18 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29330

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Türk Standartları Enstitüsünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Şeker Bank Ticaret Anonim Şirketinden:

JPMorgan Chase Banktan:

Burgan Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2014 yılı gayri safi geliri 409.551,16.-TL. olan ikinci sınıf Fethiye Birinci Noterliği 11.06.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

3526/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Ankara Otuzdokuzuncu Noterliği 15.06.2015 tarihinde ve Antalya Dördüncü Noterliği 16.06.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ANKARA OTUZDOKUZUNCU NOTERLİĞİ

1,484.625,22.-TL

2

ANTALYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1,166.853,44.-TL.

3525/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Çöpüne Sahip Çık Vakfı (ÇSÇ)

VAKFEDENLER: Hüseyin Murat VARGI, Mehmet Muzaffer AKPINAR, Zehra Gülperi CEYLAN, Yasemin VARGI, Ömür FİLİZ, Şeyda TALUK, Ayşe Müge ÇERMAN

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/03/2015 tarih ve E.2015/10, K.2015/101 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Teknolojinin insanlara sağlamış olduğu imkânların yanında çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla geri dönüşümü mümkün kılan teknolojik ürünlerin imkanlarını kullanmak suretiyle, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile sürdürülebilir bir sistem içinde başta ambalaj atıkları olmak üzere geri dönüşümü mümkün olan tüm atıkların geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla geri dönüşümü mümkün olan tüm atıkların değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayi ve kapasitesinin yaratılması, tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması için eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme, teknolojiyi geliştirme, yeni teknoloji arayışına yönelme ve proje geliştirme konularında faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır. Herkese eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek seviyede koruyucu, iyileştirici hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesi için katkıda bulunmak, Türk toplumunun daha sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşaması için maddi ve manevi faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000.-(beş yüz bin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Zehra Gülperi CEYLAN, Hakan COŞKUN, Şansal İLGÜN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3570/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türkiye Üstünzekalılar Yüksel Eğitim ve Gelişim Vakfı (TÜYEGEV)

VAKFEDENLER: Mehpare Kınık USTOMAR

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/03/2015 tarihinde kesinleşen 20/01/2015 tarih ve E.2014/301, K.2015/6 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Özellikle üstün zekalı ve üstün potansiyelli çocuklara, okul öncesinden başlayarak, ilk, orta, lise ve yüksek öğretim hayatları boyunca ve eğitim hayatları sonrası destek vererek verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.- (elli bin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Mehpare Kınık USTOMAR, İlknur İNCELER, Esra MOLA, Deniz Biber EYÜBOĞLU, Derya ŞAFAK

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına veya mütevelli heyetin 3/2 çoğunlukla belirleyeceği benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3476/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

• İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne istihdam edilmek üzere Prof. düzeyinde öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü'ne İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

• Başvuru dilekçesi

• YÖK formatında özgeçmiş

• Eser listesi

• Doçentlik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara Yrd. Doç. düzeyinde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Radyoterapi

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyasyon Onkolojisi uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi Mezunu olup Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

• Başvuru dilekçesi

• YÖK formatında özgeçmiş

• Eser listesi

• Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Direktörlüğü Mahmutbey, Dümenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul

3612/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

YASAKLAMAYA AİT DÜZELTME KARARI

2014/82093 ihale kayıt numarası ile ihale edilen Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi (Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi Tanıtım Merkezi) yapım işi uhdesinde kalan Gizem İnşaat Taah. Tic. ve San. A.Ş.; 4735 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmediğinden, Gizem İnşaat Taah. Tic. ve San. A.Ş. (Vergi No: 3960045996) Bakanlık Makamı Oluru ile 1 yıl süreli, Tüm İhalelerden Yasaklama Kararı verilmiştir. Yasaklama Kararı 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ancak, Yasaklama Kararı Formunda 4735 sayılı KİSK Kutucuğu işaretlenmesi gerekirken sehven 4734 sayılı KİK kutucuğu işaretlenmiştir.

Bu sebeple, Gizem İnşaat Taah. Tic. ve San. A.Ş. (Vergi No: 3960045996)' nin Yasaklama Dayanağı ve Kapsamı b-4735 KİSK olarak değiştirilmiştir.

İlan olunur.

3611/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  : 18.04.2015

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   : 02.05.2015

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KADRO SAYISI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(Türkçe) Bölümü

Öğretim Üyesi

* Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında uzmanı olmak.

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

(İngilizce) Bölümü

Doçent

*Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarından birinden almış, veri madenciliği ve yazılım mühendisliği konularında yayın yapmış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1 - A - EK1 - B formları

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı "Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız)

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak

Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1 - A - EK1 - B formları

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı "Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız)

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak

Yardımcı Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan Ek1 - A ve Ek1 - B formları (Kısaltma ve Sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı “ Yönetmelik - Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi”ni tıklayınız.)

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3572/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Selim KAPLAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 06.09.2015 tarihinde son bulacaktır.

2 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Erol TÜRE’ye “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 06.03.2016 tarihinde son bulacaktır.

3 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Talat TUZLU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 28.05.2014 gün ve 006 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 31.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 31.03.2016 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yıldırım BECEREN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 21.11.2014 gün ve 585-688 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 05.09.2015 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Embiye AKSOY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 21.11.2014 gün ve 579-682 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 20.09.2015 tarihinde son bulacaktır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Bahattin GÜNDOĞDU’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.02.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 24.08.2015 tarihinde son bulacaktır.

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Murat YÜKSEL’e “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.03.2015 tarihinde başlanmıştır.

3543/1-1


Türk Standartları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

Kütahya Kardelen Medikal Sağ. Araç ve Gereç. Tic Ltd. Şti.

TS 12546

43-HYB-196

06.04.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

Yılmaz Makina San. ve Tic. Mehmet Ali Yılmaz

TS 12510

43-HYB-37

06.04.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

Asdem Petrol Ve Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi

TS 11939

43-HYB-198

06.04.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

Onur Med Özel Sağlık Hiz. Org. ve Eğ. Med. Tic. Ve Sin. Ltd. Şti.

TS 13085

TS 13227

43-HYB-192

06.04.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

3554/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6806

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  219 hektar

• BÖLGESİ                         :  Deniz

• KAPSADIĞI İL               :  Karasuları içi

• PAFTA NUMARASI      :  E38 - d4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’de Türk karasuları içinde 219 hektarlık E38 - d4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3484/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6805

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86     06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  19.622 hektar

• BÖLGESİ                         :  Deniz

• KAPSADIĞI İL               :  Karasuları içi

• PAFTA NUMARASI      :  F38 - d1, d2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’de Türk karasuları içinde 19.622 hektarlık F38 - d1, d2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3485/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6783

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86    06100

                                               Çankaya - ANKARA

● MÜRACAAT TARİH    :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  29.043 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Sinop - Samsun

• PAFTA NUMARASI      :  F34 - b1, b2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun Sinop, Samsun illerinde 29.043 hektarlık, F34 - b1,b2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3486/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6784

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

•MERKEZİ VE

 TEBLİGAT ADRESİ        :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86    06100

                                               Çankaya - ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYE                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  43.784 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Adana

• PAFTA NUMARASI      :  034 - C

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O'nun Adana ilinde, 43.784 hektarlık, 034 - C paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 9, 10'uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3487/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6796

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86   06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  28.988 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Sinop, Samsun

• PAFTA NUMARASI      :  E34 - c3,c4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Sinop ve Samsun illerinde 28.988 hektarlık E34 - c3,c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3488/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6797

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86  06100

                                               Çankaya /ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  5206 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Hakkari

• PAFTA NUMARASI      :  N51 - c1,c2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Hakkari ilinde 5206 hektarlık, N51 - c1,c2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3489/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6812

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    06100

                                               Çankaya - ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  46.326 hektar

• BÖLGESİ                         :  Deniz

• KAPSADIĞI İL               :  Karasuları İçi

• PAFTA NUMARASI      :  F38 - A

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’de Türk Karasuları içinde 46.326 hektarlık, F38 - A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3490/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6782

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad: No: 86    06100

                                               Çankaya - ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  57.876 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Sinop

• PAFTA NUMARASI      :  E34 - D

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun Sinop ilinde, 57.876 hektarlık, E34 - D paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3491/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6811

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    06100

                                               Çankaya - ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  3.652 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Hakkari

• PAFTA NUMARASI      :  N51 - d1, d2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Hakkari ilinde 3.652 hektarlık N51 - d1, d2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3492/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6800

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  10.915 hektar

• BÖLGESİ                         :  Deniz

• KAPSADIĞI İL               :  Karasuları içi

• PAFTA NUMARASI      :  E35 - c1, c2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O.’nun Karadeniz’de Türk karasuları içinde 10.915 hektarlık E35 - c1,c2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3493/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6801

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVAN           :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRES          :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ:11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  9.038 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Sinop, Samsun

• PAFTA NUMARASI      :  F34 - a1, a2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Sinop ve Samsun illerinde 29.038 hektarlık F34 - a1, a2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3494/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6804

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86     06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜM                   :  30.887 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Adana

• PAFTA NUMARASI      :  N34 - c3, c4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adana ilinde 30.887 hektarlık N34 - c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3495/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6795

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86    06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  38.871 hektar

• BÖLGESİ                         :  Deniz

• KAPSADIĞI İL               :  Karasuları İçi

• PAFTA NUMARASI      :  E35 - B

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’de Türk karasuları içinde, 38.871 hektarlık E35 - B paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3496/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6799

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  200.883 hektar

• BÖLGESİ                         :  Deniz

• KAPSADIĞI İL               :  Karasuları dışı

• PAFTA NUMARASI      :  D42, D43

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Karadeniz’de Türk Karasuları dışında 200.883 hektarlık D42, D43 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3497/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6798

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  10.598 hektar

• BÖLGESİ                         :  Deniz

• KAPSADIĞI İL               :  Karasuları içi

• PAFTA NUMARASI      :  E37 - c3,c4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Karadeniz’de Türk Karasuları içinde 10.598 hektarlık E37 - c3,c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3498/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6819

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86,    06100

                                               Çankaya - ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  29.895 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/L45 - c1, c2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3499/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6820

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86,    06100

                                               Çankaya - Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  59.421 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Ağrı, Kars

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/I50 - A

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3500/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6822

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100

                                               Çankaya - ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.199 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/L42 - c2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3501/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6823

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86    06100

                                               Çankaya - ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  8.970 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Çankırı, Yozgat

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/H32 - A

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3502/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6830

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86      06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.665 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır, Mardin

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/M44 - c3, c4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun illeri, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3503/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6827

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86    06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  39.414 hektar

• BÖLGESİ                         :  Deniz

• KAPSADIĞI İL               :  Karasuları İçi

• PAFTA NUMARAS       :  AR/TPO/D/F37 - B

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun Karadeniz’de Türk Karasuları içinde, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 1 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, sekiz yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3504/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6821

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86     06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  61.116 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Siirt, Bitlis, Van

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/M49 - A

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3505/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6829

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86   06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  36.025 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Hakkari

• PAFTA NUMARASI      :  R/TPO/K/N51 - a3,a4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3506/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6828

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86   06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  61.927 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Adana

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/O34 - B

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3507/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015     Karar No: 6817

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  61.268 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

•KAPSADIĞI İLLER         :  Diyarbakır, Mardin

•PAFTA NUMARASI       :  AR/TPO/K/M44 - D

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3508/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6818

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86    06100

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.224 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Adıyaman, Malatya

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/L41 - c4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3509/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015     Karar No: 6826

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü mah. 2180 Cad. No: 86

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.351 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Şanlıurfa

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/N42 - a1

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3510/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6825

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.152 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır, Elazığ

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/L44 - b1

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3511/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6824

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ VE

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86

                                               Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.300 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır, Elazığ

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/L44 - a1, a2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun illeri, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3512/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Çevre  Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

1

3

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1

3

Maliye Bölümü

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

1

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

1

1

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Bölümü

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Anabilim Dalı

1

3

Çeviribilim Bölümü

Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

1

3

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

1

3

Felsefe Bölümü

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

1

1

1

3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

1

3

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

1

3

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

1

3

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

1

1

ÜYTE ve Robotik Cerrahi sertifikası olmak, kronik pelvik ağrı alanlarında deneyimli olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

1

1

En az bir yıl Tıp Fakültesi öğretim üyeliği tecrübesi olmak, gebe eğitici sertifikası olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı

1

1

"Baş-Boyun Cerrahisi" alanında en az 2 (iki) ay çalışmış olmak.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

Göz bankası tıbbi müdür sertifikası olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji Anabilim Dalı

1

1

Karotis ve VSD girişimlerinde tecrübeli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

Yalnızca Genel Pediatri Bilim dalında görevlendirilmek üzere.

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

1

1

Psikofarmakoloji ve Farmakaoekonomi alanlarında üst düzey tecrübeli olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

1

1

ÜYTE, Embriyoloji Laboratuarı Sorumluluğu sertifikası ve hücre kültürü deneyimi olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

1

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

1

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

1

1

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

1

1

Sağlık Yönetimi Bölümü

1

1

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı

1

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

1

1

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

1

1

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

1

1

1

5

DEVLET KONSERVATUVARI

Temel Bilimler Bölümü

Temel Bilimler Anabilim Dalı

1

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

3555/1-1


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gündür.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

K/D

AÇIKLAMA

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme / Bitki Besleme

Profesör

1

1

Kadmiyum - Selenyum konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Süt İşleme Teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji / Botanik

Profesör

1

1

Bitki Morfolojisi ve Anatomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Anatomi

Profesör

1

1

Nöroanatomi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

1

Robust Regresyon Teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3471/1-1


Şeker Bank Ticaret Anonim Şirketinden:

ŞEKER BANK TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


JPMorgan Chase Banktan:

JPMORGAN CHASE BANK’A AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Burgan Bank Anonim Şirketinden:

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ