12 Nisan 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29324

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San ve Ticaret A.Ş. ile Corporate Resources B.V. Şti.’nin Tekirdağ ve Edirne illeri dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/PPG-CBV/4532 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 22.01.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3247/1-1

—————

Delta Uluslararası Petrol İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Bartın, Zonguldak illeri dahilinde sahip bulunduğu AR/DPS/5071 ve 5072 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatını 04.04.2015 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3248/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 12.03.2015 gün ve 426/999 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.04.2015 gün ve 1033/2190 sayılı kararı ile onaylanan 84138/Ek25 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Mevki:                Ada:             Parsel:

Yuva                  43137                1

3288/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 19.03.2015 gün ve 455/1041 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.04.2015 gün ve 1031/2192 sayılı kararı ile onaylanan 84138/Ek24 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

             Mevki:                Ada:             Parsel:

             Yuva                  43130                1

3289/1-1


Adalet Bakanlığından:

Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1991/337 Esas, 1999/610 Karar sayılı dosyanın zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosya Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

3259/1-1

—————

Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1992/1070 Esas, 1992/1095 Karar sayılı dosyasının sehven imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

3260/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi                           1  (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi                           1  (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Belgesi                        1  (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gündür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Biyoloji Eğitimi Alanında Çalışmış Olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Konusunda Çalışmış Olmak

İnorganik Kimya Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Diklofenak Metal Kompleksleri Üzerine Çalışmış Olmak

Çeviribilim Bölümü

Yardımcı Doçent

1

5

Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Üzerine Çalışmış Olmak

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Hiperbolik Uzaylarda Sabit Nokta Konusunda Çalışmış Olmak

Geometri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Tensör Demetleri Üzerine Çalışmış Olmak

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

I. Dünya Savaşı Konusunda Çalışmış Olmak

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Muhasebe Mesleği ve Denetim Konusunda Çalışmış Olmak

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Nicel Karar Yöntemleri Dalında Doçentlik Unvanı Almış Olmak

Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Sağlık Yönetimi veya Sağlık Kurumları İşletmeciliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Sosyal Hizmet veya Sosyoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

İnsansı Robotların Geliştirilmesi ve Kullanılması Üzerine Çalışmış Olmak

Enerji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Sprey Soğutma Konusunda Çalışmış Olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Üzerinde Çalışmış Olmak

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Kalp Yetersizliği ve Kontrast Nefropatisi Konusunda Çalışmış Olmak

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Farmakolojik Toksikoloji Alanında Çalışmış Olmak

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Tahıl İşleme Teknolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak

 

ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Organik Tarım Pr.

Yardımcı Doçent

1

3

Yenilebilir Bitkilerin Deney Hayvanları Üzerinde Tedavi Edici Etkileri Üzerine Çalışmış Olmak

3261/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2013 - Ekim dönemi ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına ek yerleştirmelerinde Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalında ilan edilen araştırma görevlisi (ÖYP) kadrosuna yerleştiği bildirilen Musab Joshua ATASOY’un belirtilen kadroya yapılan ataması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın görüş yazısı üzerine iptal edilmiş olup, ilgilinin bildirdiği adresine tebligat yapılamadığından ilanen duyurulur.

3262/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Murat TATARER (Denetçi No: 14449, Oda Sicil No: 9842) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 26.02.2015 tarihli ve E.2015/201 sayılı kararı ile ‘‘davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma süresi geçtikten sonra istem yeniden incelenip karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Murat TATARER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 31.03.2015 tarihli ve 8877 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3263/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ