26 Nisan 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29338

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FABRİKAMIZIN KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FABRİKAMIZIN KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         : 2015/49914

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                : Fabrikamız muhtelif kaynak işlerinin yapılmasına ait ihale Fabrikamız kısımlarındaki çeşitli çap ve ebatlarda boru kesim, söküm, demontaj, montaj, kaynak, tamir işleri ile çeşitli ebatlarda ventil, redüksiyon, çekvalf, komprosör, flanş sökümü, montajı ve bahsi geçen işler için malzemelerin yerine getirilmesi, çıkan malzemelerin de Fabrikamız sahasında gösterilen yere taşınması işidir.

b) Yapılacağı yer                              : Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    : İşe başlama tarihinden itibaren 40 iş günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              : 08/05/2015 Cuma günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 08/05/2015 Salı günü saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3785/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2015/50182

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                           :  Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                            :  Tel: (0312) 540 10 00    Faks:(0312) 540 16 60

Elektronik Posta Adresi                :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  TKİ Saray Kontrol Müdürlüğü’nün şehir içi ve şehirlerarası dış görevleri, bünyesinde bulunan rödövanslı sahaların kontrol, denetleme işleri ile diğer işlerinde kullanılmak üzere yakıt ve sürücüsü idareye, diğer giderleri yükleniciye ait bir adet arazili (çift kabinli (4x4) pick - up) aracın iki yıllığına kiralanması işi.

b) Yapılacağı Yer                         :  TKİ Saray Kontrol Müdürlüğü Saray/TEKİRDAĞ

c) İşin Süresi                                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi 730 gündür.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer           :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ANKARA

4 - İhale Tarih ve Saati                  :  28/05/2015 - 14:00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kat: 11 Oda No: 1108 Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.

b) İhale dokümanı 30,00 TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği zemin kat oda no: DZ - 25 Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

3802/1-1


EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur.

2 - Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve 24728 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

3 - İşin tahmin edilen bedeli 16.561.500,00 TL, geçici teminatı ise 496.845,00 TL’dir.

4 - İhale 20.05.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (İhale Dosya Bedeli 250,00 TL’ dir).

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 20.05.2015 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için;

a) Kanuni ikametgahı olması

b) Tebligat İçin Adres Beyanı,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2015 yılı)

1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge,

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge

d) İmza sirküleri vermesi,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir)

g) Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi

ğ) Benzer İş Yaptığına Dair Belge. Keşif bedelinin en az %45’e kadar benzer iş yaptığına dair belge (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli sureti).

Benzer iş: Her türlü ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili dağıtım ve satış işleri.

h) Mali Durum Bildirisi ve belgeleri

ı) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması ( Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır)

i) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı

j) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi)

k) İsteklinin gerçek veya tüzel kişilik durumuna göre gelir/kurumlar vergileri borcu olmadığına dair bağlı bulundukları vergi dairesinden ihale ilan yayım tarihinden sonra alınan belge (belgenin aslı verilecektir).

l) İş Araçları Taahhütnamesi

m) Personel Taahhütnamesi

n) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri

o) Son 15 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri

ö) Dosya alındı makbuzu,

p) Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış 496.845,00 TL tutarındaki geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu.

r) İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu

8 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile ) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3781/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 50,00TL ile en çok 153.400,00 TL arasında değişen; 05/05/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 15.340,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen , Rulman, Demir Profil, Sandalye, Muhtelif Giyim Eşyası, Oto Lastiği, Cep Telefonu, Termoking, Motor ve Motor Aksamı, El aletleri, Silisli Kum, Reçine, Kauçuk Tıpa, Odun Kömürü, Potasyum Sülfat, Kamyon Jantları, Boş Konteyner,. vb. cinsi 48 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 06/05/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3789/1-1


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı                                    :  Ocak lokomotif yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/46090

Dosya No                               :  1527031

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ocak Lokomotif yedekleri (numuneye göre) : 23 kalem

b) Teslim yeri                         :  TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. /ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  25.05.2015 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25.05.2015 PAZARTESİ günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3708/1-1