13 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29325

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Sincan Belediye Başkanlığından:


BASKILI EKMEK VE ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulundan:


PEMBE DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


1 (BİR) ADET FİŞEK MUAYENE TEZGAHI ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK ELEKTRO - HİDROLİK YÜKLEYİCİ ŞANZUMAN YEDEKLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Sincan Belediye Başkanlığından:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı                                        :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                   :  Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve Faks numarası      :  444 4 762 - 312 271 12 72

d) İlgili personel                        :  Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU:

2.1. Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Atatürk Mahallesi 4591 ada 1 parsel üzerindeki Çok Katlı Otopark ve Kültür Merkezi Binasının “ Çok Katlı Otopark ” kısmının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 5 ( Beş ) yıllığına kiraya verilmesi işidir.

2.2. Binanın Evsafı: Bina Sincan merkezinde olup;

Otopark: 320 araçlık, otopark içi ve bina dışında dijital dolu- boş göstergeli, cctv kontrollü, araç yıkama birimi olan, havalandırma sistemli, giriş çıkış bariyerli, bilet verme makinesi, abone kartı ve ücretli bilet lazer okuyuculu, süre hesaplayıp ücretlendirme yapan program ve ücretlendirici modülü olan, aydınlatmaları fotoselli, enerji panoları ayrılmış, dört grup asansör ile inip çıkılabilen, üç katı bodrumda diğerleri katlarda olmak üzeri yedi katlı betonarme yapıda inşa edilmiştir.

Genel Özellikler: Binanın tamamında; Yangın, ses, görüntüleme sistemi kurulmuş, ikisi yangın, birisi giriş - çıkış olmak üzeri üç merdiven, dört asansör bulunmaktadır. Binanın enerji girişleri dörde bölünmüş olup; jeneratörün devreye girmesi durumunda da ayrıca harcamanın belirlenmesi için elektrik saati konulmuştur.

Bina Çevresi: Otopark girişi Vatan caddesi, çıkışı İnal caddesindendir. Otoparka girip çıkmadan boş yer olup olmadığını gösteren sistem Vatan caddesinden görülecek şekilde konulmuştur.

3 - İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin toplam muhammen bedeli 1.278.900,00 TL ( KDV HARİÇ ) olup; bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 38.367,00 TL’dir.

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 24.04.2015 tarihinde saat 15.00’de yapılacaktır. Teklifler en geç 24.04.2015 tarih ve saat 15.00’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

5.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

5.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6 - Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL’dir

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

8 - İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.

9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

3257/1-1


BASKILI EKMEK VE ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg Baskılı Şampiyon Ekmek Poşeti, 2.000 kg Baskılı Fındıklı Ekmek Poşeti, 3.000 kg Baskılı Köy Roll Ekmek Poşeti ve 1.000 kg Baskılı Tuzsuz Ekmek Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 28.04.2015 Salı günü saat 14:00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 28.04.2015 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 – 74

3254/1-1


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulundan:

Mülkiyeti Kızılcahamam Jeotermal Turizm Sağlık eğitim İnşaat Seyehat Temizlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ait 725 ada 2 nolu parselde bulunan Yabanabat Termal tesisleri içerisindeki 2 adet Türk Hamamı, 4 adet özel aile kabini, 1 adet yüzme havuzu 2 adet fin hamamı ve 2 adet sauna 24/04/2015 tarihinde saat: 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına ihalesi yapılacak olup; İhaleye ait şartname bedeli mukabilinde şirketimiz muhasebe servisinden alınabilir.

İlgililere ilan olunur.

3278/1-1


PEMBE DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Pembe Dosyalık Karton teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Pembe Dosyalık Karton

70x112 cm.

6.000

Paket

Teknik Şartname

28.04.2015

Sınıf: 1 Tipi: 2 Cinsi: 2

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00.- TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/04/2015 günü, saat 14.00’ e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D - 100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Pembe Dosyalık Kartonun tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3235/1-1


1 (BİR) ADET FİŞEK MUAYENE TEZGAHI ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2015/41947

1 - İdarenin;

a- Adresi                                       :  MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA

b- Telefon - faks numarası            :  0312 296 12 23 - 0312 296 16 93

c- Web Sayfası                             :  www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu işin;

a- Niteliği, türü                             :  Mal Alımı

b- Miktarı                                     :  1 (bir) adet

c- Malların teslim edileceği yer     :

c1- Yabancı istekliler için             :  Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre FOB Stowed/FCA olarak teslim edilecektir. Teslim yeri teklifte belirtilecektir.

c2- Yerli istekliler için                  :  Mallar MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü, ANKARA adresinde teslim edilecektir.

d- Teslim süresi                            :  Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren Fişek Muayene Tezgahı’nın teslimatının gerçekleştirileceği ana kadar geçen süredir.

3 - İhalenin;

a- Yapılacağı yer                           :  MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu

b- Tarihi ve saati                           :  25/05/2015, 10:30

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;

a- İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil): 500-TL (beş yüz Türk Lirası)

b- İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat oda No: 703” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

c- İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7. kat 703 No.lu odadan alınacaktır.

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a- Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda.

b- Tarih ve saati: 25/05/2015, 10.30

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

İstekli;

6.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

6.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesini,

6.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

6.4- İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair yazılı beyanını,

6.5- Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde belirtilen proforma fatura),

6.6- İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3 ünden (yüzde üç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatını,

6.7- Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma durumunu gösteren beyanını,

6.8- Yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen Fişek Muayene Tezgahı’nın imalatçısı olduğunu belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini (Ek - A),

6.9- Yerli imalatçı olması halinde; Fişek Muayene Tezgahı’nın üretildiği yerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin (Ek - A) aslı veya noter tasdikli suretini,

6.10- AQAP - 2010 veya AQAP - 2120 veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum - IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini,

6.11- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini,

6.12- Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni,

6.13- Teklif edeceği Fişek Muayene Tezgahı’nı temin eden müşterilerinin isimleri ve adresleri ile birlikte Fişek Muayene Tezgahı’nın satın alındığı yılı da içeren referans listesini,

teklifi ile birlikte sunacaktır.

7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı İstekliler katılabilecektir.

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10 -     İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz.

11 -   İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir.

12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır.

13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır.

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır.

15 - Bu ihalede kısmi teklif ve alternatif teklif verilemez.

16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır.

17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim günüdür.

18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir.

20 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır.

21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir.

23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.

24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak verilecektir.

İlan olunur.

3231/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK ELEKTRO - HİDROLİK YÜKLEYİCİ ŞANZUMAN YEDEKLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.252 40 00 (70 hat) Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@ taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Elektro - Hidrolik Yükleyici Şanzuman Yedekleri

3 Kalem

 

b) Teslim yeri                                   :  Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 270 takvim günüdür.

                                                         :  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 270 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  20.05.2015 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                     :  809 - TTK/ 1450

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 20.05.2015 Çarşamba saat 15:00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3281/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı ve peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 30.04.2015 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 250 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.No

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada No

Parsel

No

Katı

Bağımsız

Bölüm No

Brüt Alan

(m2)

Oda

Sayısı

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Saati

1

Mamak

Mutlu

Daire

12040

7

1

6

100

3+1

75,000.000

2,250.00

14:00

2

Mamak

Mutlu

Daire

12040

7

2

7

100

3+1

75,000.000

2,250.00

14:02

3

Mamak

Mutlu

Daire

12040

8

2

8

100

3+1

75,000.000

2,250.00

14:04

4

Mamak

Mutlu

Daire

12040

8

3

9

100

3+1

75,000.000

2,250.00

14:06

5

Mamak

Mutlu

Daire

12040

8

Bodrum

1

95

3+1

65,000.000

1,950.00

14:08

6

Mamak

Mutlu

Daire

12040

9

4

10

100

3+1

75,000.000

2,250.00

14:10

7

Mamak

Mutlu

Daire

12040

10

Zemin

1

95

3+1

70,000.000

2,100.00

14:12

8

Mamak

Mutlu

Daire

12042

1

Bodrum

1

95

3+1

65,000.000

1,950.00

14:14

9

Mamak

Mutlu

Daire

12042

1

Zemin

3

95

3+1

70,000.000

2,100.00

14:16

10

Mamak

Mutlu

Daire

12042

1

3

10

100

3+1

75,000.000

2,250.00

14:18

11

Mamak

Mutlu

Daire

12042

1

4

11

100

3+1

75,000.000

2,250.00

14:20

12

Mamak

Mutlu

Daire

12042

2

1

6

100

3+1

75,000.000

2,250.00

14:22

13

Mamak

Mutlu

Daire

12042

3

Zemin

4

95

3+1

70,000.000

2,100.00

14:24

14

Mamak

Mutlu

Daire

12042

4

1

5

100

3+1

75,000.000

2,250.00

14:26

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: www.ankara.bel.tr.

2931/1-1


MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/41524

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  40 kalem Muhtelif Elektrik Malzemesi; teknik şartname, bilgi ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/04/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 27/04/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50, - TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3129/1-1