25 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29337

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Citibank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bölge Müdürlüğümüzün 03.03.2014 tarihli 2550 sayılı yazıları ekinde alınan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 20.02.2014 tarihli 2012 sayılı yazılarına istinaden 30.11.2010 tarihli 2010/D1-06481 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 9250399247 vergi numaralı Volkan Tekstil İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. adına onaylı 21.07.2011 tarihli IM040967 ve IM040970 sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden vergiler ve 26.11.2014 tarihli 3680 sayılı Para Cezası Kararının ödenmesi hususu 08.02.2015 tarihli 29261 sayılı Resmi Gazete yoluyla adı geçen firmaya ilanen tebliğ edilmiş, ancak vergilerin ve para cezasının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 9250399247 vergi numaralı Volkan Tekstil İnşaat Gıda San.Tic.Ltd.Şti. adına düzenlenen 14.04.2015 tarihli 7253916 sayılı Ödeme Emrine konu 11.900,55-TL Gümrük Vergisi, 23.033,43-TL Katma Değer Vergisi, 117.260,47-TL Anti-damping Vergisi, faizi ve 601.902,64-TL Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Ödeme Emrimizin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

3711/1-1


Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 Sayılı Kanun'un 25. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları eğitim-öğretim faaliyetlerini, 6 nüsha olarak teslim edeceklerdir.

B - DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar; başvuracakları birim ve kadroyu belirten dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, yabancı dil durumlarını gösteren belge, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora veya sanatta yeterlilik belgesi, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Yabancı üniversitelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Başvuru süreci ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvuru garantör üniversitemiz Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılamayan başvurular ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BÖLÜM/PROGRAMI

ALANI

Prof. Dr.

Doç. Dr.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İşletme Yönetimi Programı

İnsan Kaynaklan Yönetimi

(Çalışma İlişkileri ve Deniz İşletmeciliği Alanında çalışmaları bulunmak).

1

 

PAZARLAMA ve REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Halkla İlişkiler

(Kurumsal kimlik, marka iletişimi, kurumsal reklam ve reklam çözümlemesi alanlarında çalışmaları bulunmak).

 

1

3794/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

                              ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                   KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                     KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.03.2015 - 107                               Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 16.03.2015- 1255

Ankara İli, Haymana İlçesi, Büyükyağcı Mahallesi, Seğmenler Su Dolum Tesisleri arka kısmındaki alanda bulunan taşınır kültür varlıklarının incelenmesi ve sit sınırlarının belirlenmesi talebine ilişkin, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yerinde inceleme sonucu, tespiti yapılan alanın 26.12.2007 tarih ve 2853 sayılı Karar ile tescilli Hamam Mevkii Yamaç Yerleşimi III. Derece Arkeolojik Sit Sınırı ile bütünlük arz ettiği, bu nedenle alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak Hamam Mevkii Yamaç Yerleşimi ile birleştirilmesine yönelik; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.03.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki Yönetmeliğin” 6. Maddesi gereğince 45 (Kırkbeş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.12.2014 tarih ve 2115 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının raporu okundu dosyası incelendi.

Ankara İli, Haymana İlçesi, Büyükyağcı Mahallesi, Seğmenler Su Dolum Tesislerinin arka kısmında bulunan taşınır kültür varlıklarının bulunduğu alana ilişkin karar eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın Hamam Mevkii Yamaç Yerleşimi ile birleştirilerek III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı kararın 3. Maddesindeki koşulların “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi.

 

3746/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Yazı ekinde Ünvanı, Adresi/ Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet Belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki soruşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

Firma Unvanı

Firma Adresi

Belge No

Standart No

Fesih Tarihi

Fesih

Nedeni

1. İbrahim Aydın

Soğanlı Mah. Nilüfer Cad. No: 66 Osmangazi/Bursa

16-HYB-425

TS 10079/ OCAK 2010 -

TS 12355/ MART 2003 -

TS 12676 / NİSAN 2013-

TS 12865 / NİSAN 2002

18.03.2015

Talimata Aykırılık

2. İlker Sezginel-Tekniker Servis

Erikli Mah. Erikli Cad. Ekran Sok. No: 5/A Yıldırım / Bursa

16-HYB-403

TS 10079/OCAK 2010 -

TS 12355/ MART 2003

25.03.2015

Talimata Aykırılık

3. Kıymet Erin - Efe Yangın Söndürücüleri

Duaçınarı Mah Aydın Sok. No: 10 Yıldırım/Bursa

16-HYB-2377

TS 11827/NİSAN 2014

31.03.2015

Firma İsteği

4. Emas Alternatif Yakıt Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Yiğitler Mah. Otosansit Sanayi Sitesi 12. Blok No: 89/91 Yıldırım/Bursa

16-HYB-2434

TS 12664-1/NİSAN 2008 -

TS 12664-2/HAZİRAN 2012

02.04.2015

Talimata Aykırılık

5. Cemal Yılmaz-Yılmaz Ticaret

Yeni Karaman Mah. Polat Cad.   No: 84/A Bursa

16-HYB-266

TS 10079/0CAK 2010 -

TS 12365/MART 2003

08.04.2015

Talimata Aykırılık

6. Şaban Afacan-Afacan Elektrik

Gazcılar Cad. Doğanbey Sok.     No: 15/B Osmangazi/Bursa

16-HYB-269

TS 12541/MART 1999 -

TS 11893/ARALIK 1995

08.04.2015

Talimata Aykırılık

7. Rahmi Erkan

Sırabademler Mahallesi 6. Blok Sanayi Sitesi (Kümeevler) No: 23 Karacabey/Bursa

16-HYB-1071

TS 12664-1/NİSAN 2008

09.04.2015

Firma İsteği

3703/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

UNVANI=========>>

PROFESÖR

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

DRC. ADET

Fen Fakültesi

Anorganik Kimya

1-1

 

 

Fosfazenler konusunda çalışmaları olmak.

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bl.

1-1

 

 

Tatar Türkçesi ve ağızları üzerine çalışmaları olmak.

Genel Türk Tarihi

1-1

 

 

Çağdaş Türk Dünyası tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Eski Türk Edebiyatı

1-1

 

 

Klasik dönem Osmanlı nesri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Hidrolik

1-1

 

 

 

Malzeme Bilimi

1-1

 

 

Nanomalzemeler alanında çalışmaları olmak.

Çevre Teknolojisi

 

 

1-1

Atık su arıtımı, enerji ve moleküler tekniklerin çevre mühendisliğindeki uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları

1-1

 

 

 

Teknoloji Fakültesi

Devreler ve Sistemler

1-1

 

 

Çok seviyeli eviriciler konusunda çalışmaları olmak.

Telekomünikasyon

1-1

 

 

Haberleşme işaretlerinin sınıflandırılması ile ilgili çalışmaları olmak.

Yapı Malzemeleri

1-1

 

 

Cam lifi boruların durabilitesi konusunda çalışmaları olmak.

Elektronik Sistemleri

1-1

 

 

Sinirsel-bulanık denetleyiciler ile hız/konum kontrolü üzerine çalışmaları olmak.

Seramik

1-1

 

 

Süper plastik malzemelerin difüzyon kaynağı alanında çalışmaları olmak.

Yazılım Mühendisliği

1-1

 

 

Bilgi güvenliği ve görüntü işleme konularında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1-1

 

 

Jinekolojik onkoloji konusunda klinik ve laboratuvar çalışmaları olmak.

Kardiyoloji

1-1

 

 

Romatolojik hastalıklarla seyreden ateroskleroz- kardiyak patolojiler konularında klinik ve laboratuvar çalışmaları olmak.

Çocuk Cerrahisi

 

 

1-1

Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları konusunda klinik ve deneysel çalışmaları olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1-1

Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1-1

Çocuk Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda kalp hızı değişkenliği konusunda çalışmaları olmak.

Acil Tıp

 

 

1-1

Doğal afetler konusunda çalışmaları olmak.

Üroloji

 

1-1

 

Laparoskopik ve robotik üroloji alanlarında yurt dışı deneyime sahip olmak.

Radyoloji

1-1

 

 

Difüzyon MR ve Bruselloz radyolojisi üzerine çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

1-1

 

 

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları

 

 

1-1

Sürekli ayaktan periton diyalizi ilişkili peritonitlerde klinik ve laboratuvar çalışmaları olmak.

Genel Cerrahi

1-1

 

 

 

Genel Cerrahi

 

 

1-1

Karaciğer transplantasyonu konusunda belgelendirmek kaydıyla en az bir yıllık deneyime sahip olmak.

Dermatoloji

1-1

 

 

Atopik dermatit ve Behçet hastalığı ile ilgili özgün çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi

 

 

1-1

Distraksiyon aygıtları ile yeni kemik oluşturmaya yönelik çalışmaları olmak.

Endodonti

 

 

1-1

Endodonti alanında doktora veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

1-1

 

 

Laboratuvar teknikleri ve bakterilerde gen klonlaması konusunda yurt dışı deneyimi olmak.

TOPLAM

 

20

1

9

 

3790/1-1


Citibank Anonim Şirketinden:

CİTİBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

TIKLAYINIZ