24 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29336

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/ Program

Doç.

Yrd. Doç.

Nitelikler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

1

 

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans ve Bilgisayar Mühendisliği doktora mezunu olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

2

Turizm İşletmeciliği doktora mezunu olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

1

Biyoloji doktora mezunu olmak ve Mantar Biyokimyası alanında çalışma yapmış olmak.

3752/1-1

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 19/02/2015 tarih 5483-65 sayılı Kararı ile; İnegöl-Ankara Karayolu 16. km, Kınık Mevkii (Ada:113, Pafta:H23 d.2401, Parsel:22) Kurşunlu Kasabası İnegöl BURSA adresinde 27.11.2013 tarih BAY/939-82/33467 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (Tesisin Su Akaryakıt LPG Enerji Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı muhataba devri nedeni ile, lisans sahibinin isteği üzerine 31.03.2014 tarihli 11036 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) ile faaliyet gösteren Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 08/01/2014 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle ilgiliden 04/06/2014 tarih ve 5049-7 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesi ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

a) Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 08/01/2014 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasına ve 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) İlgilinin yazılı savunma göndermediği,

anlaşıldığından, Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 176.681-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.681-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3712/1/1-1

—————

Kurul’un 18.12.2014 tarihli ve 5367/49 sayılı Kararı ile; 03.04.2014 tarihinde yapılan denetimlerde, “Deresoplan Köyü Gölündoruğu Mevkii (Ada: 123, Pafta: G29a11c, Parsel:4), Eskipazar/KARABÜK” adresinde 10.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32584 lisans numarası ile faaliyet gösteren Alperen İnşaat Malzemeleri Ve İnşaat Petrol Turizm Gıda Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 07.08.2014 tarihli ve 5163/39 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibinden alınan yazılı savunma ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı birlikte değerlendirilmiş olup, Alperen İnşaat Malzemeleri Ve İnşaat Petrol Turizm Gıda Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonunda dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine, yanısıra, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca bayiler için belirlenen 176.781,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.781,- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemeleri’ ne dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3712/2/1-1

—————

21.03.2005 tarihli ve BAY/462-1123/08300 numaralı (18.06.2014 tarih ve 21777 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Büyükşehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ekinoks Rezidans E.1 Blok No:1 D:99 Mahallesi Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Hisar Petrol İnşaat Turizm Tekstil Gıda Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-17 sayılı Kararı ile Hisar Petrol İnşaat Turizm Tekstil Gıda Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 147.933.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3712/3/1-1

—————

Kurul’un 12/02/2015 tarih ve 5473/69 sayılı Kararı ile; 03/06/2011 tarih BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde sonlandırılmıştır) kapsamında Şahinler Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A Pınarkent / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin tespit tarihi olan 03/03/2012 tarihi itibariyle;

- Akaryakıt istasyonunda kurulu otomasyon sistemi çalışmadığı halde bayilik faaliyetine devam etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 üncü alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 67.962,- TL tutarında idari para cezası,

- Akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri bilgisi ve rızası dahilinde istasyonda bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 üncü alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 163.111,- TL tutarında idari para cezası,

olmak üzere toplamda 231.073,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 231.073,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3712/4/1-1

—————

Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/46 sayılı Kararı ile, ABG Çelik Konstrüksiyon Metal İnşaat Petrol Ürünleri Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında A-087849 ve A-087850 sayılı faturalar ile akaryakıtı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, ABG Çelik Konstrüksiyon Metal İnşaat Petrol Ürünleri Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3712/5/1-1

—————

Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/49 sayılı Kararı ile, Ömer Tekiner’in 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında C-567681 ve C-567682 nolu faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Ömer Tekiner hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3712/6/1-1

—————

Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/50 sayılı Kararı ile, Sistanbul İnşaat Elektrik Makina Oto Yedek Parça Ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 yapılan denetimde 11.01.2012 tarihinde A-92357 sayılı fatura ile motorini Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Sistanbul İnşaat Elektrik Makina Oto Yedek Parça Ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3712/7/1-1

—————

17/08/2010 tarihli ve BAY/939-82/28158 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri, Şaziye Köyü DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Marka Orman Ürünleri Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 22/01/2015 tarihli ve 5439-3 sayılı Kararı ile Marka Orman Ürünleri Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 231.073.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3712/8/1-1

—————

Kurul’un 29/01/2015 tarih 5451-22 sayılı Kurul Kararı ile;

Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / BURSA adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 05/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığı, alış ve satışlarının uyumsuz olduğu, otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığı ve dağıtıcı harici ikmal yapıldığı tespit edilmiştir.

Konu, 29/01/2015 tarihli Kurul toplantısında değerlendirilmiş olup; Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D , Parsel:2776) Orhangazi / BURSA adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 05/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde;

a) Otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının, alış ve satışlarının uyumsuz olduğunun, otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının tespit edildiği, bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına aykırı olduğu;

b) Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu;

değerlendirildiğinden; Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.

Kurul Kararı gereği, yazılı savunmanızın 15 (onbeş) gün içerisinde “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA” adresindeki Kuruma gönderilmesi gerektiği ve süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3712/9/1-1

 


 

 


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler Böl.

Protetik Diş Tedavisi ABD

Profesör

1

1

Diş Pulpasında İmmunohistokimyasal Araştırmalar, Adeziv uygulamalarda ultrasonik cihaz kullanımı ve diş hekimliğinde kolorimetre kullanımı konusunda deneyimli olmak.

2

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Profesör

1

1

Çocuk nefroloji ve çocuk romatoloji yan dal uzmanı olmak.

3

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doçent

1

1

Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak, ince bağırsak nakli konusunda çalışmaları veya yayınları olmak.

4

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Göğüs Hastalıkları ABD

Doçent

2

1

İnfluenza ilişkili pnömoni konusunda uluslararası projelere katılmış olmak. Endobronşial ultrasonografi ve tedaviler ile ilgili uygulamalı eğitim sertifikası almış olmak.

5

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri Böl.

Histoloji ve Embriyoloji ABD

Doçent

1

1

Histoloji ve Embriyoloji uzmanı ve Tüp Bebek sertifikası olması. En az 2 yıl yurtdışı deneyimi ve yurtdışı projelerde çalışmış olmak, IVF ve embriyonic kök hücre konusunda deneyimli laboratuvar veya departmanlarda toplamda en az 2 yıl çalışmış olmak.

6

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Tıbbi Patoloji ABD

Doçent

1

1

Pulmoner patoloji konusunda çalışmaları ve araştırma makaleleri olması.

7

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doçent

1

1

Kronobiyoloji alanında deneyimini yansıtır yayınlanmış çalışmaları olmak.

8

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Aile Hekimliği ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Hipertiroidi ve osteoporoz konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak ve İlk Yardım Eğitici Eğitimi Sertifikası olmak.

9

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Yardımcı Doçent

4

1

D Vitamini ile ilgili gebelik ve üreme sağlığı alanında yayınlaşmış çalışmaları olmak. Tüp Bebek eğitimi almış olmak.

10

İslami İlimler Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Din Bilimleri ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak, Japon budizmi üzerinde yapmış olmak.

11

Orman Fak.

Orman Endüstrisi Mühendisliği Böl.

Orman Endüstri Makineleri ve İşletme ABD

Yardımcı Doçent*

3

1

-Orman Endüstri Mühendisliği Lisans Bölümü mezunu olmak

-Ergonomi ve Biyomekanik konularında doktora yapmış olmak

12

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

Üretim ve Rezervuar ABD

Yardımcı Doçent*

2

1

Polimer Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Nano akışkanlar veya Nano sürfaktantlar üzerinde çalışmış olmak

13

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Güzel Sanatlar Bölümü

Güzel Sanatlar ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Gazetecilik ve sosyal medya üzerine uluslararası düzeyde çalışma yapmış olmak. Güzel sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak

 

DİĞER ŞARTLAR:

- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

- Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

- Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

- Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

- Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

- İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

3740/1-1

 


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlan başvuru tarihi      : 24.04.2015

İlan bitiş tarihi            : 08.05.2015

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 24.04.2015 - 08.05.2015 tarihlerinde; Profesör kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK DİLİ

PROFESÖR

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLİGİSAYAR BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

2

Karaciğer nakli alanında tecrübeye sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Çocuk Kardiyolojisi yandal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

2

 

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

PSİKİYATRİ

PROFESÖR

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

PROFESÖR

1

1

 

3631/1-1TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Network sistemleri alanında en az 5 yıl tecrübesi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Uzmanlığını Tıbbi Mikrobiyolojide almış olmak.

3631/1-1