29 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29310

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KİREÇTAŞI ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


OTEL İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:


(± %20 TOLERANSLI) 17.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KİREÇTAŞI ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Taşı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                 :  2015/35880

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon Ve Faks Numarası                   :  0 422 212 10 44 – 0 422 212 10 52

c) Elektronik Posta Adresi                        :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale Dokümanının

Görülebileceği İnternet Adresi (varsa)      :

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                       :  Fabrikamız sahasında teslim esasına göre 13.500 Ton Kireçtaşı alımı;

b) Teslim Yerleri                                       :  Malatya Şeker Fabrikası Sahası

c) Teslim Tarihi                                         :  01/08/2015 - 30/11/2015 Tarihleri arasında termin programına göre teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                      :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                       :  15/04/2015 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İsteklilerin İhaleye Katılımında Aranacak Zorunlu Belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya Fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır.

4.2.2 - İş deneyim belgeleri

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi Formu),

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.2.3. - İşletme Ruhsatı

4.2.4. - İşletme İzin Belgesi

4.2.5. - Bu ihalede benzer iş olarak, Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 15/04/2015 Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - İş bu şartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2740/1-1


OTEL İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Abdullahağa Vakfına ait olan, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Aralık Sokağında bulunan, tapunun (201) Pafta, (2) Ada, (1) Parselinde kayıtlı “tarla” vasıflı taşınmazın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile Otel yapılmak üzere inşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                          :  İstanbul

İLÇESİ                                   :  Üsküdar

MAHALLE                            :  Altunizade

SOKAK/CADDDE                :  Aralık Sokak

PAFTA                                  :  201

ADA                                      :  2

PARSEL                                :  1

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  17.920,00 m2

CİNSİ                                     :  Tarla

VAKFI                                   :  Abdullah Ağa Vakfı

MUHAMMEN BEDEL        :  59.942.000,00 TL. (Elli dokuz milyon dokuz yüz kırk iki bin Türk Lirası) (İnşaat yapımına ilişkin işin muhammen bedeli)

GEÇİCİ TEMİNAT               :  1.798.260,00 TL (Bir milyon yedi yüz doksan sekiz bin iki yüz altmış Türk Lirası) (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ   :  13/04/2015 - 14:00

TAŞINMAZIN MEVKİSİ    :  İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 201 pafta, 2 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz; E-5 (O-1) karayoluna çok yakın ve Altunizade Köprülü Kavşağı’nın yanında Burhaniye Caddesi’ne cepheli bir konumda bulunmakta, ulaşım imkanları çok yüksek bir mevkide yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde İstanbul Şehir Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, öğrenci konuk evi, banka şubeleri ile sigorta acentaları, Vakko, Diyaliz Merkezi gibi yapılar yer almakta olup, bunun yanında Burhaniye Caddesi üzerinde bir otel inşaatı da bulunmaktadır.

I - Mülkiyeti Abdullah Ağa Vakfına ait olan, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Aralık Sokağında bulunan, tapunun (201) Pafta, (2) Ada, (1) Parselinde kayıtlı tarla vasıflı, ilgili Belediyesince 13/12/2013 tarih ve 2013/6957 sayılı İmar Durum Belgesinde; Turizm Tesis Alanı + Park Alanı + İmar Yolu olarak kullanım amaçlı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 12/01/2015 tarih ve 665/9 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 35 (Otuzbeş) yıl süreyle Bina İnşaatı Yapım Karşılığı kira ve işletme ihalesi işinde;

1 - Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere İlk 4 (dört) yıl içerisinde taşınmaz üzerine yapılacak yapıya ilişkin gerekli tüm projelerin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması (Onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir bedel ve hak talep edilmemesi), inşaat ruhsatının alınması, inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde yapılan sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde o zamana kadar yapılmış tüm imalatların İdaremize terk ve teberru edilmesi, ödenen kira ve teminat bedellerinin İdaremize gelir kaydedilmesi,

2 - Taşınmazın toplamında %40’dan fazla bulunan terk fazlası kısmın m2 birim değeri 7.000,00 TL.’den hesaplanarak, bu bedel karşılığında yüklenici tarafından sözleşme esnasında İdaremize teminat mektubu verilmesi ve teminatın iskan tarihinde nakde çevrilmesi veya bedelin nakit olarak en geç iskan tarihinde ödenmesi; teminat mektubunun nakde çevrilmesi veya ödemenin sözleşme tarihinden sonra yapılması halinde terk bedelinin ödendiği tarihteki emlak vergi artışları oranında arttırılması, imarında iyileşme olması durumunda terk miktarında meydana gelecek azalma veya artışlarda da terk fazlası kısmın bedelinin aynı usulle yeniden belirlenmesi,

(***) Taşınmazın bedelsiz terk sınırı olan %40 oranı, 7168.00-(yedi bin yüz altmış sekiz) m2 dir. Mevcut imar şartları gereği taşınmazdan toplam terk edilecek kısım yaklaşık 11800,00 (on bir bin sekiz yüz) m2 olup buna göre % 40 yasal terk oranın üzerinde 11800.00 m2 - 7168.00 m2 = 4632.00 (dört bin altı yüz otuz iki) m2 çıktığı, böylece sözleşme sırasında yüklenici tarafından İdaremize alınacak % 40’ ın üzerindeki kati teminat bedeli: 4.632.00 m2 x 7.000,00 TL = 32.424.000,00-TL (Otuz iki milyon dört yüz yirmi dört bin Türk Lirası) ‘dır. Bu bedel teminat mektubu veya Nakit teminat bedeli olarak İdaremizce sözleşme yapılmadan önce yükleniciden tahsil edilecektir. (Şayet %40’ ın üzerindeki fazla olan terk miktarının düşmesi halinde kalan fazla kısım hesaplanarak teminattan düşürülecektir.)

3 - Söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan işgalciler ile ilgili bir kısım davaların devam etmesi sebebiyle yargılama süreci ve tahliye işlemleri dikkate alınarak kira başlangıcının sözleşme imzalanmasından itibaren 6 (altı) ay sonra başlatılması, ancak yer teslim işlemlerinin daha önce yapılması halinde yer teslim tarihinden itibaren kiranın başlatılması,

4 - Kira bedellerinin;

a) İlk 4 (dört) yıl aylık kira 72.000,00- TL (Yetmiş iki bin Türk Lirası)

b) 5.yıl aylık kira 240.000,00-TL (İki yüz kırk bin Türk Lirası)

c) 6.yıldan işin süresinin sonuna kadar (35). Yılın sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

5 - İşin süresinin inşaat öncesi iş ve işlemlerle, inşaat süresi de dahil olmak toplam 35 yıl olması,

6 - Uygulama esnasında söz konusu taşınmaza ilişkin hazırlanacak olan projesinde imar durumu gereği veya başkaca nedenlerle oluşabilecek ve söz konusu ekspertiz raporunda belirtilen emsale konu brüt inşaat alanı m2’de büyüme olması veya oda sayısının artması durumunda yeniden değerlendirme yapılarak aylık kira gelirlerinin yeniden belirlenmesi,

7 - Binanın kullanım fonksiyonunun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylatılarak değiştirilmesi halinde yeniden değerlendirme yapılarak aylık kira gelirlerinin yeniden belirlenmesi, yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi,

8 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terkini gerekebilecek alanların yasal sınırlar içerisinde kamuya terk edilmesi, her türlü tecavüzün yüklenici tarafından kaldırılması, kaldırılmıyorsa tecavüze konu alanın ekspertiz raporunda belirlenen arsa m2 birim değeri üzerinden hesaplanarak, bedelin yüklenici tarafından karşılanması, söz konusu taşınmazın tapu kaydında yer alan şerhlerin yüklenicisi tarafından kaldırılması,

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 12:30-16:30 saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosunda görebileceklerdir. İhale dosya satışı yapılmayacak olup, ihale ile ilgili dokümanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin www.vgm.gov.tr adresinden görülebilecektir.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden (Ek 2 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ile Ek: 1 başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için (Ek - 3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sânatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-4) örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun 5. Maddesinin (a) hükmü uyarınca Türkiye’ de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı şirketler ortak girişim olarak müracaat edebilirler.

f) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %20’ sinden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Ek-5 örneğe uygun) aslı.

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. (Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.)

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

g) İlan tarihinden sonra, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-6 örnek forma göre)

i) İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü adına, (Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı Şubesindeki (TR 290001500158007300054714) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü adına (Ek - 7: örnek forma) göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz) (Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

j) Muhammen bedelden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli benzer işe ait müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İstekli adına birden fazla iş bitirme veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olması halinde, iş bitirme veya Yapı Kullanma İzin belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecek, Yapı Kullanma İzin Belgelerinde ise iş bitirme tutarı olarak alınacak tutar, inşaat maliyeti toplamı alınarak değerlendirilecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale şartnamesinin 26. Maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname (Ek-9 örnek forma göre) verecektir.

k) İhaleye, Yabancı istekliler %51 hissesi yerli ortaklığa ait olmak üzere Ortak Girişim olarak ihaleye teklif verebilirler.

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h, ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. Ortak girişim olarak müracaat eden Yabancı İsteklilerin sunacakları (a, b, c, d, g, h, ı) bentlerinde belirtilen belgeler kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre alınmış belgeler olmalıdır. Alınan belgelerin sunuluş şekli Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

m) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı sözleşme taslağının 11.maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair (Ek-8) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

n) İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş ihale şartnamesi.

V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL: 0216 695 21 00 - (7234 - 7244)

FAX: 0216 695 21 30

E-MAİL: istanbul2@vgm.gov.tr

İNTERNET ADRESİ: www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

2233/1-1


(± %20 TOLERANSLI) 17.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/36694

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası      :  388 311 93 01-06 (6 Hat) - 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamızın 2015/2016 pancar kampanyası dönemi bir yıllık ihtiyacı olan ±%20 toleranslı 17.000 ton kireçtaşının fabrika sahası içerisinde ilgililerce gösterilen yere tarif edilecek şekilde istif edilmesi işidir.

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  Bor Şeker Fabrikası stok sahası

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  01/08/2015-30/11/2015 tarihleri arası (idarenin bildirdiği termin programına göre)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15.04.2015 Çarşamba günü saat: 14.00

4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Diğer Belgeler:

a - İşletme Ruhsatı

b - İşletme izin belgesi

c - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış rapor ve kimyasal özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Şeker Enstitüsü’nden veya fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Her türlü Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bor Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL (Y. Yüz. TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

2784/1-1