1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29313

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Sabancı Üniversitesinden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden:

Alternatif Bank Anonim Şirketinden:

Özyol Holding Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4'er takım,

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Doçent

1

Stratejik Pazarlama, Tüketici Davranışları, Pazarlama İletişimi ve Hizmet Pazarlaması.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

2790/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Erdoğan Akgöz Vakfı

VAKFEDENLER: Berrin ÖZDEMİR, Serdar AKGÖZ, Süha AKGÖZ, Nuran KOCA, Sami AKGÖZ

VAKFIN İKAMETGÂHI: Adana

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/03/2015 tarihinde kesinleşen 31/12/2014 tarih ve E.2014/454, K.2014/656 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Öncelikle Adana şehrine ve Adana halkına olmak üzere Türkiye dahilinde her yerde ve her vatandaşa imkanları ölçüsünde ihtiyaçları bulunan bilimsel, sosyal, sportif, eğitim, kültürel ve sağlık hizmetlerinde bulunabilmek bu vakfın amacıdır. Bu amacını çağdaş, laik ve demokratik Atatürkçü düşünce ışığında ve ulu önderin muasır medeniyete ulaşmada gösterdiği yoldan şaşmadan gerçekleştirmeyi esas alır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-(ellibin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Berrin ÖZDEMİR, Serdar AKGÖZ, Süha AKGÖZ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2792/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/03/2015 tarih ve 152 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/03/2015 tarih ve 584 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 48968 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 01/04/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2840/1-1


Sabancı Üniversitesinden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

UZMANLIK ALANI

UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Mahremiyeti koruyan veri madenciliği, veri anonimleştirme, konum ve zaman bazlı veriler gibi kompleks verilerde mahremiyeti koruma, mahremiyeti koruyan konum-zaman bazlı analizler, rota anonimleştirme konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Kuyruk kuramı, rassal modelleme, çağrı merkezleri ve üret-depola kuyruk modellerinin analizi, ayrık olaylı benzetim konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Triboloji ve enerji türbinlerinde (gaz ve buhar türbinleri) yüksek sıcaklıkta sızdırmazlık sistemleri konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik

Prof. Dr.

1

Moleküler biyoloji, imunoloji, transkripsiyon faktörleri, çinko parmağı proteinleri, genom mühendisliği, kanser ve ilaç araştırmaları konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Biçimsel metotlar, özdevinim kuramı, sonlu durum makinesi tabanlı sınama yöntemleri, kontrol dizileri, sıfırlama dizileri konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının “Çalışanlar” kısmının “Aday Çalışanlar” bölümündeki Akademik İş Başvurularından ulaşılabilir.

2797/1-1


 


 


 


 


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

5

1

Atomik Fors mikroskopi ile DNA görüntüleme üzerine doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Yardımcı Doçent

3

1

 

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Yardımcı Doçent

4

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Elektronik mühendisliği üzerine çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Biyoloji konularında zihinsel model gelişimi üzerine doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

4

1

Aşındırıcı su jeti ile tornalama üzerine doktora yapmış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

 

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

 

2858/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE İSTANBUL HİZMET BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2014-31.03.2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

Sİ-AR TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.

TS 11939/09.10.2013

41-HYB-80

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

GENÇ PETROL TEKSTİL GIDA SAN VE TİC LTD.ŞTİ

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-12862

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

METAL OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-472

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

OYAK TEKNOLOJİ BİLİŞİM VE KART HİZMETLERİ A.Ş.

TS 12498/09.03.2010

34-HYB-13241

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

OYAK TEKNOLOJİ BİLİŞİM VE KART HİZMETLERİ A.Ş.

TS 12498/09.03.2010

34-HYB-13242

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

OYAK TEKNOLOJİ BİLİŞİM VE KART HİZMETLERİ A.Ş.

TS 12498/09.03.2010

34-HYB-13240

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

KURAN GAZ VE AKARYAKIT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-1189

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

MİLTEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE AR-GE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KRT 256/17.12.2006

41-HYB-6529

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

ARAS ASANSÖR ERDAL EROL

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-12596

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

VOLVO GROUP OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-12616

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

İSTİNYE PETROL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12820/20.07.2006,

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-12623

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

BAHÇECİK PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS 12820/20.07.2006,

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-6535

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

DURUSU AKARYAKIT İNŞAAT TURİZM VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12820/20.07.2006,

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-12640

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

ARTI MESA TEKNİK BÜRO MALZEMELERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12125/22.03.2011,

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012,

TS 12739/29.06.2009,

TS 13193/27.12.2012

34-HYB-13472

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

ABB ELEKTRİK SAN. AŞ.

TS 12809/03.07.2007

34-HYB-4467

24.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

KORHAN ADIŞEN İMZA ÇEVRE SAĞLIĞI VE HAŞERE KONTROL HİZMETLERİ

TS 8358/13.03.2013

34-HYB-4149

24.03.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

EGE GSM/NEBİ ATALAY

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-13501

18.03.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

TEKCELL İLETİŞİM/YUNUS METE ESNAF

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-13502

18.03.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

GÜLERYÜZLÜ GIDA MAMÜLLERİ TURİZM PAZ.SOSYAL HİZ.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985/19.07.2012

34-HYB-3904

08.07.2014

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

AGD TESİS YÖNETİM TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-13868

23.03.2015

FİRMA İSTEĞİ İLE

KOCAELİ TURİZM SEYAHAT ACENTASI LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12820/20.07.2006,

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-6527

09.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

KARAKUŞ KARDEŞLER MEMBA SULARI GIDA İNŞAAT VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13124

14.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

TESLA ÖLÇÜ KONTROL SİSTEMLERİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 13201/09.03.2010,TS 12831/12.06.2013

34-HYB-13394

03.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

TEKNİKSAN ASANSÖR MAKİNA SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS EN 13015+A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-5051

24.10.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ARÇEV ÇEVRE ÖLÇÜM TURİZM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

TS 13078/30.03.2004

34-HYB-12431

24.10.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SADEF ASANSÖRLERİ HÜSNÜ BALTACIOĞLU

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13203

11.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MCS MEDİKAL CİHAZLAR SANAYİ İTHALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-5393

27.10.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SAY-SAN ELEKTRİK TUR. İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KRT 200/26.11.2014

41-HYB-78

10.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ABM ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13080

28.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

TRİO BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE GURME DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010,

TS 13242/09.01.2007

34-HYB-4355

24.10.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖMER ALADAĞ

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-1123

04.11.2014

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

BST TOPLANTI VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TURİZM TİCARET A.Ş.

TS 13532/19.07.2012,

TS 12048/08.04.1996

34-HYB-13340

21.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MERCAN ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN SERKAN ÖZDEMİR

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13100

08.09.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

GÖZTEPE OTO SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-1741

25.08.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ROYAL ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-2075

15.09.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ONUR TEKNİK-ONUR SÜREN

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-3450

18.08.2014

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

MERT GÜVENLİK ALARM VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12849/27.03.2007

34-HYB-2463

18.08.2014

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

FATİH OTO TAMİR HACI KUZU

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-3198

15.08.2014

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

ERDEM OFİS HAREKET SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12487/31.01.2012

34-HYB-3472

13.10.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

KARAMAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAATOTO YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-5468

06.10.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AKKAYA OTOMOTİV VE NAKLİYAT SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-12511

21.09.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SİPAHİOĞLU DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 10956/21.02.2012

34-HYB-12467

01.09.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

US-GRUP TAŞIMACILIK PAKETLEME TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-1353

18.08.2014

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

YALÇIN DORSE DAMPER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12681/09.04.2009

34-HYB-4277

11.09.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ETS GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ

TS 12782/13.04.2010

34-HYB-3469

03.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

FAKTÖR ASANSÖRLERİ EROL TOYDEMİR

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-12999

28.08.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MİNA ISI SİSTEMLERİ OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-4479

08.01.2015

OLUMSUZ ARA KONTROL

MARAŞ GIDA PAZ.AKARYAKIT ÜRÜN.İNŞ.TURZ.SAN.VE SOS.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-363

18.08.2014

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

TUNCAY OKALİN AKARYAKIT ÜRÜNLERİ NAKLİYAT KİMYA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-12884

29.01.2015

OLUMSUZ ARA KONTROL

YARTAŞLAR DEMİR SANAYİ VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-697

29.01.2015

OLUMSUZ ARA KONTROL

EKKA PETROL TURİZM NAK. İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-1784

29.01.2015

OLUMSUZ ARA KONTROL

ABS OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT EMLAK MADENCİLİK VE NAKLİ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KRT 21

34-HYB-5490

21.10.2014

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

ATLAS ASANSÖR LİFT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13179

22.01.2015

OLUMSUZ ARA KONTROL

CAKAR MOBİLYA DEKORASYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12487/31.01.2012

34-HYB-2269

23.01.2015

OLUMSUZ ARA KONTROL

ZİYA ALTUNAY-ISIKAR TEKNİK

TS 10079/19.01.2010,

TS 12355/10.03.2003

41-HYB-295

23.01.2015

OLUMSUZ ARA KONTROL

ESİNOKS MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13343/31.01.2008

06-HYB-1021

27.11.2014

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

REMSAN İNŞAAT VE ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13285

16.12.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AYYÜZ AKARYAKIT İNŞ. GIDA SAN. VE TİC.

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-6481

19.01.2015

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖZAY ET GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 7037/12.02.2009

34-HYB-13821

25.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

KOCAELİ TURİZM SEYAHAT ACENTASI LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12820/20.07.2006,

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-6527

09.02.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

TEKCELL İLETİŞİM / YUNUS METE ESNAF

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-13502

18.03.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

GÜLERYÜZLÜ GIDA MAMÜLLERİ TURİZM PAZ. SOSYAL HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985/19.07.2012

34-HYB-3904

08.07.2014

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

EGE GSM/NEBİ ATALAY

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-13501

18.03.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞINDAN

AGD TESİS YÖNETİM TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-13868

23.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

AKARHAN PETROL VE ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-6514

19.02.2015

OLUMSUZ ARA KONTROL

2833/1-1


Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Alternatif Bank Anonim Şirketinden:

ALTERNATİF BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Özyol Holding Anonim Şirketinden:

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ