4 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29316

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

PTT A.Ş. Yapı Daire Başkanlığından:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Fibabanka Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Abdullah Gül Vakfı

VAKFEDENLER: Abdullah GÜL

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/03/2015 tarih ve E.2015/73, K.2015/158 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsan haklarını ve doğal çevreyi tavizsiz gözetmeye dayalı, hukukun üstünlüğü ilkesini eksen alan, maddi ve manevi kalkınmayı önceleyen, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi tüm ilke, kurum ve süreçleriyle kökleştirmek için Türkiye‘de ve Dünya‘da farkındalık oluşturmak, duyarlılığı arttırmak, siyasi ve ilmi çalışmaları desteklemek, teşvik etmek ve etkinlikler yapmak suretiyle yurtta ve dünyada barışa hizmet etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- (yüzbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Mehmet Macit GÜL, Candan KARLITEKİN, Sami KILIÇ, Faruk BAYRAK, Ahmet ERTÜRK, Mehmet SARIMERMER, Ali Ekrem TEKELİOĞLU

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Fesih ve tasfiye halinde vakfın o tarihteki her türlü mal varlığı ve hakları Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2951/1-1

—————

Afyon İli Çevre Koruma Vakfı, Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/01/2015 tarihinde kesinleşen 04/11/2014 tarih ve E: 2014/206, K: 2014/648 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

2950/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre ARM Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi ile şirketin %50’den fazla hissesine sahip ortağı Arzu DEMİRÖRS ÖZTÜRK hakkında verilen ve 20 Aralık 2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’nin 115’nci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından 12 Mart 2015 tarihli ve Esas No: 2014/2173 sayılı karar ile, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

2977/1-1

—————


 


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Fibabanka Anonim Şirketinden:

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ