7 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29319

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İHTİYACI LAPAROSKOPİ - HİSTEROSKOPİ SETİ VE EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


1 ADET POLİSOMNOGROFİ SİSTEMİ VE 38 KANALLI DİJİTAL EEG CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET TANDEM DİNOMOMETRE SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


60E1 RAYA UYGUN W14 BAĞLANTI MALZEMESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULU İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) KONVEYÖR BANDI VE (1 KALEM) ÇELİK ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANDI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


30 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA (SÜRÜCÜ DAHİL - AKARYAKIT HARİÇ) İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden: GAZİANTEP


HAVZA BELEDİYESİ TURİSTİK TERMAL TESİSLER VE ÇOK KATLI OTOPARK (4 YILDIZLI ANCERE TERMAL OTEL) KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun İli Havza Belediye Başkanlığından:


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


58 KALEM MUHTELİF MALZEME ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İHTİYACI LAPAROSKOPİ - HİSTEROSKOPİ SETİ VE EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı “1 adet Laparoskopi - Histeroskopi Seti ve El Aletleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların 100,-TL şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.04.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3115/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/40251

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 53 – 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı,

 

I BÖLGE:

4.000 m Aydın-Bozdoğan’da Karotlu Linyit Sondajı,

4.500 m Aydın-Bozdoğan’da Kırıntılı Linyit Sondajı,

(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 8.500 m.

 

b) Yapılacağı yer                       :  (a) bendinde belirtilen 1 (bir) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü içinde, en az 2 (iki) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde iki adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  20/04/2015 – 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3017/1-1


1 ADET POLİSOMNOGROFİ SİSTEMİ VE 38 KANALLI DİJİTAL EEG CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Polisomnogrofi Sistemi ve 38 Kanallı Dijital EEG Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/40782

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Polisomnogrofi Sistemi ve 38 Kanallı Dijital EEG Cihazı alımı

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  15.04.2015 Çarşamba günü, saat: 11:45

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 15.04.2015 Çarşamba günü, saat: 11:45’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3049/1-1


1 ADET TANDEM DİNOMOMETRE SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Tandem Dinomometre alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/40791

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Tandem Dinomometre Alımı

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  15.04.2015 Çarşamba günü, saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 15.04.2015 Çarşamba günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3050/1-1


60E1 RAYA UYGUN W14 BAĞLANTI MALZEMESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULU İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

5. Bölge Yol Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Van-Kapıköy İst. Arası ve Muş-Bahçetepe İst. Arasında Kullanılmak Üzere 60E1 Raya Uygun W14 Bağlantı Malzemesi Alımı İşi, 20/04/2015 Tarihin’de Saat 14:00’da Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

İhale Kayıt No                        :  2015/34493

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası               :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                   :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi     :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Aşağıda Muhteviyatı yazılı olan Van-Kapıköy İst. Arası ve Muş - Bahçetepe İst. Arasında kullanılmak üzere 60E1 raya uygun W14 bağlantı Malzemesi alımı işi.

1 - 40.000 adet Yaylı Kıskaç (Teknik şartnamesine göre)

2 - 30.000 adet Tirfon (Besleme Rondelası İle beraber) (Teknik Şartnamesine göre)

3 - 40.000 adet Plastik Selet (Teknik Şartnamesine göre)

(TCDD 5. Bölge Müdürlüğü 55 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Muş istasyonu ve 56 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Van istasyonuna teslim edilecektir. Malzemelerin fabrikadan Muş ve Van istasyonlarına nakliyesi yükleniciye aittir.)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 20/04/2015 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil: 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8 - Bu ihaleye kısmı teklif verilmez.

2771/1-1


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) KONVEYÖR BANDI VE (1 KALEM) ÇELİK ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANDI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin adı                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                             :  Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel:0-372 259 47 94 –259 47 77

                                                               Fax: 0.372-– 253 12 73--251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı/ Metre

a) Niteliği, türü ve miktarı

1-

30" EP 5 Konveyör band

500

 

2-

36" EP 5 Konveyör band

750

 

3-

Çelik örgülü konveyör bandı 800 mm

250

 

b) Teslim yeri                                      :  Konveyör bandlarının teslim yeri: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

c) Teslim tarihi                                    :  Malzemelerin teslim süresi:

                                                               Tekstil örgülü konveyör bantlar için 90 (Doksan) takvim gününde.

                                                               Çelik örgülü konveyör band 120 (Yüzyirmi) takvim gününde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  04.05.2015 – Pazartesi saat 15:00

c) Dosya no                                        :  1512012

d) İhale kayıt no                                  :  2015/39098

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. (İdari Şart. Madde 20)

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de belirtilmiştir.

6 - Konveyör bandlar için: Firmalar TS EN 14973 class C1 standardına uygun olarak bu şartnamede belirtilen tip bandı imal edebildiğine dair akredite olmuş bir kuruluştan aldıkları belge ve/veya bilgileri teklifle birlikte vereceklerdir.

7 - Çelik örgülü konveyör bandı için: Firmalar teklifleri ile beraber TS EN ISO 15236-1 TSE Uygunluk Belgesi veya TSE Kalite Belgesi sunacaklardır.

8 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

9 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler en geç 04.05.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

11 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

16 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

17 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

2944/1-1


30 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA (SÜRÜCÜ DAHİL - AKARYAKIT HARİÇ) İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden:

GAZİANTEP

30 Adet Hizmet Aracı Kiralama (Sürücü dahil - Akaryakıt Hariç) işi, TEİAŞ’nın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2015/39400

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Eyüp Sultan Mah. Bahaaddin Nakıpoğlu Cad. No:61 Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil /GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası         :  0 342 329 28 28 – 0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi             :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  30 Adet Hizmet Aracı Kiralama (Sürücü dahil - Akaryakıt Hariç) işi

b) Yapılacağı yer                          :  Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa

c) İşin süresi                                 :  24 ay

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  16/04/2015 Perşembe Saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine (T.Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesaba ) yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.1.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.1.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.1.4. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.1.5. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.1.6. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.1.6.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.1.6.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen % 50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır.

4.1.6.3. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılmış olan hizmet aracı işletmeciliği benzer iş olarak kabul edilecektir. (İş deneyim belgesi olarak, personel taşımacılığı ve öğrenci servis taşımacılığı kabul edilmeyecektir.)

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

6 - Bu İhalede kısmi teklif verilemez

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 (ikiyüz) Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 210,00 (ikiyüzon) Türk Lirası doküman bedelini Bölge Müdürlüğümüzün Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Sultan Mah. B.Nakıpoğlu Cad. No:61 27001 Ş.Kamil /GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

12 - Bu ihale dokümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

3004/1-1


HAVZA BELEDİYESİ TURİSTİK TERMAL TESİSLER VE ÇOK KATLI OTOPARK (4 YILDIZLI ANCERE TERMAL OTEL) KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun İli Havza Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu: Mülkiyeti Havza Belediyesine ait aşağıda tapu bilgileri yazılı olan, İmaret Mahallesinde bulunan, Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark (4 yıldızlı Ancere Termal Otel) mevcut durumu ile, ekli listedeki menkul mallarla birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilerek iş bu ihale şartnamesi doğrultusunda, Belediyemiz Encümeninin 02.04.2015 Tarih ve 32 Sayılı Kararı ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK TURİSTİK TERMAL TESİSLER TAPU VE BİNA BİLGİLERİ;

1.1. Ana tesis;

Ada No                         :  267

Parsel No                      :  8-11

Pafta No                        :  471-537.T.A

Mahallesi                      :  İmaret Mah.

Yüzölçümü                   :  2155.63

Hisse Durumu              :  Tam

Mevkii                          :  -

Sokağı                           :  Atatürk Caddesi

Cinsi                             :  Betonarme Sekiz Katlı Otel Kaplıca Hamamı ve Müşt. Arsası

Tapu Tarihi                   :  06.02.2003

Cilt No                          :  4

Sahife No                      :  323

Bina Kullanım Alanı     :  10328.00

2.2 Otopark;

Ada No                         :  254

Parsel No                      :  9

Pafta No                        :  471-537.T.B

Mahallesi                      :  İmaret Mah.

Yüzölçümü                   :  1103.63

Hisse Durumu              :  Tam

Toplam Otopark alanı   :  3680 m2

Mevkii                          :  -

Sokağı                           :  Atatürk Caddesi

Cinsi                             :  Otopark

Tapu Tarihi                   :  25.02.2000

Cilt No                          :  4

Sahife No                      :  9

İşin Niteliği                   :  KİRALAMA İHALESİ

Muhammen Bedeli        :  60.000,00 TL. + KDV/AY

İhale Süresi                   :  10 YIL

Geçici Teminat (%3)     :  254.880,00 TL

İhale Usulü                   :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-c bendi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ

Şartname Bedeli            :  500,00 TL

İhale Tarihi                    :  17/04/2015 Cuma günü

İhale Saati                     :  14:00

3. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER:

3.1- İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerden aşağıda belirtilen şartlar aranır:

3.2- Kanuni ikametgahının olması, tasdikli ikametgah belgesi ile nüfus cüzdanı örneğini ibraz etmek.

3.3- Türkiye sınırları içerisinde tebligat için adres beyanı,

3.4- Şartnamenin ilgili maddesinde yazılı geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi ve 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) ihale dokümanının satın alındığına dair belgeyi ibraz etmek.

3.5- Tüzel kişilerde ihale ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.6- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

3.7- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili gazetesi veya bu hususları tesvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.8- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noterce tanzim edilmiş vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesini ibraz etmeleri şarttır.

3.9- İsteklilerin ortak girişimi halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imza edilen ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli olarak ihale komisyonuna ibraz edilmesi. Ayrıca ortaklarda gurubun bütün ortakları Şirket ile yapılacak ihale sözleşmesinin şahsen veya tayin edecekleri kanuni vekilleri vasıtası ile imzalarlar.

3.10 Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

3.11- Havza Belediyesinden borcu yoktur belgesi getirilmesi şarttır.

4. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

4.1- 2886 Say. Kan. 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.

4.2- Yukarıdaki maddede belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

e) Devlet ihale kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

5. MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT

5.1- İhaleye çıkartılan Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark muhammen bedeli aylık 60.000.00 TL (Atmış Bin Türk Lirası) + KDV üzerinden on yıllık 7,200,000.00 TL (Yedi Milyon İki yüz Bin Türk Lirası) +KDV’dir. On Yıllık Muhammen bedelin + KDV % 3’ü 254.880,00 TL (İki yüz Elli dört Bin Sekiz yüz Seksen Türk Lirası)’ geçici teminattır.

5.2- İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının(10 yıllık) %6'sı oranında kesin teminat alınır. Ayrıca, Yıllık ÜFE - TÜFE ortalama oranlarına göre Yıllık Kira artışları oranında ek kesin teminat hesaplanarak alınacaktır.

5.3- Bir yıllık kira bedeli ihaleden sonra 7 gün içinde peşin olarak ödenir. Diğer yılların kira bedeli ÜFE - TÜFE artış oranları ortalaması üzerinden hesaplanarak alınır.

6. KİRA SÜRESİ:

6.1- İhale edilen Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark kira süresi 10 (On) yıldır. Bu süre işletmenin kiracıya teslim tarihinden itibaren başlar. Teslim Tarihi kira sözleşmesinin yapıldığı tarihtir. Yeni müstecir ile idare arasında, noterden kira sözleşmesi yapılmadan, tesis müstecire teslim edilmez. Kiracı sözleşenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

7. İhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihale yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.)

İlanen duyurulur.

3099/1-1


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  1) 2015/40358

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit - Atakum/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 (362) 312 19 19/7091 - 7093 ve

                                                         Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  pyosatinalma@omu.edu.tr

ç) İhale Dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)              :  ---

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1) Tomosentezli Dijital Mamografi Sistemi, 1 Adet (komple)

b) Teslim yeri (leri)                       :  CIP/CIF teslim şekli ile, Üniversitemiz; Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,

c) Teslim tarihi (leri)                     :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüz yirmi) takvim günü

3 - Yeterlik Değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer          :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit- Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saat(ler)i                    :  1) Tarihi: 28/04/2015 Saat:14:30

4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB ’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet Çıktısı olarak sunulabilir. Tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için istenilmektedir.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya bu belgelere karşılık gelebilecek belgelerden biri. (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma - geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler ile Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler;

a) Aday veya İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İhaleye katılacak yabancı ülkelerdeki yetkili satıcı veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen Türkiye’de ihalelere katılmak, taahhüde ve yüklenimlere girmek ve bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak üzere 2015 yılında yetkili olduklarına dair Mümessillik (Temsilcilik) Belgeleri veya yabancı İsteklilerin Türkiye Şubeleri olduklarına dair belge/veya belgeler

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

d) İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın tarafından bu belgelerin verilmesi.

4.2.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan ihaleye katılacak yabancı ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), Şubelerine, yabancı isteklilere ve Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İsteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 150,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 160,00 - Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 120 (yüz yirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3027/1-1


58 KALEM MUHTELİF MALZEME ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden:

58 KALEM MUHTELİF MALZEME ALIMI Kamu İhale Kurulu'nun 07.01.2013 tarih ve 2013/DK.D-1 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.02.2013 tarih ve 333 sayılı yazısına istinaden, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/f maddesi gereğince teminat alınmaksızın sözleşme yapılarak aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda satınalması yapılacaktır. Alıma ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ve eklerde yer almaktadır:

ALIM NUMARASI                    :  Herbir grubun alım numarası aşağıda gösterilmektedir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  ANKARA CAD. 35100 BORNOVA / İZMİR

b) Telefon ve fax no                     :  02323901853-02323431903 Fax:02323730083

c) Alıma ait dokümanın

    görülebileceği internet adresi    :  htt://hastane.ege.edu.tr/

2 - Alıma ait malın konusu          

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Mal Alımı, 58 Kalem (Malzeme listesi aşağıdadır.)

b) Teslim Yeri/Yerleri                  :  Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bornova /İZMİR

c) Teslim Tarihleri                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip verilecek işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak ve 2 gün içinde sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla, 31.12.2015 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir.

3 - Teklifin

a) Verileceği Yer                          :  Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova/İZMİR

b) Tarihi ve Saati                          :  15.04.2015 saat: 10:30 (Saat:10:30’a kadar istekliler dosyalarını kapalı zarf usulü ile satınalma bürosuna teslim edilecek olup, dosyalar komisyon huzurunda açılacaktır.)

4 - Teklif verebilme şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İstekliler teknik şartnamede istenilen belgeleri teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır.

6 - Yetkili Kurum ve Kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler

a) Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

b) Malzemeyi teklif eden istekli; üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

c) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan tıbbi malzemeler için sözleşme aşamasında istekliler elektronik ortamda www.titubb.org adresinden (İhale Bildirim Yazılımı (IBY - HÜAP) hazırlayarak cd. disc, usb v.b.) idareye sunacaklardır İdare kodu: 35749.38.12.00.01.330 idare adresi: EGE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ olarak girilecektir.

7 - Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile açıklamaları içeren dokümanlar ile karar verilememesi halinde, İlgili birim tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin değerlendirme yapılacağından teklif verme günü ve saatine kadar numuneleri, Malzeme Planlama Birimi’ne teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

8 - Sözleşme (Türk Lirası) cinsinden imzalanacaktır

9 - Teslimat Programı: Sözleşme imzalanmasına müteakip, ihtiyaç olması halinde verilecek işe başlama yazısına istinaden, sipariş yazısında belirtilen boy ve ölçülere göre 2 gün içinde teslim edilecektir. Her teslimatta 6. Madde de istenilen standartlara uygun olarak teslim edilecek ürüne ait (TITUBB) kayıtlı ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır belgeleri ve HÜAP cd’si hazırlanarak fatura ekinde teslim edilecektir.

10 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

11 - Teklif mektubu, eki cetveli ve istenilen belgeler ihale dökümanına uygun hazırlanıp, kapalı zarf içerisinde idaremize sunulacaktır.

12 - Bu toplu alımda her grup ayrı bir talepten oluşmaktadır. Herbir grupta belirtilen kalemlerin tamamına teklif verilecektir.

13 - Alıma ait dökümanının görülmesi:

a) Alıma ait dokümanı, resmi gazeteden takip edilebilir, idarenin web ilan sitesinde görülebilir. (http://hastane.ege.edu.tr/ adresinden d.s.s. ilanları – doğrudan alım ) ve Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma bürosundan temin edilebilir.

b) Teklifler, alım tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

14 - İdaremiz alımı yapıp /yapmamakta dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

15 - NOT: Herbir grup ayrı bir alımdır. Herbir grubun alım numarası farklı olup (2015… İle başlayan) ayrı ayrı teklif verilecektir. Teklif mektubu ve eki cetveli 1 adet üzerinden hazırlanarak birim fiyat verilerek, birim fiyat tutarı yazılacaktır (toplam tutar yazılmayacaktır. Aşağıdaki belirtilen miktarlar tahmini miktarlardır.

 

GRUP NO

SIRA NO

ALIM NO

MALZEME KODU

SUT KODU

MALZEME ADI

TAHMİNİ MİKTAR

1.grup

1

2015-01349

80009339

KV1008

KAPAK, KALP, HOMOGREFT

30 ADET

2.grup

2

2015-01339

80008035

KR1212,

KV1189, GR1171

GREFT, STENT, TORASIK AORTA ICIN 10CM ARKUS AORTAYA UZANAN

25 ADET

3.grup

3

2015-01346

80006561

GR1173, KV1191, KR1214

GREFT, STENT, TORASIK AORTA ICIN, 20CM

12 ADET

4.grup

4

2015-01342

80006463

KV1190, GR1172, KR1213

GREFT, STENT, TORASIK AORTA ICIN, 15 CM

10 ADET

5.grup

5

2015-01686

80008917

TV5340

CIVI, KALCA, TITANYUM, KAYICI UCLU, DEGISKEN BOYUNLU

50 ADET

 

6

 

80008918

TV5460

VIDA, BOYUN KAYICI UCLU, DEGISKEN BOYUNLU,TITANYUM KALCA CIVISI ICIN

50 ADET

 

7

 

80008919

TV5380

VIDA, TEPE, KAYICI UCLU, DEGISKEN BOYUNLU, TITANYUM KALCA CIVISI ICIN

50 ADET

6.grup

8

2015-01526

80009145

103097

INTRAOPERATIF NOROMONITORIZASYON, MEP (EMG DAHIL) SETI, CERRAH GUDUMLU

20 ADET

7.grup

9

2015-01527

80006793

TV1990

PLAK, TIBIA, DISTAL, MEDIAL UC

40 ADET

 

10

 

80008884

TV1930

PLAK, DISTAL, FIBULA 2.4-3.5MM, KILITLI, MINIMAL INVAZIV

25 ADET

 

11

 

80008199

TV2110- TV2090

PLAK, MINIMAL INVASIV, KILITLI, TITANYUM, PROKSIMAL TIBIA

30 ADET

 

12

 

80007248

TV1150

VIDA, 2,7MM TEPESI YIVLI, 2,4MM BASLI

50 ADET

 

13

 

80008162

TV1170

VIDA, TEPESI YIVLI, KILITLI 3,5MM

200 ADET

 

14

 

80008161

TV1030

VIDA, KORTIKAL, STANDART 3,5MM TITANYUM

205 ADET

8.grup

15

2015-01528

80007575

TV2710

PLAK, KALCA, DINAMIK, KILITLI, TITANYUM 4,5MM/5,0MM

20 ADET

 

16

 

80008279

TV2830

BICAK, SPIRAL, DINAMIK KALCA PLAGI ICIN

20 ADET

 

17

 

80008293

TV1190

VIDA, TEPESI YIVLI, YIV ACABILEN 5,0MM OSTEOTOMI ICIN

78 ADET

 

18

 

80008295

TV1050

VIDA, KORTIKAL, STANDART 4,5MM OSTEOTOMI ICIN, TITANYUM

20 ADET

9.grup

19

2015-01529

80009294

TV5340

CIVI, FEMUR, BOYUNA IKI VIDALI, PROKSIMAL

50 ADET

 

20

 

80009295

TV5470

VIDA, BOYUN, BOYUNA IKI VIDALI, PROKSIMAL CIVI ICIN

100 ADET

 

21

 

80009296

TV5500

VIDA, DISTAL, BOYUNA IKI VIDALI, PROKSIMAL CIVI ICIN

100 ADET

 

22

 

80009297

TV5380

TEPE VIDASI, BOYUNA IKI VIDALI, PROKSIMAL CIVI ICIN

50 ADET

10.grup

23

2015-02142

80006804

TV4080

HALKA, YARIM, SIRKULER EKSTERNAL FIKSATOR ICIN

100 ADET

 

24

 

80006805

TV4080, TV4100

HALKA 5/8 C,SIRKULER EKSTERNAL FIKSATOR ICIN

15 ADET

 

25

 

80006849

TV4030

TUTUCU, K TELI, SIRKULER EKSTERNAL FIKSATOR ICIN

160 ADET

 

26

 

80006861

TV4130

CUBUK, YIVLI, SIRKULER EKSTERNAL FIKSATOR ICIN

90 ADET

 

27

 

80006856

TV3920

TUTUCU, M6 SIRKULER EKSTERNAL FIKSATOR ICIN

100 ADET

 

28

 

80006870

TV4170

SOMUN, NUT M6, SIRKULER EKSTERNAL FIKSATOR ICIN

800 ADET

 

29

 

80006859

TV3820

CUBUK, TELESKOPIK, SIRKULER EKSTERNAL FIKSATOR ICIN

50 ADET

11.grup

30

2015-01538

80008197

103080

VIDA, PERKUTAN TRANSFASET SERVIKAL STABILIZASYON SISTEM UYUMLU

50 ADET

12.grup

31

2015-01541

80005400

102800

KAFES, KORPEKTOMI, AYARLANABILIR, TORAKOLOMBER

20 ADET

13.grup

32

2015-01539

80008836

102815, 102735

KAFES, KORPEKTOMI, LOMBER DISTRAKSIYON, TITANYUM

20 ADET

14.grup

33

2015-01543

80007102

102130

VIDA, DINAMIK POSTERIOR STABILIZASYON SISTEM UYUMLU

120 ADET

15.grup

34

2015-01557

80008248

KN1082, KN1083

STIMULATOR, VAGAL SINIR SITIMULASYONU ICIN

5 ADET

 

35

 

80008249

KN1084

ELEKTROD, VAGAL SINIR STIMULATORU ICIN

5 ADET

 

36

 

80008250

KN1085

STILE, TUNEL, VAGAL SINIR STIMULATORU ICIN

5 ADET

 

37

 

80008408

KN1086

KIT, HASTA, VAGAL SINIR STIMULATORU ICIN

5 ADET

16.grup

38

2015-01555

80007998

103065

KATETER, SPINAL, EPIDUROSKOPİ İÇİN

50 ADET

 

39

 

80007999

103070

SET GIRISIM, SPINAL, EPUDUROSKOPI İÇİN

50 ADET

17.grup

40

205-01556

80009320

103103

SPINAL, TUMOR, ABLATION SISTEMI

50 ADET

18.grup

41

2015-01553

80004361

102296

CIMENTOİKEMIK, YUKSEK VISKOSITELI

28 ADET

19.grup

42

2015-01550

80009318

102130

TORAKOLOMBER POSTERIOR POIAKSIYEL VIDA, TITANYUM, PEDIATRIK/YETISKIN (KILITLEME APARATI VE NUT DAHIL)

200

ADET

 

43

 

80009328

102230

TORAKOLOMBER POSTERIOR ROD, TITANYUM, RIGID (0-35 CM)

60 ADET

 

44

 

80009329

102300

TORAKOLOMBER POSTERIOR ROD-ROD TRANSVERS KONNEKTOR, TITANYUM, DUZ

30 ADET

20.grup

45

2015-01562

80008972

103030

PROTEZ, DISK, PEEK ON PEEK,SERVIKAL

60 ADET

21.grup

46

2015-01561

80009321

SG1140

SENTETIK GREFTLER, PUTTY 10 CC

50 ADET

22.grup

47

2015-01560

80005411

102545

VIDAİPOSTERIOR SERVIKAL POLYAXIYAL

605ADET

 

48

 

80003401

102595

ROD, TITANYUM, STANDART

100 ADET

 

49

 

80004327

102580

PLAK OKSIPITAL

20 ADET

 

50

 

80006448

102550

VIDA KORTIKAL, OKSIPITAL

80 ADET

23.grup

51

2015-01559

80009218

KN1220

SET, INTRAOPERATIF NOROMONITARIZASYON MEP VE SEP, EMG DAHIL KONVASIYONEL

200 ADET

24.grup

52

2015-01558

80009319

102505

PERKUTAN POSTERIOR KIFOPLASTI, SISEBILEN KAFES, TITANYUM

28 ADET

 

53

 

80009330

102510

PERKUTAN POSTERIOR KIFOPLASTI, TARGETING NEEDLE, METAL-PLASTIK

28 ADET

 

54

 

80009331

102520

PERKUTAN POSTERIOR KIFOPLASTI, CEMENT INJECTOR, METAL-PLASTIK

28 ADET

 

55

 

80009332

102525

PERKUTAN POSTERIOR KIFOPLASTI, BONE BIOPSY AND CEMENT DELIVERY CANNULA, METAL-PLASTIK

28 ADET

 

56

 

80009333

102530

PERKUTAN POSTERIOR KIFOPLASTI, MIXING BOWL AND SPATULA, METAL-PLASTIK

28 ADET

 

57

 

80009334

102535

PERKUTAN POSTERIOR KIFOPLASTI, INTERVERTEBRAL KIT, METAL-PLASTIK

28 ADET

25.grup

58

2015-01547

80008861

SG1120

FLEX, SENTETIK, RADYOOPAK,ANTIMIKROBIYEL

30 ADET

3095/1-1