28 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29309

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Bakanlığından:

Gazi Üniversitesinden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, 128 ada, 127 parsel üzerindeki 824605 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1277 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekolteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Güler ELBİSTANLI (Oda Sicil No: 40367, Denetçi No: 21633) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2015 tarihli ve E. 2014/701 - K. 2015/220 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Güler ELBİSTANLI hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.03.2015 tarih ve 6878 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2718/1/1-1

—————

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 34 pafta, 323 ada, 10 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 72 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birikim Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Mahmut BOZKURT (Denetçi No: 4055, Oda Sicil No: 23339) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, “davanın reddi” yönünde verilen Ankara 5. İdare Mahkemesinin 30.04.2009 tarihli ve E.2008/1960-K.2009/605 sayılı karara karşı davacı tarafın vaki temyiz talebinin, Danıştay 6. Daire’nin 18.02.2013 tarihli ve E.2009/9743 - K.2013/881 sayılı kararı ile “kabul edilerek, zikredilen Mahkeme kararının bozulmasına” hükmedildiği; söz konusu “bozma” kararına karşı vaki karar düzeltme talebimizin Danıştay 6. Daire’nin 18.11.2014 tarih ve E.2013/5520 - K.2014/7330 sayılı kararı ile reddedildiği; bozmadan sonra Ankara 5. İdare Mahkemesi’nce yapılan yargılamada, Danıştay’ın bozma kararına uyularak 16.01.2015 tarihli ve E.2015/30 - K.2015/24 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 04.08.2008 tarih ve 26957 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mahmut BOZKURT hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.03.2015 tarih ve 6876 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2718/2/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 13.03.2015 tarih ve 7452 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Ultra Yapı Malz. Kalite Kont. ve Bet. Lab. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Şenevler Mah. Orman Yolu Cad. 6001 Sok. Yusuf Apt. Altı No: 11 Karaköprü/ŞANLIURFA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 28.03.2011 tarih ve 373 sayılı kararı ile verilen 267 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 10.03.2015 tarih ve 494/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2717/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

 

SIRA NO:

NOTERLİĞİN ADI:

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

250.718,29.-TL

2-

AKÇAKALE NOTERLİĞİ

328.478,97.-TL

3-

ARTVİN NOTERLİĞİ

412.377,26.-TL

4-

BAFRA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

377.241,44.-TL

5-

BATMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

372.670,76.-TL

6-

BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ

269.757,23.-TL

7-

BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ

276.941,77.-TL

8-

BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

200.387,52.-TL

9-

ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ

244.295,73.-TL

10-

GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ

269.279,69.-TL

11-

KAHTA NOTERLİĞİ

475.152,97.-TL

12-

KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

214.079,46.-TL

13-

KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

300.617,54.-TL

14-

KIRIKKALE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

227.688,87.-TL

15-

KIRIKKALE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

338.571,24.-TL

16-

MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

252.814,40.-TL

17-

MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

176.802,73.-TL

18-

MUĞLA İKİNCİ NOTERLİĞİ

211.704,26.-TL

19-

SARUHANLI NOTERLİĞİ

318.812,83.-TL.

20-

SERİK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

285.356,42.-TL

21-

TURHAL BİRİNCİ NOTERLİĞİ

335.099,98.-TL

İlan olunur.

2723/1-1

—————

Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/503 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2720/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.

Profesör veya doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör kadrosu için 6 takım dosya halinde ve ayrıca 6 adet CD ortamında; doçent kadrosu için ise 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Yrd.

Doç.

Nitelikler

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

 

 

1

İktisat Politikası alanında doktora yapmış olmak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

 

 1

1*

*Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

1

 

 

Şehir Planlama

 

 

1

Şehir Planlama alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık

Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

 

 

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

 

1

Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

 

 

 

1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

 

 

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

 

 

 

1

Bankacılık ve Finans alanında doktora yapmış olmak.

2729/1-1


 


 


 


 


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZİN AŞAĞIDA ANABİLİM DALI İTİBARİYLE ÜNVANI BELİRTİLEN BİRİMLERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 7. maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 7. maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BAU ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ALAN

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Prof. Dr.

1

İngiliz Dili Eğitiminde doktora derecesine sahip olmak, Yabancı dil eğitimi, Yabancı dil öğretmen eğitimi, hizmet içi eğitim alanlarında çalışmalar yapmış ve bu alanda profesörlük unvanına sahip olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doç. Dr.

2

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora derecesine ve doçentlik unvanına sahip olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doç. Dr.

1

Eğitim Programları ve öğretim alanında doktora derecesine ve doçentlik unvanına sahip olmak.  

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Prof. Dr.

1

Sanat Tarihi alanında doktora derecesine sahip olmak Türk sineması alanında akademik çalışmalara sahip olmak, Sanat ve sinema alanında ders verebilecek olmak. niteliklere sahip olmak, Uluslararası tanınmış yayınevlerince yayınlanmış İngilizce kitaba sahip olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dil ve Konuşma Terapisi

Prof. Dr.

1

Ses-Rezonans-Konuşma Bozuklukları ve Terapisi, Ses-Rezonans-Konuşma Bozuklukları ve Terapisi, Yutma ve ses Bozuklukları, Dil Bozuklukları, Konuşma Sesi Bozuklukları, Kekemelik, Dil-Konuşma Değerlendirme Testleri Geliştirme, Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma Yöntemleri ve Kanıta Dayalı Uygulama alanlarında çalışmış olmak,

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doç. Dr.

1

Patoloji Alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Daha önce bir üniversitede Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış olmak.

2728/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

Eklerini Görmek İçin  TIKLAYINIZ

 


 

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

 

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

 

Eklerini görmek için TIKLAYINIZ