11 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29323

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


KOSGEB İdaresi Başkanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Rabobank Anonim Şirketinden:

Denizbank Anonim Şirketinden:

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KOSGEB İdaresi Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, 8 Müfettiş Yardımcısı Alınacaktır.

Aranan Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4) KPSS PUAN40, PUAN44, PUAN51 ve PUAN118 puan türlerinin birinden 2013 veya 2014 yılında asgari 75 puan almış olmak,

5) Sağlık durumu bakımından, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

6) Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak.

Ön Başvuru

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

7) Başvurusunu 14 Nisan 2015 Salı tarihinde saat 09:00’dan 24 Nisan 2015 Cuma günü saat 17:00’e kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bir bilgilendirme postası atılacaktır.

8) Başvurular TC Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır. Bu kapsamda kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır.

9) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru, elektronik posta ve/veya internet üzerinden yapılacaktır.

Yazılı Sınava Katılma Şartları

Ön Başvurusunu Yapan Adaylardan;

10) KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, 160 aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) arasında olanlar yazılı sınava alınacaktır.

11) Yazılı sınav, 17 Mayıs 2015 Pazar saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

12) Yazılı sınava ilişkin uygulama duyurusu ile sınav yerlerini gösterir liste http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır.

13) Yazılı sınav mevzuat ile soru dağılımları aşağıda verilmiştir;

a. Kamu Maliyesi 14 Soru: Maliye Teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

b. Ekonomi 14 Soru: Ekonomi Teorisi (mikro ve makro iktisat), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve politikası, Uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar,

c. Hukuk 42 Soru: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (başlangıç, kişiler hukuku, eşya hukuku), Borçlar Hukuku (genel hükümler), Ticaret Hukuku (ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak), İdare Hukuku (genel esaslar ve idari yargı), Ceza Hukuku (genel hükümler, malvarlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, bilişim alanında suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (genel hükümler ve soruşturma),

d. Muhasebe 16 Soru: Genel muhasebe, Mali tablolar analizi,

e. 3624 Numaralı KOSGEB Kuruluş Kanunu 4 Soru,

f. Yabancı Dil 10 Soru: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi (Adayların Tercihlerine Göre)

14) Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100'dür. Sınavın kazanılması bir önceki maddede belirtilen her gruptan, en az 50 puan alınması ve grupların not ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır. Ancak ortalama puanın hesaplanmasında yabancı dil değerlendirmeye alınmaz. Ortalamada 70 ve yukarı puan alan adaylar başarılı sayılarak sıralamaya tabi tutulur.

Sözlü Sınava Katılma Şartları

Yazılı Sınavda Başarılı Olan Adaylardan;

15) Yazılı sınav puanlarına göre, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, 32 aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) arasında olan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

16) Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında temsil, zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önüne alınarak yapılacaktır.

17) Sözlü sınava hak kazanan adaylar yanlarında aşağıda sıralanan belgeleri bulunduracaklardır. Belge ve bilgileri eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

a. El yazısı ile okunaklı şekilde doldurulup imzalanacak başvuru formu,

b. Son altı ay içerisinde çekilmiş üç adet fotoğraf,

c. Geçerlilik süresini doldurmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurul Başkanlığınca onaylı sureti,

d. Mezun olduğu yükseköğretim kurumu diploması veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Kurul Başkanlığınca onaylı sureti,

e. Varsa, yabancı dil düzeyini gösteren belge ya da Kurul Başkanlığınca onaylı örneği,

f. Aday tarafından el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi.

3258/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Ticaret Sicil Gazetesinde ticari merkezi olarak ilan edilen; İstasyon Mah. Ordu Cad. Hasanpaşa Sokak No: 22/l Küçükçekmece/İSTANBUL ve Siyavuşpaşa Mah. Sıraevler Sk. No:78/A İstanbul Bahçelievler adreslerine, 2280681740 vergi numaralı Çam Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti. firması adına Müdürlüğümüzce tescilli Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyaların Bosna - Hersek menşeli olmamasından kaynaklanan amme alacakları için düzenlenen 01.10.2009 tarihli 09160600IM001000 sayılı SDGB için 44.158,00 TL tutarında 16.04.2013 tarihli 1697 sayılı, 18.08.2009 tarihli 09160600IM000876 sayılı SDGB için 76,651,00 TL tutarında 12.04.2013 tarihli 1666 sayılı, 18.09.2009 tarihli 09160600IM000968 SDGB için 18.327,00 TL tutarında 12.04.2013 tarihli 1664 sayılı ve 10.12.2009 tarihli 09160600IM001238 sayılı SDGB için 76.210,00 TL tutarında 12.04.2013 tarih ve 1665 sayılı olarak düzenlenen ödeme emirleri Firmanın tanınmadığı taşındığı ve hanenin mesai saatlerinde sürekli kapalı olduğu gerekçeleri ile tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.ve 31.maddeleri ile Tebliğ Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 49. maddeleri gereğince yayım tarihinden 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu ithalat vergilerinin muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3198/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555816 YİBF (A Blok) nolu yapının denetimini üstlenen 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 04.03.2015 tarihli ve 2014/1878 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 02.04.2015 tarihli ve 9186 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3236/1/1-1

—————

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 741 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi, Mehmet BAKİ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 26.02.2015 tarihli ve E.2015/202 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yeniden incelenip karar verilinceye kadar yürütülmesinin teminat aranmaksızın durdurulmasına” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi, Mehmet BAKİ (Denetçi No:4002, Oda Sicil No:3510) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 02.04.2015 tarihli ve 9187 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3236/2/1-1

—————

Rize İli, Ardeşen İlçesi, F45C-10.B.2B Ld pafta, 53 ada, 221 parsel üzerindeki 712769 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçüm Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mehmet ÇOLAKOĞLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 27.02.2015 tarih ve E. 2014/2229 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet ÇOLAKOĞLU (Denetçi No: 17135, Oda Sicil No:15396) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 06.04.2015 tarihli ve 9394 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3236/3/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5557                                                                   Karar Tarihi : 09/04/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2015 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 28 Ocak 2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 20 nci maddesi çerçevesinde ekteki “Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi”nin onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine,

karar verilmiştir.

3255/1/1-1

—————

GERİ ÖDEMEYE ESAS GERÇEKLEŞEN YATIRIM TUTARI

TESPİT METODOLOJİSİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Metodoloji, elektrik iletim sistemine bağlanmak isteyen kullanıcılar tarafından TEİAŞ adına tesis edilen iletim varlıklarının geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarının tespitinde dikkate alınacak usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Metodoloji, 14/03/2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 28/01/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Enerji İletim Hatları

Enerji iletim hattı tesislerinin geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarının hesaplama yöntemi

MADDE 3 - (1) TEİAŞ, bağlantı anlaşması tarihi ile ilgili hat tesisinin geçici kabul tarihi arasındaki sürede, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale ederek, sözleşmesini imzaladığı aynı karakteristikli enerji iletim hattı yapım işlerindeki en düşük kilometrik birim fiyatı tespit ederek, bağlantı anlaşması kapsamında tesis edilen hattın onaylı projesi ve fiili durum tespit tutanaklarında belirtilen hat uzunluğunu, tespit edilen en düşük kilometrik birim fiyat ile bedellendirmek suretiyle gerçekleşen yatırım tutarını hesaplar. Bağlantı anlaşması tarihi ile geçici kabul tarihi arasında bir yıldan daha az bir süre olması halinde gerçekleşen yatırım tutarının hesaplanmasında geçici kabul tarihinden önceki bir yıl esas alınır. Bu fıkra kapsamında hesaplanan gerçekleşen yatırım tutarı için herhangi bir fiyat farkı veya eskalasyon verilmez.

(2) Bağlantı anlaşması tarihi ile ilgili hat tesisinin geçici kabul tarihi arasında anlaşmaya esas yapım işiyle aynı karakteristiğe sahip en az bir sözleşme bulunmuyorsa TEİAŞ tarafından 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi gerçekleştirilmiş olan ve bağlantı anlaşması tarihinden geriye doğru anlaşma tarihine en yakın aynı karakteristiğe sahip hattın sözleşmesine ait kilometrik birim fiyatı dikkate alınarak, bağlantı anlaşması tarihine kadar eskalasyon uygulanır. Eskalasyon yapılırken temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan (2003=100) Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Yurt İçi ÜFE” sütunundaki sayı esas alınır.

(3) Bağlantı anlaşması tarihinden geriye doğru aynı karakteristiğe sahip en az bir sözleşme bulunmuyorsa, TEİAŞ tarafından 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi gerçekleştirilmiş olan bağlantı anlaşması tarihinden ileriye doğru en yakın aynı karakteristiğe sahip hattın sözleşmesine ait kilometrik birim fiyat dikkate alınır. Dikkate alınan kilometrik birim fiyat, bağlantı anlaşması tarihine eskale edilir ve gerçekleşen yatırım tutarı hesaplanır. Eskalasyon yapılırken temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan (2003=100) Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Yurt İçi ÜFE” sütunundaki sayı esas alınır.

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında gerçekleşen yatırım tutarının hesaplanamadığı durumlarda:

1) Tek devre enerji iletim hatları için; TEİAŞ tarafından 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek sözleşmesi imzalanmış gerilim seviyesi, iletken kesiti (MCM) ve demet (bundle) sayısı bakımından aynı karakteristiğe sahip olan çift devre enerji iletim hatlarından bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında emsal hat seçilerek kilometrik birim fiyatının yarısı alınır.

2) Çift devre enerji iletim hatları için; TEİAŞ tarafından 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek sözleşmesi imzalanmış gerilim seviyesi, iletken kesiti (MCM) ve demet (bundle) sayısı bakımından aynı karakteristiğe sahip olan tek devre enerji iletim hatlarından bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında emsal hat seçilerek kilometrik birim fiyatının iki katı alınır.

3) Demet (bundle) sayısı bakımından emsali bulunmayan enerji iletim hatları için; TEİAŞ tarafından 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek sözleşmesi imzalanmış gerilim seviyesi ve iletken kesiti (MCM) bakımından aynı karakteristiğe sahip olan enerji iletim hatlarından bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında emsal hat seçilerek, geri ödemesi yapılacak enerji iletim hattının demet sayısının emsal hattın demet sayısına oranının emsal hattın kilometrik birim fiyatı ile çarpımı sonucunda kilometrik birim fiyat hesaplanır.

Genel Esaslar

MADDE 4 - (1) Bağlantı anlaşması kapsamında tesis edilen 380 kV enerji iletim hatlarının gerçekleşen yatırım tutarı hesaplanırken TEİAŞ tarafından ihalesi gerçekleştirilmiş uzunluğu 10 km ve üzerindeki 380 kV enerji iletim hatlarının sözleşmeleri değerlendirmeye alınır.

(2) TEİAŞ tarafından ihalesi gerçekleştirilen yenileme içerikli hat sözleşme bedellerinden, direk, tel ve diğer malzemelere ait tüm demontaj fiyatları düşülerek ortaya çıkan yeni sözleşme fiyatları Metodoloji kapsamında değerlendirilir.

(3) Bağlantı anlaşması kapsamındaki hattın OPGW’li olduğu ve ihale edilmiş işlerde aynı karakteristikli OPGW’li hattın bulunmadığı durumlarda, Metodoloji’nin her adımı için aynı karakteristikli OPGW’siz hat seçilir. OPGW bedelinin tespiti için ise Metodoloji’nin her adımı için aynı gerilim seviyesindeki OPGW’li hattın, OPGW temini ve çekimi ile ilgili fiyatlar dikkate alınarak, OPGW kilometrik birim fiyatı hesaplanır. Hesaplanan OPGW kilometrik birim fiyatı, tespit edilmiş olan OPGW’siz hattın kilometrik birim fiyatına eklenerek emsal hat kilometrik birim fiyatı tespit edilir.

(4) Bağlantı anlaşması kapsamındaki hattın OPGW’siz olduğu ve TEİAŞ tarafından ihale edilmiş işlerde aynı karakteristikli OPGW’siz hat bulunmadığı durumlarda Metodoloji’nin her adımı için aynı karakteristikteki OPGW’li hat dikkate alınır. Ancak OPGW’li hattın sözleşme bedelinden OPGW temini ve çekimi ile ilgili fiyatlar düşülerek ortaya çıkan yeni sözleşme fiyatları Metodoloji kapsamında değerlendirilir.

(5) TEİAŞ tarafından Türk Lirasının yanı sıra yabancı para birimi cinsinden de teklifleri alınarak ihalesi gerçekleştirilen ve sözleşmesi imzalanmış olan enerji iletim hatlarının sözleşme bedelleri, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası cinsine çevrilerek enerji iletim hatlarının kilometrik birim fiyatları hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İletim Trafo Merkezleri ve YG Güç Kablosu

İletim trafo merkezi ve YG güç kablosunun geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarının hesaplama yöntemi

MADDE 5 - (1) Gerçekleşen iş kalemlerinin birim fiyatları, bağlantı anlaşması tarihi ile tesisin geçici kabul tarihi arasındaki sürede TEİAŞ tarafından ihale edilen ve ilgili bağlantı anlaşması kapsamındaki tesis ile aynı özelliğe sahip (klasik tip trafo merkezi/gaz izoleli tip trafo merkezi/YG güç kablosu tesisi) iletim trafo merkezi ve YG güç kablosu tesisleri yapım işi sözleşmelerinin birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kalemlerine ait fiyatların ortalaması alınarak belirlenir. Bağlantı anlaşması ve geçici kabul tarihleri arasında bir yıldan az bir süre olması halinde, bu süre geçici kabul tarihinden önceki bir yıldır. İş kalemlerinin birim fiyatları sabit olup, bu fıkra kapsamında gerçekleşen yatırım tutarı hesaplanırken, herhangi bir fiyat farkı ve eskalasyon verilmez.

(2) Geçici kabul tarihinden önceki bir yıl içinde anlaşmaya esas yapım işi ile aynı teknik karakteristiğe sahip en az bir işe ait sözleşme bulunmuyorsa geçmişte gerçekleştirilmiş olan, bağlantı anlaşması tarihine en yakın ilk işin sözleşme fiyatları dikkate alınarak, bağlantı anlaşması tarihine kadar eskalasyon uygulanır. Eskalasyon yapılırken temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan (2003=100) Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Yurt İçi ÜFE” sütunundaki sayı esas alınır. Belirlenen bu birim fiyatlar, onaylı projesine göre tanzim edilen fiili durum tespit tutanaklarındaki miktarlarla çarpılarak genel toplam alınmak suretiyle gerçekleşen yatırım tutarı hesaplanır.

(3) İletim trafo merkezi ve YG güç kablosu tesisleri gerçekleşen yatırım tutarı bedellerinin hesabında döviz bazlı sözleşmeler kullanılmış ise birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kalemlerinin fiyatları, ilgili sözleşmenin ihale tarihindeki Resmî Gazete’de yayımlanmış olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan karar

MADDE 6 - (1) Bu Metodolojinin yayımlandığı tarih itibarıyla, 26/04/2010 tarihli ve 2536 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile onaylanan Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi yürürlükten kaldırılmıştır.

Mülga Metodolojiye tâbi olan kişilerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Metodolojinin yayımı tarihinden önce bağlantı anlaşması imzalanan ve 26/04/2010 tarihli ve 2536 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile onaylanan Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisine tâbi olan kişilere, geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarı tamamen ödenene kadar, söz konusu Metodoloji hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Metodoloji yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Metodoloji, bu Metodoloji’nin yayımı tarihinden sonra bağlantı anlaşması imzalanan kişiler hakkında uygulanır.

(3) TEİAŞ’ın, 4734 sayılı Kanuna göre ihale ettiği işler arasında bağlantı anlaşmasına esas yapım işiyle aynı teknik karakterististiğe sahip bir iş bulunmaması sebebiyle, 26/04/2010 tarihli ve 2536 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile onaylanan Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi hükümleri çerçevesinde gerçekleşen yatırım tutarı hesaplanamayan kişilere, bu Metodoloji hükümleri uygulanır.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Metodoloji hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

3255/2/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5556                                                                   Karar Tarihi : 09/04/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2015 tarihli toplantısında; 21/11/2013 tarihli ve 4709-7 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan “Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi Ve Belgeler Listesi”nin ekte yer aldığı şekilde revize edilerek onaylanmasına ve yayınlanmasına,

karar verilmiştir.

3256/1/1-1

—————

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

3256/1-1


 

—————

—————


 


 


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73 - 74

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

-

Profesör

1

1

Kulak, Burun Boğaz Profesörü olmak. Kamu ve özel sektör hastanelerinde, en az üçer yıllık idari tecrübesi olmak.

2

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi alanında ve İngiltere’de İdari Reform konusunda çalışmaları olmak.

3

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Öğrencilerin başarı - başarısızlığından Biyoloji Öğretmenlerinin sorumluluk algısı konusunda çalışmaları olmak.

4

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

3

1

Psöriazis, akne vulgaris ve androgenetik alopesi konularında çalışması olmak.

5

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

-

Yardımcı Doçent

3

1

"Sosyal Mübadele Teorisi" konusunda doktora yapmış olmak, yönetim bilgi sistemleri, bilgi yönetimi ve girişimcilik alanında çalışmaları olmak.

6

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

4

1

Japonya örneğinde insan güvenliği konusunda doktora çalışması olmak.

7

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı Doçent

4

1

Katılım Bankacılığı konularında çalışmaları olmak.

8

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yardımcı Doçent

5

1

Doktorasını Pozitivizm ve Post Pozitivizm üzerine yapmış olmak.

9

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

-

Yardımcı Doçent

5

1

Anatomi alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak ve Resim alanında sanatsal çalışmaları olmak.

10

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimari ve Çevre Tasarımı

-

Yardımcı Doçent

5

1

Teknik Eğitim alanında lisans mezunu olup, mobilya ve dekorasyon malzemeleri üzerine çalışması olmak.

11

Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr.

Yardımcı Doçent

5

1

Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, coğrafi bilgi sistemi teknolojisi ile deprem bilgi sistemi uygulaması konusunda çalışması olmak.

12

Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr.

Yardımcı Doçent

5

1

Beden Eğitimi mezunu olup, antrenörlük eğitimi alanında lisansüstü eğitim almış olmak.

13

Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr.

Yardımcı Doçent

5

1

Nano elyaf ve kompozit malzemeleri konularında çalışmaları olmak.

3279/1-1


Rabobank Anonim Şirketinden:

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Denizbank Anonim Şirketinden:

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ