2 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29314

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

Arap Türk Bankasından:

Birleşik Fon Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü için, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince aşağıda belirtilen şartlara göre “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Doçentlik İçin:

Doçentlik kadrosu devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddeleri gereğince, dilekçe ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Birimi

Bölümü/ Programı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

- Lazer Teknolojileri alanında çalışma yapmış/yapıyor olmak

- Yabancı dil/ler biliyor olmak

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

2859/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : Rize Abdulkadir Kart Eğitim Vakfı (RAKEV)

VAKFEDENLER : Abdulkadir KART

VAKFIN İKAMETGAHI : RİZE

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.02.2015 tarih ve E:2014/787, K:2015/143 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin manevi ve maddi yönden gelişimine, ilerlemesine katkıda bulunmak gayesi ile her türlü ilimlerin tahsilini sağlamak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda, yeterli meslek, teknik ve donanıma sahip, vatan ve millet sevgisi olan inançlı kişilerin yetiştirilmesine çalışmak, yardımcı olmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Rize İli, Merkez İlçesi, Merkez Mahallesi, Cami Civarı mevki 4 pafta ve 435 parselde kayıtlı bulunan 1.240 m2 yüzölçümlü, 5 katlı Betonarme Apartman ve Arsası niteliğinde gayrimenkul.

YÖNETİM KURULU: Abdulkadir KART

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Aynı gayeli bir vakfa veya derneğe veya kamu kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2885/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Turgut AYARCI (Denetçi No: 11278, Oda Sicil No: 11296) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 19.02.2015 tarihli ve E.2015/199 sayılı kararı ile ‘‘yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Turgut AYARCI hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 24.03.2015 tarihli ve 8254 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2864/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1260 ada, 28 parsel üzerindeki 263462 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ahmet DURNA (Denetçi No: 11467, Oda Sicil No: 4104) tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2014/1185 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 24.02.2015 tarihli ve E.2014/1185-K.2015/150 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet DURNA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.03.2015 tarihli ve 8347 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2865/1/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 618654 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 741 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 19.02.2015 tarihli ve E.2015/203 sayılı kararı ile “yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 25.03.2015 tarihli ve 8354 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2865/2/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Komacan Dış Tic.ve Nakliyat Ltd. Şti. adına tescilli 529/2004 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan 25.273 TL tutarlı Ek Tahakkuk'a ilişkin gönderilen 19.01.2015 tarih ve 5349811 sayılı ödeme emri ile ilgili yazı yükümlünün Belh Caddesi Kartal Sokak. No: 15 - 17 Selçuklu / KONYA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ek Tahakkuk tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

2866/1/1-1

—————

Gümrüğümüzce Sisbeton Yapı Elemanları İnş. Haf. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. adına tescilli 8280/2009 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan 6.607,16 TL tutarlı Ek Tahakkuk'a ilişkin gönderilen 16.01.2015 tarih ve 5301489 sayılı ödeme emri ile ilgili yazı yükümlünün İnönü Cad. Modern İşhanı Kat: 2 No: 8 / DİYARBAKIR adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ek Tahakkuk tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

2866/2/1-1


İçişleri Bakanlığından:

Şahin Şen hakkında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi gereğince verilen ve 21.03.2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 yıl süreyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhalelerine katılmaktan yasaklamaya dair ilanda; Şahin Şen’in 12259727904 olan TC Kimlik Numarası; 31528121328 olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

2918/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu İR/TPO/5178 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasına 2970 hektarlık sahanın ilavesi için 31.12.2014 ve bunu tamamlayan 17.03.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

2888/1-1

—————

Summa Enerji Yatırımcılığı Madencilik Mühendislik Taşımacılık Akaryakıt İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. Diyarbakır, Şanlıurfa illeri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/SUM/5118, 5119 ve 5120 hak sıra no.lu 3 adet petrol arama ruhsatını terk için 23.03.2015 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

2889/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Ergazi Mahallesi, 15303 ada 1 nolu parsel, Belediye Encümenimizin 05.02.2015 gün ve 258/512 sayılı kararı ve Ankara Büyük Şehir Belediye Encümeninin 12.03.2015 gün ve 736/1688 sayılı kararı onaylanan 72700/Ek Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

2887/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 08.01.2015 gün ve 36/67 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.03.2015 gün ve 735/1548 sayılı kararı ile onaylanan 35310/Ek3 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

    Mevki                    Ada                 Parsel

Çerçideresi                8451                    1

2886/1-1


 


 


 


 


 


 


Merkez Bankasından:


Arap Türk Bankasından:

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Birleşik Fon Bankasından:

BİRLEŞİK FON BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ