9 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29321

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


607 ADA 2-5-6-8-9 ve 10 SAYILI PARSELLERİN İMAR HAKKI KULLANILARAK SÖZ KONUSU PARSELLER ÜZERİNDE YAPILACAK TAŞINMAZLARIN HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATILMASI İHALESİ YAPILACAKTIR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


11 ADET KONSOL PİYANO SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 14 KALEM MUHTELİF BOYLARDA İNGİLİZ MAKASI İÇİN AHŞAP TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


AKARYAKIT ALINACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 112 KALEM BİLYALI RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 45 ADET ARAÇ (1 ADET TANKER, 44 ADET İŞ MAKİNESİ) SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


MADENİ YAĞ ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


GM MOTORLARIN BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 99 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN GM MOTORLARININ BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 51 KALEM KRANK MİLİ VE MUHTELİF TİP YATAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


SONDAJ KATKI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


607 ADA 2-5-6-8-9 ve 10 SAYILI PARSELLERİN İMAR HAKKI KULLANILARAK SÖZ KONUSU PARSELLER ÜZERİNDE YAPILACAK TAŞINMAZLARIN HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATILMASI İHALESİ YAPILACAKTIR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “607 ADA 2-5-6-8-9 ve 10 SAYILI PARSELLERİN İMAR HAKKI KULLANILARAK SÖZ KONUSU PARSELLER ÜZERİNDE YAPILACAK TAŞINMAZLARIN HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATILMASI” ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası: 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2) İşin Adı: “607 ADA 2-5-6-8-9 ve 10 SAYILI PARSELLERİN İMAR HAKKI KULLANILARAK SÖZ KONUSU PARSELLER ÜZERİNDE YAPILACAK TAŞINMAZLARIN HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATILMASI” İşidir.

3) İşin Niteliği: Başakşehir ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Başakşehir Belediyesine ait olan Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi 607 ada 2-5-6-8-9-10 parseldeki toplam 229.798,08 m² alanlı ve 11.436,65 m² emsale esas inşaat alanına sahip arsa üzerinde idarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, söz konusu parseller üzerine yapılacak taşınamazların pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir.

a. Ayrıca söz konusu parseller üzerinde dere ıslahının ve rekreasyon alanı düzenlemesinin yapılarak hiçbir bedel ve hak talep etmeden idareye verilmesidir. 

4) Muhammen Bedel: 35.000.000-TL+ KDV (Otuzbeşmilyon - Türklirası)

5) Geçici Teminatı: 1.050.000-TL (Birmilyonellibin - Türk Lirası)

6) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati: 22.04.2015-14:00

7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 22.04.2015 - 12:00

8) Tekliflerin Verileceği Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir / İSTANBUL

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.

Banka Referans Mektubu: Bankalardan(katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon Türk Lirası)’ndan, kullanılmamış kredilerinin de yine 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon Türk Lirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın %50 sini, diğer ortaklardan da herhangi birinin de %25 den az olmamak kaydıyla geri kalan %50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.

Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 30.000.000,00 TL (Otuzmilyon Türk Lirası) olması gerekmektedir. İhale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

j) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 11.500 m² komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

l) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

10) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İstanbul adresinde görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüz-Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (22.04.2015 Çarşamba) saat 12:00'ye kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

3175/1-1


11 ADET KONSOL PİYANO SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı 11 adet konsol piyano teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.04.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3185/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 6,12 TL ile en çok 278.277,18 TL arasında değişen; 15.04.2015 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,61 TL, en çok 27.827,72 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, ağaç kesme motoru, freze uç, elmas uç, klavuz, hava yastığı, muhtelif fotokopi makinesi, yazıcı, toner, airbag, muhtelif fotoğraf makinesi, objektif, flash, film, valiz, ev telsiz telefonu, kol saati, havlu seti, bornoz, muhtelif giysi, saat, süs eşyası, ütü, v.b. cinsi 100 grup eşya; açık artırma suretiyle, Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No: 44 EDİRNE adresindeki ihale salonunda 16.04.2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3205/1-1


UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun 3 yıllık ihtiyacı için, yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 40.000,00 TL geçici teminat bedelini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, "Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul" adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 05.05.2015 günü saat 10:30'a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 Nolu "Teklif ve Teminat Mektubu" zarfı 06.05.2015 günü saat 14:30'da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3225/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 14 KALEM MUHTELİF BOYLARDA İNGİLİZ MAKASI İÇİN AHŞAP TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/42209

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0376 213 02 31  - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi         :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  14 KALEM MUHTELİF BOYLARDA İNGİLİZ MAKASI İÇİN AHŞAP TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 30.04.2015 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 İban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3186/1-1


AKARYAKIT ALINACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Şirketimize ait Sorgun Linyit İşletmesinin ihtiyacı olan toplam 250.000 Litre + % 40 toleranslı MOTORİN (Euro Dizel - Tüpraş Menşeli) alınacaktır.

2 - Teklif mektuplarının 17.04.2015 Cuma günü saat: 15:00'e kadar Kızılırmak Sokak No: 45 Kocatepe/Ankara adresimizdeki Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisimize verilmiş olacaktır.

3 - Bu iş ile ilgili şartname belirtilen adresteki Ticaret Servisinden 50.00.-TL. ücret karşılığında temin edilecektir.

4 - Şirketimiz ihale yasasına tabii değildir.

Tel: 0312 418 96 97 - 418 24 83

3163/1-1


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Yıkama Ünitesi, Difizyon Ünitesi, Filitrasyon Ünitesi, Buharlaştırma Ünitesi, Kireç Ocağı Ünitesi, Rafineri ve Türbin Dairesi Muhtelif Kaynak İşlerinin Yapılması işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No     :  2015/41360

1 - İdarenin:

Adresi                  :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

Telefon No          :  0 312 244 90 55

Faks No               :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Hizmetin:

Niteliği                 :  Fabrikamız Yıkama Ünitesi, Difizyon Ünitesi, Filitrasyon Ünitesi, Buharlaştırma Ünitesi, Kireç Ocağı Ünitesi, Rafineri ve Türbin Dairesi Muhtelif Kaynak İşlerinin Yapılması işi

Türü                     :  Hizmet Alımı

Miktarı                 :  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

Yapılacağı Yer     :  Ankara Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

Yapılacağı Yer     :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

Tarih ve Saati       :  21.04.2015 - 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayıl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili Hükümleri Hariç) tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3121/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/41494

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :  Tel:(0312)540 10 00 - Faks:(0312)540 16 60

Elektronik Posta Adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Dodurga Kontrol Müdürlüğünün şehir içi ve şehirlerarası dış görevleri, bünyesinde bulunan rödövanslı sahaların kontrol, denetleme işleri, 3 vardiya çalışan yevmiyeli elemanların vardiyalarının değişimi ve diğer işlerinde kullanılmak üzere iki adet binek araç kiralanması işi.

b) Yapılacağı Yer                   :  Dodurga Kontrol Müdürlüğü Dodurga/ÇORUM

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 2 (iki) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi 730 gündür.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ANKARA

4 - İhale Tarih ve Saati            :  07/05/2015 - 14:00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kat: 11 Oda No: 1108 Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.

b) İhale dokümanı 30,00 TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği zemin kat oda no: DZ - 25 Hipodrom Cad. No: 12 06330 Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

3179/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 112 KALEM BİLYALI RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2015/38726

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.259 47 94 –84

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  112 Kalem Bilyalı Rulman

b) Teslim yeri                                   :  Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim süresi                                :  Firmalar rulmanları 90 günde teslim edecektir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  04.05.2015 Pazartesi – saat 15.00

c) Dosya no                                     :  1515011

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1 Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menşeilerini ayrı ayrı belirteceklerdir. Marka ve menşei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik şartnamemiz doğrultusunda değerlendirilmeye alınacaktır.

4.2.2 Dengi rulman teklif edildiği takdirde, bu rulmanların ölçü, tolerans, teknik özellikler, yerine montaj ve çalışma fonksiyonu bakımından bu şartnamede belirtilen rulmanlara aynen uyduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge teklif ile birlikte verilecektir.

4.2.3 Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribütörü veya temsilcisi olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2.4 Rulmanlar teknik şartnamemizin 2.3, 2.5 ve 2.6’ncı maddelerde belirtilen özellikler yönünden Resmi veya özel kuruluşlarda bulunan ISO veya TSE belgeli tam teşekküllü laboratuarlarda testleri yapılacaktır.

4.2.5 Rulmanların üzerinde ve kutusunun üzerinde menşei, markası ve rulman numaraları yazılmış olacaktır.

4.2.6 Rulman malzeme ve mikro temizlik değerlerini gösterir sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir. Bu sertifikaları olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış teknik şartnamemizin 2.1 ve 2.2 maddelerinde belirtilen rulman markaları için tekliflerde bu sertifikalar aranmayacaktır. İhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz ve mikro temizlik sertifikalarını vereceklerdir

4.2.7 Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 04.05.2015 Pazartesi – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yar alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3093/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 45 ADET ARAÇ (1 ADET TANKER, 44 ADET İŞ MAKİNESİ) SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (EÖD), 1 adet taşıt (tanker) ve 44 adet iş makinesi olmak üzere toplam 45 adet araç mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf Açık İhale usulü ve açık artırma yolu açık olacak şekilde satılacaktır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi

a) Adı                                           :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA

c) Telefon Numarası                     :  0 312 294 2000 / 27 28

d) Faks Numarası                         :  0312 294 20 89

e) Elektronik Posta Adresi            :  hbektas@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin

    adı/soyadı/ unvanı                     :  Hüseyin BEKTAŞ – Ekipman ve Malzeme Yönetim Birim Sorumlusu

g) Son teklif verme tarihi/saati      :  27/04/2015 (Pazartesi) – 14.00

3 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İstekliler;

3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

3.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Tüzel Kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,

3.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

3.5. Araç Görme Belgesini,

3.6. Satış ihalesi yapılacak araca ait eti numarasının da belirtildiği teklif edilen fiyatın % 3 oranında, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Keçiören/ANKARA adına, ihale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli geçici banka teminat mektubunu, nakit olarak sunulacak ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki “Iban No: TR080001001745377122455001” olan vadesiz mevduat hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini,

3.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,

3.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış Araç Satış İdari Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

Teklif zarfının üzerine; “EÖD 45 Adet İş Makinesi ve Taşıt Satışı” ve postaya verilmesi durumunda ihaleyi yapan idarenin açık adresi “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

3.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

3.10. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

4- Şartnamelerin Temin Yeri;

Araç satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 Etimesgut/ANKARA - (İstanbul Yolu 9.Km. Erkunt Döküm yanı)

4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi www.etimaden.gov.tr

5- Diğer ;

5.1. Araçların tamamına veya bir kısmı için veya adet bazında teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan araçların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp araçların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6 - Araçlara Ait Bilgiler;

 

2948/1-1


MADENİ YAĞ ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T. Ş. F. A. Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2015/40589

1 - İdarenin 

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 272 248 34 80   Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

MADENİ YAĞ ALIMI

NO

YAĞIN ADI

TİPİ

BİRİMİ

AMBALAJ ÖLÇÜSÜ

ALINACAK MİKTAR

1

Dizel motor yağı

Petrol ofisi Maximus süper dizel SAE 20/50 veya dengi

Kg

180

540

2

Karter yağı

Petrol ofisi Special 30 veya dengi

Kg

180

360

3

Şanzuman ve Diferansiyel yağı

Petrol ofisi Maxgear Keban EP 90 veya dengi

Kg

185

1850

4

Şanzuman ve Diferansiyel yağı

Petrol ofisi Maxgear Keban EP 140 veya dengi

Kg

185

4070

5

Hidrolik sistem yağı

Petrol ofisi Hydrooil HD 32 veya dengi

Kg

180

360

6

Hidrolik sistem yağı

Petrol ofisi Hydrooil HD 46 veya dengi

Kg

180

1260

7

Açık dişli yağı

Perol ofisi Gravis M 1500 veya dengi

Kg

185

1295

8

Kapalı sistem dişli yağı

Perol ofisi Gravis M 150 veya dengi

Kg

185

185

9

Kompresör sirkülasyon yağı

Petrol ofisi Compressöroil XT 68 veya dengi

Kg

180

900

10

Endüstriyel Gres yağı

Petrol ofisi Süper gres EP 2 veya dengi

Kg

180

2880

 

 

TOPLAM

 

 

13700

 

X) Tesislerimizde geçmiş yıllar itibariyle Petrol Ofisi ürünü olan madeni yağ kullanılmaktadır. Tesislerimizde mevcut ve kullanılabilir durumda madeni yağ bulunduğundan ihale konusu ihtiyacımız mevcuda göre ilave olarak alınacaktır.

Ayrıca Petrol Ofisi muadili başka marka madeni yağ için teklif verilmesi durumunda tesislerde kullanılabilir mevcut miktarın tahliyesi ile ayrıca aynı miktarın takviyesi masrafları başka marka teklif eden istekliye ait olacaktır.

b) Teslim Yeri                           :  Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21.04.2015 Salı günü    Saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 21.04.2015 Salı günü saat 1400 ’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)  takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3092/1-1


GM MOTORLARIN BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 99 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/41221

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  99 KALEM MOTOR MALZEMESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 07.05.2015 günü ve saat 14.00’ e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3125/1-1


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN GM MOTORLARININ BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 51 KALEM KRANK MİLİ VE MUHTELİF TİP YATAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/41227

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  51 kalem Krank Mili ve Muhtelif Tip Yatak Malzemesi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 06.05.2015 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3124/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1) İhale konusu olan işin;

a) Niteliği                :  İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait, İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesi, 145 ada 16 ve 86 parsel numarası ile kayıtlı bulunan kargir apartman ve müştemilatın satışı

b) Teslim Yeri        :  Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) Miktarı                :  Teknik şartnamede belirtilmiştir.

2) İhale şartnamesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Kısım Şefliği'ne müracaat edilerek 250,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3) İhale ile ilgili teklif mektupları 29.04.2015 günü Saat: 14:00'e kadar İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel - Beyoğlu/İST adresine teslim edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00'den itibaren açılacaktır.

4) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

5) Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 14.750.000,00 TL'dir.

6) İsteklilerde aranılacak şartlar:

A) Kanuni İkametgahı olması,

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3'ü oranında 442.500,00 TL'lik geçici teminat,

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu

I) Diğer belgeler: İstenmemektedir.

3090/1-1


SONDAJ KATKI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Sondaj Katkı Malzemesi Alımı 07/01/2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar’ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2015/40173

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 201 20 41 – 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                 :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                  :

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Mal Alımı,

                                                            1. Kısım: 50 Ton Kostik Soda,

                                                            2. Kısım: 25 Ton Kromsuz Lignosülfanat,

                                                            3. Kısım: 100 Ton CMC LV (Düşük Viskoziteli),

                                                            4. Kısım: 50 Ton CMC HV (Yüksek Viskoziteli)

b) Teslim yeri/yerleri                        :  MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarlarına.

c) Teslim tarihi/tarihleri                    :  İşe başlama talimatı tebliğinden itibaren yüklenici teslim süresi içerisinde malzemeleri;

 

1. Kısım               :     50 Ton Kostik Sodayı 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde,

2. Kısım               :     25 Ton Kromsuz Lignosülfanatı 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde,

3. Kısım               :     100 Ton CMC LV (Düşük Viskoziteliyi 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde,

4. Kısım               :     50 Ton CMC HV (Yüksek Viskoziteliyi 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde, teslim edecektir.

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  29/04/2015 – 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3016/1-1