23 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29335

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


32 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


33 KALEM MUHTELİF MALZEME ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


32 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 32 Kalem Muhtelif Cins ve Miktar Büro Mobilyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/05/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3738/1-1


33 KALEM MUHTELİF MALZEME ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden:

33 KALEM MUHTELİF MALZEME ALIMI Kamu İhale Kurulu'nun 07.01.2013 tarih ve 2013/DK.D-1 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.02.2013 tarih ve 333 sayılı yazısına istinaden, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/f maddesi gereğince teminat alınmaksızın sözleşme yapılarak aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda satınalması yapılacaktır. Alıma ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ve eklerde yer almaktadır:

ALIM NUMARASI                 :  Herbir grubun alım numarası aşağıda gösterilmektedir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ANKARA CAD. 35100 BORNOVA/İZMİR

b) Telefon ve fax no                  :  02323901853-02323431903 Fax:02323730083

c) Alıma ait dokümanın

 görülebileceği internet adresi    :  htt://hastane.ege.edu.tr/

2 - Alıma ait malın konusu       

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı, 33 Kalem (Malzeme listesi aşağıdadır.)

b) Teslim Yeri/Yerleri               :  Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bornova/İZMİR

c) Teslim Tarihleri                     :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip verilecek işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak ve 2 gün içinde sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla, 31.12.2015 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. (2. Grupta yer alan alım için teslimat süresi 10 gündür.)

3 - Teklifin

a) Verileceği Yer                       :  Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova/İZMİR

b) Tarihi ve Saati                       :  30.04.2015 saat: 10:30 (Saat: 10:30’a kadar istekliler dosyalarını kapalı zarf usulü ile satınalma bürosuna teslim edilecek olup, dosyalar komisyon huzurunda açılacaktır.)

4 - Teklif verebilme şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İstekliler teknik şartnamede istenilen belgeleri teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır.

6 - Yetkili Kurum ve Kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler

a) Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

b) Malzemeyi teklif eden istekli; üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

c) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan tıbbi malzemeler için sözleşme aşamasında istekliler elektronik ortamda www.titubb.org adresinden (İhale Bildirim Yazılımı (IBY - HÜAP)hazırlayarak cd. disc, usb v.b.) idareye sunacaklardır İdare kodu: 35749.38.12.00.01.330 idare adresi: EGE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ olarak girilecektir.

7 - Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile açıklamaları içeren dokümanlar ile karar verilememesi halinde, İlgili birim tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin değerlendirme yapılacağından teklif verme günü ve saatine kadar numuneleri, Malzeme Planlama Birimi’ne teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

8 - Sözleşme (Türk Lirası) cinsinden imzalanacaktır

9 - Teslimat Programı: Sözleşme imzalanmasına müteakip, ihtiyaç olması halinde verilecek işe başlama yazısına istinaden, sipariş yazısında belirtilen boy ve ölçülere göre 2 gün içinde teslim edilecektir. (2. Grupta yer alan alım için teslimat süresi 10 gündür.) Her teslimatta 6. Madde de istenilen standartlara uygun olarak teslim edilecek ürüne ait (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır belgeleri ve HÜAP cd’si hazırlanarak fatura ekinde teslim edilecektir.

10 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

11 - Teklif mektubu, eki cetveli ve istenilen belgeler ihale dökümanına uygun hazırlanıp, kapalı zarf içerisinde idaremize sunulacaktır.

12 - Bu toplu alımda her grup ayrı bir talepten oluşmaktadır. Herbir grupta belirtilen kalemlerin tamamına teklif verilecektir.

13 - Alıma ait dökümanının görülmesi:

a) Alıma ait dokümanı, resmi gazeteden takip edilebilir, idarenin web ilan sitesinde görülebilir. (http://hastane.ege.edu.tr/ adresinden d.s.s. ilanlar - doğrudan alım) ve Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma bürosundan temin edilebilir.

b) Teklifler, alım tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

14 - İdaremiz alımı yapıp /yapmamakta dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

15 - NOT: Herbir grup ayrı bir alımdır. Herbir grubun alım numarası farklı olup (2015… İle başlayan) ayrı ayrı teklif verilecektir. Teklif mektubu ve eki cetveli 1 adet üzerinden hazırlanarak birim fiyat verilerek, birim fiyat tutarı yazılacaktır (toplam tutar yazılmayacaktır. Aşağıdaki belirtilen miktarlar tahmini miktarlardır.

 

GRUP NO

SIRA

NO

ALIM NO

MALZEME

KODU

SUT KODU

MALZEME ADI

TAHMİNİ

MİKTAR

1. grup

1

2015-02575

80009366

102296

ÇIMENTO, SISTEM, KEMIK, YÜKSEK VISKOZITELI

28 ADET

2. grup

2

2015-02253

80006075

GZ1022

LENS, IRIS KISKACLI ON KAMERA

50 ADET

3. grup

3

2015-02235

80007587

KR1179, KV1340, KR1182, KV1343

KATETER, TASIYICI, ASD PFO KAPAMA IMPLANTI PEDIYATRIK KULLANIM ICIN

30 ADET

4

 

80007588

KR1197

KATETER, BALON OLCUM, PEDIYATRIK KULLANIM ICIN

30 ADET

5

 

80007589

KR1196

TEL, KILAVUZ, ASD PFO KAPAMA, PEDIYATRIK KULLANIM

30 ADET

6

 

80007590

KR1178, KV1339, KR1181, KV1342

IMPLANT, KAPAMA, ASD, PEDIYATRIK KULLANIM

30 ADET

4. grup

7

2015-02314

80008699

KR2021, KV1011

SET, AORTIK, KAPAK BALON EXPANDABLE, BIYOPROTEZ, TRANSKATETER

10 ADET

5. grup

8

2015-02315

80008969

KR2022, KV1012

SET, AORTIK, KAPAK SELF EXPANDABLE, BIYOPROTEZ, TRANSKATETER

10 ADET

6. grup

9

2015-02317

80009086

KV1052

UZAKTAN IZLENEBILEN, FLOW SENSORLU, INTRAKORPOREAL, VENTRIKUL DESTEK CIHAZI

5 ADET

7. grup

10

2015-02320

80007678

KV2006, KV2005, KV2007

SET, ECMO, ERISKIN, 7-14 GUN

30 ADET

8. grup

11

2015-02318

80008300

KV1391

SET, BALON KATETER INTRAAORTIK, FIBEROPTIK

40 ADET

9. grup

12

2015-02476

80007789

GR1171, KR1212, KV1189

GREFT, STENT, KONTROLLU BIRAKILABILIR, TORASIK AORTA ICIN 10 CM VE ALTI

10 ADET

10. grup

13

2015-02500

80008600

KV1005

KAPAK, KALP, AORTIK, BIYOLOJIK, STENTSIZ, SUTURSUZ, KENDILIGINDEN GENISLEYEN

10 ADET

11. grup

14

2015-02502

80008985

KV1005

KAPAK KALP AORT BIYOLOJIK DIKISSIZ BALON EXPANDABLE

10 ADET

12. grup

15

2015-02480

80009219

KV1190

STENT GREFT AORTIK, TORASIK KONTROLLU AÇILABILIR ORTA (11-19CM),TÜM ÖZELLİK

10 ADET

13. grup

16

2015-02482

80008007

KV1191, GR1173, KR1214

GREFT, STENT, KONTROLLU BIRAKILABILIR TORASIK AORTA ICIN 20-24 CM.

10 ADET

14. grup

17

2015-02484

80008032

KV1048

SET, POMPA, DOLASIM DESTEK, KISA SURELI, SENTRIFUGAL, CERRAHI GIRISIMLE YERLESTIRILEN

10 ADET

15. grup

18

2015-02343

80007007

TV2990

VIDA, TITANYUM, KANULLU, BASSIZ, KONIK, TAMAMI YİVLİ

140 ADET

16. grup

19

2015-02342

80007150

TV1080

VIDA, EMILEBILEN KANULLU, HERBERT MAGNEZYUM KOMPRESYON

10 ADET

17. grup

20

2015-02373

80007137

AP2810

FEMORAL KOMRENENT UNICONDILER DIZ PROTEZİ İÇİN

10 ADET

21

 

80007141

AP2800

INSERT UNICONDILER DIZ PROTEZI İÇİN

10 ADET

22

 

80007142

AP2860

TIBIAL KOMPENENT UNICONDILER DIZ PROTEZI IÇIN

10 ADET

18. grup

23

2015-02252

8006926

AP1970

FEMORAL KOMPENENT ÇIMENTOLU KALCA PROTEZİ İÇİN

20 ADET

24

 

80006927

AP1410

ASETABULAR KOMPENENT, ÇIMENTOLU KALÇA PROTEZİ İÇİN

20 ADET

25

 

80006389

AP6389

FEMORAL BAS ÇIMENTOLU KALÇA PROTEZİ İÇİN

20 ADET

19. grup

26

2015-02357

80006662

AP2300

FEMORAL KOMRENENT PCL KORUYAN, ÇIMONTOLU DIZ PROTEZİ ICIN

90 ADET

27

 

80006663

AP2800

TIBIAL KOMPENENT, ÇIMENTOLU DIZ PROTEZI IÇIN

90 ADET

28

 

80006665

AP2600

INSERT, TIBIAL, PCL KORUYAN, CIMENTOLU DIZ PROTEZI İÇİN

90 ADET

29

 

80006667

AP2420

PATELLAR KOMPENENT, ÇIMENTOLU DIZ PROTEZİ İÇİN

90 ADET

20. grup

30

2015-02371

80006622

AP2330

FEMORAL KOMPENENT PCLKORUYAN, ÇIMENTOSUZ, HIBRID DIZ PROTEZI İÇİN

100 ADET

31

 

80006624

AP2800

TIBIAL KOMPENENT, ÇIMENTOLU, HIBRID DIZ PROTEZI İÇİN

100 ADET

32

 

80006635

AP2620

INSERT, TIBIAL, PCL KORUYAN, HIBRID DIZ PROTEZI ICIN

100 ADET

33

 

80006636

AP2420

PATELLAR KOMPENENT, HIBRID DIZ PROTEZI İÇİN

2 ADET

3757/1-1