29 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29310

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Niteliği

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

 

2731/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Beges Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 10.04.2008 tarih ve İŞL/1567 - 2/24173 numaralı İşleme Lisansının iptaline ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.08.2012 tarih ve 3960 - 42 sayılı Kararının yürütmesi, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 2014/2080 E. sayılı davada aldığı 12.02.2015 tarihli kararıyla durdurulmuştur. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı gereğince Beges Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 10.04.2008 tarih ve İŞL/1567 - 2/24173 numaralı İşleme Lisansının 04.03.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe alındığı 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2757/1-1

—————

21.03.2005 tarihli ve BAY/463 - 268/08903 numaralı (28.02.2014 tarihli ve 7252 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yeni Yalova Yolu 2. Km. Umurbey Mevkii Gemlik BURSA adresinde faaliyet gösteren Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat İhracat Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460 - 12 sayılı Kararı ile Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat İhracat Limited Şirketi hakkında 963.488.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 963.488.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2758/1/1-1

—————

Kurul’un 20/11/2014 tarihli ve 5315 - 29 sayılı Kararı ile; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13/11/2012 tarihinde yapılan denetimlerde “Kayseri - Ankara Karayolu 52. Km, Kumkılıçlı Mevkii No: 12 Himmetdede (Pafta: K34a01c Ada: - Parsel: 970), Kocasinan/Kayseri” adresinde faaliyette bulunmak üzere 06/01/2012 tarihli ve BAY/939 - 82/30430 nolu istasyonlu bayilik alan ancak 24/07/2013 tarihinde lisansı iptal edilen Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketine gaz yağı adı altında kerosen ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu ve ilgili tüzel kişinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak "Kötü niyet" fiilini işlediği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2758/2/1-1

—————

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388/69 sayılı Kararı ile; “Bursa Yolu 7. Km Kızılcapınar Mevkii (Pafta: İ23b14 Ada:- Parsel:938) Bözüyük Bilecik” adresinde faaliyette bulunmak üzere 03/03/2011 tarihli ve BAY/939 - 82/29101 nolu bayilik lisansı alan ancak 24/10/2013 tarihinde lisansı iptal edilen Derya Çiçek’in Akaryakıt istasyonunda 15/01/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda bulundurmaması ve eski dağıtıcısına ait belirtileri kullanması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği, Konuya ilişkin 30/04/2014 tarihli ve 4997/11 sayılı Kurul Kararı 12/07/2014 tarihinde ilgili lisans sahibine tebliğ edilmesine rağmen, konuya ilişkin yazılı savunmanın Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından, Derya Çiçek hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 175.833-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2758/3/1-1

—————

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388/18 sayılı Kararı ile; Pasifik Liman İşletmeciliği ve Petrolcülük Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak “Bursa Yolu 7. Km Kızılcapınar Mevkii (Pafta: İ23b14 Ada:- Parsel:938) Bozüyük Bilecik” adresinde faaliyette bulunmak üzere 03/03/2011 tarihli ve BAY/939 - 82/29101 nolu bayilik lisansı alan ancak 24/10/2013 tarihinde lisansı iptal edilen Derya ÇİÇEK’e ait tesiste Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11/04/2013 tarihinde yapılan denetimde; alınan numunelerin tağşiş edilmiş ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu TÜBİTAK MAM’ın 4874 sayılı analiz raporu ile tespit edildiğinden ilgili firmanın 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı faaliyet gösterdiği ve otomasyon sistemini devre dışı bırakarak akaryakıt satışı gerçekleştirmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması için Derya ÇİÇEK’in yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2758/4/1-1

—————

26.07.2010 tarihli ve BAY/939 - 82/28046 numaralı (13.06.2013 Tarih ve 21228 sayılı Olur ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında İstanbul Karayolu 3. Km, Sarıköy Mevkii Merzifon AMASYA adresinde faaliyet gösteren Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460 - 16 sayılı Kararı ile Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 163.111.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2758/5/1-1

—————

Kurul’un 15/01/2015 tarihli ve 5428 - 113 sayılı Kararı ile; Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerince belirlenen 350.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi hükümleri uyarınca 70.000,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2758/6/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-103 sayılı Kararı ile;

“Şanlıurfa - Birecik Yolu Üzeri 40. Km. Kızılhöyük Mevkii (Pafta: - Ada: - Parsel:194) Suruç/ŞANLIURFA” adresinde 05/05/2013 tarihli ve 17891 sayılı Karar ile sona erdirilmiş olan 28/07/2011 tarihli ve BAY/939 - 82/29814 numaralı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyette bulunan Mehmet KAYA’ya ait akaryakıt istasyonunda ihbar üzerine 07/05/2012 tarihinde yapılan denetim neticesinde, DAĞ/2566 - 8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı 03/04/2013 tarihli ve 4351 - 13 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiş Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, bayiine ait istasyonda otomasyon sistemine bağlı olmayan tank bulunmasının ve otomasyon sisteminin çalıştırılmamasının 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine; aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2758/7/1-1

—————

Kurulun 20/11/2014 tarihli ve 5315/43 sayılı Kararı ile; Çorum İl Jandarma Komutanlığının tarafından 10/07/2013 tarihinde yapılan denetimde; Ankara Yolu 12. Km. Kadıkırı Köyü Mevkii (pafta: 02c, ada:-, parsel:42) Çorum adresinde 07.03.2012 tarihli ve BAY/939 - 82/30676 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Yalçınkayalar Paz. Dağ. Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti’nden dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi ve İstasyonunda dağıtıcı dışında temin edilen akaryakıtın ikmali sırasında otomasyon sisteminin devre dışı bırakılması nedeniyle 07/05/2014 tarih ve 5005 - 29 sayılı Kurul Kararı ile konu yazılı savunma talep edilmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, dağıtıcı dışında akaryakıt ikmali nedeniyle 170.000.-TL, Otomasyon sisteminin devre dışı bırakılması nedeniyle de 70.000.-TL olmak üzere toplam; 240.000.-TlL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 240.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2758/8/1-1

—————

Kurulun 10/12/2014 tarihli ve 5355/2 sayılı Kararı ile; Ankara Yolu 12. Km. Kadıkırı Köyü Mevkii (pafta: 02c, ada:-, parsel: 42) Çorum adresinde 07.03.2012 tarihli ve BAY/939 - 82/30676 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, 20/08/2013 tarihinde 130105/M ve 130106/M sayılı analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 28/05/2014 tarih ve 5040 - 21 sayılı Kurul Kararı uyarınca konu hakkında yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, söz konusu tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a/3) bendi uyarınca 1.000.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam 1.000.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiilin, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2758/9/1-1

—————

Kurulun 10/12/2014 tarihli ve 5355/3 sayılı Kararı ile; Ankara Yolu 12. Km. Kadıkırı Köyü Mevkii (pafta: 02c, ada:-, parsel: 42) Çorum adresinde 07.03.2012 tarihli ve BAY/939 - 82/30676 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, 20/08/2013 tarihli tespite göre, otomasyon sistemine müdahale edilmesi nedeniyle, 28/05/2014 tarih ve 5040 - 21 sayılı Kurul Kararı uyarınca konu hakkında yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, söz konusu tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca hakkınızda 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2758/10/1-1

—————

Kurul’un 18/12/2014 tarih ve 5367-63 sayılı Kararı ile; 29/12/2009 tarihli ve LPG - BAY/941 - 54/09835 sayılı (18/06/2014 tarihinde iptal edilen) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahibi Ray - Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin istasyonunda 05/06/2014 tarihinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilemediği hususunun; 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) ve (ı) bentlerine, 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, aynı maddenin ikinci fıkrasına, 13 üncü maddesine, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca ilgili tüzel kişinin savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yazılı savunmanın 15 (on beş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 100. Yıl Çankaya/ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2758/11/1-1

—————

28.07.2005 tarihli ve BAY/529 - 167/13504 numaralı (28/04/2011 tarihli ve 1486 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Abdurrahmanağa Libya Caddesi No: 98 ERZURUM adresinde faaliyet gösteren Soltaş Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt İthalat İhracat Otomotiv Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-18 sayılı Kararı ile Soltaş Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt İthalat İhracat Otomotiv Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 147.933.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2758/12/1-1

—————

Kurulun 03/02/2015 tarih ve 5460/6 sayılı Kararı uyarınca; “Mücahitler Mahallesi 9. Cadde Mehmet Karagülle İş Merkezi Kat: 10 Daire: 93 Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde 19/05/2010 tarih ve DAĞ/2559 - 7/27698 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Tic. ve Dağ. A.Ş.’nin, 28/07/2005 tarih ve BAY/529 - 122/13462 nolu bayilik lisansı sahibi Özulucak Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı bayisi olan bayilik sözleşmesini 29/05/2012 tarihi itibariyle noter kanalıyla tek taraflı olarak feshetmiş olmasına rağmen, aynı anda veya bu tarihten itibaren en geç bir ay içinde konu ile ilgili Kuruma bildirimde bulunmakla yükümlü olduğu halde bu bildirimi gecikmeli yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, anılan dağıtıcı hakkında doğrudan yazılı savunması alınmak suretiyle soruşturma başlatılması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2758/13/1-1

—————

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388/39 sayılı Kararı ile; “Çeltikova Mevkii Ada: -, Pafta: 25L II C, Parsel: 2080 Vezirhan BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 07/10/2013 tarihli ve BAY/939 - 82/33300 lisans nolu bayilik lisansı alan ancak 05/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 29/01/2014 tarihinde tespit edilen dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği ve otomasyon verilerinin alış, satış ve stok hareketlerini göstermemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı beşinci maddesinin 14 üncü maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, soruşturmaya doğrudan yazılı savunmasının alınması suretiyle başlanılması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2758/14/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No ve Tarihi       : 101 - 06.03.2015                                       Toplantı Yeri

 Karar No ve Tarihi          : 1460 - 06.03.2015                                       KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Büyüknefes Köyü’nde bulunan, tapunun 102 ada, 116, 255, 256 ve 257 parselleri üzerinde yer alan Üçtepe Tümülüsleri’nin (3 adet) 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle sit fişi üzerindeki kadastral haritada ve kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı olarak belirlenen şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; söz konusu Tümülüslerde kaçak kazı yapılması ve Tümülüslerin tahrip edilmesi suretiyle 2863 Sayılı Kanuna muhalefet edenler hakkında yasal soruşturma açılması gerektiğine; alanda daha fazla tahribat yaşanmaması için mevcut kaçak kazı çukurlarının adli makamlarca uygun görülmesi halinde Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiği karar verildi.

 

SKM_C224e15031116200_0001

 

2765/1-1