı yazısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 gün ve 416 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Yeniyurt - Esenpınar Mahallesi, Kayacı Vadisi üzerinde Mergin mevkinde bulunan Müze Müdürlüğü ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Eşek Köprüsünün 2863 sayılı yasanın 6.maddesine göre kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun I. grup olarak belirlenmesine, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 

3780-1

3780-12

3780-2

3780/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 27.08.86

TOPLANTI TARİHİ VE NO   :  25.03.2015 - 89                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        :  25.03.2015 - 1118                          GAZİANTEP

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Budak Mahallesi Kentsel Sit Alanı dışında yer alan, T.C. Devlet Demir Yollarına ait, 719 ada, 14 parseldeki 1. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı Gaziantep Gar Binası koruma alanında kalan ve TCDD Gaziantep İstasyon Alanı içinde bulunan lojman binaları, depo alanı olarak kullanılan ve kullanımda olmayan yapıların ilerdeki geriye dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğurmaması amacıyla 2863 sayılı Koruma Kanunu, yönetmelik ve ilke kararları bağlamında Müdürlüğümüz uzmanlarınca incelenmesine ilişkin, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2014 tarih ve 977 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 18.03.2015 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Budak Mahallesi Kentsel Sit Alanı dışında yer alan, T.C. Devlet Demir Yollarına ait, 13.02.2015 tarih ve 5005 yevmiye ile imar uygulaması gereği, 5791 Ada, 1 parselde bulunan mevcut imar yolu ile gar alanıyla fiziksel ve işlevsel bütünlüğünü kaybetmiş olan ve Belediye temsilcisinin verdiği bilgiler doğrultusunda kentsel ölçekte projelerin geliştirildiği anlaşılan alan içindeki tescile önerilen yapılar dışında, TCDD Gaziantep İstasyon Alanı içinde bulunan Gar Binası ve tamamlayıcı yapıları olan 5777 Ada 1 Parsel, 5778 Ada 1 Parsel, 5779 Ada 1 Parsel, 5780 Ada 1 Parsel, 5781 Ada 1 Parsel, 5782 Ada 1 Parsel, 5783 Ada 1 Parsel, 5784 Ada 1 Parsel, 5785 Ada 1 Parsel, 5786 Ada 1 Parsel, 5787 Ada 1 Parsel, 5788 Ada 1 Parsel, 5789 Ada 1 Parsel, 5790 Ada 1 Parsel ile 5792 Ada 3 Parselde yer alan TCDD Gaziantep İstasyon Alanı içinde bulunan 1. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı Gaziantep Gar Binası, Bakım İstasyon Binası ve Gümrük Binasına ek olarak karar eki haritada numaralandırılarak belirtilen tüm taşınmazların Gaziantep İstasyon Alanının birer parçası olduğundan, 2863 sayılı yasa ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi kapsamında korunmaya değer özellikler taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı” ile ilgili ilke kararı gereği “2.Grup Yapı” olarak belirlenmesine, koruma alanının tespitinde 2863 sayılı yasanın 8. Maddesi uyarınca, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2011 tarih ve 21 sayılı karar eki ile 24.11.2011 tarih ve 76 sayılı karar eki koruma alanlarının iptaline, alanın bütününe yönelik karar eki koruma alanı haritasının uygun olduğuna (OLUMLU), karar eki paftada numaralandırılan kültür varlıklarının tescil fişlerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, alana ilişkin Müdürlüğümüze iletilmiş olan plan çalışmalarının karar eki koruma alanına uygun olacak şekilde düzenlenerek Kurulumuza iletilmesine, 2863 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca koruma alanı içerisinde Kurulumuzdan izinsiz inşai ve fiziki uygulamada bulunulmaması gerektiğinin hatırlatılmasına karar verildi.

 

3713/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih       :  103 - 27.03.2015                                            Toplantı Yeri

Karar no ve tarih           :  1505 -27.03.2015                                             KAYSERİ

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Karaburun Köyü, İnandık Mevkiinde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen İnandık Tümülüsünün 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 02.12.2014 gün ve 1542 sayılı, 06.02.2015 gün ve 182 sayılı yazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 12.02.2015 gün ve 27956 sayılı yazısı, Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 05.03.2015 gün ve 37716 sayılı yazısı, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.02.2015 gün ve 633 sayılı yazısı, Müdürlük raportörünün 25.03.2015 gün ve 262 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Karaburun Köyü, İnandık Mevkiinde, özel mülkiyete ait İ34D02C pafta, 182 parselde yeralan İnandık Tümülüsünün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki harita üzerinde işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

3714

3714/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    :  103 - 27.03.2015                                               Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        :  1502 -27.03.2015                                                KAYSERİ

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Karaburun Köyü, Örme Kuyu Mevkiinde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Karaburun Tümülüsünün 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 02.12.2014 gün ve 1541 sayılı, 06.02.2015 gün ve 184 sayılı yazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 12.02.2015 gün ve 27963 sayılı yazısı, Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 05.03.2015 gün ve 37718 sayılı yazısı, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.02.2015 gün ve 632 sayılı yazısı, Müdürlük raportörünün 25.03.2015 gün ve 264 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Karaburun Köyü, Örme Kuyu Mevkiinde, özel mülkiyete ait 319 parselde yeralan Karaburun Tümülüsünün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki harita üzerinde işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi

 

3715

3715/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    :  103 - 27.03.2015                                               Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        :  1503 -27.03.2015                                                KAYSERİ

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Karaburun Köyü, Örme Kuyu Mevkiinde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Karaburun Arkeolojik Yerleşiminin 1. Derece arkeolojik sit alanı tescil edilmesi istemine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 02.12.2014 gün ve 1540 sayılı, 06.02.2015 gün ve 189 sayılı yazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 09.02.2015 gün ve 24855 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 05.03.2015 gün ve 37717 sayılı yazısı Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 06.02.2015 gün ve 451 sayılı yazısı, Müdürlük raportörünün 25.03.2015 gün ve 263 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Karaburun Köyü, Örme Kuyu Mevkiinde, özel mülkiyete ait 316 ve 319 parsellerde yeralan Karaburun Arkeolojik Yerleşiminin 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki harita üzerinde işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

3716

3716/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :  01.04.2015 - 126                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  01.04.2015 - 1534                                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Eyyübnebi Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan Eyübnebi Höyüğü’nün batı cephesinde tedbir amaçlı (Höyükten kopan taş, toprağın yaya ve araç trafiğine zarar vermesi can ve mal güvenliğini tehdit etmesi) istinat duvarı yapılmasına ilişkin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 15.01.2015/555 sayılı yazısı Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.10.2001/2688 sayılı tescil kararı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.10.2007/535 sayılı kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının sit sınırları ve koruma kullanma esaslarının belirlenmesine yönelik 31.04.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil fişi, öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Eyyübnebi Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan Eyyübnebi Höyüğü’nün tescil edildiği dönemde sit sınırlarının sayısallaştırılmadığında ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Eyyüpnebi Höyük II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3 - Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.

5 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8 - Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine;

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Eyyübnebi Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan Eyübnebi Höyüğü’nün batı cephesindeki mevcut yolun kenarında Höyükten kopan taş, toprağın yaya ve araç trafiğine zarar vermesi can ve mal güvenliğini tehdit etmesi ve toprak kaymasından dolayı höyüğün kültür tabakasının zarar görmemesi için tedbir amaçlı istinat duvarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi KUDEB denetiminde yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.

 

1534_Sayfa_2

3717/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :  02.04.2015 - 127                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       :  02.04.2015 - 1547                                         ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Beşyol Köyü, Balka Mezrası sınırları içerisinde yer alan çeşmenin 2863 sayılı Yasa kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 19.02.2015 tarihli raporu okundu. Koruma alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Beşyol Köyü Balka Mezrası sınırları içerisinde yer alan Balka Çeşmesi’nin:

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı Yasa kapsamında tescili edilmesine;

Yapının koruma alanının ekteki 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekilde uygun olduğuna;

Anıtsal mimarlık örneği özelliği gösteren taşınmazın I. grup yapı olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

 

3718

3718/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :  01.04.2015 - 126                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       :  01.04.2015 - 1538                                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Mağaracık Mahallesi, sınırları içerisinde yer alan Mozaiklerin taşınmasına yönelik Şanlıurfa Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün 09.12.2014/2108 sayılı yazısı ile eki Müze Müdürlüğü'nün 01.12.2014 tarihli Mağaracık Mahallesi Mozaikleri Kaldırma Sonuç Raporu, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.09.2013/849 kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.03.2015 tarihli raporu okundu. Tescil fişi, öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, Fotoğraflar ve konunun dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Mağaracık Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Mağaracık Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği şekliyle uygun olduğuna:

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda:

Mağaracık Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.

4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

3719

3719/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :  21.01.2015 - 119                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       :  21.01.2015 - 1382                                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan, Kentsel Sit Alanı Sınırları içerisinde kalan, 41 pafta, 258 ada, 51 nolu parsel üzerinde yer alan, mülkiyeti Hasanpaşa Vakfı’na ait, Şanlıurfa Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.11.2009/981 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli çarşı bünyesindeki kagir dükkanın rölöve ve restorasyon projeleri ile rölöve ve restorasyon raporlarına ilişkin Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 06.01.2015/24 sayılı yazısı, 14.01.2014/180 sayılı uzman raporu okundu, konuya ilişkin fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan, 41 pafta, 258 ada, 51 nolu parsel üzerinde yer alan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli çarşı bünyesindeki kagir dükkan için hazırlanmış olan rölöve çizimlerinin ve restorasyon projesinin uygun olduğu,

Uygulamanın Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetiminde sürdürülmesine, uygulama sonuç raporunun Kurulumuza sunulmasına;

Söz konusu parselin de içinde yer aldığı, “Dabbakhane çarşısı” adıyla bütüncül olarak tescillenen; 257 Ada / 17-18 42-43 Parsel , 258 Ada / 24-25-26-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-61-63-64-65-66-68-69 parsellerin yapı gruplarının belirlenmemiş olduğu tespit edildiğinden, yapı gruplarının II. Grup Yapı olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

3720/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :  01.04.2015 - 126                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  01.04.2015 - 1535                                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Öncül Mahallesinde bulunan, Akçakale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.10.2014/2651 sayılı Akçakale İmar Planı ile ilgili kurum görüşü yazısına istinaden tespiti yapılan İlle Höyüğü’nün tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.03.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Öncül Mahallesinde bulunan, İlle Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/ 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

İlle Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün ve varsa kazı başkanının görüşüyle, yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7 - Alan içerisinde bulunan mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir, ancak yeni mezar açılamaz.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

3721

3721/1-1