8 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29320

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


45 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 8.040.000 KG TABLET TUZ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 7.100.000 KG KARBONDİOKSİT GAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


HAVA GİRİŞ FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÇAPLARDA TAMİR KELEPÇESİ SATIN ALINACAKTIR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


FIRIN VARYATÖRLERİ ZİNCİRİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÇAMLIDEREDEKİ DÜKKÂNLARIN KİRAYA VERİLMESİ

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TARIM YATIRIMCILARI İLE İŞTİRAK KURULMASINA DAVET İLANI

TİGEM Kazımkarabekir Tarım İşletmesinden:


İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİNDE PARK VE ZEMİNALTI OTOPARK İNŞAATI YAPIMI VE ZEMİNALTI OTOPARKIN İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI 30 YIL SÜREYLE İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


BUHARLAŞTIRICI (TEPHİR) APARATI BORU TEMİZLEME HİZMETLERİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Fatih Belediye Başkanlığından:


4600 ADET METAL KOVA SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Bilindiği üzere İdare tarafından Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Konya ili, Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesi,

-  5755 ada 233, 234 ve 32330 ada 1 ve 2 numaralı parseller,

-  5755 ada 235, 236, 237, 238 ve 239 numaralı parsellerin

özelleştirilmesini teminen 18/12/2014 tarihinde itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 08/04/2015 tarihine uzatılmıştır.

Söz konusu taşınmazlara ait “İlan Metni” ve “İhale Şartnamesi”ne istinaden ihaleye ilişkin son teklif verme tarihi 22/04/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi” alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir.

Teklifler, “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi”nde belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 22/04/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3168/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 340,65.- TL ile en çok 26.550,00 TL arasında değişen; 13/04/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 34,07,- TL ile en çok 2.655,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Otomobil, Kamyonet (Açık, Kapalı ve Frigorifik kasa), Yarı Römork (Frigorifik), tanker, konteyner, Raptor 700 ATV Motorsiklet, Motorsiklet, minibüs (1 adedi sağdan direksiyonlu) ve kamyon cinsi 34 adet araç ve konteyner; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 14/04/2015 tarihinde Saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

3130/1-1


45 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı 45 adet Tarayıcı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/04/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3123/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 8.040.000 KG TABLET TUZ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 8.040.000 KG Tablet Tuz kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 06 Mayıs 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 06 Mayıs 2015 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3160/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 7.100.000 KG KARBONDİOKSİT GAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon ve ErzincanMineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 7.100.000 KG Karbondoksit Gazı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 07 Mayıs 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 07 Mayıs 2015 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3161/1-1


HAVA GİRİŞ FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:

Çorum Cs-13 Kompresör İstasyonu Hava Giriş Filtresi alımı BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 12 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/41848

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  ESKİŞEHİR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKİİ ETİMESGUT/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  3122973600 - 3122998300

c) Elektronik posta adresi                    :  ofarukdurmus@botas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  500 Adet Gaz Türbini Hava Giriş Filtresi

                                                               Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                      :  Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Çorum Cs-13 Kompresör İstasyonu, Demirşeyh Kasabası Yolu 2. Km Mavi Ocak Tes. Karşısı Sungurlu/ÇORUM

c) Teslim tarihi                                    :  BOTAŞ ile yüklenici arasında sözleşme imzalanmasına müteakip, malzemeler 60 iş günü sonunda teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara

b) Tarihi ve saati                                 :  06.05.2015 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat] gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alimin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler Teknik Şartnamenin D-Teknik Hususlar başlığı altında yer alan birinci (1) ve ikinci (2) maddesinde belirtilen kuruluşların herhangi birinden ya da akredite olan bir test kuruluşundan alınmış olan test sertifikaları (ASHRAE 52.2-199 veya EN779:2002) ve ISO 9001 kalite Yönetim Sistem Belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.3.2. İsteklinin Yurtdışı üretici firmanın temsilcisi olarak ihalemize katılması durumunda hâlihazırda Üretici Firmanın Türkiye Temsilcisi olduğunu belgelendirecektir.

4.3.3. Alınacak filtrelerin üretim hatalarına karşı iki (2) yıl süre ile garanti altında olacağı ve garanti süresince hatalı olarak üretilen, şartnameye uymayan filtreler 30 işgünü içerisinde değiştirileceği, satıcı ve üretici firma onayı ile taahhüt edilecek, birlikte veya ayrı ayrı imzalanarak teklif ekinde sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası Bilkent/ANKARA Şubesi Nezdindeki TR860001500158007292429682 no.lu cari hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce gönderilmek zorundadır. İhale dokümanı iki işgünü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşeme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.

3171/1-1


MUHTELİF ÇAPLARDA TAMİR KELEPÇESİ SATIN ALINACAKTIR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:

Deniz Geçişi Boru Hatları İçin Muhtelif Çaplarda Tamir Kelepçesi Alımı (24”-30”-36” Subsea Repair Clamps) BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 12 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/40515

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  ESKİŞEHİR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKII 23. KM ETİMESGUT/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  3122973600 - 3122998300

c) Elektronik posta adresi                    :  ofaruk.durmus@botas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık/ANKARA

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  36” 2 Adet iki parçalı tamir kelepçesi

                                                               30” 2 Adet iki parçalı tamir kelepçesi

                                                               24” 2 Adet iki parçalı tamir kelepçesi

                                                               Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                      :  BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü/Pendik Ambarı

c) Teslim tarihi                                    :  Malzeme teslim süresi 31.12.2015 tarihine kadardır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık / ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  05.05.2015 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.1. İstekliler taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; Üretici firmanın “subsea” ve/veya “offshore” alanında ihtiyaç duyulan çelik tamir kelepçe ve türevi malzemeleri en az 10 yıldır ürettiğini belgelendirmelidir.

4.3.1.2. İsteklinin teklif ettiği kelepçelerin üretici firmasının, ihale ilan tarihi itibariyle, son 10 yıl içerisinde, 24” veya daha büyük çaplardaki çelik tamir kelepçesi ve türevi ürünlerinin “subsea” veya “offshore” alanında faaliyet gösteren en az iki(2) farklı doğal gaz veya petrol şirketi tarafından kullanıldığının ve/veya satın alındığının gösterildiği bilgi ve belgeleri teklif ile birlikte idareye sunacaktır.

4.3.1.3. İstekli teklif edeceği malzemenin üreticisi olan firmalara ait Teknik Şartnamenin dokümantasyon başlığı altında yer alan yedinci (7) maddesinde istenilen sertifika, test raporları, çizimler, prosedürler ve ISO 9001 ve ISO 14001 kalite Yönetim Sistem Belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.3.1.4. İsteklinin Yurtdışı üretici firmanın bu iş için yetki alan olarak ihalemize katılması durumunda halihazırda Üretici Firmanın Türkiye Temsilcisi olduğunu belgelendirecektir.

4.3.1.5. Alınacak kelepçelerin üretim hatalarına karşı iki (2) yıl süre ile garanti altında olacağı satıcı ve üretici firma onayı ile taahhüt edilecek, birlikte veya ayrı ayrı imzalanarak teklif ekinde sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen ürünlerle ilgili teknik özellikleri içeren katalog, resim vb. dokümanlar teklifle birlikte sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık/ANKARA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü'nün T.C. Vakıflar Bankası Bilkent/ANKARA Şubesi nezdindeki TR860001500158007292429682 no.lu cari hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.

3172/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                              DOSYA NO: 2005/123

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda adı, soyadı / ticaret ünvanı belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 05/03/2015 tarih ve 2015/47 sayılı kararı ile oluşturulan, “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLULAR

Murtaza Yavuz Zeytinoğlu

Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Zeytinoğlu Tic. ve San. A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

Fon Kurulunun 05/03/2015 tarih ve 2015/47 sayılı kararı ile oluşturulan Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçluların akaryakıt faaliyetinde kullanılan ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller, menkul mallar ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 7.600.000.- (Yedimilyonaltıyüzbin) ABD Doları’dır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 73 0001 0007 5306 2864 3862 43 no.lu ABD Doları hesabına 760.000- (Yediyüzaltmışbin) ABD Doları nakit teminatın “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 27/04/2015 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 28/04/2015 tarihinde saat 15.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 nolu ABD Doları hesabına, “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000.-(Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca “Katılımcılar”, “İhale Şartnamesi” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 no.lu ABD Doları hesabına “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile 1.000.-(Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, tesis ziyaretinden ve “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Tesis ziyareti ve Bilgi Odası 08/04/2015 - 24/04/2015 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 30/04/2015 tarihinde saat 15.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

HAK VE MÜKELLEFİYETLER

“Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamında yer alan gayrimenkullerin tapu kayıtlarında yer alan haklar ve mükellefiyetler “Şartname”de belirtilmektedir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 24/04/2015 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel  : 0 212 340 23 58 - 0 212 340 20 57

Fax : 0 212 288 49 63

3118/1-1


FIRIN VARYATÖRLERİ ZİNCİRİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 1 ½ çift sıra 20 mt ve 1 ½ üç sıra 20 mt fırın varyatörleri zincirleri teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 16.04.2015 Perşembe günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 – 74

3116/1-1


ÇAMLIDEREDEKİ DÜKKÂNLARIN KİRAYA VERİLMESİ

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Çamlıdere ilçesi Şeyh Ali Semerkandi Türbesi Türbesi önü 1124 - 1125 adalar arasında bulunan ve 25 yıllığına işletme hakları şirketimize devredilen 6 (Altı) adet dükkân 5 (Beş) yıllığına, teklif alma usulüyle kiraya verilecektir.

2 - Dükkân kiralayacak kişilerin Çamlıdere de ikamet etmesi zorunludur. Buna ilişkin belgeleri teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.

3 - Kira teklifleri en geç 16.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Konu ile ilgili fabrikamız Personel ve İdari İşler Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.

5 - Kira artışı her yıl yıllık TEFE oranında artırılacaktır.

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 – 74

3117/1-1


TARIM YATIRIMCILARI İLE İŞTİRAK KURULMASINA DAVET İLANI

TİGEM Kazımkarabekir Tarım İşletmesinden:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Kazımkarabekir Tarım İşletmesinin 70.000 dekarlık bir kısmında tarımsal faaliyette bulunulmak üzere Yüksek Planlama Kurulu kararı doğrultusunda, özel sektör tarım yatırımcıları ile ortaklık kurulacaktır.

I - Ortaklık Esasları (YPK Kararları çerçevesinde)

1 - İştirakte bulunulacak şirket türü Anonim Şirkettir.

2 - TİGEM’in iştirakte bulunma oranı % 15’den aşağı % 25’den yukarı olmayacaktır.

3 - Şirket:

a) Tarımsal üretim ve verimliliği artırmak üzere TİGEM’in amaç ve faaliyet konularında üretim yapacaktır. Ayrıca; üretimin gerektirdiği işleme tesisleri kuracak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacaktır.

b) Çiftlik turizmi gibi doğrudan kuruluş amacı dışındaki faaliyetlerden kaçınacak ve ilgili üretim konularında monopolleşmeye meydan vermeyecektir.

4 - TİGEM’e ait tesis ve varlıklar, ayni sermaye olarak konulmaksızın, iştirak edilmek suretiyle kurulacak şirkete kiralanacak ve elde edilecek kira bedeli TİGEM’in sermaye katkısı olarak kabul edilecektir.

5 - Kira süresi 30 yıl olacaktır.

6 - Kurulacak iştirakin onayı için ayrıca Yüksek Planlama Kurulu’na müracaat edilecektir.

II - İsteklilerden İstenilen Belgeler

1) Proje hazırlanıp sunulması

2) Kanuni ikametgahı olduğuna dair belge vermesi

3) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.

4) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

5) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.

6) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim ve vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış (Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi) belge ibraz edilmesi.

7) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

8) Ortaklık konusu işletme ile ilgili şirket ana sözleşmesi, kira sözleşmesi ve diğer belgeleri kapsayan dosyaların alındığına dair belge verilmesi.

9) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.)vermesi.

10) Bankalardan alınmış ekonomik ve mali yeterliliği gösterir belge verilmesi.

11) Kamu ihalelerine girmekte yasaklı olmadığına dair taahhüt vermesi.

12) İlan metni, kira sözleşmesi ve şirket ana sözleşmesindeki tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.

13) İsteklilerin sundukları belgelerin sahte veya tahrif edilmiş olduğunun sözleşme yapılmasından sonra dahi öğrenilmesi durumunda, sözleşme fesh edilerek TİGEM’e verilmiş olan tüm teminatları şartı ceza olarak irat kaydedilir. Ayrıca TİGEM’in uğradığı zarar varsa hükmen tahsil edilir. Bu tür belgeleri ibraz edenler hakkında gerekli yasal işlemlere başvurulur.

14) Müteşebbisin tarımsal alandaki faaliyetlerini gösterir belgeler vermesi. (sonuçlandırdığı proje ve iş deneyimleri)

- Yukarıdaki esaslar dahilinde konuyla ilgilenen yatırımcılar, ilgilendikleri işletmenin özelliklerini belirten dosyaları 5.000,- (Beşbin) TL. mukabilinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden temin edebilirler.

- Dosya içerisinde yer alan şirket ana sözleşmesi ve kira sözleşmesi Yüksek Planlama Kurulunca onaylandığından içeriği ve maddeleri üzerinde yasal zorunluluk olmadıkça değişiklik yapılamaz. Teklif sahipleri bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

- Dosya almayan yatırımcılar; İşletmede inceleme yapamaz, hazırlayacakları projeler ile sundukları teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Dosya alan talipliler iştirak kurulacak olan Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde proje ve fizibilite çalışmaları yapmak üzere inceleme yapabilirler.

Proje sahipleri, hazırlamış oldukları proje ve fizibilite raporlarını 08/05/2015 günü saat 17:00’e kadar TİGEM genel evrak servisine vermiş veya bu saatte ulaşacak şekilde posta ile göndermiş olacaklardır. Süre uzatımı, zaruret olmadıkça yapılmayacaktır.

Yüksek Planlama Kurulu’nun 12.07.2010 tarih 2010/T-18 Sayılı Kararları ile TİGEM ana statüsünün 5. Maddesinde sayılan amaç ve faaliyetler doğrultusunda hazırlanacak proje ve diğer tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınacaktır.

III - Değerlendirmeye Esas Kriterler:

A. PROJE

1 - Yatırım Tutarı,

2 - Yatırım termini

3 - Projenin kârlılık ve verimliliği,

4 - Projenin öz kaynakla finansmanı,

5 - İstihdam,

6 - Projenin işletmeye uygulanabilirliği

B. Müteşebbisin Mali Yeterliliği ve Moralitesi

C. Müteşebbisin İş Deneyimi

D. Yıllık Kira Bedeli

IV - Diğer Hususlar

a) TİGEM tarafından yapılacak değerlendirme sonrası yeterlilik alan teklif sahiplerinden en yüksek puan alan ilk üç kişi ya da firma “Ortaklık adayı” olurlar. En yüksek puan alan “Ortaklık adayı” ile iştirak kurma çalışmaları başlatılır.

b) Yeterlilik alan ve “Ortaklık adayı” seçilen istekliler, ortaklık projelerinde gerçekleştirmeyi düşündükleri yatırım miktarının % 1’ini geçici teminat olarak yatırırlar. Bu adaylar, yeterlilik aldıklarının ve ortaklık adayı olduklarının kendilerine bildirilmesinden sonra 15 iş günü içerisinde teminatlarını TİGEM’e vermek zorundadırlar. Teminat olarak;

- Türk Lirası,

- Süresiz banka teminat mektubu kabul edilir.

c) TİGEM’ce yapılan değerlendirmede en yüksek puan alan ortaklık adayı ile Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde (70.000 dekarlık kısım) TİGEM iştiraki ile Anonim Şirket kurma esaslarını belirleyen ve Yüksek Planlama Kurulunca onaylanan şirket ana sözleşmesi ve kira sözleşmesinin ilgili bölümleri teklif esaslarında doldurularak proje ve diğer ekleri ile birlikte karşılıklı paraf ve imza edilir.

d) TİGEM ile iştirak kurulacak yatırımcı firma ya da şahıs arasında karşılıklı imza ve paraf işleminden sonra, hazırlanan metinler nihai karar için Yüksek Planlama Kuruluna sunulur. Yüksek Planlama Kurulu’nun onayından sonra ortaklık adayı yatırımcıya, kira ve anonim şirket sözleşmesine ait gerekli hukuki prosedürün tamamlanması hususu bir yazı ile bildirilir. Yatırımcının, bildirimin kendisine tebliğinden itibaren 15 iş günü içerisinde kuruluş işlemlerine başlaması ve en geç 1 (bir) ay içerisinde şirket kuruluşunu tamamlaması gerekir. Şirket kuruluşunu müteakip, TİGEM’in yazılı talebi üzerine taşınmazın 15 (onbeş) gün içerisinde teslim alınması şarttır. Aksi takdirde teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir ve şirket tasfiye edilerek ortaklık çalışmaları sona erdirilir. TİGEM’in bu işlemlerden doğabilecek zarar-ziyanı Ortaklık Adayından tazmin etme hakkı saklıdır.

e) Davetten başlamak üzere ortaklık kurulması ve işletme taşınmazının devir tesliminin yapılmasına kadar her türlü vergi, resim, harç ve masraflar yatırımcılara aittir. Herhangi bir şekilde ortaklık kurulamaması durumunda, ortaklık adayı ve diğer talipliler yapmış oldukları masrafların tazmini hususunda TİGEM’den herhangi bir talepte bulunamazlar.

f) Davete icap eden yatırımcılardan projesi ve teklifi, yapılan puanlamada ikinci ve üçüncü olan ortaklık adayları, birinci olan yatırımcı ile herhangi bir nedenle ortaklık kurulamaması halinde sıra ile ortaklığa davet edilebilirler. Bu adaylar için de IV-d maddesindeki süreç aynı şartlarla işletilir.

g) İştirakin tüzel kişilik kazanması ve işletme taşınmazlarının devredilmesinden sonra yeterlilik alan diğer ortaklık adaylarının geçici teminatları iade edilir. Ancak, birinci ortaklık adayı ile Şirketin kuruluş çalışmalarının başlatıldığı süreçte geçici teminatını talep eden ikinci veya üçüncü ortaklık adayları (f) bendinde belirtilen haklarını kaybederler.

h) İştirak şeklinde ortak Anonim Şirket kurma teklifi veren ve TİGEM’le birlikte ortak iştirak kurulmasına Yüksek Planlama Kurulu’nca nihai karar verilen yatırımcı gerçek ya da tüzel kişilerin (ortak girişim ve konsorsiyum kabul edilmez) kurulacak şirketteki sermaye payı % 60’ın altında olamaz.

i) TİGEM, proje ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında firma ya da şahıslardan mali ve ekonomik durumlarının tetkiki amacıyla her türlü bilgi ve belge isteyebileceği gibi gerekli gördüğü diğer konulara ilişkin belgeler de isteyebilir, araştırma yapabilir. Mali durumlarının araştırılmasının istenilmesi halinde onay vermek zorundadırlar.

j) TİGEM dosya alıp teklif veren istekliler ile iştirak kurup kurmamakta serbesttir.

k) Kazımkarabekir Tarım İşletmesi hudut bölgesinde yer aldığından, iştirak kurulacak firma ya da şahıslarca 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanun’u ve Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.

l) İştirake açılacak alan krokide belirtilen ve koordinatları verilen 70.000 dekarlık bir araziyi kapsamaktadır.

m) İşletme taşınmazları Karasu ve Aras Nehirlerinin sulak alan etkileşim alanı içinde bulunduğundan her türlü faaliyette 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı ve 26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı resmi gazetelerde yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine uyulması, bu sahada yeni tarım alanı açılmaması şarttır. Arazi üzerindeki diğer sınırlamalar kira sözleşmesinin arazi varlığına ilişkin bölümünde yer almaktadır.

İş bu ilan icaba davet hükmünde olup, şirket kurma çalışmalarının tamamlanması için bir ön teklif toplama mahiyetindedir.

ADRES:

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel    : (0-312) 417 84 70

Faks  : (0-312) 425 29 23

3120/1-1


İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİNDE PARK VE ZEMİNALTI OTOPARK İNŞAATI YAPIMI VE ZEMİNALTI OTOPARKIN İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI 30 YIL SÜREYLE İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Encümen Kayıt No                                     :  782

2 - İşin Konusu                                                :  Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Shibuya Sokak, 8 ada içinde bulunan taşınmazda, park ve zeminaltı otoparkı inşaatı yapımı ve zeminaltı otoparkın intifa hakkı karşılığı 30 yıl süreyle işletmeye verilmesi işi.

3 - Takribi Yatırım Maliyeti                             :  9.113.043,02 TL + KDV

4 - Muhammen Bedel                                      :  232.217.-TL + KDV / Yıl

5 - Geçici Teminat                                           :  6.966,51 TL

6 - a) Yapım Süresi                                         :  12 ay

b) İşletme Süresi                                              :  30 yıl

7 - İşin Yapılma Yeri                                       :  İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Shibuya Sokak

8 - Yeterlik İçin Son

     Başvuru Tarih ve Saati                               :  24 Nisan 2015  17:00

9 - İhale Tarihi ve Saati                                    :  29 Nisan 2015  13:00

     Son teklif verme saati                                 :  13:00

10 - İhalenin Yapılacağı Yer:                           :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

11 - Yeterlik Başvurusunun

       Yapılacağı Yer                                          :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. No: 62 Kat: 3 Merter – İstanbul

12 - İhale Usulü                                               :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

13 - İhale şartnamesinin görülebileceği

       veya satın alınabileceği yer                       :  İhale Şartnamesi 300.- TL bedelle Yapı İşleri Müdürlüğü-M.Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi, Kasım Sk. No: 62 Kat: 3 Merter / Güngören/ İstanbul adresinden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

                                                                            Tel. 0212 449 41 90     Fax: 0212 449 44 64

14 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

a. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (Tüzel kişiler)

c. Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

e. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.

f. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

g. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

h. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

i. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 911.304,30 TL’den az olamaz.)

j. İhale dosyası satın alındığına dair belge.

İhaleye yeterlik müracaatı için yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak 24/04/2015 günü mesai saati sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü M. Nezih Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No:62 Merter/İSTANBUL adresine verilmesi gerekmektedir.

İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup; ihaleden önce yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir bilgi ve belge verilmeyecektir. Yeterlik değerlenmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde İBB Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup, yeterlik alan istekliler ihale saatinde bütün isteklilerin huzurunda İBB Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır.

Yeterlik değerlendirmesinde puanlama yapılmayacaktır. Yeterlik alabilmek için istenen belgelerin belirtilen şartlara uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ibrazı gerekir. Yeterlik başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) İhaleye katılmak için istenen belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a. Teklif mektubunu havi iç zarf,

b. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

c. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (Tüzel kişiler)

d. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.

e. Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

g. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.

h. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartname -sinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (29/04/2015) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Encümen Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.

17 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

18 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen yere ve belirtilen tarihe kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

19 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İşle ilgili önceden yapılan ilanlar geçersizdir.

İlan olunur.

3108/1-1


BUHARLAŞTIRICI (TEPHİR) APARATI BORU TEMİZLEME HİZMETLERİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2015/40704

1 - İdarenin                                  

a) Adı                                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası          :  0436-215 12 80               Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             : 

 

AD

ÇAP

ADET

I.Tephir

31x35x3200

6400

IIB Tephiri

31x35x3005

3538

IIIA Tephiri

31x35x3005

3538

IIIB Tephiri

31x35x3005

3538

V. Tephir

31x35x3005

1610

II. Saturasyon Isıtıcısı

31x35x4000

568

II. Saturasyon Isıtıcısı

31x35x4000

568

                                                     İşle ilgili detaylar teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.

 

b) Yapılacağı Yer                      :  Muş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8.Km. / MUŞ

b) Tarihi ve saati                        :  22.04.2015 Çarşamba günü    Saat 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8.Km. Merkez/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil). 50,00 ¨ (Y. Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 22.04.2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3033/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Fatih Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU:

Madde 1 - Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen Fatih - Kalenderhane Mahallesi, 668 ada, 43 parsel sayılı 107.19 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın 2886 sayılı yasa gereğince ve şartnamesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

Madde 2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN;

 

İşin Adı

Arsa satışı

İlçe

Fatih

Mahalle

Kalenderhane

Niteliği

Arsa

İmar durumu tasdik tarihi

13.02.2015

Enc. Teklif Bel. Tas. Tarihi

03.03.2015

Pafta

119

Ada

668

Parsel

43

İrtifa

H: 9.50mt

Meri imar planı

Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar planında

Tasdik Tarihi/Ölçeği

04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000

Koruma Bölgesi/Arazi kullanımı

Dünya Miras Alanı / 2. Derece Ticaret

Meclis karar Tarih/No

09.10.2013/165

Encümen karar Tarih/No

11.03.2015/214

Parsel alanı

107.19 m2

Tapu Kaydı

08.04.2010

Takdir Kom. Raporu

02.03.2015/317

Muhammen Bedeli

2.000.165,40 TL

Geçici Teminat Miktarı %3

60.004,97 TL

İhale iştirak teminatı %10

200.016,54 TL

İhale Usulü

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli

Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi

2 defa

İhale tarih ve saati

22/04/2015 tarih,      Saat: 09.00'da

Şartname ve ekleri

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 500,00 TL karşılığında temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54 A Blok Kat:2)

İlgili Mevzuat ve Tebliğler

5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa

İhale komisyonunun Toplantı yeri ve İhalenin yapılacağı yer adresi

Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54  -  B Blok 1.kat (Asma kat) FATİH/İSTANBUL

SANTRAL: 453 14 53 / 453 14 00 (1443-1447)

FAKS: 0212 453 14 75

Madde 3 - İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2. İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan)

3. Noter tasdikli imza beyannamesi.

4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi - süresiz şartı aranır ve Banka teyit yazılı olacaktır.)

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

7. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

8. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

9. Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

10. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

11. Tebligat için adres bildirimi,

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli vekaletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve Banka teyit yazılı olacaktır.)

7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

9. Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

10. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

11. Tebligat için adres bildirimi,

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ibraz etmek suretiyle belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 4 - İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, İhaleye katılmak isteyenler % 3 geçici teminat ile % 10 ihale iştirak teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte, şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler, ihale günü olan 22/Nisan/2015 tarih, Saat: 08.30’a kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

Madde 5 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

Madde 6 - İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

Madde 7 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

Madde 8 - İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

Madde 9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Madde 12 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

3025/1-1


4600 ADET METAL KOVA SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 40 litrelik 4500 adet ve 20 litrelik 100 adet metal kova kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 22 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3028/1-1