15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29327

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF TİP CER VASITALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 40.000 KG. KOROZYON İNHİBİTÖRÜ, 15.000 KG. KIŞIR TEMİZLEYİCİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TEPHİR VE ISITICI APARATLARI BORU TEMİZLEMESİ İŞİ İLE DİFÜZYON KULESİ VE HAŞLAMA TEKNESİ SÜZGEÇLERİ TEMİZLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


1 ADET THERMAL GRAVIMETRIC ANALİZ CİHAZI (TGA) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


900.000 ADET POLİPROPİLEN HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


20 ADET ETKİLEŞİMLİ TAHTA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR VERİ TABANI LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ŞOFÖR ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:


ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (18 KALEM) TOPLAM 934.170 KG ÇELİK SAC ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF TİP CER VASITALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 40.000 KG. KOROZYON İNHİBİTÖRÜ, 15.000 KG. KIŞIR TEMİZLEYİCİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2015/44360

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  40.000 Kg. Korozyon İnhibitörü ve 15.000 Kg. Kışır Temizleyici

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06/05/2015 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 150,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3303/1-1


TEPHİR VE ISITICI APARATLARI BORU TEMİZLEMESİ İŞİ İLE DİFÜZYON KULESİ VE HAŞLAMA TEKNESİ SÜZGEÇLERİ TEMİZLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızda mevcut tephir ve ısıtıcı aparatları boru temizlemesi işi ile difüzyon kulesi ve haşlama teknesi süzgeçleri temizlenmesi işi.

İhale kayıt numarası                            :  2015/44123

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                   :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :

2 - İhale konusu hizmeti

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

APARAT

BORU

TOPLAM BORU MİKTARI (ADET)

Adı

Miktar

Evsafı (mm)

Malzeme

Miktarı (adet)

ISITICI

8

Ø 35x2x4000 mm

Karbon Çelik

3686

8764

ISITICI

4

Ø 35x1,5x4000 mm

Karbon Çelik

3158

ISITICI

5

Ø 34x2x3510 mm

Karbon Çelik

1920

ISITICI

2

Ø 34x1,5x3510 mm

Paslanmaz çelik (AISI 304 L)

768

3624

ISITICI

3

Ø 35x2x4000 mm

Paslanmaz çelik (AISI 304 L)

1704

ISITICI

3

Ø 35x1,5x4000 mm

Paslanmaz çelik (AISI 304 L)

1152

TEPHİR

3

Ø 35x2x3005 mm

Karbon Çelik

13880

17298

TEPHİR

1

Ø 34x2x2750 mm

Karbon Çelik

3418

TEPHİR

1

Ø 35x2x4000 mm

Paslanmaz çelik (AISI 304 L)

6400

24420

TEPHİR

2

Ø 35x2x3200 mm

Paslanmaz çelik (AISI 304 L)

12800

TEPHİR

1

Ø 35x2x3005 mm

Paslanmaz çelik (AISI 304 L)

5220

                                                                                 TOPLAM

54106

 

 

APARAT

MİKTAR (Ad.)

YÜZEY ALANI (m²)

3000t/g Difüzyon yan süzgeci

12

8

3000t/g Difüzyon taban süzgeci

20

8

1800t/g Difüzyon yan süzgeci

8

5

1800t/g Difüzyon taban süzgeci

16

4

3000t/g Haşlama teknesi alın süzgeci

12

6

3000t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci

1

3,5

1800t/g Haşlama teknesi alın süzgeci

12

6

1800t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci

1

3,5

 

b) Yapılacağı yer    :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi           :  İşe başlama tarihinden itibaren 45 iş günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati     :  05/05/2015 Salı günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 05/05/2015 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3391/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Bilindiği üzere İdare tarafından Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

• Isparta ili, Gönen ilçesi, Pazar Mahallesi, 166 ada, 5 numaralı,

• Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi 4668 ada, 1 numaralı,

• Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 4668 ada, 2 numaralı,

• Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 4667 ada, 1 numaralı,

• Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 4667 ada, 2 numaralı parsellerin,

özelleştirilmesini teminen 27/02/2015 tarihinde itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve son teklif verme tarihi 16/04/2015 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu taşınmazlara ait “İlan Metni” ve “İhale Şartnamesi”ne istinaden ihaleye ilişkin son teklif verme tarihi 24/06/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi” alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir.

Teklifler, “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi”nde belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 24/06/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 84 53-54   Faks: 312 / 585 83 54

www.oib.gov.tr

3456/1-1


1 ADET THERMAL GRAVIMETRIC ANALİZ CİHAZI (TGA) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 kalem Thermal Gravımetrıc Analiz (TGA) Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/04/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3412/1-1


900.000 ADET POLİPROPİLEN HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale 05/05/2015 günü saat 14.30’da “TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar / ANKARA” adresinde yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname, TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığında görülebilir, 50.- TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

3 - İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır.

4 - Teklifler 05/05/2015 günü saat 14.00’e kadar Müdafaa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar / Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamının dışındadır.

6 - İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi www.tmo.gov.tr adresinde görülebilir.

3302/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.713,60-TL ile en çok 400.020,00- TL arasında değişen; 21.04.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 171,36-TL, en çok 40.002,00- TL arasında olan; cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Kamyonet (Panelvan), Otobüs (Tek Katlı), Motosiklet cinsi 17 adet araç; açık artırma suretiyle, Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No: 37 İlkadım/SAMSUN Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 22.04.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresi ve (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00- TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3385/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 600,00 TL ile en çok 800.000,00 TL arasında değişen; 20/04/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 60,00 TL, en çok 80.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Cep telefonu, gözlük camı, güneş gözlüğü, çoklu priz ve aksamı, metal aksam, conta, elektronik kart, v kayışı, aksam parça, matkap ucu, batarya, mil yatağı, kaplama malzemesi, tekstil aksesuarı, laptop bataryası, gemi aksamı, oto aksamı, el aleti, plastik eldiven, filtre, cep telefon bataryası, cep telefon kılıfı, şarj aleti, kulaklık, oyun makinesi, sigara filtre pamuğu, kol saati, kolye, küpe, yüzük, toka, mutfak eşyası, çiftli taharat şablonu, stand, boş konteynır, granit, sitrenpolimerlerden levha, izolasyon malzemesi, güvenlik kamerası, oltv aleti, yağ filtresi, halojen ısıtma borusu, fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar, pipo, oto yedek parçası, makaron, şal, kürk, ceket, hafıza kartı, flash bellek, v.b. 30 ( otuz ) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 21/04/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3387/1-1


20 ADET ETKİLEŞİMLİ TAHTA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Polis Akademisi Başkanlığı Sivas Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ihtiyacı 20 adet etkileşimli tahta kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamenin, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.04.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3452/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR VERİ TABANI LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Kırıkkale İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar veri tabanı lisansı kuruluşça hazırlanan malzeme listesine ve istenilen Oracle markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Oracle markası, malzeme listesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/04/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin istenilen markalarına ve teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3453/1-1


ŞOFÖR ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

TKİ ELİ Müessesesi Çan Linyit İşletmesi Müdürlüğü’ne ait makine parkında bulunan muhtelif vasıtaların 20 (Yirmi) adet şoför tarafından 365 takvim günü (1 yıl) süreli olarak kullanılması hizmet alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/44019

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  20 (Yirmi) adet şoför çalıştırılması hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                             :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır (365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                       :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                        :  07 Mayıs 2015 - 15.00

d) Dosya No                              :  2015-05/KÇLİ - ŞOFÖR

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halkbankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına dokuman bedeli KDV dahil 80,00 TL (Posta ile: 90,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 07/05/2015, saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3400/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

 

SIRA

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR

GEÇİCİ

TEMİNAT

TUTARI

(TL)

İHALE

ŞARTNAMESİ

BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF

VERME TARİH

VE SAATİ

1

İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Feyzullah Mahallesi, 273 ada, 1 parselde (11.121,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

1.000.000

1.000 (*)

20.05.2015

10:00

2

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Yemişkumu Mahallesi, 649 ada 1 parselde (11.343,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

30.000

500

21.05.2015

10:00

3

Düzce ili, Merkez ilçesi, Kültür Mahallesi, 40 ada, 38 parselde kayıtlı 619,68 m2 hisseli taşınmazda Maliye Hazinesine isabet eden 248/319 oranındaki hisse (481,76 m2)

100.000

500

21.05.2015

14:00

4

Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Esenköy köyü, 101 ada 4 parselde (759,88 m2) kayıtlı taşınmaz.

5.000

200

22.05.2015

10:00

5

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos köyü, 2545 parselde (2.710,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

10.000

200

25.05.2015

10:00

6

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7947 ada 1 parselde (1.146,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

20.000

200

27.05.2015

10:00

7

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7930 ada 1 parselde (3.276,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

50.000

500

27.05.2015

14:00

8

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 5381 ada 3 parselde (969,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

20.000

200

27.05.2015

16:00

9

Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 1 parselde (664,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

5.000

200

01.06.2015

10:00

10

Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 2 parselde (671,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

5.000

200

01.06.2015

14:00

11

Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 3 parselde (702,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

5.000

200

02.06.2015

10:00

12

Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 5 parselde (610,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

5.000

200

02.06.2015

14:00

13

Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 736 ada 11 parselde (544,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

5.000

200

02.06.2015

16:00

 

*12.07.2013 tarihli 28.705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında Şartname alan Teklif Sahiplerine İhale Şartnamesi ücretsiz verilecektir.

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - Satışa konu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Satışa Konu Taşınmazın İsmi, İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

6 - ADÜAŞ teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce duyurulur.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.

8 - Yabancılara taşınmaz satışı doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatı ve tapu kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

9 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

3448/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Madde: 1 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun mülkiyetinde bulunan tapu bilgileri ve KDV hariç muhammen bedeli aşağıda belirtilen Yalı Mah. İskele Cad. Eski RTÜK Yerleşkesi İpekyolu/VAN adresindeki 14.102,45 m² alanlı arsa ve üzerindeki 3 (üç) adet kargir bina, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca “kapalı teklif usulü” artırma suretiyle ihale dokümanında belirtilen kayıt ve şartlarda peşin bedelle satışa çıkartılmıştır.

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

NİTELİĞİ

Van

Merkez (İpekyolu)

Kaleardı

Bahçeli kargir 3 bina ve arsası

Pafta

Ada/Parsel

Yüzölçümü m²

Muhammen Bedel (KDV hariç)

Geçici Teminat Bedeli

127

797/216

14.102,45

4.498.000,00.-TL

134.940,00.-TL

 

Madde: 2 - Satışa konu taşınmazın satış ihalesi, 12 Mayıs 2015 Salı günü saat 14.00'da Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu merkez hizmet binasında yapılacaktır.

Madde: 3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla)

A) Gerçek Kişilerden;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6 - Her sayfası imzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

B) Tüzel Kişilerden;

1 - İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tebligat için adres beyanı.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

6 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

7 - Her sayfası imzalı ve kaşeli Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Madde: 4 - Geçici Teminat: İstekliler muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

Madde: 5 - İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (1. kat 126 - A no’lu oda) Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

Madde: 6 - Tekliflerin verilmesi: İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü saat 14:00’a kadar Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.

İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.

Madde: 7 - Satış bedelinin ödenmesi: İhale üzerinde kalan istekli, ihale sonucuna ilişkin tebligatı aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü içinde ihale bedeli üzerinden ihale karar damga vergisi ile katma değer vergisini (KDV) ilgili vergi dairesine yatırmak ve ihale bedelinin tamamını peşin ödemek zorundadır.

İhale sonucunun, istekliye elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde teslim edildiği tarih tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.

Madde: 8 - Üst Kurul, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

3297/1-1


ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/43524

1 - İdareni

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  7.500.000 ± 1.000.000 kWh/yıl Elektrik Enerjisi, teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  29/04/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 29/04/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3278/1-1


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (18 KALEM) TOPLAM 934.170 KG ÇELİK SAC ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin adı                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                          :  Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0.372 259 47 94 - 259 47 77

                                                            Fax: 0.372 - 253 12 73 - 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi:

Miktarı/Kg:

a) Niteliği, türü ve miktarı

1 - Çelik sac (18 kalem)

934.170

 

b) Teslim yeri                                   :  Çelik sacların teslim yeri: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

c) Teslim tarihi                                 :  60 takvim gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  18.05.2015 - Pazartesi saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1512014

d) İhale kayıt no                               :  2015/41348

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de belirtilmiştir.

6 - Firmalar teklif ile birlikte ürünlere ait teknik özellikleri gösterir 2 takım tanıtıcı katalog ve 1S0 9002 Kalite Sistem Belgesi verilecektir.

7 - Firma bu şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren test raporlarını teklif ile birlikte verecektir.

8 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

9 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler en geç 18.05.2015 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

11 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

16 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

17 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

3239/1-1


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda ilçesi, mahallesi, cinsi, ve hektarı belirtilen AR.10/0059, AR.l0/0181, AR.10/0180, AR.10/0170 nolu 4 adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45 inci maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Balıkesir Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat:3 Karesi/BALIKESİR) görülebilir. İhaleye katılanların almak zorunda oldugu ihale doküman bedeli ücretsizdir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler

a) Gerçek kişiler için:

1 - T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2 - Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4 - Tebligat için adres beyanı

5 - Geçici teminat makbuzu veya Kesin ve süresiz banka teminat mektubu

b) Tüzel kişiler için:

1 - Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2 - Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4 - Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5 - Geçici teminat makbuzu veya Kesin ve süresiz banka teminat mektubu

6 - Tebligat için adres beyanı

7 - Oda kayıt belgesi

6 - İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte ihale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

No

İlçe

Mahalle

Ruhsatın cinsi

Ruhsat No

Hektar

Kaynağın Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

1

Altıeylül

Kiraz

Arama Rushatı

AR.10/0059

400

Jeotermal Kaynak

26.963,48  ¨

809,00  ¨

29/04/2015 - 14:00

2

Gönen

Sarıköy

Arama Rushatı

AR.10/0181

2000

Jeotermal Kaynak

35.951,20  ¨

1079,00  ¨

29/04/2015 - 14:00

3

Manyas

Merkez

Arama Rushatı

AR.10/0180

228.17

Jeotermal Kaynak

26.963,48  ¨

809,00  ¨

29/04/2015 - 14:00

4

Havran

Kocadağ

Arama Rushatı

AR.10/0170

52.85

Jeotermal Kaynak

26.963,48  ¨

809,00  ¨

29/04/2015 - 14:00

3326/1-1