1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29313

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ROCK - BİT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKÜL SATILACAKTIR

Uzunköprü Belediye Başkanlığından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Çayeli-RİZE


MİNYATÜR SİGORTA SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


ENDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP - MS) CİHAZI ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


PRDS VALF YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz K. Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


BORULU TİP ISITICI İLE BUHARLAŞTIRICI BORULARININ TEMİZLİĞİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden:


KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROCK - BİT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ELİ ve GLİ Müessese Müdürlüklerimiz ihtiyacı 2 kalem (toplam 85 adet) Rock - Bit alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/35246

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 12   06330 - Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  (312) 540 10 00 - (312) 540 16 47

c) Elektronik posta adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  241 - TKİ/l5 - 01 referanslı 2 kalem (toplam 85 adet) Rock - Bit alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim Yeri                           :  FOB Yurtdışı teslim limanı veya CFR İzmir/Türkiye veya ELİ Müessese Müdürlüğü Soma/MANİSA iş yeri ambarı ve GLİ Müessese Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA işyeri ambarı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TKİ. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  05 Mayıs 2015 - 14.00

4 - İhale dokümanı; TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın alma Daire Başkanlığı Kat: 10 Oda no. 1009 adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 05 Mayıs 2015 tarih, saat 14.00'e kadar Türkiye Kömür İşletmeleri. Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği Zemin Kat, Oda No: DZ - 25 Hipodrom Cad. No: 12 06330 Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere İstekli tarafından verilecek tutarda ve tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla süreli bir geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yüz yirmi (120) takvim günü olmalıdır.

8 - Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2680/1-1


GAYRİMENKÜL SATILACAKTIR

Uzunköprü Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Muradiye Mahallesi 299 ada, 75 nolu parseldeki 12.632,76 m2’lik 1. sınıf İmar Planında Mezbaha-Canlı Hayvan Borsası olarak belirtilen MEZBAHA VE MÜŞTEMİLATLARI İLE ARSASI 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesi gereği KAPALI TEKLiF usulüyle (ARTIRMA) satısı yapılacaktır.

2 - İhale 15 NİSAN 2015 Çarşamba günü saat 14:00’da Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş merkezinde Belediyemiz Hizmet Binası Zemin katta bulunan Refik Martin Salonunda İhale Komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

3 - İhale edilen Mezbaha ve Müştemilatları ile Arsasının tahmin edilen muhammen satıs bedeli 2.500.000,00,- (iki milyon bes yüz bin) TL’dir. İSTEKLİ’ler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici teminat vereceklerdir.

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 15 NİSAN 2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir. Ancak İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Veznesine 250,00,- TL olan şartname bedeli yatırarak şartnameyi satın almaları gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak için istenen belgeler;

5.1 - Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, Tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi.

5.2 - Gerçek ve Tüzel kişi yetkilisinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5.3 -Tüzel kişilerin tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.4 -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.6 - Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen TEKLİF MEKTUBU

5.7 - İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

5.8 - Geçici Teminat belgesi/makbuz

5.9 - Adli Sicil Kaydı

5.10 - Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge (Belediyemizden dilekçe alınacak ve dilekçe üzerine ilgili birimlerin onayı)

5.11 - Her sayfası imzalanmıs “SATIŞ ŞARTNAMESİ”

5.12 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına iliskin yazılı imzalı taahhütname (Belediyemizden)

6 - Teklifler, en geç 15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA günü saat 14:00’e kadar EDİRNE/UZUNKÖPRÜ Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

2607/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Çayeli-RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 16.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü Çayeli-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 Salı günü saat 14:00’e kadar Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2665/1-1


MİNYATÜR SİGORTA SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/33943

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0346 221 70 00 - 0346 222 23 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemiz Tesisler Müdürlüğü Telekominikasyon Şefliklerinde, sinyal sistemi role gruplarında kullanılmak üzere değişik tipte toplam 24.000 adet sigorta satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 21/04/2015 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2560/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

"Fabrikamız Rafineri, Kazan ve Ham Fabrika Kısımları ile Meydan, Türbin Kısımları ve Dış Tesislere ait Kaynak İşleri Hizmet Alımı", T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/35989

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların          

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Rafineri, Kazan ve Ham Fabrika Kısımları ile Meydan, Türbin Kısımları ve Dış Tesislere ait Kaynak İşleri

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede detaylandırılmıştır.

b) Yapılacağı yer                       :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İşyeri teslim tarihinden itibaren Rafineri, Kazan ve Ham Fabrika kısımları için 42 (Kırkiki) takvim günü; Meydan, Türbin Kısımları ve Dış Tesislere ait Kaynak İşleri İçin 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 15.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 -İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2837/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“Borulu Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ait Boruların Makinatolanması ve kalorifer Isıtıcılarının Demontaj-Montaj İşi Hizmet Alımı”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/37769

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası      :  0272 248 34 80    Faks: 0272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Borulu Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ait Boruların Makinatolanması ve kalorifer Isıtıcılarının Demontaj - Montaj İşi Hizmet Alımı

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede detaylandırılmıştır.

b) Yapılacağı yer                       :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İşyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15.04.2015 Çarşamba günü saat 10:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 15.04.2015 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2836/1-1


ENDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP - MS) CİHAZI ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                       :  2015/37587

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 - 210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 adet Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP - MS) Cihazı

b) Teslim yeri                                   :  Merlab Ar - Ge Eğt. Ölç. Merkezi

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                              :  27/04/2015 Pazartesi 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 120,00 TL (Yüz yirmi Türk Lirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 27/04/2015 Pazartesi günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2841/1-1


PRDS VALF YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz K. Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olarak; 3 (üç) ayrı tip PRDS Valfe ait 17 (onyedi) kalem yedek parça alımı yapılacaktır.

İhale Kayıt Numarası           :  2015/22809

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No        :  Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 676 04 40

c) Elektronik posta adresi    :  istanbulb.ticaret@euas.gov.tr

2 - İhale Konusunun:

a) Niteliği                            :  3 (üç) ayrı tip PRDS Valfe ait 17 (onyedi) kalemde toplam 296 adet yedek parça alımı işi ile ilgili; başvuru ile beraber sunulacak belgeler sözleşmenin yazılması sırasında uyulacak hususlar, yüklenicinin yükümlülükleri, kabul işlemleri, garanti, fiyat, ödeme, teslim süresi ve yeri, gecikme cezası ile diğer hususları kapsar.

b) Türü: Mal alımı.

c) Dosya No                        :  2015/04

d) Şartname Bedeli              :  50,00 TL.

e) Hizmetin Teslim Yeri      :  EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                       :  90 (doksan) takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                :  EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                 :  29/04/2015 Çarşamba gün  Saat 15:00’te

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 52 0001 5001 5800 7302 7984 30 no’lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 29/04/2015 Çarşamba günü; saat 15:00’e kadar EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme (B) Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2829/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE -1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Sakarya ili, Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, Sakarya Caddesi, Sebze Hali Sitesi No: 367 adresinde bulunan 29.843,88m² alanlı (ticari arsa) taşınmazın satış işidir.

İhale konusu alandaki taşınmazın yer teslimi, 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapılacaktır.

İdare 31 Aralık 2016 tarihine kadar yeni hal binasıyla ilgili inşaatı tamamlayamadığı veya inşaat süresi uzayacağının ön görülmesi durumunda, idarenin 1 yıl süre uzatım hakkı vardır.

MADDE - 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NERDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden 2.500-TL (ikibinbeşyüztürklirası) karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhaleyle ilgili vergi, KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, sözleşme giderleri ve tapu devri ile ilgili giderler istekliye aittir.

MADDE - 3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda 16/04/2015 tarihinde saat 14.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE - 4 : TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhale konusu alandaki taşınmazın (ticari arsa) tahmini bedeli: 30.000.000 - TL+KDV (otuzmilyontürklirasıdır)

İhale bedelinin %20 peşin olarak sözleşme imza altına alınmadan önce tahsil edilecek, ihale bedelinin kalan kısmı taşınmazın (ticari arsa) yer teslim tarihine kadar 8 eşit taksitte ödenecektir.

Geçici teminat: 900.000-TL (dokuzyüzbintürklirasıdır.

MADDE - 5 : İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişilerden istenen belgeler.

1 - İrtibat için telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi.

2 - Kanuni ikametgah adresini gösterir belgesi.(muhtarlık veya nüfus müdürlüğü)

3 - Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge.

4 - İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, yanında vekaletname.

a - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

b - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c - Vekaleten katılınıyorsa, noterce tasdikli vekaletname.

6 - Belediyede borcu olmadığına dair yazı.

MADDE - 6:TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ

Teklif Zarfları 16/04/2015 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir, posta ile müracaat edilmesi halinde ihale saatinden sonra idareye ulaşacak teklifler, idare tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE,

İlan olunur.

2828/1-1


BORULU TİP ISITICI İLE BUHARLAŞTIRICI BORULARININ TEMİZLİĞİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“Borulu Tip Isıtıcı ile Buharlaştırıcı Borularının Temizliği Hizmet işi”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası            :  2015/35497

1 - İdarenin

a) Adı                                  :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                             :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar

c) Telefon ve Faks numarası   :                                        0272 248 34 80      Faks: 0272 248 34 87

2 - İhale konusu malların    

a) Niteliği, türü ve miktarı   :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

TEMİZLİĞİ YAPILACAK TEPHİR VE ISI DEĞİŞTİRİCİ

TEMİZLİĞİ YAPILACAK BORUNUN

EVSAFI

TEMİZLİĞİ YAPILACAK BORU ADEDİ

Vakum Brüde Isıtıcısı (2adet)

35x2x4000 mm (St-37) (DIN-2448)

1480 Adet

Kireçli Ham Şerbet Isıtıcısı (6adet)

35x2x4000 mm (St-37) (DIN-2448)

4440 Adet

Sirkülasyon Isıtıcıları(2Adet)

35x2x4000 mm (St-37) (DIN-2448)

1136 Adet

Prese Suyu Isıtıcısı(2adet)

35x1,5x4000 mm DIN 2448 -AISI 304)

1480 Adet

II.Karbonatlama. Isıtıcısı (2adet)

35x1,5x4000 mm DIN 2448 -AISI 304)

1480 Adet

1. Tephir

35x1,5x4000 mm (AISI 304) (DIN 2448)

6480 Adet

2A Tephiri

35x1,5x3200 mm(AISI 304) (DIN2448)

6480 Adet

3A Tephiri

35x1,5x3200 mm (AISI 304) (DIN-2448)

6480 Adet

3B Tephiri

35x1,5x3200 mm (AISI 304) (DIN-2448)

6480 Adet

3C Tephiri

35x2x3200 mm (St-37)(DIN-2448)

6480 Adet

4. Tephiri

35x2x3200 mm (St-37) (DIN-2448)

6480 Adet

Son Şeker Lapası Soğutma Suyu Eşanjörü

35x2x4000 mm (St-37) (DIN-2448)

570 Adet

Geri Çamur Isıtıcısı

35x2x3005mm(St-37) (DIN-2448)

392 Adet

 

TOPLAM : 52.260 Adet

b) Yapılacağı yer                 :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                        :  İşyeri teslim tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                  :  13.04.2015 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 13.04.2015 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2835/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü/Selimiye Köyü - Merkez/Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 günü saat 14.00’e kadar Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Posta, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2715/1-1


KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı mal alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/36867

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 Merkez -Kırşehir

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30 - 37/0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamızın 2015/2016 kampanya döneminde kullanılmak üzere 8-12 cm boyutunda, keskin kenarları kırılmış, HCI de çözünmeyen miktar en çok %2,5 Silis (Si02) en çok %1, Fe203+Al203 en çok %1, MgO en çok %1,90, Sülfatlar en çok %1, CaCO3 en az % 95 evsafta (istihraç ve nakliye bedeli dahil) ± %20 Toleranslı 23.000 ton Kireç Taşı mal alımı işidir.

b) Teslim yeri                                   :  Kırşehir Şeker Fabrikası Sahasında silo yapılmak suretiyle teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri                             :  İdarece verilecek termin programı dâhilinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  13/04/2015 Pazartesi Günü - Saat :14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.1.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. Diğer Belgeler:

a - İşletme Ruhsatı

b - İşletme izin belgesi

c - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ‘ye bağlı Şeker Enstitüsü ya da Şeker Fabrikası Laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.

5 - Bu ihalede benzer İş olarak her türlü “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mıcır ve Balast üretimi” benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 118,00 TRY (YüzonsekizTürk Lirası ) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

13.2. Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2793/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt no              :  17.03.2015/15-111

2) Taşınmaza Dair Bilgiler      :

a) İli                                        :  Tokat

b) İlçesi                                   :  Niksar

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  G37C19A3C

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

MUHAMMEN BEDEL (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT (¨)

TARİH

SAAT

İsmetpaşa Mah.

864

67

13.996,58

3.290.000,00

  98.700,00

14.04.2015

10:30

İsmetpaşa Mah.

864

66

18.693,69

4.394.000,00

131.820,00

14.04.2015

14:30

g) Satışa Konu Belediye Hisse Oranı     :  Tam

h) İmar Durumu                                     :  Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı

ı) Vakfiyesi Olup Olmadığı                    :  Yok

i) Adres                                                  :  İsmetpaşa Mah. Muşabak Mevkii

3) İhalenin Yapılacağı Yer                     :  Niksar Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Niksar/Tokat

4) İhale Usulü                                        :  2886 Sayılı Kanunun 35/A Maddesine İstinaden Kapalı Teklif Usulüyle Artırma

5) İhale Şartnamesi                                 :  Niksar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Niksar/Tokat adresinden temin edilebilir.

Telefon                                                   :  03565278151    Faks:03565276370

6) Şartnamenin Bedeli                            :  1.000,00 ¨

7) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilen Belge:

a) Gerçek Kişiler

1 - Nüfus Cüzdan Sureti

2 - İkametgah Senedi

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

4 - Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

b) Tüzel Kişiler

1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

3 - 2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname

11) İhaleye katılmak isteyenlerin İhale Saatinden önce İhale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerinin de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

2800/1-1