20 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29332

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


12.000 TON KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


1000 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sinop-Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Antalya Emniyet Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ YETERLİK ALAN FİRMA LİSTELERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ YETERLİK ALAN FİRMA LİSTELERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:


HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.000 TON KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/40092

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27   24159 ERZİNCAN

b) Telefon - Faks Numarası    :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi      :  erzincanseker@turkseker.gov.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  12.000 Ton Kireçtaşı Alımı.

b) Tarihi - Saati                       :  12/05/2015 Salı günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (İdari şartnamede belirtilmiştir.)

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.2. İş deneyim belgeleri: İhale konusu işe ve benzer işlerdeki deneyimini gösteren Teklif edilen bedelin %30’u oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.2.3. Diğer Belgeler: Rapor; İstekli taşın fiziksel veya kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA dan alınmış veya Kimyasal özelliklerini gösteren T.Ş.F A.Ş - Şeker Enstitüsünden veya Fabrikalarımız Laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek İşler:

4.3.1. Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi “veya” Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 12/05/2015 Salı günü saat 14:00'e kadar ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME SERVİSİ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu İhale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

3483/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 37,52 TL ile en çok 66.140,80 TL arasında değişen; 04.05.2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,75 TL, en çok 6.614,80 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 37 Kalem muhtelif eşya (Hoparlör, Çakmak, Kulaklık, Cep telefonu, Fotoğraf makinası, Tablet PC vs.); açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah. Okul Sok.No:7 Şaşmaz/Ankara adresindeki ihale salonunda 05/05/2015 tarihinde saat 09:30' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3616/1-1


1000 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Rize

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.500.000 Adet 1000 gr Kamelya Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.05.2015 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3442/1-1


ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesis + Kreş kullanımında bulunan taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Sınırlı Ayni Hak Tesis edilerek inşaat yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Arsa Alanı(m2)

İmar Kullanımı

Toplam İnşaat Alanı

(m2)

Keşif

Bedeli (TL)

Ankara

Çankaya

Karakusunlar

26089/2

1.290

S.K.T. + Kreş

3.862,32

3.476.088,00

 

1 - İşin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “2014 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 3.476.088,00 TL (Üç milyon Dört yüz yetmiş altı bin Seksen sekiz Türk Lirası)’ dır.

2 - İhale 30.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 ANKARA Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nden 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İsteklilerin sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösteren dernek veya vakıf olması ya da aynı alanlarda sosyal sorumluluk kapsamında ticari nitelikte olmayan ulusal veya uluslararası organizasyon ve faaliyetlerde bulunmuş tüzel kişilik (Ltd. Şti, A.Ş. veya holding) olması;

İsteklinin son beş yıl içinde ilan tarihine kadar, yukarıdaki paragrafta belirtilen alanlarda ve nitelikte en az iki uluslararası (Uluslararası Katılımlı Hariç) ve en az 25 adet ulusal çapta faaliyette (Eğitim, Sempozyum, Seminer veya Organizasyon) bulunmuş olması; gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin bu faaliyetleri düzenleyici olarak ve sosyal sorumluluk kapsamında yapmış olmaları ve bunu kanıtlayıcı fatura ve ilgili belgeleri sunmaları kaydı ile ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile beraber;

A - Gerçek Kişi Olması Halinde

1 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2015 yılı vizeli)

2 - Onaylı şirket tüzüğü.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - İşin keşif bedelinin % 20’u kadar kullanılmamış nakit kredi,% 20’u kadar da banka referans mektubu verilecektir.

5 - Son üç yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

6 - 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.

7 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 104.282,64-TL (Yüz dört bin İki yüz seksen iki Türk Lirası Altmış dört Kuruş) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

8 - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

B - Tüzel Kişi Olması Halinde

1) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3) Onaylı şirket tüzüğü.

4) Noter tasdikli vekaletname.

5) İşin keşif bedelinin % 20’u kadar kullanılmamış nakit kredi,% 20’u kadar da banka referans mektubu verilecektir

6) Son üç yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

7) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge

8) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 104.282,64-TL (Yüz dört bin İki yüz seksen iki Türk Lirası Altmış dört Kuruş) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

9) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

C - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde,

1 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından İhale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı.

2 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı.

3 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli suretinin ibrazı.

4 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 104.282,64-TL (Yüz dört bin İki yüz seksen iki Türk Lirası Altmış dört Kuruş) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

5 - İşin keşif bedelinin % 20’u kadar kullanılmamış nakit kredi,% 20’u kadar da banka referans mektubu verilecektir.

6 - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

D - Ortak Girişim olması halinde,

Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; yukarıda istenilen belgelerin tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak; Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır.

6 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

7 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Sınırlı Ayni Hak Tesis edilerek inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

9 - Bu İşin Şartnamesi 500,00 TL (Beş Yüz) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

İlan olunur.

3571/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/45178

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı,

                                                     6.000 m İstanbul - Kırklareli’nde Karotlu Linyit Sondajı,

                                                     4.000 m İstanbul - Kırklareli’nde Kırıntılı Linyit Sondajı,

                                                     (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 10.000 m

b) Yapılacağı yer                       :  (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde, en az 3 (üç) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinesi ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır. (işe başlama tarihinde üç adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). İşin süresi işe başlama (işe başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  05/05/2015 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 Nolu Oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3409/1-1


ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sinop-Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi alanına ait içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Özel idare İşhanı No: 55/2 Boyabat / Sinop

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi alanına ait içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       : Boyabat / Sinop

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile)   :  3.455.617,96 TL

f) Geçici Teminatı                      :  241.893,26 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  07/05/2015 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Özel idare İşhanı No: 55/2 Boyabat / Sinop adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

3609/2-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, KOMPRESÖR, JENERATÖR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, DİESEL, BENZİNLİ MOTOR, PASLANMAZ, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, ELEKTRİK MOTORLARI, KARAVAN, YAĞ, DEMİR ÇELİĞE AKUPLE BETON VİNÇ AGIRLIKLARI VE BETON MİKSER, YÜRÜYEN MERDİVEN HURDASI, PİK, DEMİR ÇELİK HALAT, SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNASI VE KURUTMALI ÜTÜ MASASI, MANGANLI VE DEMİR ÇELİK, SONDAJ MATKAP UCU, SU TANKERİ RÖMORK YANGIN SÖNDÜRME RÖMORKU, SONDAJ MAKİNESİ, TREN VE VAGON ŞASELERİ, SOĞUTMA KULESİ VE KURUTMA FIRINI, DEMİR ÇELİK TEL VE MAKARALI HALAT, AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME VB. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

05 MAYIS 2015

14:00

MERKEZ/ANKARA

12 MAYIS 2015

14:00

MERKEZ/ANKARA

20 MAYIS 2015

14:00

MERKEZ/ANKARA

26 MAYIS 2015

14:00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE hurda işletmesi pazarlama ve satış müdürlüğü, Kırıkkale, Aliağa/İzmir ve Seymen/İzmit MKE hurda müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı kamu ihale kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ             :               03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.               :               02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.          :               03182242898

SEYMEN HUR. MD.              :               02623413797/124-126

3615/1-1


MÜBADELE İLANI

Antalya Emniyet Müdürlüğünden:

 

1 - İDARENİN

 

a) Adı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi

Güvenlik Mahallesi Vatan Cad. No: 33 Çallı MURATPAŞA/ANTALYA

c) Telefon No

0 242 343 28 03

d) Faks No

0 242 343 28 03

e) Elektronik posta adresi

ikmalantalya@antalya.pol.tr

2 - MÜBADELE KONUSU MALIN

 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı

(46) adet otomobil, (14) adet motosiklet, (19) adet minibüs, (2) adet kamyon(1 adedi hurda), 6.188 adet muhtelif demirbaş malzeme, 20.000 Kg. alüminyum aksamlı malzeme, 30.000 Kg. demir aksamlı malzeme, 1.500 Kg. krom aksamlı malzeme, 3.000 Kg. bakır aksamlı malzeme, 2.000 Kg. plastik aksamlı malzeme, 600 adet değişik ebatlarda çıkma oto lastiği karşılığında

 

SIRA

PLAKA

MOD.

MARKA

TİPİ

CİNSİ

YAKIT CİNSİ

MOTOR GÜCÜ

DURUMU

1

07A0093

1989

RENAULT

R1179

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

2

07A0106

1986

LEYLANT

1340 G-6*2

KAMYON AÇIK KASA

DİZEL

120 HP - 2650 D/D

GAYRIFAAL HURDA

3

07A0109

1992

RENAULT

R1179

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

4

07A0221

1993

İVECO

85.12

KURTARICI

DİZEL

3908

GAYRIFAAL

5

07A0275

1995

BMW

R 80 GS

MOTORSİKLET

BENZİN

800

GAYRIFAAL

6

07A0276

1995

BMW

R 80 GS

MOTORSİKLET

BENZİN

800

GAYRIFAAL

7

07A0281

1995

BMW

R 80

MOTOSİKLET

BENZİN

800

GAYRIFAAL

8

07A0301

1996

BMW

R.SORT

MOTOR

BENZİN

350

GAYRIFAAL

9

07A0326

1996

RENAULT

R.11795VT

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

10

07A0332

1996

OTOSAN FORD

TRANSİT 2.5 İ

MİNİBÜS

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

11

07A0343

1997

RENAULT

R1179

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

12

07A0364

1997

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

13

07A0376

1997

RENAULT 12 TX

R1179 TX25VT

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

14

07A0377

1997

RENAULT

R1179TX25VT

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

15

07A0378

1997

RENAULT

R1179TX2

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

16

07A0383

1997

RENAULT

R1179TX25VT

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

17

07A0385

1997

RENAULT

R1179TX2

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

18

07A0389

1997

TOFAŞ

131 ŞAHİN S

OTOMOBİL

BENZİN

1372

GAYRIFAAL

19

07A0390

1997

TOFAŞ

131 ŞAHİN S

OTOMOBİL

BENZİN

1372

GAYRIFAAL

20

07A0396

1996

RENAULT

R1179TX2

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

21

07A0402

1995

BMW

80 GS

MOTOSİKLET

BENZİN

800

GAYRIFAAL

22

07A0411

1998

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

23

07A0415

1998

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

24

07A0416

1998

TOFAŞ - FIAT

ŞAHİN

OTOMOBİL

BENZİN

1372

GAYRIFAAL

25

07A0420

1998

FORD

TRANSİT LCX

MİNİBÜS

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

26

07A0421

1998

FORD

TRANSİT LCX

MİNİBÜS

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

27

07A0424

1998

RENAULT

12 TS

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

28

07A0426

1995

FİAT

160AZ55A

OTOMOBİL

BENZİN

1585

GAYRIFAAL

29

07A0429

1998

RENAULT

R1179TX2-5VT

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

30

07A0430

1999

RENAULT

R1179TX25VT

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

31

07A0453

1998

FİAT

DUCATO

KAPALI KASA KAMYONET

DİZEL

2500

GAYRIFAAL

32

07A0455

1999

FORD

TRANSİT DZ 25DI LCX

MİNİBÜS

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

33

07A0470

1999

HYUNDAI

SONATO

OTOMOBİL

BENZİN

2493

GAYRIFAAL

34

07A0472

1998

FORD

TRANSİT 2,5DI LCY

KAPALI KASA KAMYONET

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

35

07A0475

1999

RENAULT R19

1.6 ERNE

OTOMOBİL

BENZİN

1585

GAYRIFAAL

36

07A0477

1999

FİAT

DUCATO

MİNİBÜS

DİZEL

2500

GAYRIFAAL

37

07A0478

1999

RENAULT

L17905 R12 TX

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

38

07A0480

1999

RENAULT

R1339

OTOMOBİL

BENZİN

1397

GAYRIFAAL

39

07A0482

2000

TOFAŞ-FIAT

1.6 İE

OTOMOBİL

BENZİN

1581

GAYRIFAAL

40

07A0487

2000

FORD

TRANSİT T12

MİNİBÜS

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

41

07A0489

2000

RENAULT

EUROPA

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

42

07A0497

2000

TOFAŞ

131 ŞAHİN 1.4 İE

OTOMOBİL

BENZİN

1372

GAYRIFAAL

43

07A0498

2000

TOFAŞ

131 ŞAHİN 1.4 İE

OTOMOBİL

BENZİN

1372

GAYRIFAAL

44

07A0499

2000

TOFAŞ

131 ŞAHİN 1.4 İE

OTOMOBİL

BENZİN

1372

GAYRIFAAL

45

07A0500

2000

FİAT

SİENA HL 16V

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

46

07A0502

2000

BMW

R1100RT

MOTOSİKLET

BENZİN

1085

GAYRIFAAL

47

07A0503

2000

BMW

R1100RT

MOTOSİKLET

BENZİN

1100

GAYRIFAAL

48

07A0505

2000

BMW

R1100RT

MOTOR

BENZİN

1085

GAYRIFAAL

49

07A0508

2000

BMW

R1100RT

MOTOR

BENZİN

1099

GAYRIFAAL

50

07A0513

2001

RENAULT 19

RENAULT 19 1.6

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

51

07A0515

2001

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

52

07A0518

2001

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

53

07A0520

2001

RENAULT

19 1.6 RNE İE

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

54

07A0521

2001

RENAULT 19

EUROPA 1.6 İE

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

55

07A0522

2001

RENAULT

EUROPA

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

56

07A0523

2001

RENAULT

19 RNE

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

57

07A0528

2001

HYUNDAI

ACCENT

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

58

07A0531

1999

TOFAŞ

131 ŞAHİN

OTOMOBİL

BENZİN

1390

GAYRIFAAL

59

07A0536

2001

BMW

R1100

MOTOR

BENZİN

1100

GAYRIFAAL

60

07A0541

2002

TOYOTA

1.6 TERRA

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

61

07A0543

2002

TOFAŞ-FIAT

1.6 İE

OTOMOBİL

BENZİN

1581

GAYRIFAAL

62

07A0548

2003

TOYOTA

E12T COROLLA

OTOMOBİL

BENZİN

1100

GAYRIFAAL

63

07A0553

2002

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

DİZEL

2496

GAYRIFAAL

64

07A0556

2003

FORD

FACY TRANSİT

MİNİBÜS

DİZEL

2402

GAYRIFAAL

65

07A0562

2003

FIAT

DOBLO CARGO 1,9 JTD

KAPALI KASA KAMYONET

DİZEL

1910

GAYRIFAAL

66

07A0572

2004

TOYOTA

COROLLA

OTOMOBİL

BENZİN

1100

GAYRIFAAL

67

07A0580

2004

RENAULT

MEGAN II 1.6 16V

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

68

07A0581

2004

RENAULT

MEGANE II 1.6

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

69

07A0583

2004

RENAULT

MEGANE

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

70

07A0584

2004

RENAULT

MEGANE

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

71

07A0601

2005

TOYOTA

COROLLA S/D 1.6 TERRA

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

72

07A0605

2005

PEUGEUT

BOXER 290C

KAPALI KASA KAMYONET

DİZEL

1997

GAYRIFAAL

73

07A0609

2005

PEUGEUT

BOXER 290C

KAPALI KASA KAMYONET

DİZEL

1997

GAYRIFAAL

74

07A0610

2005

FİAT

DOBLO

KAMYONET

DİZEL

1910

GAYRIFAAL

75

07A0781

2007

RENAULT

CLIO SYMBOL II AUT

OTOMOBİL

BENZİN

1390

GAYRIFAAL

76

07A0833

2007

SHENKE

CJ

MOTOR

BENZİN

149

GAYRIFAAL

77

07A0835

2007

SHENKE

TW

MOTOR

BENZİN

149

GAYRIFAAL

78

07A0926

2006

KANUNİ

VAN55

MOTOR

BENZİN

124

GAYRIFAAL

79

07A1010

2000

VOLKSWAGEN

POLO CLASSIC 75HPAC

OTOMOBİL

BENZİN

1598

GAYRIFAAL

80

07A1122

2007

HONDA

BT 125 T8

MOTOR

BENZİN

125

GAYRIFAAL

81

07A1311

1999

TOFAŞ

ŞAHİN

OTOMOBİL

BENZİN

1580

GAYRIFAAL

 

3. MÜBADELE KARŞILIĞI ALINACAK MALA İLİŞKİN ÖZELLİKLER

1) 1 adet 2015 MODEL TOYOTA COROLLA 1,6 ACTİVE M/T KLİMALI (Sıfır Km) inci beyaz renk binek araç.

2) 13 Adet 2015 MODEL BEYAZ, KLİMALI+ESP DACİA DOKKER COMBİ AMBİANCE 1.5 dci 90 bg araç.

3) 111 Adet 2015 Yılı Üretimi GOOD YEAR marka 195/65/R 15-T95 efficentgrip araç dış lastiği

4. DEĞER TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN TAHMİNİ BEDEL

559.141,50 TL.

5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

20.000,00 TL.

6. İHALE USULÜ

Açık artırma usulü

7. TEKLİFLERİN NE ŞEKİLDE VERİLECEĞİ

Teklifler, ihale komisyonu önünde sözlü ve yazılı olarak verilecektir.

8. MÜBADELENİN

a) Yapılacağı yer

Antalya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu Güvenlik Mah. Vatan Cad. No:33 Çallı MURATPAŞA/ANTALYA

b) Tarih ve Saati

08.05.2015 Cuma günü Saat: 14:30

9. İHALE İŞİN VE BELGELERİNİN NEREDE GÖRÜLECEĞİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Güvenlik Mah. Vatan Cad. No:33 Çallı MURATPAŞA/ANTALYA

10. MÜBADELEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE UYULMASI GEREKEN KRİTERLER

Mübadeleye Katılabilme Şartları:

a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait ( 20.000,00 TL) oranındaki geçici teminatı,

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini teslim etmiş olmak.

11. ŞARTNAMENİN NASIL VE NEREDEN TEMİN EDİLECEĞİ

Şartname, Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne Antalya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğünden alınan yazıya istinaden Şartname bedeli olarak yatırılan 50,00 TL’ lik makbuz karşılığı Antalya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilecektir.

12. SÖZLEŞME YAPILIP YAPILMAYACAĞI

Talep edilen malzemeler mevzuat gereği geçen günden sonraki (15) gün içerisinde teslim edilmediği takdirde sözleşme yapılacaktır.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri

1 - Mübadeleye teklif edilen tüm malzemeler Müdürlüğümüz İkmal Şube Müdürlüğü Ulaştırma Büro Amirliği Uncalı-KONYAALTI/ANTALYA adresinde görülebilir ve teslim alma ve teslim etmede buradan yapılacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi

Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici alınacak malı 90 (Doksan) gün içinde teslim etmek zorundadır.

d) Teslim Alma Tarihi

Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

e) Taşınır malların yerinde görülmesi

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 saatleri arasında Uncalı mevkiinde bulunan İkmal Şube Müdürlüğü Ulaştırma Büro Amirliği bahçesinde görülebilir.

13. Mübadeleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

3474/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ YETERLİK ALAN FİRMA LİSTELERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Başlıklı 24. Maddesine göre Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin 2015 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi

 

Sayı

İsteklinin Adı Soyadı / Ticaret Unvanı

Adresi

İli

Telefonu

Faksı

1

3 KARE YAPI İNŞAAT RESTORASYON MİMARİ PROJE MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT ARKEOLOJİK KAZI KONSERVASYON TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

REŞATBEY MAHALLESİ FUZULİ CADDESİ NO:75 GÜLEK SİTESİ A/BLOK KAT:2 DAİRE:3 SEYHAN

ADANA

322 4533430

322 4533430

2

A KONSEPT MİMARLIK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK RESTORASYON İNŞAAT MAKİNA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PORTAKAL ÇİÇEĞİ SOKAK NO:17/94 ANSERA AVM KAT-2 A.AYRANCI

ANKARA

312 4404104

312 4404504

3

A. PROJE MÜHENDİSLİK MİMARLIK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MEBUSEVLERİ MAHALLESİ AYTEN SOKAK NO:1/7 06580 ÇANKAYA

ANKARA

312 2224022

312 2137225

4

A.D YAPI RESTORASYON TAAHHÜT MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ

DERVİŞPAŞA MAHALLESİ ASKERİ BABA CADDESİ APAK APARTMANI NO:7/2

AFYONKARAHİSAR

272 2136535

272 2136545

5

AARTI PLANLAMA PEYZAJ MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TÜTÜNCÜ MEHMET EFENDİ CADDESİ REŞİT BELGESAY SOKAK MUMCUOĞLU APARTMANI NO:9/4 GÖZTEPE KADIKÖY

İSTANBUL

216 3552929

216 3552829

6

ABDÜLKADİR ASLAN

LİSE CADDESİ ÇAVUŞOĞLU 1 APARTMANI 30-1 KAT:1 D:1 21100 YENİŞEHİR

DİYARBAKIR

412 2232015

412 2232016

7

ABİDAT RESTORASYON MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKTEKKE MAHALLESİ YALÇIN CADDESİ BARUTÇUOĞLU PLAZA KAT:6 NO:29

KASTAMONU

366 2146614

366 2146634

8

ABİDE MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

NAMIK KEMAL MAHALLESİ 125. SOKAK ŞAHER APARTMANI NO:4 D:3 ESENYURT

İSTANBUL

212 5963432

212 5963433

9

ABT GRUP RESTORASYON MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HOBYAR MAHALLESİ CAĞALOĞLU YOKUŞU ERGÜÇ HAN KAT:2 NO:7/6 EMİNÖNÜ FATİH

İSTANBUL

212 5140105

212 5140106

10

AGS MİMARLIK RESTORASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BÜYÜKDERE CADDESİ TEVFİK ERDÖNMEZ SOKAK DİKER APARTMANI NO:26/5 ESENTEPE

İSTANBUL

212 3470312

212 3473329

11

AHG MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DOĞANBEY MAHALLESİ DOĞANBEY CADDESİ BERK İŞHANI NO:1 KAT:5/506 OSMANGAZİ

BURSA

224 2224649

224 2224649

12

AHMET ARICI - ARICI İNŞAAT

İNCİLİPINAR MAHALLESİ 54 NOLU SOKAK VAKIFLAR İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:4 ŞEHİTKAMİL

GAZİANTEP

342 2205363

342 2205364

13

AHMET ATA MİMARLIK İNŞAAT RESTORASYON PEYZAJ TAAHHÜT

ZEYTİNLİK MAHALLESİ DADYAN SOKAK NO:1/A-1 BAKIRKÖY

İSTANBUL

212 5703710

212 5713050

14

AHMET MUTLU - MUKA MİMARLIK

ŞEHİTMUHTAR MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ BEKAR SOKAK NO:18 KAT:3 D:3 BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2512108

212 2512108

15

AHMET RAUF KARACAN İNŞAAT TAAHHÜT PROJE

AKYÜZ SOKAK NO:13/1 KÜÇÜKESAT

ANKARA

312 4191359

312 4191359

16

AHMET SONER TOĞANAŞ MİMARLIK BÜROSU

DUYU SOKAK NO:18/9 ÇANKAYA

ANKARA

312 4409396

312 4409396

17

AKANT TASARIM RESTORASYON UYGULAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CENGİZ TOPEL CADDESİ ÖZDEŞ SOKAK CİHAN SİTESİ A.2 ETİLER BEŞİKTAŞ

İSTANBUL

212 2876200

212 2876201

18

AKROPOL GRUP MİMARLIK RESTORASYON PLANLAMA MÜHENDİSLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SIRASELVİLER CADDESİ HOCAZADE SOKAK NO:19 MUTLU APARTMANI BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2932930

212 2852473

19

AKROPOL PROJE MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KATİP MUSTAFA ÇELEBİ MAHALLESİ HOCAZADE SOKAK NO:19/2 BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2854610

212 2854611

20

AKYOL MİMARLIK İLETİŞİM İNŞAAT TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KARAYOLLARI MAHALLESİ OSMANBEY CADDESİ NO:119 GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL

212 6189929

212 6189629

21

ALİ GÜLSÜM

HANIMELİ SOKAK 26/9 SIHHİYE ÇANKAYA

ANKARA

312 2320442

312 2313949

22

ALİ NOZOĞLU - ART-I MİMARLIK

PEYAS MAHALLESİ SELAHATTİN EYYUBİ BULVARI BİRLİK APARTMANI KAT1/3 KAYAPINAR

DİYARBAKIR

412 2522805

412 2522805

23

ALMİRA TASARIM MİMARLIK İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

RUMELİ CADDESİ NO:102 FERAH APARTMANI KAT:4/5 ŞİŞLİ

İSTANBUL

212 2483358

212 2480184

24

ALTIPARMAK MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PAŞABAĞI MAHALLESİ 765. SOKAK NO:20 M.MUTLU APARTMANI KAT:3 DAİRE:7 HALİLİYE

ŞANLIURFA

414 3138585

414 3120300

25

ALTUĞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MECİDİYE MAHALLESİ KARAHASAN SOKAK ÖZEROL APARTMANI NO:5/7 BEŞİKTAŞ

İSTANBUL

212 2741877

212 2728613

26

ANB MİMARLIK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAŞÇAVUŞ SOKAK 112/15 06660 KÜÇÜKESAT ÇANKAYA

ANKARA

312 4470347

312 4470357

27

AND GAYRİMENKUL RESTORASYON VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HOBYAR MAHALLESİ AŞIREFENDİ CADDESİ HOCAKASIM KÖPRÜSÜ SOKAK BESLER HAN NO:3/39 EMİNÖNÜ FATİH

İSTANBUL

212 5115515

212 5115515

28

ANFORA MİMARLIK RESTORASYON TASARIM DANIŞMANLIK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

İSTİKLAL CADDESİ ZAMBAK SOKAK NO:3 GÜMÜŞGERDAN APARTMANI KAT:3 D:4 BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2513421

212 2513422

29

ANI ANITSAL YAPILARI KORUMA DEĞERLENDİRME VE YAPIM MİMARLIK RESTORASYON LİMİTED ŞİRKETİ

AZİZİYE MAHALLESİ HAVA SOKAK NO:24/8 ÇANKAYA

ANKARA

312 4416553

312 4416554

30

APAYDIN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MENEKŞE SOKAK 20/19 KIZILAY

ANKARA

312 4170980

312 4170980

31

ARBO YAPI MİMARLIK İNŞAAT AHŞAP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SANAYİ MAHALLESİ 22 NOLU CADDE NO:55 ŞEHİTKAMİL

GAZİANTEP

342 2150442

342 2150443

32

ARM MİMARLIK PEYZAJ İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ZEYTİNLİK MAHALLESİ DADYAN SOKAK NO:1/A-1 BAKIRKÖY

İSTANBUL

212 5703710

212 5713050

33

ARMA PROJE RESTORASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KARAGÜMRÜK MAHALLESİ VATAN CADDESİ ÖZGÜR SOKAK EMLAKBANK BLOKLARI E-2 BLOK NO:6/14 FATİH

İSTANBUL

212 5339944

212 5339944

34

ARNAS MİCKA MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KULOĞLU MAHALLESİ FAİKPAŞA YOKUŞU NO:13/2 BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2455460

212 2455459

35

ART-DEM MİMARLIK RESTORASYON KONSERVASYON KAZI İNŞAAT TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ

BABALIK MAHALLESİ HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ A BLOK KAT:4 NO:428 SELÇUKLU

KONYA

332 2368256

332 2355095

36

ARTIEKSİ MİMARLIK VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

CEVİZLİ MAHALLESİ KURŞUNLU SOKAK NO:2 KAT:2 D:253 MALTEPE

İSTANBUL

216 3067956

216 3873892

37

ARTLİTE MİMARLIK TURİZM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VÜKELA CADDESİ NO:21/5 BOSTANCI

İSTANBUL

216 3801972

216 4165539

38

ARTUKLU MİMARLIK TASARIM İNŞAAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ŞAR MAHALLESİ 228 SOKAK NO:6 İPEKYOLU MİSAFİRHANE YANI MERKEZ

MARDİN

482 2134755

482 2134755

39

ASAR ANI SANAT ARAŞTIRMA RESTORASYON MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ŞEYH MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ CADDESİ NO:34/1 MERKEZ

MUĞLA

252 2145696

252 2149983

40

ASIR PROJE RESTORASYON İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ANKARA CADDESİ NO:87-3 GÖLBAŞI 06830

ANKARA

312 4843295

312 4847044

41

ASPENDOS RESTORASYON MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BUDAK MAHALLESİ GAZİMUHTARPAŞA BULVARI 10031 NOLU SOKAK NO:42 YASEM İŞ MERKEZİ KAT:10 NO:1005 ŞEHİTKAMİL

GAZİANTEP

342 2150175

342 2901614

42

ASUMAN DÜLEK

ŞAHKULU MAHALLESİ MÜELLİF SOKAK NO:4/5 BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2932595

212 2932590

43

ATAKAN İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ESENTEPE BÜYÜKDERE CADDESİ KASAP SOKAK NO:4/8 ŞİŞLİ

İSTANBUL

212 2115801

212 2122678

44

ATÖLYETEATİ MİMARLIK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

9 MAYIS MAHALLESİ TEYYARECİ CEMAL SOKAK TORUNLAR PALAS NO:15 DAİRE:5 ŞİŞLİ

İSTANBUL

212 2917873

212 5262082

45

AVAN MİMARLIK İNŞAAT RESTORASYON TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BARIŞ MAHALLESİ ÇİZMECİOĞLU İŞHANI KAT:2 NO:42-50 SAFRANBOLU

KARABÜK

370 7126665

370 7126665

46

AVUNDUK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MASLAK GAZETECİLER SİTESİ A'1 BLOK D:16 P.K. 34457 TARABYA

İSTANBUL

212 3280984

212 2850126

47

AYBİKE BAYDAR SALAR - BİKE MİMARLIK

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ NACİ KASIM SOKAK NO:13 OHRİ APARTMANI DAİRE:4 BAHÇELİEVLER

İSTANBUL

212 2458183

212 2458183

48

AYKIN MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ MAHALLE KEMALETTİN SAMİ PAŞA CADDESİ NO:2/2-A

SİNOP

368 2616694

368 2616730

49

AYKUT ÖZEL - ÖZEL İNŞAAT RESTORASYON TAAHHÜT PROJE

KILIÇARSLAN MAHALLESİ SALİMDEDE SOKAK NO:2/C SELÇUKLU

KONYA

532 5538060

332 2431243

50

AY-MİR MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HİLAL MAHALLESİ 684. SOKAK 18/6 ÇANKAYA

ANKARA

312 4416562

312 4416248

51

AZBOY MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT MADENCİLİK MAKİNA GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DİCLEKENT BULVARI ŞENGÜL 5 APARTMANI NO:20 KAT:1/4 KAYAPINAR

DİYARBAKIR

412 2372606

412 2372676

52

BALOĞLU MİMARLIK MÜHENDİSLİK RESTORASYON İNŞAAT SAĞLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FERİTPAŞA MAHALLESİ DEMİRYOLU CADDESİ 96/C SELÇUKLU

KONYA

332 2363545

332 2363545

53

BBK MÜHENDİSLİK RESTORASYON İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KALEYAZISI MAHALLESİ KARADENİZ SOKAK NO:1 KAT:3

SİNOP

368 2606175

368 2606176

54

BDMR MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT RESTORASYON PROJE YAPI MALZEMELERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

REŞATBEY MAHALLESİ ADALET CADDESİ 62003 SOKAK HİKMET SAVATLI APARTMANI ASMA KAT NO:1 SEYHAN

ADANA

322 2591920

322 2591920

55

BEKİR CENAP ALTIPARMAK

PAŞABAĞI MAHALLESİ 765. SOKAK NO:20 M.MUTLU APARTMANI KAT:3 DAİRE:7 HALİLİYE

ŞANLIURFA

414 3138585

414 3120300

56

BHA İMAR PLANLAMA MÜHENDİSLİK İNŞAAT İNŞAAT MALZEMELERİ MÜŞAVİRLİK TURİZM TARIM GIDA TEKSTİL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2143. SOKAK NO:5/9 ÇANKAYA

ANKARA

312 4373730

312 4373731

57

BİMTAŞ BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ NO:50 TRT YANI ESKİ TÜYAP BİNASI TEPEBAŞI BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2459900

212 2459914

58

BOAZ ESKİ ESERLER KORUMA VE MİMARLIK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

REŞATBEY MAHALLESİ 5 OCAK CADDESİ SOLMAZ APARTMANI NO:41/11 01120 SEYHAN

ADANA

322 4593232

322 4579624

59

BOYUT MİMARLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BALGAT MAHALLESİ ZİYABEY CADDESİ NO:75/5 ÇANKAYA

ANKARA

312 2201027

312 2201027

60

BOZDAĞ MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT PROJE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BAHADIR BOZDAĞ

KOZLUK MAHALLESİ RUŞEN HAKKI CADDESİ ŞRİFİYE SOKAK NO:1 BOZDAĞ KONAĞI İZMİT

KOCAELİ

262 3218283

262 3218283

61

BURCU GÜNAY

BALLIBABA SOKAK 4/9 KÜÇÜKESAT

ANKARA

312 4330175

312 3653755

62

BÜLENT TUNCAY - BKY İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET

KENNEDY CADDESİ 125/3 KAVAKLIDERE ÇANKAYA

ANKARA

312 4674020

312 4674020

63

CEMRE ECE KOZBAY

KULELİ SOKAK NO:29/19 GOP ÇANKAYA

ANKARA

312 4351499

312 4351499

64

CENGİZ ÜNAL - ÜNAL MÜHENDİSLİK

EMEK MAHALLESİ GÜVEN SOKAK MURADİYE CADDESİ SAMANYOLU APARTMANI NO:9 KAT:1 SAFRANBOLU

KARABÜK

370 7127128

370 7127129

65

CMK RESTORASYON PROJE İNŞAAT PETROL OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇUKURAMBAR MAHALLESİ 1478. CADDE NO:24/8 ÇANKAYA

ANKARA

312 4472705

312 4472706

66

CUMHUR GÜREL MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

AZİZİYE MAHALLESİ HAVA SOKAK NO:3/2 ÇANKAYA

ANKARA

312 4408402

312 4408403

67

ÇAĞ RESTORASYON RÖLÖVE PROJE MİMARLIK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GEVHER NESİBE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:64/2 KOCASİNAN

KAYSERİ

352 2313371

352 2313371

68

ÇAĞDAŞ HALİT BORA

GÜVENEVLER MAHALLESİ YEŞİLYURT SOKAK PELİN APARTMANI 21/25 AŞAĞI AYRANCI 06540 ÇANKAYA

ANKARA

312 4669401

312 4669401

69

ÇAYKA YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK RESTORASYON HAYVANCILIK GIDA VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ MEVLANA BULVARI NO:182/B KAT:19 OFİS:85 06530 BALGAT ÇANKAYA

ANKARA

312 4282323

312 4282324

70

ÇE-MİM MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İRAN CADDESİ NO:41/12 GAZİOSMANPAŞA

ANKARA

312 4671295

312 4671295

71

ÇİZGİ HİSAR MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMNİYET MAH. AHUDUDU SOKAK NO:36/3 YENİMAHALLE

ANKARA

312 2325190

312 2124246

72

D2 MİMARLIK RESTORASYON PROJE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAŞAK SOKAK 50/1 KÜÇÜKESAT ÇANKAYA

ANKARA

312 4481672

312 4482243

73

D2 TASARIM MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ HAŞEMOĞLU SİTESİ A BLOK D:9 OSMANGAZİ

BURSA

224 2330557

224 2330558

74

DERYA GÜRER - A.D RESTORASYON TAAHHÜT MİMARLIK

DERVİŞPAŞA MAHALLESİ ASKERİ BABA CADDESİ APAK APARTMANI NO:7/2

AFYONKARAHİSAR

272 2136535

272 2136545

75

DESEM PEYZAJ İNŞAAT TAAHHÜT MİMARLIK SANAL MAĞAZACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇAĞRIŞAN KÖYÜ MAVİ CADDE OVAKENT2 SİTESİ 24/3 MUDANYA

BURSA

224 2321452

224 2321962

76

DETAY PROJE VE MİMARLIK EMLAK İNŞAAT TEMİZLİK MEDİKAL VE TAHHÜT İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

7 ARALIK MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO.21 KAT.2

KİLİS

348 8145412

348 8142523

77

DETAY TURİZM MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ŞAHKULU MAHALLESİ KÜÇÜK HENDEK SOKAK YALOVA APARTMANI NO:16 K:1 D:3 34421 GALATA BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2523637

212 2523615

78

DKN YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BABALIK MAHALLESİ KEMERLİ CADDESİ NÜVE İŞ MERKEZİ A BLOK NO:407 SELÇUKLU

KONYA

332 2332890

332 2367890

79

DNZ MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MİTHATPAŞA CADDESİ NO:140 SİTE APARTMANI K:5 D:10 KARATAŞ KONAK

İZMİR

232 4257373

232 4257377

80

DOĞUŞ 2000 İNŞAAT MAKİNA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

SANCAK MAHALLESİ 509. SOKAK NO:4/7 ÇANKAYA

ANKARA

312 4414650

312 4414651

81

DOR İNŞAAT TAAHHÜT MİMARLIK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1420 SOKAK NO:107 YENİ ÖZLEM APARTMANI KAT:4 DAİRE:10 ALSANCAK

İZMİR

232 4227282

232 4647538

82

E.S. YAPI ŞEHİRCİLİK MİMARLIK RESTORASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ KIBLELİZADE SOKAK TEPE HAN NO:1/10 TÜNEL BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2514301

212 2921582

83

EBG MİMARLIK VE RESTORASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AŞAĞI DUDULLU MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİ SİNPAŞ AVANGARDEN SİTESİ 1. SIRA 1. BLOK DAİRE BC1 ÜMRANİYE

İSTANBUL

216 6140963

84

EGE DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1379 SOKAK NO:59/508 GÜVEN İŞHANI ALSANCAK KONAK

İZMİR

232 4893208

232 4893208

85

EHA YAPI MİMARLIK İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ 1330. SOKAK NO:9/7 ÇANKAYA

ANKARA

312 4762665

312 4762633

86

EK ART PROJE İNŞAAT TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ KIYAS TÖKMECİ VE ORTAĞI

YILDIZ MAHALLESİ ÇIRAĞAN CADDESİ NO:33/3 BEŞİKTAŞ

İSTANBUL

212 2598286

212 2584329

87

EKOL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VATAN CADDESİ EMLAK KREDİ BLOKLARI E-2 NO:13 FATİH

İSTANBUL

212 6218666

212 5212955

88

EKOL RESTORASYON RESTİTÜSYON MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KIZILAY BULVARI KANARYA SOKAK NO:13/A KARTAL

İSTANBUL

216 3894365

216 4884103

89

ELİF DEMİRELLİ MİMARLIK BÜROSU

ALİ PAŞA MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ HACELOĞLU İŞHANI K:1 NO:97

KÜTAHYA

274 2247679

274 2247659

90

EMEL SEL MİMARLIK

KEMALPAŞA MAHALLESİ MATBAA SOKAK NO:2 KAT:3

ÇANAKKALE

530 0386630

91

EMİNE YAVUZ - YAVUZ MİMARLIK

ÖMERAĞA MAHALLESİ FETHİYE CADDESİ ÖZTALAY İŞ MERKEZİ KAT:3 NO:221 İZMİT

KOCAELİ

262 3249402

262 3249403

92

EMİR RESTORASYON LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRGÜPLÜ CADDESİ SERTER APARTMANI NO:28 D:1 YEŞİLYURT - BAKIRKÖY

İSTANBUL

212 5739913

212 5739914

93

EMİRCAN İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KARAOĞLANOĞLU CADDESİ SARAY APARTMANI NO:4/1 ANTAKYA

HATAY

326 2147050

326 2147055

94

EMR MİMARLIK RESTORASYON DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

HALASKARGAZİ MAHALLESİ RUMELİ CADDESİ MÜŞERREF APARTMANI NO:3 D:2 ŞİŞLİ

İSTANBUL

212 2193735

212 2193748

95

ENVAR MİMARLIK MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMERKAYA MAHALLESİ UZUN SOKAK TOPALOĞLU İŞHANI KAT:3 NO:21 MERKEZ

TRABZON

462 3265967

462 2236961

96

ERDAL ZERCEK

BELEDİYE CADDESİ NO:3 GEYVE

SAKARYA

264 5175844

264 5175844

97

ERKAN KİRAZ

75.YIL MAHALLESİ 100.YIL CADDESİ GÜMÜŞKUM SİTESİ YAKAMOZ BLOK K:2 D:3 MEZİTLİ

MERSİN

532 4061319

98

ERMİŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MANSUROĞLU MAHALLESİ 288/8 B:9 K:1 D:1 BAYRAKLI

İZMİR

232 4452012

232 4843669

99

ERSEL OLTULU MİMARLIK BÜROSU

HACI İLYAS MAHALLESİ HALİM HAFIZ SOKAK 9/37

AMASYA

505 5774001

358 2121242

100

ETM MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ATATÜRK CADDESİ NO:370/1 BASIN APARTMANI B BLOK K:8 D:16 ALSANCAK

İZMİR

232 4211220

232 4213590

101

GALATA RESTORASYON MİMARLIK PLANLAMA İNŞAAT PEYZAJ TURİZM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALİ KUŞÇU MAHALLESİ YAVUZ SELİM CADDESİ MÜSTAKİMZADE SOKAK NO:10/1 FATİH

İSTANBUL

212 6351207

212 6351207

102

GÖKALP PROJE MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İZMİR 2 CADDESİ NO:46/10 KIZILAY

ANKARA

312 4197078

312 4197078

103

GÖKSEL DEMİRTAŞ

İZMİR 2 CADDESİ NO:46/10 KIZILAY

ANKARA

312 4197078

312 4197078

104

GÖREN MİMARLIK TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SARIGÜLLÜK MAHALLESİ KARACAOĞLAN CADDESİ HÜSAMETTİN FEHİME GÖREN APARTMANI ALTI NO:42/A ŞEHİTKAMİL

GAZİANTEP

342 3394448

342 3394448

105

GRUP SAYIN MİMARLIK MÜHENDİSLİK RESTORASYON VE MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

2159 SOKAK 4/3 ÇAM İŞ MERKEZİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ ÇANKAYA

ANKARA

312 2196066

312 2194406

106

GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK

EMNİYET MAH. AHUDUDU SOKAK NO:36/3 YENİMAHALLE

ANKARA

312 2325190

312 2124246

107

GÜLGÜN YILMAZ MİMARLIK RESTORASYON İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

FETHİYE MAHALLESİ KALE SOKAK SUDE SİTESİ A BLOK D:1 NİLÜFER

BURSA

224 2435356

224 2435366

108

GÜLSÜM TARIM - G TASARIM

SEYRANBAĞLARI MAHALLESİ İNCESU CADDESİ 22/16 ÇANKAYA

ANKARA

312 4324520

312 4324520

109

GÜR-YA İNŞAAT PROJE VE RESTORASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TURAN GÜNEŞ BULVARI 75/6 ÇANKAYA

ANKARA

312 4901500

312 4919000

110

GYO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İÇERENKÖY MAHALLESİ ALİ NİHAT TARLAN CADDESİ NO:99/6 ATAŞEHİR

İSTANBUL

216 5765555

216 5808275

111

HABİBE DİDEM SUNAN - PASA MİMARLIK RESTORASYON

ACIBADEM CADDESİ TEKİN SOKAK NO:9 C BLOK D:8 KADIKÖY

İSTANBUL

216 3255266

216 3255266

112

HACI MEHMET GENÇER - GENÇER MÜHENDİSLİK

YENİ MAHALLESİ ÖZGÜR SOKAK ECEKENT SİTESİ B BLOK 23/E SAFRANBOLU

KARABÜK

370 7128848

370 7128848

113

HALEFLER YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HİLAL MAHALLESİ 696. SOKAK NO:2/4 YILDIZ ÇANKAYA

ANKARA

312 4400792

312 4400792

114

HANART MİMARLIK RESTORASYON İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ MAHALLE BALIKESİR CADDESİ UPRİSE ELİTE RESİDANCE 1-AB BLOK KAT:26 DAİRE:226 SOĞANLIK KARTAL

İSTANBUL

216 2901099

216 2901098

115

HASBAHÇE ORGANİZASYON ISI İNŞAAT TEKSTİL SOSYAL HİZMETLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FATİH MAHALLESİ BAHÇEYOLU CADDESİ GARDENCİTY 1 B2 BLOK NO:75 ESENYURT

İSTANBUL

212 2921250

212 2921240

116

HASSA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MEHMETPAŞA DEĞİRMENİ SOKAK 25/7 AYAZMA ÜSKÜDAR

İSTANBUL

216 3910008

216 4926330

117

HATİCE ÇİĞDEM ZAĞRA - ZAĞRA MİMARLIK RESTORASYON VE DEKORASYON

SABUNİ MAHALLESİ VAVLI CAMİ SOKAK HALİSE ATLIĞ İŞ MERKEZİ NO:8/2 MERKEZ

EDİRNE

284 2250602

284 2250602

118

HİREF RESTORASYON MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NECATİBEY CADDESİ AYNALI LOKANTA SOKAK NO:1 KARAKÖY BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2513802

212 2432143

119