8 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29320

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Turkish Bank Anonim Şirketinden:

The Royal Banktan:

Merrill Lynch Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 9.İcra Müdürlüğünün 2012/3196 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

3047/1-1

—————

Fethiye 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1989/984 Esas, 1991/133 Karar sayılı dosyanın zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosya Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

3048/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

22.12.2014 tarih ve 29213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SMS İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Serhat ÖZTÜRK'ün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde 2014/2189 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul tarafından verilen 04/3/2015 tarih ve Y.D İtiraz No: 2015/1232 sayılı karar ile "...dava konusu işlemin... yürütülmesinin durdurulmasına..." karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3170/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/ Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakültesi/Yüksekokulu

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Açıklama

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Profesör

1

 

Adalet Meslek Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent

1

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. En az 3 yıl akademik ve idari tecrübesi olmak.

3122/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Biliş, Sağlık Psikolojisi, İletişim Psikolojisi

Doçent

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: info_itbf@sehir.edu.tr

3128/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 08/04/2015

Son Başvuru Tarihi: 22/04/2015

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü, Oğuzlar Mah., 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 27/04/2015 günü saat 15:00’te Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (ADRES: Oğuzlar Mah., 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA) yapılacaktır.

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

TIP FAKÜLTESİ

 

Birimi

Bölümü/

Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Kriterler

1

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Anezteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç.

1

Anezteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

2

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Anatomi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

3

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Genetik

Yrd. Doç.

1

Tıbbi Genetik Uzmanı veya Tıbbi Genetik Bilim Doktoru olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Hematoloji

Doç. Dr

1

Hematoloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

5

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

3112/1-1


 


 


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Profesör

Doçent

Yrd, Doç.

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1

 

 

Endüstri mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yöneylem araştırması, kombinatorvel optimizasyon, veri madenciliği ve uygulamaları, yöneylem araştırması ve veri madenciliği tekniklerinin entegrasyonu ve sezgisel yöntemlerde uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

Doktorasını Stratejik Kapasite Planlama alanında ve yurtdışında yapmış olmak Matematiksel Modeline ve Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

 

1

Lisans, Yüksek. Lisans ya da Doktora eğitimlerinden, birini Havacılık Yönetimi alanında almış olmak

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilot Eğitimi

 

 

1

Havacılık & Uzay Mühendisliği. Uçak mühendisliği alanlarında Doktora sahibi olmak veya en az PPL seviyesinde pilot lisansına sahip olup, herhangi bir alanda Doktora yapmış olmak.

3034/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 23. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

A - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

* Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım dosya ve 6 (altı) adet CD'yi ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

B - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD'yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

* Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

UNVANI

DER.

ADET

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMALAR

Prof.

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarla

Tarla

Endüstri Bitkileri Alanında çalışmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Biyometri ve Genetik

 

Yrd.Doç

4

1

İktisadi ve idari Bil. Fak

İşletme

 

Uluslararası Denetim Standartları konusunda çalışmış olmak.

Yrd.Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Çevre

 

 

Yrd.Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Biyokimya Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Topoloji

 

Yrd.Doç.

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

 

Yrd.Doç.

4

1

Iğdır Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

 

Biyokimya Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Fizikokimya Alanında Doktora yapmış olmak.

3051/1-1


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Fen, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 25. maddelerinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde ayrıca ilan edilecektir.

 

Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

Biyoelektromagnetik alanında deneyimli olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbî Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Romatoloji yan dal uzmanı olmak, temel tıp bilimleri alanında uzman veya doktora sahibi olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbî Farmakoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Ototoksisite alanında deneyimli olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Non-invaziv görüntüleme deneyimi olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Girişimsel kardiyoloji ve transplantasyon alanlarında uluslararası sertifika sahibi olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hast.

Profesör

1

1

Derinin paraziter hastalıkları konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Halk sağlığı uzmanı olmak; temel tıp bilimleri alanında uzman veya doktora sahibi olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz

Profesör

1

1

Foniyatri alanında deneyimli olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbî Genetik

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Diyabet, obezite ve nutrisyon konusunda deneyimli olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

2

1

 

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

3

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

2

1

Kalp ve karaciğer transplantasyonu anestezisi konusunda deneyimli, transozofageal ekokardiografi becerisine sahip olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbî Biyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Hücre genetiği konusunda uluslararası deneyim sahibi olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

 

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

1

Afetlerde acil tıp kliniği yönetimi ile ilgili simülasyon ve bilimsel eğitim almış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbî Pataloji

Yardımcı Doçent

3

1

Nefropatoloji alanında deneyimli olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yardımcı Doçent

4

1

İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Hematolojik maligniteli hastaların takibinde deneyimli olmak.

Edebiyat

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Profesör

1

1

Geç Antikçağ Hristiyanlık Tarihi alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak.

Edebiyat

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Profesör

1

1

Osmanlı arşivleri, paleografya ve diplomatika alanlarında yayın sahibi olmak.

Edebiyat

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doçent

2

1

Osmanlı erken modern dönem maddi kültür ve tüketim kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Doçent

3

1

Osmanlı vakıf ve kurumlar tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

2

1

Tercüme ve şerh geleneği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Bilim Tarihi

Bilim Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Biyoloji doktorası yapmış olmak; botanik ve biyoloji tarihi ile ilgili yayınları olmak.

Edebiyat

Bilim Tarihi

Bilim Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

Astronomi doktorası yapmış olmak. Astronomi tarihi üzerinde çalışıyor olmak.

Edebiyat

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

2

1

Ortaçağ Avrupa tarih yazıcılığı alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

 

Yeniçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlı diplomasisi, uluslararası hukuk ve ticaret rejimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

 

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

Osmanlı-Ortadoğu etnik ve dini kimlik ile gruplar üzerinde çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

 

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Mısır tarihi, ulema devlet ilişkisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Doğu Dilleri ve Ed.

Fars Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

1

Klasik Fars edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

4

1

Modernleşme dönemi Türk romanı üzerine çalışma yapmış olmak.

Edebiyat

Felsefe

Türk Felsefesi Tarihi

Yardımcı Doçent

2

1

İslâm ve Türk siyaset ve adalet teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Felsefe

İslam Felsefesi

Yardımcı Doçent

3

1

Geç dönem İslâm felsefesi-kelâm ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Felsefe

İslam Felsefesi

Yardımcı Doçent

3

1

İbn-i Sînâ metafiziği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Felsefe

Sistematik Felsefe

Yardımcı Doçent

5

1

Antikçağ felsefesi üzerinde çalışmalar yapmış olmak; Eski Yunanca dersi verme yeterliliğine sahip olmak.

Edebiyat

Sosyoloji

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlı toplumu, Yunan kültürünün toplum üzerindeki algısı konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Sosyoloji

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Teknolojinin Osmanlıda benimsenmesi ve toplumsal etkileri konularında çalışma yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Eğitim Bilimleri

İlköğretim Bölümü

Matematik Eğitimi

Doçent,

1

1

Problem kurma ve çözme, örüntü ve tahmin becerileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yardımcı Doçent

4

1

Sivil toplum kuruluşlarının eğitim politikalarına etkisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

3

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak; kişisel gelişim ve kişilerarası ilişkiler alanlarında çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Çok engelli çocukların erken müdahalesi; aile ve öğretmen eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Yetişkin eğitimi ve yüksek öğretim; öz yeterlilik, dönüştürücü liderlik davranışı üzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Eğitim Bilimleri

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Sinirdilbilim ve bilgisayar temelli kelime öğretimi ve çoklu ortamda model geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Fen

Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Profesör

1

1

Parabolik denklemlerde ters katsayı problemleri ve Fuzzy diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Fen

Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Doçent

3

1

Spintronik ve manyetik malzemelerde deneysel çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Fen

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

2

1

Dizi uzayları, matris dönüşümleri alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Fen

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Bitki stres fizyolojisi ve mikroalg biyoteknolojisi alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Doçent

2

1

Çevre biyoteknolojisi ve yapay sulak alanlar konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Fizik alanında çalışmış, nanoteknoloji, elektro manyetizma ve malzeme bilimi konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Altyapı, kazısız teknolojiler ve mekanize tünelcilik konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

5

1

Protein-protein etkileşimlerinin sistematik haritalanması ve Joubert sendromu konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

İçten yanmalı motorlar konusunda, CFD tek ve çift yakıtlı yanma analizleri ve deneysel araştırmalar alanında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Ekonomik büyüme, kamu sağlığı; çevre ve sosyal problemlerin ekonomik etkileri konularında uygulamalı araştırmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisat Politikası

Doçent,

2

1

İslami bankacılık sistemlerinde kredi kanalları ve kredi kullanıcı tercihleri; piyasaların nominal şoklara gösterdiği reaksiyonlar üzerine uluslararası düzeyde uygulamalı araştırmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisat Politikası

Doçent,

3

1

Yoksulluk, kriz ve küreselleşme konularında çalışmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

Maliye

Mali İktisat

Doçent

1

1

Yerel yönetim maliyesi, vergilemede artan oranlılık ve sermaye birikimi konularında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

3

1

Egemenlik, millî kimlik ve devlet konularında yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

3

1

Döviz kuru fiyatlarında dalgalanmanın dış ticaret üzerindeki etkileri; enerji tüketimi, ithalat ihracat ve büyüme ilişkileri; kur fiyatları ve büyüme için olasılık tahmini konularında uluslararası düzeyde uygulamalı araştırmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

4

1

 

Hukuk

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlı hukukunda adlî yapı ve mahkemelerin işleyişi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım

Türk Musikisi

Müzik Toplulukları

Yardımcı Doçent

3

1

Güfte mecmuaları üzerinde çalışmaları olmak. Dönemin kaynak dillerine iyi derecede vakıf bulunmak.

 

• Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlüğe, Yardımcı Doçent başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Profesör unvanı olanlar Doçent, Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

Başvuru adresi:

Profesör ve Doçent Kadroları İçin :

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

Yardımcı Doçent Kadroları İçin (Tıp Fakültesi) :

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doktor Erkin Cad. Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 570 94 16 / 570 94 17

Yardımcı Doçent Kadroları İçin (Diğer Fakülteler) :

Ünalan Mah. Ünalan Sok. Bulgurlu Mevkii No: 5   D-100 Karayolu Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 25 25 (Siyasal Bilgiler Fak.)

Tel: 0 216 280 32 03 (Mühendislik ve Mimarlık Fak.)

Tel: 0 216 280 34 04 (Fen Fak.)

Tel: 0 216 280 26 26 (Edebiyat Fak.)

Tel: 0 216 280 24 02 (Hukuk Fak.)

Tel: 0 216 280 24 51 (Sanat ve Tasarım Fak.)

3127/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                14.04.229

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 20.03. 2015-120                               Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 20.03. 2015-2229                              GÖYNÜK

 

Bolu İli, Göynük ilçesi, Kilciler Köyü sınırları içerisinde tespit edilen mezarlık alanına ilişkin, Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.09.2014 gün ve 2205 sayılı yazısı ve ekleri, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.12.2014 gün ve 2513 sayılı yazısı gereği alınan kurum görüşleri okundu ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bolu İli, Göynük ilçesi, Kilciler Köyü sınırları içerisinde, Bolu Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen mezarlık alanının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, kararımız eki kadastral paftada gösterilen sınırların koruma alanı olarak belirlenmesine, buna göre hazırlanacak tescil fişinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.


3053/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI NO VE TARİHİ   : 26.03.2015-102                                Toplantı Yeri

KARAR NO VE TARİHİ        : 26.03.2015-1486                               KAYSERİ

 

Kayseri İli, Talaş İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 542 ada, 1 parselinde yürütülen inşaat faaliyetleri sırasında ortaya çıkan galerilerin incelenmesine ilişkin Kayseri Müze Müdürlüğü'nün 25.11.2014 gün ve 1082 sayılı yazısı ve ekinde alınan bilgi ve belgelerin gönderildiği gereğinin yapılması hususunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 27.11.2014 gün 3790 sayılı ve Kayseri ili, Talaş İlçesi Kiçiköy Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 542 ada, 1,45,46,47,49,50,51, parsellerine yönelik hazırlanan 1/100 ölçekli harita üzerinde sınırları işaretlenerek tescil fişi ve hali hazır planın yerinde incelenmesine ilişkin Müze Müdürlüğü'nün 09.12.2014 gün ve 1138 sayılı yazısı ve ekinde alınan bilgi ve belgelerin gönderildiği gereğinin yapılması hususunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.12.2014 gün ve 3990 sayılı yazıları ve ekleri, konuya ilişkin görüşleri içeren; Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 30.01.2015 gün ve 953 sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 04.02.2015 gün ve 413 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 06.02.2015 gün ve 24126 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 16.02.2015 gün ve 2278 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2015 gün 37671 sayılı, Talaş Belediye Başkanlığı'nın 10.03.2015 gün ve 54912 sayılı ve konuya ilişkin Kayseri Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 24.11.2014 gün ve 113 sayılı tespit raporları ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.03.2015 tarih ve 240 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda

Kayseri ili, Talaş İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde, tapunun 542 ada, 1 parsel ve 58 ada, 46,47,49,50 parsel numarasında, özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan kararımız eki 1/2000 ölçekli harita üzerinde sınırları işaretli ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Kaya Oyma Galerilerin, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının II. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım

Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna karar verildi.


3054/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                 67/03-11

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 20.03.2015-142                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 20.03.2015-2198                          SAFRANBOLU

 

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çaydeğirmeni Beldesinde kayıtlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.01.1997 gün ve 5059 sayılı kararıyla 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş alanlarda, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan genel sit irdelemesini konu alan 16.03.2015 gün ve 271 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çaydeğirmeni Beldesi; Çay Mahallesinde kayıtlı Türbetepe Tümülüsü'nün kararımız eki 1/4000 ölçekli haritada belirtildiği şekliyle 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Kemerler Mahallesi, 105 ada, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 222 ve 226 parselde kayıtlı taşınmazlar yüzeyinde tespit edilen buluntulardan ve bilimsel araştırmalar, çevresel gözlemler ile bilimsel varsayımlar sonucunda söz konusu alanın kültür varlığı veya kalıntısı bulunma olasılığı olan alanlardan olması nedeniyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz tarafından yapılan irdeleme çalışmaları sonucu belirlenen sınırların 1/5000 ölçekli haritalarda gösterildiği şekliyle 3.derece arkeolojik sit alanı olarak kabul edilip tescil fişlerinin onaylanmasına,

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.


3055/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 49.00/53

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.03.2015-59                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.03.2015-832                                      VAN

 

Muş İli, Merkez İlçesi, Muratgören köyünün orta kesiminde yer alan Kurulumuzun 16/02/2011 tarih ve 764 sayılı kararı ile ilk kez tescil edilen, Kurulumuzun 25/05/2011 tarih ve 818 sayılı kararı ile I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen ve yine Kurulumuzun 30/06/2011 tarih ve 865 sayılı kararı ile höyük üzerinde izinsiz yaptırılan ve tescil edildiği sırada kaba inşaatı bitirilmiş olan izinsiz yapının yıktırıldığı Muratgören Höyüğü’nün sit sınırının yeniden belirlenmesine ilişkin; Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23/03/2015 tarih ve 107 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Muş İli, Merkez İlçesi, Muratgören Köyü, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 parseller üzerinde yer alan Muratgören Höyüğün sit sınırlarının, ekte koordinatlı krokide belirtilen şekliyle 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırı olarak yeniden düzenlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.


3056/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                 13.03/05

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.03.2015-58                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.03.2015-803                                      VAN

 

Bitlis İli, Hizan İlçesi, Sırmacek Köyü, Kayalar mevkide, tapuda L48c08c paftada yer alan Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığının 23.07.1981 tarih, A-3055 sayılı kararı ile tescillenen Nefsi Hizan Kalesinin tescil güncellemesine ilişkin; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Bölge Kurulunun 23.03.1984 tarih ve 44 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Bölge Kurulunun 22.03.1985 tarih ve 481 sayılı kararı, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.01.1989 tarih 148 sayılı kararı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının hazırlamış olduğu 18.03.2015 tarih ve 87 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Bitlis İli, Hizan İlçesi, Sırmacek Köyü, Kayalar mevkide, tapuda L48c08c paftada yer alan Nefsi Hizan Kalesinin Sit sınırlarının, karar ekinde yer alan kadastral haritada gösterildiği şekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak yeniden belirlenmesine karar verildi.


3057/1/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                 13.03/02

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.03.2015-58                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.03.2015-807                                      VAN

 

Bitlis İli, Hizan İlçesi, Kolludere Köyü, Hişet mevkide, tapuda L49a23c2b pafta, 319 ada, 2 parselde yer alan Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığının 10.09.1982 tarih, A-3777 sayılı kararı ile tescillenen Hişet Kalesinin tescil güncellemesine ilişkin; Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının hazırlamış olduğu 19.03.2015 tarih ve 96 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Bitlis İli, Hizan İlçesi, Kolludere Köyü, Hişet mevkide, tapuda L49a23c2b pafta, 319 ada, 2 parselde yer alan Hişet Kalesi sit sınırlarının karar ekinde yer alan kadastral haritada gösterildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak yeniden belirlenmesine karar verildi.


3057/2/1-1


Turkish Bank Anonim Şirketinden:

TURKİSH BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


The Royal Banktan:

THE ROYAL BANK’A  AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Merrill Lynch Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

MERRİLL LYNCH YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketinden:

KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ