10 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29322

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

Anadolubank Anonim Şirketinden:

İller Bankası Anonim Şirketinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Sayı            : 57770706/645

Konu          : Farıda PASHAYEVA PACHAEV

Farıda PASHAYEVA PACHAEV isimli şahıs adına kayıtlı 2008 model, 73384 plakalı, Nissan marka araç 10/01/2014 tarihinde Müdürlüğümüzden 14070100T2 tescil sayıya kayden yurda girişi yapılmış olup, kanuni yurtta kalma süresi 17/01/2014 tarihinde sona ermesine rağmen söz konusu aracın halen yurt dışı edilmediği, Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan 1 No'lu Taşıt Takip Programından yapılan sorgulamada tespit edilmiştir.

Adı geçen şahsın Müdürlüğümüzde işlem gören dilekçesinde yazılı adresine ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünden alınan adresine aracını yurt dışı etmesi için tebligat çıkarılmış, ancak şahıs belirtilen adreste bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

Aracın süresi içerisinde halen yurt dışı edilmemesi nedeniyle, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'nin 19/1. maddesine ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi gereğince tanzim edilen 11/02/2015 tarihli, 15CK07010086 sayılı ceza karan muhteviyatı aracın 22.000, 00 TL CIF kıymeti üzerinden 2.200,00 TL gümrük vergisi, 35.090,00 TL ÖTV ve 10.672,2 TL katma değer vergisi olmak üzere vergilerin toplam tutan olan 47.962,2 TL'nin dörtte bir miktar olan 11.990,55 TL para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün, aynı tebliğin 20/3. maddesi gereğince tanzim edilen 11/02/2015 tarihli, 15ET07010012 sayılı ek tahakkuk muhteviyatı (gecikme faizi hariç) toplam 47.962,2 TL vergilerin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 49. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3154/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖL./ABD/

PROG.

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Toprak

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk İslam Düşünce Tarihi

Yardımcı

Doçent

1

1

Türk İslam Düşünce Tarihi alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Yardımcı

Doçent

1

1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak

3101/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 12.03.2015 gün ve 425/998 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.03.2015 gün ve 954/2062 sayılı kararı ile onaylanan 84152/Ek3 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

MEVKİ

ADA

PARSEL

Susuz

43572

2

3188/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 26.02.2015 gün ve 363/815 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.03.2015 gün ve 951/2059 sayılı kararı ile onaylanan 84220/Ek25 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

MEVKİ

ADA

PARSEL

Aşağıyahyalar

60448

1

3189/1-1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Bankamız Genel Kurulunca hissedarlarımıza, 2014 yılı kâr payı olarak 84 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt %12 oranında ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.

Kâr payı, 10 Nisan 2015 tarihinden itibaren Bankamız Şubelerinin bulunduğu yerlerde Şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 84 numaralı kupon bedelleri 10 Nisan 2020 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

3244/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 90 ada, 1 parsel üzerindeki 606003 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. paragrafı, (a) ve (c) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesi 3. fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (a) bendi, 16.maddesinin 6. fıkrası, 23. maddesinin 13. fıkrası, 26. maddesinin 7. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail VURAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:293, Oda Sicil No:9195), Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:217, Oda Sicil No:19442), Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15012, Oda Sicil No:27115), Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204), Yaşar GÜNEŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19420, Oda Sicil No:13156), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil No:7389) ve İbrahim KÖKEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63586) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9610 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/1/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2615 ada, 04 parsel üzerindeki 624628 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin l. bendi ve 6. maddesi 5. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Bekir KUMBUL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8149, Oda Sicil No:9759), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil No:7389), Yaşar GÜNEŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19420, Oda Sicil No:13156), Malik DURANAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5939, Oda Sicil No:9649), Kemal GÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7981, Oda Sicil No:15928), Muammer BAYAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9166, Oda Sicil No:24712), Ali KAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70970), Bora AYGÜN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31561) ve Hakan İNAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60061) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9611 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/2/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 347 ada, 01 parsel üzerindeki 542229 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Meral YALÇINTEPE’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7806, Oda Sicil No:12611) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9612 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/3/1-1

—————

MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kaş İlçesi, 98 ada, 7 parsel üzerindeki 605175 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Rahmi MURAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2267, Oda Sicil No:9541), Mustafa Vehbi TOP (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8394, Oda Sicil No:23433), Ahmet Galip KOÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15115, Oda Sicil No:9805), Durmuş Ali ÖZDİKİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15506, Oda Sicil No:24597), Ahmet CERMEN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:42828), Ömer Ali KAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58832), Osman CİBCİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49127) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9599 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/4/1-1

—————

MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kaş İlçesi, 98 ada, 7 parsel üzerindeki 605182 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Rahmi MURAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2267, Oda Sicil No:9541), Ahmet Galip KOÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15115, Oda Sicil No:9805), Durmuş Ali ÖZDİKİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15506, Oda Sicil No:24597) ve Ömer Ali KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58832) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9600 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/5/1-1

—————

Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 9163 ada, 14 parsel üzerindeki 667932 YİBF nolu (D Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ile 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7087 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 140 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erdal EROĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11152, Oda Sicil No:14994) ve Rukiye ÇALIŞ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40993) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.10.2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9601 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/6/1-1

—————

Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 9163 ada, 14 parsel üzerindeki 667936 YİBF nolu (E Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ile 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7087 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 140 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erdal EROĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11152, Oda Sicil No:14994) ve Rukiye ÇALIŞ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40993) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.10.2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9602 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/7/1-1

—————

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 01 ada, 63 parsel üzerindeki 591395 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları, 5. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33022-35115 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 128 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağdaş Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları İbrahim KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1210, Oda Sicil No:27281), İsmail İsmet FİŞEKÇİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7372, Oda Sicil No:7342), Yalçın YAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3873, Oda Sicil No:7663) ve Selim GÖKÇEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66271) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 17.05.2011 tarihli ve 27937 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9587 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/8/1-1

—————

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (Mülga Cikcilli) Belediyesi, 333 ada, 01 parsel üzerindeki 623055 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51594-53873 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9584 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/9/1-1

—————

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (Mülga Cikcilli) Belediyesi, 333 ada, 01 parsel üzerindeki 623058 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51594-53873 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9585 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/10/1-1

—————

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (Mülga Cikcilli) Belediyesi, 333 ada, 01 parsel üzerindeki 623061 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51594-53873 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Bora TOKAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11396, Oda Sicil No:8555), Safinaz KUZUCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7705, Oda Sicil No:32720) ve Rıza Fatih YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58154) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9586 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/11/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinde öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına Kayıtlı 461 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ömürhan (Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte sorumlu denetim elemanı Gülcan AY (AKKAYA)’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12445, Oda Sicil No:36251) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. Maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ömürhan (Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9590 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/12/1-1

—————

Ömürhan (Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 8473 ada, 10 parsel üzerindeki 150513 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (d) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Münir SARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7558, Oda Sicil No:24284) ve Volkan SOYSAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59207) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ömürhan (Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9593 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/13/1-1

—————

Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Serik İlçesi, Serik (Mülga Kadriye) Belediyesi, 293 ada, 14 parsel üzerindeki 194007 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 46484-48673 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet DUMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4073, Oda Sicil No:14804), Şükrü YUNAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6298, Oda Sicil No:28009), Muhammet NURŞEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8572, Oda Sicil No:17784), Mesut YAMAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6010, Oda Sicil No:11694), İbrahim KÖSE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9610, Oda Sicil No:6677), Kemal Muhammet ERTEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67370), Sercan VURAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56737), Ahmet Mümtaz BAYRAM (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25483) ve İrfan TERZİOĞLU’nun (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:30600) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9603 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/14/1-1

—————

Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, Kemer (Mülga Çamyuva) Belediyesi, 184 ada, 12 parsel üzerindeki 187636 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 46484-48673 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sami COPCUOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9382, Oda Sicil No:25313) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9608 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/15/1-1

—————

Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (Mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel üzerindeki 784781 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Duran Ahmet CEYHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19680, Oda Sicil No:5393), Yakup AYDINOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8090, Oda Sicil No:8522), Mehmet ŞAHİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14657, Oda Sicil No:5019), İsmet EREN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864), Zekeriya ŞEKER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1544, Oda Sicil No:38888) ve Şinasi Sezgin DEMİRAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34256) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9597 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/16/1-1

—————

Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (Mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel üzerindeki 784794 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Duran Ahmet CEYHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19680, Oda Sicil No:5393), Yakup AYDINOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8090, Oda Sicil No:8522), Mehmet ŞAHİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14657, Oda Sicil No:5019), İsmet EREN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864) ve Mustafa Çağatay ALTUNTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46464) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9598 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/17/1-1

—————

Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883967 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 56671 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 416 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Tümay YENİDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19269, Oda Sicil No: 13331), Oktay KİREMİTÇİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6303, Oda Sicil No:3743), Zeki BALCI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5251, Oda Sicil No:6907), Fethi YORULMAZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3999, Oda Sicil No:4012), Kantemir YÜCEANT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1068, Oda Sicil No:19929), Mustafa KALAYCI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:26401), Hasan ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25942), Doğa ULAŞ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47928) ve Hüseyin ONUR’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24243) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 416 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 416 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9552 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/18/1-1

—————

Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel (B Blok) üzerindeki 883972 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 56671 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 416 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Tümay YENİDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19269, Oda Sicil No:13331), Oktay KİREMİTÇİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6303, Oda Sicil No:3743), Zeki BALCI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5251, Oda Sicil No:6907), Fethi YORULMAZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3999, Oda Sicil No:4012), Kantemir YÜCEANT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1068, Oda Sicil No:19929), Mustafa KALAYCI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:26401), Hasan ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25942), Doğa ULAŞ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47928) ve Hüseyin ONUR’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24243) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.04.2015 tarihli ve 9552 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9553 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/19/1-1

—————

Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883977 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 56671 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 416 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Tümay YENİDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19269, Oda Sicil No:13331), Zeki BALCI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5251, Oda Sicil No:6907), Fethi YORULMAZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3999, Oda Sicil No:4012), Kantemir YÜCEANT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1068, Oda Sicil No:19929), Mustafa KALAYCI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:26401) ve Hasan ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25942) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.04.2015 tarihli ve 9552 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9554 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/20/1-1

—————

Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Demre İlçesi, Demre (Mülga Antalya İl Özel İdaresi) Belediyesi, 101 ada, 359 parsel üzerindeki 751913 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (o) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 56671 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 416 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet Galip KOÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15115, Oda Sicil No:9805), Mustafa ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5988, Oda Sicil No:19239), Mehmet Kazım UĞUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15759, Oda Sicil No:14715), Kazım DUYGUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2830, Oda Sicil No:20062), Sezai AKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4445, Oda Sicil No:18115), Mustafa YİĞİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22364, Oda Sicil No:20514), Mustafa Vehbi TOP (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8394, Oda Sicil No:23433), Vecdi OFLUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10825), Yusuf Mete ÇÖLLÜ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23327) ve Doğa ULAŞ’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47928) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.04.2015 tarihli ve 9552 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9555 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/21/1-1

—————

Alaiye Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (Mülga Oba) Belediyesi, 636 ada, 3 parsel üzerindeki 902116 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrası ile 3. maddesinin son fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15688 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 879 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alaiye Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Süleyman AKINCI’nın (Şirket Yetkilisi, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24120, Oda Sicil No:33071) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9594 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/22/1-1

—————

Düden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7817 ada, 09 parsel üzerindeki 621955 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53253-55531 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 735 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Düden Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ayşe DEMİROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11249, Oda Sicil No: 15789), Ramazan SUNAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7730, Oda Sicil No: 63301), Ali ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16618, Oda Sicil No: 62904), İbrahim DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14229, Oda Sicil No: 4804) ve Ali YAPAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67536) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9568 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/23/1-1

—————

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Serik İlçesi, Serik (Mülga Kadriye) Belediyesi, 1503 parsel üzerindeki 716612 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Kamuray GÖK (TOPALOĞLU) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20463, Oda Sicil No:25625), Filiz ÖZTÜRKMEN (ÖKTEM) (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7302, Oda Sicil No:5631), Mustafa Kemal KOCAMUSTAFAOĞULLARI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:772, Oda Sicil No:3325), Hüseyin ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3546, Oda Sicil No:13458), Ali GÜLMEZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9707, Oda Sicil No:21256), Murat GÜRSES (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68337), Yakup MUTLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53966), Murat ÖLMEZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39560), İsmet YALÇIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14446), Mehmet ÖZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43954), Sedat AYDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60762), Özlem ŞAKAR (CEYLAN) (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:33045), Serpil ÇETİNTAŞ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35026), Anıl MÜDERRİSOĞLU (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37285) ve Mehmet ODUNCUOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43963) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.03.2014 tarih ve 28929 sayılı, 07.05.2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9578 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/24/1-1

—————

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 336 ada, 06 parsel üzerindeki 270349 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Süleyman TAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10501, Oda Sicil No:11654) ve Zafer ZENGİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56212) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 07.04.2015 tarihli ve 9578 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9579 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/25/1-1

—————

Adalya Yapı Denetim A.Ş. ve Perge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Aksu ilçesi, 221 ada, 07 parsel üzerindeki 889103 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Kamuray GÖK (TOPALOĞLU) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20463, Oda Sicil No:25625), Mahir UZUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8688, Oda Sicil No:30394) ve Umut DÜĞENCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59438) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 13. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 40664-42870 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 388 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Perge Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil No:7389), Ali KUMBUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9504, Oda Sicil No:22405), Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15012, Oda Sicil No:27115) ve Rahmi HİMTAŞ (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 27544732532) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 07.04.2015 tarihli ve 9578 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.01.2010 tarih ve 27454 sayılı, 03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 388 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Perge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 388 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9580 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/26/1-1

—————

Abant Yapı Denetim Müh. Hiz. ve Müş. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bolu İli, Merkez İlçesi, 1 pafta (YDS kaydında 1/20 K 3 pafta), 1 ada, 155 parsel üzerindeki 601246 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4417 Ticaret Sicil No ile Bolu Ticaret Odasına kayıtlı 159 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Abant Yapı Denetim Müh. Hiz. ve Müş. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Aytaç KAYAPINAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3095, Oda Sicil No:20365), Yusuf GÜL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2410, Oda Sicil No:4947), Mahmut Esat PALAZOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2342, Oda Sicil No:9120), Muzaffer ÖZER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2340, Oda Sicil No:6362), Naci YÖRÜK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2339, Oda Sicil No:11979), Sabri FIRAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2338, Oda Sicil No:9272) ve Fahrettin GENÇAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5512, Oda Sicil No:49843), sorumlu denetim elemanları Naci YÖRÜK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2339, Oda Sicil No:11979), Durmuş KOYUNOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6724, Oda Sicil No:26611), Yusuf GÜL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2410, Oda Sicil No:4947) ve Mahmut Esat PALAZOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2342, Oda Sicil No:9120) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Abant Yapı Denetim Müh. Hiz. ve Müş. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 04.11.2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9562 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. –

3178/27/1-1

—————

Çorum Pozitif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çorum İli, Merkez İlçesi, 19.k.III.c pafta, 3523 ada, 8 parsel üzerindeki 923543 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (f) fıkraları ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 4. fıkrasının (h), (ı) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11889 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1221 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorum Pozitif Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turan DAMAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17174, Oda Sicil No:13200), Serda UYSAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18025, Oda Sicil No: 51107), sorumlu denetim elemanları Atila MEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21026, Oda Sicil No: 4960), Mustafa ÇİMEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13164) ve Çiğdem TOP’un (Yapı Denetimi Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No:13888937344) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9565 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/28/1-1

—————

Selçuklar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, 976 ada, 10 parsel üzerindeki 840841 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (a) bendi ve 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4260 Ticaret Sicil No ile Kırşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1890 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Selçuklar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ökkeş TERZİ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91452), Ahmet EKİZ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 22736), sorumlu denetim elemanı Halim ÇİÇEK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21921, Oda Sicil No: 6857) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9567 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/29/1-1

—————

Çalışkan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-I pafta, 2451 ada, 12 parsel üzerindeki 610914 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Halil METİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11077, Oda Sicil No:15616), Bekir AŞÇI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23846, Oda Sicil No:24811), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927), Osman COŞKUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11837) ve Ahmet KARAOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81295) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9581 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/30/1-1

—————

Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Merkez İlçesi, 19 L III-L IV pafta (YDS Kaydında 26 pafta), 137 ada, 64 parsel üzerindeki 715322 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında, 3. maddesi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin, 4. fıkrasının (e), (l) bentleri, 6. maddesinin 5. ve 6. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Yalçın YAŞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:447, Oda Sicil No:7033), sorumlu denetim elemanları Veli İlyas GÖNÜL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12623, Oda Sicil No:8566), Mehmet Yalçın YAŞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:447, Oda Sicil No:7033) ve Ayşen ÖZDEN ÇAYIRLI’nın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45055) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.09.2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9583 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/31/1-1

—————

Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Didim İlçesi, 1/3 pafta, 3290 parsel (YDS Kaydında 1 pafta, 3 ada) üzerindeki 162085 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrası, 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 111989-MRK Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2137, Oda Sicil No:19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9582 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/32/1-1

—————

Kuruluş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 4413 ada, 31 parsel üzerindeki 896993 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 6. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 6. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 19944 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 1716 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuruluş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Emrah YETİŞ’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:38899260588) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9572 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/33/1-1

—————

Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 848 ada, 19 parsel üzerindeki 596340 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9559 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/34/1-1

—————

Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 646 ada, 3 parsel üzerindeki 553850 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18454 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 870 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Neşe AŞK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3611, Oda Sicil No:34564), Gökçen SALMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2136, Oda Sicil No:5755), Murat EMEKSİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40272) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 24.02.2013 tarihli ve 28569 sayılı, 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 870 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 870 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9558 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/35/1-1

—————

Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, 344 ada, 72 parsel üzerindeki 883787 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1014-K-MÜRSEL Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 137 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İbrahim KABA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2179, Oda Sicil No:13581) ve Şahin CANEL’in (İnşaat Mühendisi Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:12049) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9557 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/36/1-1

—————

699221 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İbrahim ÖZENSOY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Mühendisi, Denetçi No:12143, Oda Sicil No:17316) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 07.04.2015 tarihli ve 9556 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/37/1-1

—————

Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 3536 ada, 12 parsel üzerindeki 972718 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10980 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1261 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oran Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ekrem TÜYSÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18306, Oda Sicil No:42553), sorumlu denetim elemanları Burak KÜRŞAD (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18934, Oda Sicil No:60958), Ekrem TÜYSÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18306, Oda Sicil No:42553) ve Oya KOǒun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66670) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9571 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/38/1-1

—————

Ava Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Hakkari İli, Merkez İlçesi, 20.C.1.B pafta, 3 parsel (YDS Kaydında 30l3a pafta, 124 ada, 3 parsel) üzerindeki 823588 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 967-968 Ticaret Sicil No ile Şırnak Ticaret Odasına kayıtlı 1276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ava Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Şerat KANAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80966), sorumlu denetim elemanı Nilgün AKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10233, Oda Sicil No:27488) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9560 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/39/1-1

—————

Aras Yapı Denetim Ltd.Şti. ve My Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Elazığ ili, Merkez ilçesi, 2560 ada, 15 parsel üzerindeki 810157 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12632 Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1249 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aras Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesini (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16257 Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1799 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip My Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı, 01.05.2013 tarihli ve 28634 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1249 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aras Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1249 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.12.2013 tarihli ve 28839 sayılı, 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1799 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip My Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1799 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9570 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/40/1-1

—————

Hane Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Meram İlçesi, 18735 ada, 10 parsel üzerindeki 861245 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37828 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1004 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hane Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Mustafa KALAYCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18235, Oda Sicil No:61320) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9573 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/41/1-1

—————

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Buca İlçesi, 40784 ada, 15 parsel üzerindeki 42673 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Bahir TİRE’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3154, Oda Sicil No:28136) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9577 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/42/1-1

—————

İskele Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3036 ada, 4 parsel üzerindeki 653633 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (g) ve (h) fıkraları, 3. maddesi ve 5. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 135539 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 811 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İskele Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nevzat KOCACIK’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6203, Oda Sicil No:2872) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9574 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/43/1-1

—————

Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Buca İlçesi, 7233 ada, 1 parsel üzerindeki 734608 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6677 Ticaret Sicil No ile Ödemiş Ticaret Odasına kayıtlı 226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Lütfiye KESER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8014, Oda Sicil No:14050), Saadettin EMİCE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2110, Oda Sicil No:20328), Şakir DUR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1615, Oda Sicil No:3404) ve Şafak ÖZBAŞBUĞ’un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1424, Oda Sicil No:1903) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 26.12.2005 tarihli ve 26035 sayılı, 10.11.2006 tarihli ve 26342 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9575 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/44/1-1

—————

Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Buca İlçesi, 42642 ada, 9 parsel üzerindeki 762884 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6677 Ticaret Sicil No ile Ödemiş Ticaret Odasına kayıtlı 226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Lütfiye KESER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8014, Oda Sicil No:14050), Saadettin EMİCE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2110, Oda Sicil No:20328), Suat FERİK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9669, Oda Sicil No:4448) ve Şakir ATILGAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8187, Oda Sicil No:9692) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.04.2015 tarihli ve 9575 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarihli ve 9576 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3178/45/1-1


 


 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE

NO

FESİH

TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

KAYAPINAR PETROL LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-3968

05.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

DAMLA BİYO YAKIT TEK. PET. NAK. ZİR. ÜR. İNŞ. VE TİC. A.Ş.

KIRIKKALE

TS 11939

06-HYB-3173

05.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞ. SAN. VE TİC. A.Ş.-KAZAN ŞUBESİ ANKARA

TS 11939

TS 13612

06-HYB-4148

10.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

KAREL İNŞ. ELEK. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12963

TS 13240

TS 13230

06-HYB-976

10.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

TÜREV PETROL ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

TS 12820

06-HYB-3824

13.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

KADİR DALKIRAN – KMS ASANSÖR ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-3558

17.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

KONELSİS KONTROL ELEKT. SİS. OTOM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12817

06-HYB-1586

11.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

İLSAY LPG CİH. PET. ÜR. OTO. GID. TAR. MAD. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-974

13.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SUDA KOVAÇ SU DAĞ. PAZ. MAK. TABİ KAY. HAY. SER. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 10386

06-HYB-1937

16.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SITKI İKİLER OTOM. İNŞ. MED. GIDA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

TS 13168

06-HYB-1113

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

OSMAN ATAMAN-ATAMAN TİCARET ANKARA

TS 8986

06-HYB-1116

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

DOCUART BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM ELEKT. SER. İNŞ. TEK. GIDA PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13149

06-HYB-3528

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

TARIMMAK-KEAL GÜLLÜOĞLU ANKARA

TS 12600

06-HYB-2454

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

AŞIKLAR GRUP ELEKT. BİL. İNŞ. TURZ. ÖZEL EĞT. OTOM. NAK. GIDA TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11816

06-HYB-3904

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BAŞARMAN EĞT. DAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13573

06-HYB-3547

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BAŞKENT GLOBAL CERRAHİ ALETLER MED. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13011

06-HYB-3073

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

AĞAÇLI PETROL VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12681

TS 12047

06-HYB-1854

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

PRESTİJ MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ ASANSÖR MAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇANKIRI

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-2607

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

EKİNOKS YAZ. DON. DAN. ELEKT. İNŞ. HAR. VE MÜH. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13149

06-HYB-2615

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZ-KAR ELEKT. İNŞ. GIDA VE DAY. TÜK. MAL. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

TS 10956

TS 13004

06-HYB-21

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ACS TEKNOLOJİ SİS. İML. İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13100

06-HYB-3467

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

YEDİ YILDIZ GÜV. HİZ. VE SİS. ARAŞ. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12782

06-HYB-1639

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

VENTURA YAZILIM LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13149

06-HYB-2184

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

TOLKAR MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12859

06-HYB-599

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

AKADEMİ TEKNİK – ÖZGÜR KESİCİ ANKARA

TS 12355

TS 10079

06-HYB-2500

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ATLAS PROF. END. MÜT. EKİP. ISIT. SOĞ. SİS. TIB. CİH. İML. İTH. İHR. SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12859

06-HYB-3464

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ERK PETROL YATIRIMLARI A.Ş. ANKARA

TS 11939

TS 12820

06-HYB-4100

01.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ANADOLU GAS LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ-AZİZ ERDEM TÜRKCAN ÇANKIRI

TS 12664-1

06-HYB-2583

01.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

HANİFE ALTUNAY-ORGAMED ÇEVRE SAĞLIĞI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANKARA

TS 8358

06-HYB-3914

01.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ATZ YAPI TEK. İNŞ. TAAH. ELEK. ELEKT. GÜV. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

06-HYB-1117

01.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SEZAİ ÖZÇELİK ANKARA

TS 8986

06-HYB-1115

01.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

İLKAY TEKNİK SERVİSİ-TELHA BAŞ ANKARA

TS 10079

TS 12850

06-HYB-3912

01.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ALEKSA ELEKT. GÜV. SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12540

06-HYB-3931

01.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GÜLSEREN ÇARKÇI-SEDA MEDİKAL TEKNİK ANKARA

TS 12426

06-HYB-3927

01.05.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GAZİOĞLU TURZ. İŞL. AKAR. ÜR. NAK. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KIRIKKALE

TS 11939

TS 12820

06-HYB-912

01.04.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

3135/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.02/289

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 19.03.2015-114                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 19.03.2015-2486                               SAMSUN

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Oğlakçılar Köyü, Okçuköy Mahallesi, Meşe sırtı Mevkii sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda eski  (635, 638,645, 646, 647, 655,656 parseller ve tapulama harici), yeni 4, 8, 9, 10, 17, 18, 25 parseller ve tapulama harici alanda tespit edilen Bizans Dönemi Mezarları, Hamam Kalıntısı ve Yapı kalıntısının I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve mahiyetinin anlaşılması için kurtarma kazı çalışması talebine yönelik Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.10.2014 gün ve 2620 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 20.01.2015 tarih ve 10631 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 22.01.2015 tarih ve 212 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve 250312 sayılı,  Sinop İl özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 13.02.2015 gün ve 1656 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü’nün 03.03.2015 tarih ve 130581 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 13.03.2015 tarih ve 120 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Oğlakçılar Köyü, Okçuköy Mahallesi, Meşe sırtı Mevkii sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda eski  (635, 638,645, 646, 647, 655,656 parseller ve tapulama harici), yeni 4, 8, 9, 10, 17, 18, 25 parseller ve tapulama harici alanda tespit edilen Bizans Dönemi Mezarları, Hamam Kalıntısı ve Yapı kalıntısının ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Bizans Dönemi Mezarları, Hamam Kalıntısı ve Yapı kalıntısının mahiyetinin anlaşılabilmesi için ivedilikle kurtarma kazısı yapılarak belgeleme çalışmalarının yapılmasına, kazı sonuç raporunun Kurulumuza sunulmasına.

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi


3148/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.02/279

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 19.03.2015-114                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 19.03.2015-2481                               SAMSUN

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Darıözü Köyü, Kuzluk Mevkii sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 611,612, 631, 632, 633 parsellerde tespit edilen Nekropol alanının 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.10.2014 gün ve 2610 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve 299 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve 250418 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 09.02.2015 tarih ve 24121 sayılı, Sinop İl özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 27.02.2015 gün ve 2108 sayılı, yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 13.03.2015 tarih ve 119 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Darıözü Köyü, Kuzluk Mevkii sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 611,612, 631, 632, 633 parsellerde tespit edilen Nekropol alanının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Kaçak kazı çukurlarının Müze denetiminde kapatılmasına,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.


3149/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.02/278

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 19.03.2015-114                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 19.03.2015-2484                               SAMSUN

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Esengazili Köyü, Kadılar Mahallesi sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda tapulama harici alanda tespit edilen Çömlektepe Höyüğünün I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.10.2014 gün ve 2620 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 20.01.2015 tarih ve 10632 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve 300 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve 250417 sayılı,  Sinop İl özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 27.02.2015 gün ve 2108 sayılı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 13.03.2015 tarih ve 118 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Esengazili Köyü, Kadılar Mahallesi sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda tapulama harici alanda tespit edilen Çömlektepe Höyüğünün ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.


3150/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 55.07/74

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 20.03.2015-115                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 20.03.2015-2509                               SAMSUN

Samsun İli, Kavak İlçesi, Ağcakise Mahallesi sınırları içerisinde Samsun Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 102 ada, 32,69 nolu parsellerde 1 adet Tümülüs, 102 ada 43,44 nolu parsellerde 1 adet Höyüğün I. Derece arkeolojik sit alanı, 102 ada, 53 nolu  parselde 1 adet Tümülüs’ün II. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.11.2014 gün ve 2934 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01.12.2014 tarih ve 9234 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 tarih ve 204577 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 01.12.2014 tarih ve 4076 sayılı,   Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün 19.12.2014 tarih ve 1714 sayılı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.03.2015 tarih ve 129 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Kavak İlçesi, Ağcakise Mahallesi sınırları içerisinde Samsun Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 102 ada, 32,69 nolu parsellerde 1 adet Tümülüs ve 102 ada 43,44 nolu parsellerde 1 adet Höyüğün ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 102 ada, 53 nolu parselde tespit edilen 1 adet Tümülüs’ünde ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

I.ve II. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I.ve II. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.


3151/1-1

—————

İZMİR II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.12/117

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-199                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-4872                                  İZMİR

Manisa ili, Turgutlu ilçesi, İstiklal Mahallesinde, özel mülkiyete ait, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.09.1994 tarihli ve 4138 sayılı kararıyla tescilli Koca Hamam karşısında bulunan 57 pafta, 583 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapının kültür varlığı özelliği taşıması sebebiyle tescil çalışmalarının Kurul Müdürlüğünce başlatılmasına ilişkin Kurulumuzun 07.11.2014 tarihli ve 4478 sayılı kararı, 28.11.2014 tarihli ve 4591 sayılı kararı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.08.2008 tarihli ve 4218 sayılı kararı, 12.02.2015 tarih ve 153 sayı ile kayıtlı uzman raporu, yazı ekleri ile işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Turgutlu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Kentsel tescilli Koca Hamam karşısında bulunan, 57 pafta, 583 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapının 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine, karar verildi.

3152/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               78.08/2536

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 20.03.2015-142                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 20.03.2015-2196                          SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Yolbaşı Köyü, Demirciler Mahallesi Topçu Mezarlığı Mevkii, 101 ada, 1 parseli konu alan, Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 08.12.2014 gün ve 0410-814-14 sayılı yazısı, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'nün 18.02.2015 gün ve 29246941-255.99/354496-474 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2015 gün ve 20913469-101.29.02-251330 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 05.02.2015 gün ve 127 sayılı raporu ile 16.03.2015 gün ve 270 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Yolbaşı Köyü, Demirciler Mahallesi Topçu Mezarlığı Mevkii, 101 ada, 1 parselde izinsiz kazı sonucu tespit edilen, Tümülüsler Nekropolüne ilişkin Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucu belirlenen sınırların kararımız eki, 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle kabul edilip tescil fişinin onaylanmasına, söz konusu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "1.ve 3.derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır" şeklinde kayıt konulmasına,

Bununla beraber, "Yolbaşı Tümülüsler Nekropolü"nde görülen tahribatın önlenmesine dair öncelikle güvenlik önlemlerinin alınması ve güvenliklerine yönelik (mobese, tel örgü vb.) sistem projelerinin hazırlanmasına, zaten kaçak kazı çukurları açılmış her dört tümülüste de ilgili müze müdürlüğü tarafından belgeleme, envanter çalışmaları ve kurtarma kazıları yapılması gerektiğine,

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

3153/1-1


Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

SOCİETE GENERALE (S.A.) PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ

ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Anadolubank Anonim Şirketinden:

ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


İller Bankası Anonim Şirketinden

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ