19 Nisan 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29331

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5552 - 2                                                                         Karar Tarihi: 09/04/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2015 tarihli toplantısında, Kozan OSB tarafından 2015 yılı için onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına uygulanmak üzere Kuruma önerilmiş ve onaylanmış olan dağıtım bedelinde değişiklik yapılması yönündeki talebin kabul edilmesine ve organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılara 2015 yılı için uygulanmak üzere 0,147 Kr/kWh olarak onaylanan Tek Terimli dağıtım bedelinin 1,615 Kr/kWh olarak değiştirilmesine,

karar verilmiştir.

3576/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan "Gökçen SALMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2136, Oda Sicil No: 5755)" ifadesinin çıkarılarak, "Gökçen SALMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2136, Oda Sicil No: 5 755)" ifadesinin eklenmesi 13.04.2015 ve 10209 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3577/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünden:

84258 nolu Yamaçevler planı kapsamında kalan, Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar Mahallelerinden oluşan, 61567/2, 61568/4, 61569/2, 61570/1, 61571/1, 61572/1, 61573/1, 61574/1, 61575/1, 61576/1, 61577/1, 61578/1-2, 61579/1, 61580/1, 61582/1-2, 61583/1-2, 61584/1, 61585/1, 61586/1, 61587/1,61588/1-2, 61590/1, 61591/1, 61592/1, 61593/1, 61594/1, 61595 ada 1 parsellerden oluşan Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınır Onaması Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3619/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre profesör alınacaktır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350 - 10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Türk Edebiyatı bilim alanında doçentliğini almış olmak.

3581/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup, 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup, 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Adayların 1. derece Doçent, 1., 2. ve 3. derece Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilmeleri için Kanunda öngörülen hizmet süresine sahip olmaları gerekmektedir.

7 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

8 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

9 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (19.04.2015 - 04.05.2015) olup, süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

10 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

 

Sosyal Bilimler MYO

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Doçent

1

1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

1

 

Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası

Yrd.Doç.

3

1

 

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Yrd.Doç.

3

1

 

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Yrd.Doç.

3

1

 

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

Yrd.Doç.

3

1

 

Edebiyat Fakültesi

Fars Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

 

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Yrd.Doç.

2

1

 

Fen Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf Bölümü

Yrd.Doç.

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Devletler Hukuku

Yrd.Doç.

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

Yrd.Doç.

3

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

Hematoloji Yandal Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Gastroenteroloji Yandal Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Yrd.Doç.

3

1

 

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd.Doç.

3

1

 

Ziraat Fakültesi

Peyzaj

Yrd.Doç.

3

1

 

3469/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe alanında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Difüzyon kaynağı üzerinde doktora yapmış olmak

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Turizm İşletmeciliği alanında çalışma yapmış olmak, Yönetim ve Strateji alanında Doçentliğini almış olmak

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Turizm İşletmeciliği alanı ile Turizm Ekonomisi ve Turizm Kalkınma ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak, Pazarlama alanında Doçentliğini almış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Ermeni Meselesi üzerine çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Özel Fonksiyonlarda Eşitsizlikler üzerine çalışıyor olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Operatörlerin Spektral Teorisi üzerinde çalışmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Stratejik Yönetim ve Rekabet Üstünlüğü alanlarında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Güncel Pazarlama Yaklaşımları alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Örgütsel Davranış

Doçent

1

1

Güncel Örgütsel Davranış konularında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku

Yrd. Doç.

4

1

Avrupa Birliği ve uluslararası hukuk alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

Yurt Dışında Yabancılara

Türkçe öğretimi deneyimine sahip olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları

Müzik

Yrd. Doç.

3

1

Piyano eğitimi alanında çalışma yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Yrd. Doç.

2

1

Doğu Türkistan Tarihi üzerinde çalışmış olmak

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç.

3

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

3610/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ