11 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29323

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


“T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI İÇİN 7 HAZİRAN 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE KULLANILACAK BİRLEŞİK OY PUSULALARININ BASIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR”

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER SİSTEMİ) İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


33 ADET DERİN DONDURUCU ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ELASTİK KAPLİN SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


ÇZK PALETLİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİNİN İŞLETMECİLİK HAKKI 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TTK MÜESSESELERİ İHTİYACI OLARAK ÇEŞİTLİ CİNS, BOY VE ÇAPLARDA MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ İSTİSNA KAPSAMINDA HER MÜESSESE İÇİN AYRI, AYRI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI İÇİN 7 HAZİRAN 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE KULLANILACAK BİRLEŞİK OY PUSULALARININ BASIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR”

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, 7 Haziran 2015 Pazar Günü Yapılacak Olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışı temsilciliklerde, gümrüklerde ve yurt içinde kullanılacak toplam: 73.988.955 adet birleşik oy pusulalarının basımı işi yaptırılacaktır.

Bu iş, DMO İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname, 7 Haziran 2015 Pazar Günü Yapılacak Olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İşinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları hükümleri dahilinde Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir.

1 - İhale dokümanı bedeli;

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale doküman bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) İhale dokümanına ait ödendi belgesinin aslı veya sureti teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU bulunacaktır. Dış zarfta ise; iç zarfla birlikte, Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte, “7 Haziran 2015 Pazar Günü Yapılacak Olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İşi ile İlgili İhale Ek Şartları”nda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - İş bu ihaleye; basım yeri Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli veya Konya İli sınırları dahilinde bulunan istekliler katılabilecektir.

4 - Teklifler birim fiyat üzerinden verilecek olup, birim fiyat tekliflerinde İsteklilerce; 7 Haziran 2015 Pazar Günü Yapılacak Olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İşinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ekinde yer alan “EK1” ve “Ek2” deki listeler ile Yüksek Seçim Kurulunca15/04/2015 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanacak Milletvekili Geçici Aday Listeleri dikkate alınacaktır.

5 - Teklifler, 16/04/2015 günü Saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı Kırtasiye Şube Müdürlüğü’ne ( İnönü Bulvarı No:18 A Blok 4. Kat Yücetepe/ANKARA) verilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 16/04/2015 günü Saat 14:00’de evvela dış zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen isteklilerin fiyat teklifini içeren iç zarfları da açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

7 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için isteklinin kendisinin veya istekli adına yetki belgesi olan temsilcisinin bulunmaları gerekmektedir.

8 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.

9 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

10 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek tutarda 01/06/2015 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.

11 - Yüksek Seçim Kurulu’nun talebine istinaden basım işi yapılacak birleşik oy pusulası adetlerinde iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.

12 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

13 - İş bu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3292/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2.525,00 TL ile en çok 138.801,80 TL arasında değişen; 20.04.2015 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 252,50 TL, en çok 13.880,18 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Oto, Minibüs, Kamyonet, Çekici, Dorse, Otobüs vb. 37 adet araç, açık artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi Liman İçi Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale Salonu Ortahisar/TRABZON adresindeki ihale salonunda 21.04.2015 tarihi saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3237/1-1


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER SİSTEMİ) İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu (Chiller Sistemi), idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 06.05.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 06.05.2015 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

3250/1-1


ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Elektrikli Kan Nakil Kutusu idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 07.05.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 07.05.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

3251/1-1


33 ADET DERİN DONDURUCU ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “33 Adet Derin Dondurucu” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 06.05.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 06.05.2015 günü saat 15:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

3252/1-1


ELASTİK KAPLİN SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan elastik kaplin temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/41997

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin               

a) Adı                                               :  Fabrikamız ihtiyacı olan elastik kaplin temini

b) Niteliği ve miktarı                        :  Aşağıdaki tabloda gösterilen malzemenin, şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamız Malzeme Ambarına teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

ADI EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

1

Elastik Kaplin Mil Çapı 20'lik

ADET

10

2

Elastik Kaplin Mil Çapı 40'lık

ADET

16

3

Elastik Kaplin Mil Çapı 60'lık

ADET

10

4

Elastik Kaplin Mil Çapı 70'lik

ADET

10

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                   :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer    :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                                                :  30,00 TL

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile

     son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                         :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                             :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                       :  29/04/2015 Çarşamba Günü

d) İhale (son teklif verme) saati                       :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3190/1-1


ÇZK PALETLİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı: ÇZK Paletli alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/40351

Dosya No                                  :  1527027

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  ÇZK Paleti: 1 kalem (9500) adet

b) Teslim yeri                            :  TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  28. 04. 2015 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.04.2015 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3195/1-1


ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİNİN İŞLETMECİLİK HAKKI 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait Düzenli Depolama Tesisinde ve müştemilatında (Binalar, İş makineleri) Katı atıkların bertaraf edilmesi ve her türlü masrafları ihale alıcısı tarafından karşılanmak üzere kurulacak Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinin işletmecilik hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü İhale" ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 29/04/2015 Çarşamba günü saat 14:00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici ve Ek Teminatların makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c - Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

d - Tüzel kişilikler için Noter tasdikli imza sirküleri.

E - Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

g - Benzer İş olarak, Son 10 yıl içerisinde; Günlük en az 500 Ton Kapasiteli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İnşaatını yapmak veya işletmek veya Katı Atık Düzenli / Düzensiz Depolama Tesislerinde En az 1 MVV'lık Biyogaz-Biyokütle Enerji Santrali kurmak veya işletmek konularında Referans Mektupları, İş Deneyim Belgelerinden (İş Durum veya İş Bitirme) herhangi birini sunacaklardır.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 29/04/2015 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                               KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CİNSİ

10 Yıllığına Kiraya Verilmesinin KDV Hariç Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ek Teminat

Düzenli Depolama Tesisinde Katı Atık Bertaraf Edilmesi Ve Elektrik Enerjisi Üretim Tesis İşletmeciliği

20.000.000,00-TL

600.000,00 TL

1.200.000,00 TL

3091/1-1


TTK MÜESSESELERİ İHTİYACI OLARAK ÇEŞİTLİ CİNS, BOY VE ÇAPLARDA MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ İSTİSNA KAPSAMINDA HER MÜESSESE İÇİN AYRI, AYRI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

Karadon Müessesesi

İhale Kayıt no                         :  2015/43503

Üzülmez Müessesesi

İhale kayıt no                          :  2015/43509

Amasra Müessesesi

İhale Kayıt no                         :  2015/43516

Armutcuk Müessesesi

İhale kayıt no                          :  2015/43515

Kozlu Müessesesi

İhale Kayıt no                         :  2015/43511

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :  satınalma@taşkömürü gov tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Karadon Müessesesi için 51.698m3

                                                  Üzülmez müessesesi için 12.050m3

                                                  Kozlu Müessesesi için 5.158m3

                                                  Armutçuk müessesesi için 7.394m3

                                                  Amasra müessesesi için 6.700m3

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müesseseleri Direk harmanları

c) Teslim tarihi                        :  Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine teslim tarihini takip eden günden itibaren 10. (onuncu) güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  Karadon müessesesi 27/04/2015 Pazartesi saat 15.00

                                                  Üzülmez müessesesi 27/04/2015 Pazartesi saat 15.00

                                                  Kozlu müessesesi 04/05/2015 Pazartesi saat 15.00

                                                  Amasra müessesesi 04/05/2015 Pazartesi saat 15.00

                                                  Armutçuk müessesesi 04/05/2015 Pazartesi saat 15.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait ,ticari amaçlı taşıma yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K, L, R vb) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır.

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi ,bu listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır.

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

5 - İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnamelerin her biri 150,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, Karadon ve Üzülmez Müessesesi Direk nakli ihalesi için 27.04.2015, saat 15:00’e kadar, Kozlu, Amasra ve Armutçuk Müessesesi Direk nakli ihaleleri için 04.05.2015 ,saat 15:00'e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den;

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı (TL/m3) olarak,

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı (TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir.

HER MÜESSESE AYRI BİR İHALE KONUSU OLUP, İSTEKLİLER HER MÜESSESE İÇİN AYRI, AYRI TEKLİF MEKTUBU VE GEÇİCİ TEMİNAT VERECEKLERDİR.

Her Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, "Birim fiyat teklif Cetveli"nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur.

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3249/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ      : ALADAĞ                                                                                                              İHALE TARİHİ     : 29.04.2015

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ         : BOLU                                                                                                                    İHALE YERİ         : KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

MİKTARI

MUH. BEDEL

(TL)

%3 TEMİNATI

(TL)

AÇIKLAMA

DURUMU

M3.DM3.

Ortakıraç

1.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

60,000

470,00

848,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

1.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

60,000

440,00

794,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

2.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

240,000

400,00

2.888,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

300,000

380,00

3.430,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

1.050,000

280,00

8.855,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

3.SKB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

30,000

240,00

217,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

900,000

220,00

5.970,00

2015 Üretimi

Belkaraaç

2.SNB.Kl.Ktk.Tom.

Global

60,000

350,00

632,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Ktk.Tom.

Global

620,000

270,00

5.039,00

2015 Üretimi

Çaydurt

3.SKB.Kl.Ktk.Tom.

Global

20,000

230,00

139,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

Global

352,000

210,00

2.226,00

2015 Üretimi

Çaydurt

3.SKB.İn.Kt.Çk.Tom.

Global

20,000

190,00

115,00

2015 Üretimi

Sultanköy

2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

40,000

370,00

445,00

2015 Üretimi

Sultanköy

2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.(Kabuklu)

İndirimli

44,862

320,00

431,00

2015 Üretimi

Sultanköy

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

40,000

340,00

409,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

370,000

300,00

3.337,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

1.095,000

280,00

9.224,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

20,000

230,00

139,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

270,000

220,00

1.789,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Gök.Tom.

Global

159,000

250,00

1.197,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

2.S.Çs.Mad.Direk

Global

120,000

180,00

652,00

2015 Üretimi

Çaydurt

2.S.Çk.Mad.Direk

Global

40,000

170,00

206,00

2015 Üretimi

Muhtelif

Çam Kıtlık Od.

Global

580,000

170,00

2.976,00

2015 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

Global

225,000

170,00

1.154,00

2015 Üretimi

TOPLAM

 

6.715,862

 

53.112,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40’ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif - yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 7 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Teminat Mektubu vereceklerin Banka Teminat Mektubunun üzerine İşletme Müdürlüğünün adını ve ihale tarihini yazdırmaları şarttır. Eski tarihli mektuplar kabul edilmez. Gecikme faizi aylık % 1,2’dir.

3 - Açık arttırmalı satış 29/04/2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

4 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış ek no: 1, 2, 4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - Emvallerimiz FSC %100 sertifikalıdır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60 - 61 - FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

3197/1-1