15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29327

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Koç Finansal Hizmetler Anonim Şirketinden:

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85268’nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 10.03.2015 tarih ve 415/639 sayılı kararıyla uygun bulunan, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.04.2015 tarih ve 1008/2097 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 15.04.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85268 NOLU PARSELASYON PLANIYLA UYGULAMAYA GİREN PARSELLER:

Şehitali Mahallesi 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 299, 300, 302, 304, 314, 315, 1000, 1085, 1086, 1087, 1088, 1184, 1185, 1186, 1229, 1230, 1231, 1232, 146 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 147 ada 1, 148 ada 1, 162 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 163 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 164 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 165 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 166 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 167 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 168 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 169 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 170 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 172 ada 1, 6, 7, 8, 9, 10, 173 ada 1, 174 ada 1, 175 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 176 ada 1, 203/1, 2, 204 ada 1, 223 ada 1 parseller, Yukarıyurtçu Mahallesi 530, 531, 532, 533, 535, 537, 539, 155 ada 1, 159 ada 1, 2 parseller, Ballıkuyumcu Mahallesi 37, 1389, 1390 parseller ekilemez arazi yol ve park,

İlgililere ilanen duyurulur.

3408/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Bursa Onüçüncü Noterliği 28.05.2015 tarihinde, Bakırköy Kırkıncı Noterliği 01.06.2015 tarihinde ve Ankara Ellidördüncü Noterliği 03.06.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

Ankara Ellidördüncü Noterliği

3,543.061,08.-TL.

2

Bakırköy Kırkıncı Noterliği

1,631.995,03.-TL.

3

Bursa Onüçüncü Noterliği

1,213.373,71.-TL

3324/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir. Duyurulur.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Eğitim Programları ve Öğretim

Doç.

1

Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında Lisans eğitimi almış olmak, aynı anabilim dalında Lisansüstü eğitim yapmış olmak, örgütsel davranış, liderlik ve karar verme alanında çalışma yapmış olmak.

REKTÖRLÜK

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım

Doç.

1

Mühendislik ve Mimarlık alanlarından birinde Lisans eğitim yapmış, coğrafi bilgi sistemleri ve bina bilgi sistemleri konularında uzman olmak.

3389/1-1


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Doktorasını ve / veya Doçentliğini Psikoloji veya Psikiyatri alanında yapmış olmak.

 

Not: İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

3382/1-1


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı 6 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvurulan ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

AKADEMİK UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Profesör

1

- Alanında doçent olmak,

- Spor Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında çalışmaları bulunmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy-Menemen/İZMİR

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr

3398/1-1

—————

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Doçent kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİMİ

ANABİLİM

DALI

AKADEMİK UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Hukuk

Doçent

1

- Yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

- Yurt dışında kitap ve makale çalışmaları yayımlanmış olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy-Menemen/İZMİR Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr

3399/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 15/01/2015 tarih ve 5428-15 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31382 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile DAĞ/4030-3/31529 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyet gösteren Abdurrahim UĞURTAY-Göksu Petrol’e ait istasyonda 11/08/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde istasyon otomasyon sisteminin çalışmadığının ve dağıtıcı firmaya ait kurumsal kimlik belirtilerinin bulunmamış olduğunun tespit edilmiş olması; dolayısıyla mezkur dağıtıcı lisansı sahibinin anılan tesiste istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (ö) bendine ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi hükümlerine; ayrıca, anılan dağıtıcı lisansı sahibinin söz konusu istasyonda kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamamış olmasının da 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3323/1/1-1

—————

Kurulun 12.02.2015 tarihli ve 5473-60 sayılı Kararı ile;

Vergi Müfettişi Özgüç ERKAN tarafından (Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4150056766 vergi mükellefiyeti sebebiyle) düzenlenen 31.12.2014 tarih ve AGB-A-2453/251-109 sayılı yazısı ekinde gönderilen denetim raporundan yapılan tespite göre Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Merzifon-İstanbul Karayolu 3.Km Sarıköy Mevkii Merzifon/Amasya adresinde 26.07.2010 tarih ve BAY/939-82/28046 sayı sayılı lisans kapsamında faaliyet gösterdiği 2010 yılı içerisinde Ahmet İlhan Emre Petrol Ve Ticaret Limited Şirketi’ne değişik tarihlerde (16 kez) kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3323/2/1-1

—————

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388-31 sayılı Kararı ile 30.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28800 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Belkaya Kasabası Fatih Mah. Altunhisar Kavşağı E-90 Karayolu Üzeri Saytepe Küme Evleri No: 1 (PAFTA:36, ADA:-, PARSEL:2478) Ereğli/KONYA adresinde bulunan Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 07/08/2013 tarihinde yapılan denetim sonucunda; motorinin tağşiş edildiği, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapıldığı ve istasyonda vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurulduğu, istasyonda vaziyet planında yer alan 4 nolu tankın otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edilmesi ve bu eylemlerin; 5015 sayılı Kanuna aykırı eylemler olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3323/3/1-1

—————

Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/45 sayılı Kararı ile, 06.10.2005 tarih ve BAY/561-54/14655 sayılı bayilik lisansı sahibi Sırdaş Madeni Yağ Akaryakıt Nakliyat İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında A-004593 ve A-004588 sayılı faturalarla motorini, A-004544 ve A-004591 sayılı faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmış yedi bin dokuz yüz altmış iki TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3323/4/1-1

—————

Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/51 sayılı Kararı ile, Zülfikaroğlu İnşaat Metal Oto Yedek Parça ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında A-07199 nolu fatura ile motorini, A-07204 nolu fatura ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmış yedi bin dokuz yüz altmış iki TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3323/5/1-1

—————

Kurul’un 12/02/2015 tarih ve 5473-32 sayılı Kararı ile, “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No: 22 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı alan Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2012 yılında sahte faturalar ile denizcilik şirketlerine ÖTV’si indirilmiş denizcilik yakıtı satılmış gibi işlem yaparak temin ettiği ÖTV’siz yakıtın piyasaya verildiği, bu akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 68.969.517,63 TL’nin TÜPRAŞ’tan mahsubunu talep etmek suretiyle sahip olunan lisansın amacı dışında kullanması ve kanuna karşı hile yaparak gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle,  lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporuna gerek olmaksızın Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3323/6/1-1

—————

Kurul’un 12/02/2015 tarihli ve 5473-95 sayılı Kararı ile Angara Petrol Gaz Oto Kiralama Gıda Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 366.319,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 366.319,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3323/7/1-1

—————

Kurul’un 03/02/2015 tarihli ve 5460-66 sayılı Kararı ile; Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü uyarınca 350.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3323/8/1-1

—————

08.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28377 numaralı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No: 4/17, Bahçelievler İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Rasime KARABULUT’un (Babaoğlu Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye), 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-26 sayılı Kararı ile Rasime KARABULUT (Babaoğlu Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye) hakkında tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3323/9/1-1


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

ÜRÜN DENETMEN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, 7 eczacılık fakültesi, 18 kimya, biyoloji, biyokimya bölümü, kimya mühendisliği, 5 biyomedikal mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 30 Ürün Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Başvurular 4 Mayıs 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Mayıs 2015 Cuma günü (17:00) sona erecektir.

I. GENEL BİLGİLER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı merkez teşkilatında ve İstanbul Denetim Grubunda çalıştırılmak üzere 30 Ürün Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Ürün Denetmenleri Kurumun görev alanına giren ürünlerle ilgili denetimleri mevzuata uygun olarak yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu olarak çalışan denetim elemanlarıdır.

Ürün Denetmen Yardımcılığı hakkında 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’ne başvurulabilir.

Yapılacak sözlü sınav sonucunda, yeterlilik ve başarı düzeyine göre 30 Ürün Denetmen Yardımcısının; merkez teşkilatında ve İstanbul Denetim Grubunda istihdamları öngörülmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında işe başlatılacaklardır. Kurum, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

Atama yapılacak toplam 30 kadro için, alınacak Ürün Denetmen Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıdaki şekildedir:

 

Bölüm

Kontenjan

Eczacılık Fakültesi

7

Kimya, Biyoloji, Biyokimya Bölümü,

Kimya Mühendisliği,

18

Biyomedikal Mühendisliği

5

TOPLAM

30

 

Kurum, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Sınava Katılma Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, kimya bölümü, biyoloji bölümü, biyokimya bölümü, kimya mühendisliği, biyomedikal mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

3) Yarışma sınavının yapıldığı ilk gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,

5) Türkiye'nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

6) Adli sicil kaydı bulunmamak,

7) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 06 - 07 Temmuz 2013 veya 05 - 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P8 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 KPSS sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen sayı kadar kişi sözlü sınava çağrılacaktır.

 

Bölüm

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Eczacılık Fakültesi

28 kişi

Kimya, Biyoloji, Biyokimya Bölümü,

Kimya Mühendisliği,

72 kişi

Biyomedikal Mühendisliği

20 kişi

TOPLAM

120 kişi

 

Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 3 Haziran 2015 tarihinden itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

B. Sınav Konuları, Sınav Yeri ve Tarihi

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak, Ankara'da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu binasında 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların kendileri için tanımlanmış gün ve saatte sınav yerinde olmaları gerekmektedir. Adaylar ilan edilen listedeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Aynı gün içerisinde sırasını kaçıran adaylar o günkü sınav listesinde tanımlanan adayların sınavlarının sona ermesine müteakip sınava alınabileceklerdir.

Adayların;

a) Mezun olduğu alan ile ilgili sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konularında mesleğe uygunlukları değerlendirilecektir.

C. Değerlendirme

Adaylar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, yukarıda bahsedilen (B. Bölümündeki) sınav konularının (a) maddesi için 50 (elli), (b) ile (e) maddelerinin her biri için 10’ar (on) puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar sınav tutanağına geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.titck.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar 4 Mayıs 2015 - 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet (www.titck.gov.tr) sayfasında ilan edilen “Ürün Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu”nu açık ve eksiksiz olarak doldurup, fotoğraf yapıştırılmış ve ıslak imzalı olarak, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Kurumun Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA adresine posta veya hafta içi 09:00-18:00 mesai saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenen Belgeler

1. Kurumumuz web sayfasından (www.titck.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından açık ve eksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış (zımba kullanılmayacaktır), ıslak imzalı (mavi renkli kalem ile) Ürün Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu,

2. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,

3. KPSS belgesinin çıktısı,

Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları taşımadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu evrak birimine giriş tarih ve saati esas alınacaktır.

Sınavı kazanarak ataması yapılacak adaylardan yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeler de istenilecektir.

a) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

ç) 6 adet vesikalık fotoğraf,

d) Adli sicil yazılı beyanı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

f) Mal bildirim beyanı.

Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopileri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna şahsen başvuru yapacak adaylar için Kurum tarafından tasdik edilebilecektir.

IV - SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA   Tel: 0 312-218 34 63

www.titck.gov.tr

V - DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak başvurmak zorundadır.

Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

3233/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik Fakültesi ile Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen Anabilim Dalları ile Programları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Bilimleri

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Biyokimya Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret Programı

-

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Programı

-

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu

Diyaliz Programı

-

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Anabilim Dalı alanında almış olmak, diyaliz alanında çalışmalar yapmış olmak.

3381/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Koç Finansal Hizmetler Anonim Şirketinden:

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ