17 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29329

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

 


19 KALEM OTOMOTİV LABORATUARI CİHAZLARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden:


IZGARA, KORKULUK, MERDİVEN VE GEZENEKLERİN EKSİK OLANLARININ TAMAMLANMASI, HATALI OLANLARIN TAMİR EDİLEREK KULLANIMA UYGUN HALE GETİRİLMESİ HİZMET İŞLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


KAZAN DAİRESİ, RAFİNERİ, MEYDAN VE HAM FABRİKA KISIMLARINDAKİ BORU VE SAC DEMONTAJ, MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


15 ADET HASTABAŞI MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


15 ADET KUVÖZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MAKİNA VE CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 3 KALEM PREFORM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


HAMBURGER EKMEĞİ - SUSAMLI HAMBURGER EKMEĞİ - TOST EKMEĞİ - SANDVİÇ EKMEĞİ ÜRÜNLERİNİN/MAMULLERİNİN EKMEK SATIŞ BÜFELERİNDE SATILMASI İZNİNİN VERİLMESİ

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


6 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


4 KALEM BİLGİSAYAR ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


SÜMER HOLDİNG A.Ş.’ YE AİT MALATYA/YEŞİLYURT TAŞINMAZLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


13 ADET KRAB MARKA YOL GEOMETRİ VE ÖLÇÜM ALETİNİN ARIZA ONARIM, BAKIM VE KALİBRASYONLARININ YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19 KALEM OTOMOTİV LABORATUARI CİHAZLARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden:

Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu’na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakta olup idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Tınçtık Caddesi No: 56 Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Telefon ve faks numarası                :  00996 (312) 54 19 42-47/00996 (312) 54 19 35

c) Elektronik posta adresi                    :  ihale@manas.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  www.manas.kg

2 - İhale konusu malın                        :  Otomotiv Lab. Cih. ve malz. Alımı Hk.

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Ayrıntılı bilgi Teknik ve idari şartnamelerde mevcuttur.

b) Teslim yeri                                      :  Cal Kampüsü Bişkek/Kırgızistan

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk iş günü içinde işe başlanacak ve 60 (altmış) gün içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu YÖK Ek Bina 4. Kat Bilkent / Ankara / TÜRKİYE

b) Tarihi ve saati                                 :  02.06.2015 saat: 10.00

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

5 - Teklif mektubu,

6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli

8 - İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

9 - İhale dokümanı, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Tınçtık Caddesi No: 56 Bişkek/KIRGIZİSTAN, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu YÖK Ek Bina 4. Kat Bilkent/Ankara/TÜRKİYE ve idarenin internet adresinden ücretsiz olarak alınabilir.

10 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu YÖK Ek Bina 4. Kat Bilkent/Ankara/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

3465/1-1


IZGARA, KORKULUK, MERDİVEN VE GEZENEKLERİN EKSİK OLANLARININ TAMAMLANMASI, HATALI OLANLARIN TAMİR EDİLEREK KULLANIMA UYGUN HALE GETİRİLMESİ HİZMET İŞLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın İşletme Birimine bağlı kısımlarda ızgara, korkuluk, merdiven ve gezeneklerin eksik olanlarının tamamlanması, hatalı olanların tamir edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi hizmet işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/44949

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  0356 275 35 30 Pbx. - 0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 adet Fabrikamızın İşletme Birimine bağlı kısımlarda ızgara, korkuluk, merdiven ve gezeneklerin eksik olanlarının tamamlanması, hatalı olanların tamir edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  29/04/2015 Çarşamba günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi.

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.6- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Her türlü demir çelik kaynak işleri ve çelik kontrüksiyon yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 29/04/2015 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3441/1-1


KAZAN DAİRESİ, RAFİNERİ, MEYDAN VE HAM FABRİKA KISIMLARINDAKİ BORU VE SAC DEMONTAJ, MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kazan Dairesi, Rafineri Meydan ve Ham Fabrika kısımlarındaki boru ve sac demontaj, montaj ve kaynak işleri, (+/-%20 Toleranslı) T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/45308

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası

a) Adresi                                    :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel : 0 344 419 16 09 Fax : 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Adı                                        :  Fabrikamız Kazan Dairesi, Rafineri, Meydan ve Ham Fabrika kısımlarındaki boru ve sac demontaj, montaj ve kaynak işleri hizmetinin yapılması işi. (+/-%20 Toleranslı)

b) Niteliği ve miktarı                  :  İdari Şartname ile Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) İşin Yapılacağı Yer                :  T.Ş.F.A.Ş.- Elbistan Şeker Fabrikası

d) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde tamamlanarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  28.04.2015 Salı günü saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 28.04.2015 Salı günü saat 14.00’e kadar Elbistan Şeker Fabrikası adresindeki Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (YüzYirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

12 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3558/1-1


15 ADET HASTABAŞI MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2015/43717   15 Adet Hastabaşı Monitör

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4270 - 4271

ç) Faks Numarası                   :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi     :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                     :  15 Adet Hastabaşı Monitör Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Tıbbi Cihaz - 15 Adet

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  60 (Atmış) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

          tarih ve saat                   :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu

İhale Tarihi – Saati                  :  27.04.2015 Pazartesi günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren firmalar üretici veya yetkili satıcı olduklarını belgelemelidir

3.c.3. İhaleye teklif veren firmalar sistemde kullanılan tüm yedek parça veya aksesuarların döviz bazında fiyatlarını ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

3.c.4. Teknik şartnameye uygunluk belgesi.

İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “……marka……model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış)takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

3549/1/1-1


15 ADET KUVÖZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İhale Kayıt No                   :  2015/43013         15 ADET KUVÖZ CİHAZI

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4270 - 4271

ç) Faks Numarası                   :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi     :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                     :  15 ADET KUVÖZ CİHAZI Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Tıbbi Cihaz - 15 Adet

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

        tarih ve saat                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                  :  27/04/2015 Pazartesi günü - 11:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyat listesini ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

3.c.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduklarını gösteren belgeyi ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

3.c.4. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işler ile ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin ihale teklif dosyasında sunulması zorunludur.

3.c.5. Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

3.c.6. - Teknik şartnameye uygunluk belgesi.

İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “……marka……model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış ) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

3549/2/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MAKİNA VE CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 7 kalem makine ve malzemenin teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE EVRAK BEDELİ

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Otomatik Tablet Makinası

1. Kısım

70,00.-TL

24.04.2015

Dissolüsyon Cihazı

2. Kısım

MUAF

24.04.2015

Tablet Dağılma Test Cihazı

3. Kısım

50,00.-TL

24.04.2015

Tablet Sertlik Test Cihazı

4. Kısım

MUAF

24.04.2015

Friabilatör Cihazı

5. Kısım

50,00.-TL

24.04.2015

Universal Motor

6. Kısım

100,00.-TL

24.04.2015

Digital Homojenizatör

7. Kısım

MUAF

24.04.2015

 

TAMAMI İÇİN

100,00.-TL

24.04.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamelerine Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24.04.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her kısmın tamamı için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3515/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No: 5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediyesi Başkanlık Binası 1. Kattaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Parsel

Alanı (m²)

İmar

Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarih

ve Saati

Ömerli

F22C17B1A

119

8

6.839,82

E=0.25 Hmax=3 Kat İrtifalı Konut Alanı

5,129,865.00

153,895.95

07/05/2015

14:00

 

2 - Şartname bedeli 400,00 TL (Dört Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

1 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

A. Gerçek Kişilerden;

İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,

B. Tüzel Kişilerden;

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,

C. Ortak Girişimlerden;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

2 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

5 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

3462/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 3 KALEM PREFORM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 3 Kalem Preform kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 15 Mayıs 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 15 Mayıs 2015 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3547/1-1


HAMBURGER EKMEĞİ - SUSAMLI HAMBURGER EKMEĞİ - TOST EKMEĞİ - SANDVİÇ EKMEĞİ ÜRÜNLERİNİN/MAMULLERİNİN EKMEK SATIŞ BÜFELERİNDE SATILMASI İZNİNİN VERİLMESİ

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamıza ait Halk Ekmek Büfelerinde hamburger ekmeği, susamlı hamburger ekmeği, tost ekmeği ve sandviç ekmeği ürünlerinin/mamullerinin satışının yapılması işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 30.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 30.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 – 74

3413/1-1


6 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

6 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/46393

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0312 2976136 - 0312 2976542

c) Elektronik posta

    adresi (varsa)                      :  bilars@hacettepe.edu.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  6 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı

1

Akapunktur Cihazı

1

adet

2

Otomatik Sedimentasyon (ESRAnalizörü) Cihazı

1

adet

3

GLO PRP Cihazı

1

adet

4

Otomatik İdrar Strip Okuyucu Cihazı

1

adet

5

Soğutmalı Santrifüj Cihazı

1

adet

6

Tam Kan Sayım Cihazı

1

adet

b) Teslim yeri                         :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                     :  28.04.2015 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler (5. Kalem için)

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından, istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala/mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.

f) Yabancı istekliler ise imalatçı oldukları kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

7.5.1- İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu tevsik edici belgeler. (3. Kalem için)

4.3.2- Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler (5. Kalem için)

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3-Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler (5. Kalem için)

4.3.3.1 Üretici firmaya ait ISO 9001 belgesi.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3.2 Teklif edilen ürüne ait CE Belgesi veya CE Uygunluk Beyanı

İş ortaklıklarında, teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 28.04.2015 Salı günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3479/1-1


4 KALEM BİLGİSAYAR ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

4 kalem Bilgisayar Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/46402

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon BirimiBeytepe / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0312 2976136 - 0312 2976542

c) Elektronik posta

    adresi (varsa)                      :  bilars@hacettepe.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  4 kalem Bilgisayar Alımı

1-Biyomedikal Laboratuarı Bilgisayarı

2

adet

2-Nümerik Elektromanyetik Laboratuarı Bilgisayarı

5

adet

3-Telekominikasyon Laboratuarı Bilgisayarı-I

10

adet

4-Telekominikasyon Laboratuarı Bilgisayarı-II

3

adet

b) Teslim yeri                         :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                     :  28.04.2015 Salı günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 28.04.2015 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3478/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare) tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SATIŞA KONU VARLIK

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ (TL)

İHALE

ŞARTNAMESİ

VE TANITIM

DOKÜMANI

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME

TARİHİ

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 424 ADA, 21 NO.LU PARSELDE BULUNAN 283,48 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

25.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 424 ADA, 22 NO.LU PARSELDE BULUNAN 1.147,06 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

50.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 424 ADA, 24 NO.LU PARSELDE BULUNAN 130,50 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

5.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 4 NO.LU PARSELDE BULUNAN 659,08 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

75.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 5 NO.LU PARSELDE BULUNAN 653,41 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

75.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 6 NO.LU PARSELDE BULUNAN 658,98 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

75.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 7 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 664,56 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

75.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 8 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 670,13 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

75.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 9 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 671,41 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

75.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 10 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 668,38 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

75.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 11 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 665,35 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

75.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 12 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 662,32 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

75.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1678 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 1.441,23 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

70.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1679 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 625,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

30.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1679 ADA, 2 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 625,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

30.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1679 ADA, 3 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 625,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

30.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1679 ADA, 4 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 615,05 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

30.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

KOCAELİ İLİ, GEBZE İLÇESİ, BALÇIK KÖYÜ, 1643 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 22.038,53 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

150.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

ZONGULDAK İLİ, KOZLU İLÇESİ, 19 MAYIS MAHALLESİ, 222 ADA, 6 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 543,99 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

1.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SİYASER MAHALLESİ, 1778 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 7.191,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

10.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SİYASER MAHALLESİ, 1779 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 9.197,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

10.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SİYASER MAHALLESİ, 1785 ADA, 2 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 2.924,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

10.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIRBAĞI MAHALLESİ, 4860 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 2.784,74 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

10.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIRBAĞI MAHALLESİ, 4861 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 19.000,14 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

10.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, KEPEZ MAHALLESİ, 28124 ADA, 12 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 11.641,63 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

250.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, 279 ADA, 4 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 1.608,57 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

40.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

KOCAELİ İLİ, BAŞİSKELE İLÇESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, 2100 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 6.332,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

60.000,00.-

100,00.-

26/05/2015

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5) Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

7) Ayrıca 0 312 585 84 52-53-54 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

3514/1-1


SÜMER HOLDİNG A.Ş.’ YE AİT MALATYA/YEŞİLYURT TAŞINMAZLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından hazırlanarak Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2012 tarihli ve 2012/105 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Mevzi İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Mevzii İmar Planında (Sanayi ve Depolama Alanı, E:1.00; Hmax: Teknolojinin Gerektirdiği Yükseklik) İdare tarafından yapılan ifraz ve tevhit işlemi sonucu oluşan ve aşağıda belirtilen Sümer Holding A.Ş.’ye ait;

 

Sıra

İhaleye Konu Taşınmaz/Varlıklar

Geçici Teminat (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif VermeTarihi / Saati

1

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü,

141 Ada 6 Numaralı Parseldeki 106.636,14 M2

200.000

200

20/5/2015

17:00

2

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü,

141 Ada 7 Numaralı Parseldeki 85.542,87 M2

200.000

200

20/5/2015

17:00

3

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü,

141 Ada 9 Numaralı Parseldeki 163.148,14 M2

200.000

200

20/5/2015

17:00

4

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü,

141 Ada 11 Numaralı Parseldeki 74.431 M2

200.000

200

20/5/2015

17:00

5

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü,

141 Ada 12 Numaralı Parseldeki 66.592 M2

200.000

200

20/5/2015

17:00

 

taşınmazlar ile üzerindeki varlıkların “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üzere her biri ayrı olarak ihale edilecektir.

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş / ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- Halkbank A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- Vakıfbank A.Ş. Ankara Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5) Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

7) Ayrıca (0 312) 585 84 71 - 585 84 57 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

3565/1-1


13 ADET KRAB MARKA YOL GEOMETRİ VE ÖLÇÜM ALETİNİN ARIZA ONARIM, BAKIM VE KALİBRASYONLARININ YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2015/43943

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (312) 309 05 15 / 4399 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  13 adet Krab marka yol geometri ve ölçüm aletinin arıza onarım, bakım ve kalibrasyonlarının yapılması hizmet alım işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 21/05/2015 Perşembe günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3407/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA (Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı) adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Y.Ölçümü

(M²)

Niteliği

Günü

Saati

Şartname

Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç)

Teminat Tutarı (TL)

Kütahya

Merkez

Otuz Ağustos

2099

2

6.185,82

Arsa

28/04/2015

10:00

100,00

928.000,00

46.400,00

Kütahya

Merkez

Gültepe

243

1

9.929,69

Bir Katlı Dispanser

28/04/2015

11:00

100,00

120.000,00

6.000,00

Sakarya

Adapazarı

Semerciler

358

120

248,56

Üç Katlı Betonarme Bina ve Arsası

28/04/2015

14:00

100,00

1.917.000,00

95.850,00

Aydın

Merkez

Cumhuriyet

325

14

283,15

Ev

28/04/2015

15:00

100,00

1.019.000,00

50.950,00

3404/1-1