14 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29326

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden:

Standart Chartered Bankası Anonim Şirketinden:

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin M47-b1, b2 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 10.03.2015 ve bunu tamamlayan 31.03.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

3294/1-1

—————

Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin L43-c4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 10.03.2015 ve bunu tamamlayan 31.03.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

3295/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Şanlıurfa il sınırları içerisinde sahip olduğu AR/ARR/4226 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan petrol keşfine istinaden 22.10.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8’inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 02.04.2015 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

3296/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 14-28 Nisan 2015 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne; Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/ atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip, Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Almanca Mütercim - Tercümanlık

Profesör (1) (2)

1

Fransızca Mütercim - Tercümanlık

Profesör (1) (2)

1

İngilizce Mütercim - Tercümanlık

Profesör (1) (2)

1

Alman Dili ve Edebiyatı

Doçent (1)

1

Antropoloji

Doçent (3)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Ortaöğretim Matematik Eğitimi

Profesör

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik

Doçent (4)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Yazılımı

Yrd. Doçent (1)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dil ve Konuşma Terapisi

Yrd. Doçent (5)

1

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (6)

1

Göğüs Cerrahisi

Profesör (İngilizce) (1) (7)

1

Göğüs Hastalıkları

Profesör (İngilizce) (1) (8)

1

Üroloji

Profesör (Türkçe) (1) (9)

1

Göğüs Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (10)

1

Üroloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (11)

1

 

AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2. Doçentliğini çeviribilim alanında almış olmak.

3. Doçentliği fiziki antropoloji ve paleontoloji alanında almış olmak.

4. Grafik tasarım alanında doktora yapmış olmak ve dijital oyun arayüz tasarımı konusunda deneyimli olmak.

5. Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.

6. Çocuk yoğun bakım yandal uzmanı olmak.

7. Uluslararası düzeyde akciğer nakli ve endoskopik cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

8. Uluslararası medikal torakoskopi sertifikasına sahip olmak.

9. Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

10. Kardiopulmoner egzersiz testleri konusunda deneyimli olmak.

11. Robotik cerrahi eğitimi sertifikası olmak.

3403/1-1


 


 


 


 


 

 


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 14.04.2015 – 28.04.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Sıra

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

 

Özel Şartlar

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

PROF. DR.

1

- Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Dili alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

PROF. DR.

1

- Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

PROF. DR.

1

-

4

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLİM TARİHİ

PROF. DR.

1

- Türk İslam, Bilim ve Teknolojisi alanında çalışmalar yapmış ve kitap, makale vb. yayınlar yayımlamış olmak.

5

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK /

MEDENİ HUKUK

PROF. DR.

1

-

6

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK /

MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU

PROF. DR.

1

-

7

MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ

MEDENİYET ARAŞTIRMALARI

PROF. DR.

1

- İslam bilgi geleneği alanında çalışmalar yapmış olmak.

- Uluslararası alanda deneyime sahip olmak.

- Ders anlatabilecek düzeyde İngilizce bilmek.

Ayrıntılı bilgi http://www.fatihsultan.edu.tr.web sayfamızda mevcuttur. İlan olunur.

3401/1-1


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi       : 14.04.2015

Son Başvuru Tarihi             : 30.04.2015

 

Fakülte/Enstitü

Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmakoloji

Karbonik Anhidraz ve Nikotinik Reseptörler konusunda deneyimli olmak ve Moleküler Modelleme konusunda çalışıyor olmak.

1

Doç.Dr.

Farmasötik Kimya

Fotokenetlenme reaksiyonları ve fotopolimerizasyon konularında deneyimli olmak.

1

Doç.Dr.

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, Doktora ve Doçentliğini Farmasötik Teknoloji alanında almış olmak.

1

Prof.Dr.

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Analitik Kimya

Doktorasını mikotoksinler konusunda Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Programında tamamlamış olmak ve doğal biyoaktif ürünlerin tayini konusunda deneyimli olmak.

1

Yrd.Doç.Dr

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimler Bölümü

Genel Cerrahi

Hepato Pankreato Bilier Cerrahi konusunda deneyimli olmak.

1

Prof.Dr.

Metabolik Bariatrik Obezite Cerrahisinde deneyimli olmak.

1

Doç.Dr.

Üroloji

Çocuk Üroloji alanında deneyimi olmak.

1

Doç.Dr.

Üriner sistem taş hastalıkları alanında deneyimi olmak.

1

Doç.Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp

2

Yrd.Doç.Dr

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Pediatri alanında Alerji Uzmanı olmak.

1

Doç.Dr.

3

Yrd.Doç.Dr

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Psikodermatoloji alanında deneyimli olmak.

1

Yrd.Doç.Dr

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

1

Yrd.Doç.Dr

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Romatoloji alanında deneyimli olmak.

1

Doç.Dr.

Göğüs Hastalıkları

1

Doç.Dr.

1

Yrd.Doç.Dr

Halk Sağlığı

1

Prof.Dr.

İç Hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak.

1

Prof.Dr.

Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak.

1

Doç.Dr.

7

Yrd.Doç.Dr

Kardiyoloji

İnvasif kardiyoloji ve koronel yoğun bakım alanında deneyimli olmak.

1

Yrd.Doç.Dr

Nükleer Tıp

Radyonüklid tedavi alanında deneyimli olmak.

1

Yrd.Doç.Dr

Radyoloji

Meme Radyolojisi alanında deneyimli olmak.

1

Yrd.Doç.Dr

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji

Histoloji ve Embriyoloji alanında Tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

3380/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi      : 13.04.2015

İlan bitiş tarihi            : 27.04.2015

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

DOÇENTLER:

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 13.04.2015 - 27.04.2015 tarihlerinde; Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

 

Doçent

1

1

Spor Yönetimi ve Organizasyonu Alanında Çalışmaları Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

1

Optimizasyon ve Kontrol Alanında Çalışmaları Olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

 

Malatya Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

 

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

3

1

 

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim İş Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

 

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Resim

Resim Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Sanat Tarihi Alanında  Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Yardımcı Doçent

1

1

Veri Madenciliği, Kümeleme Analizi ve Karar Ağacı Konularında Çalışmaları Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Tepe Yöneticilerin Güç Kullanımı Alanında Çalışmış Olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

1

Gazetecilik Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Yardımcı Doçent

1

1

Makine Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Kompozit Malzemeler Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

Yardımcı Doçent

1

2

Havacılık ve Uzay Bilimleri Alanında Akademik Tecrübeye Sahip Olmak, Lisans ve Lisansüstü Seviyede Ders Vermiş Olmak.

3293/1-1


Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Standart Chartered Bankası Anonim Şirketinden:

STANDART CHARTERED BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ