27 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29308

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığından:


1 ADET BLADE ŞASİ VE 8 ADET BLADE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


84 KALEM YASTIK TİPİ İZOLASYON İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 500 ADET MOTOR SİLİNDİR BAŞLIĞININ MALZEMELİ BAKIM VE ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF YUVARLAK ÇELİK, LAMA VE I - U PROFİL ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gökçeada Belediye Başkanlığından:


ACİL DURUM OPERASYONLARI İÇİN ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:


YHT BUSİNESS CLASS VAGONLARINDA YOLCULARA VERİLECEK 88.027,00 ADET İKRAM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:


ÇÖKTÜRÜCÜ MALZEME ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Isparta İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığından:

19.03.2015 tarih 29300 sayılı Resmi Gazete’nin 2185/1-1 sayılı ilanının 1. maddesi “1. Kuruluşumuza ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy İstasyon sahasında, 72 ada 2 parselde bulunan 474,00 m2’lik Hangar Binası ve 307,00 m2’lik açık alan olmak üzere toplam 781,00m2’lik taşınmazın “lokanta, kafeterya, restoran” olarak kullanılmak üzere 10.000,00- TL/Ay (KDV hariç) muhammen bedel üzerinden kapalı zarf ile teklif alma yöntemi ile kiralanacaktır. İhale konusu taşınmaz için imza tarihinden itibaren 10 (on) yıl geçerli sözleşme akdedilecektir.” aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmiştir.

Düzeltme İlanı;

1 - Kuruluşumuza ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy İstasyon sahasında, 72 ada 2 parselde bulunan 474,00 m2’lik Hangar Binası ve 307,00 m2’lik açık alan olmak üzere toplam 781,00 m2’lik taşınmazın “lokanta, kafeterya, restoran” olarak kullanılmak üzere 10.000,00- TL/Ay (KDV hariç) muhammen bedel üzerinden kapalı zarf ile teklif alma yöntemi ile kiralanacaktır. İhale konusu taşınmazın İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü izin ve ruhsatların ilgilisince alınması için sözleşme imza tarihinden itibaren 12 aylık ön izin sözleşmesi imzalanacaktır, ön izin sözleşmesi süresi içinde güncel kira bedelinin %20 tutarı ön sözleşme aşamasında peşin tahsil edilecektir. İzin ve ruhsatların alınmasına müteakip inşaat ve işletme süresi olarak 10 (on) yıl geçerli ana sözleşme akdedilecektir.

İlgililere duyurulur.

ADRES:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa-Kadıköy/İstanbul

TEL: 0.216.348 80 20 dahili 4778 veya 4558

FAKS: 0.216.336 22 57   0.216.349 91 12

2739/1-1


1 ADET BLADE ŞASİ VE 8 ADET BLADE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet blade şasi ve 8 adet blade sunucu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 - TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/04/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2714/1-1


84 KALEM YASTIK TİPİ İZOLASYON İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:

84 kalem yastık tipi izolasyonların imali ve İşletmeye teslim edilmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/35175

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ovaakça Santral Mahallesi Doğal Gaz Çevrim Santralı Küme Evler İdari Bina No: 22 Osmangazi/BURSA (Posta Adresi : PK:41 16105 Gençosman/BURSA)

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0 224 267 11 70 – 224 267 11 77

c) Elektronik Posta Adresi      :  bursaticaret@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  84 kalem yastık tipi izolasyonların imali ve İşletmeye teslimi işi.

b) Teslim Yeri                        :  EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (altmış) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                    :  16.04.2015 Perşembe Saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h) Yastık izolasyon imalat işleminin yapılacağı tesis ya da tesislerin adı ve açık adresi teklifte belirtilecektir.

ı) Numune olarak dikilmiş izolasyon yastıkları teklifle birlikte verilecektir.

i) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelere (keçe, iplik, kumaş) ilişkin teknik şartnamedeki tablo-2, tablo-3 ve tablo-4’te belirtilen teknik özellikleri içerir teknik doküman ve/veya test raporları,

j) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelerin (keçe, kumaş, iplik) kanserojen maddeler içermediğini ve yanmadığını belirtir malzeme güvenlik formları (MSDS),

k) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelere (keçe, kumaş, iplik) ilişkin ISO 9001-2008 belgeleri.

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm yerli isteklilere açıktır. Yabancı isteklilerle iş ortaklığı yapanlar ihaleye teklif veremez. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı idaremizin yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 35.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Teklifler 16.04.2015 saat 14.30'a kadar İdaremizin yukarıda yazılı adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son fıkrasına istinaden EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2687/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 500 ADET MOTOR SİLİNDİR BAŞLIĞININ MALZEMELİ BAKIM VE ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/32761

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı :TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DE 24000 Tipi Lokomotiflere Ait 500 Adet Motor Silindir Başlığının Malzemeli Bakım ve Onarım İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09.04.2015 Perşembe Günü Saat 15/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2605/1-1


MUHTELİF YUVARLAK ÇELİK, LAMA VE I - U PROFİL ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/34029

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  15 Kalem muhtelif yuvarlak çelik, lama ve I - U profil (Toplam 191.000 Kg) satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  09/04/2015 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 09/04/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2610/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, KOMPRESÖR, JENERATÖR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, BİLGİSAYAR VE FOTOKOPİ MAKİNASI PARÇALARI, MUHTELİF ALÜMİNYUM, DİESEL, BENZİNLİ MOTOR, PASLANMAZ, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, ELEKTRİK MOTORLARI, SONDAJ BORUSU, SONDAJ DELGİ MAKİNALARI, DEMİR ÇELİK BORU,, ATELYE ARTIĞI MALZEME, YÜZER VASITA, KARAVAN, EL VE TAKIM APARAT ALETLERİ, DEMİR ÇELİK MİL, BORU, PROFİL, DEMİR ÇELİĞE AKUPLE BETON VİNÇ AGIRLIKLARI VE BETON MİKSER, AKÜMÜLATÖR, DOLGU LASTİKLİ TANK TEKERLERİ, GEMİ DÜMEN YELESİ VE ŞAFTI, PLASTİK MALZEME, KUMAR MAKİNELERİ, BANDAJ TEKER MİLİ, GAZ MASKESİ, ÇAMUR POMPASI, PRESLİK DEMİR ÇELİK ARTIKLARI VE TABANDAKİ MALZEME, DİZEL TEKNE MOTORLARI, TOPRAK VE TABAN ARTIĞI MALZEME, AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME VB. HURDALARI.

İHALE TARİHİ           İHALE SAATİ                           İHALE YERİ

07 NİSAN 2015                   14.00                             MERKEZ/ANKARA

14 NİSAN 2015                   14.00                             MERKEZ/ANKARA

21 NİSAN 2015                   14.00                             MERKEZ/ANKARA

28 NİSAN 2015                   14.00                             MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126

2631/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gökçeada Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi 287 Ada 4 no.lu parselde bulunan cinsi ve yüzölçümü ve diğer bilgileri altta belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37.maddesi gereğince kapalı arttırma teklif usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 08.04.2015 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda; toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleyle satışı yapılacak taşınmazın;

CİNSİ                                 :  Otel Binası

ADA                                   :  287

PARSEL                             :  4

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO  :  4

ARSA PAYI                      :  643/768

YÜZÖLÇÜMÜ                  :  4 katlı toplam 611 m2

M2 FİYATI                        :  4.361,70 TL

TOP. FİYATI                     :  2.665.000,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT            :  79.950,00 TL

4 - Muhammen Bedelin %3 ü kadar geçici teminat alınır.

5 - İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5.maddesi gereğince istenilen belgeleri vermek zorundadır.

6 - İhaleye girebilmek için isteklilerden istenecek belgeler;

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. Maddesinde sayılan kişilerden olmamak,

- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

- Şartnamesinde belirtildiği biçimde teklifte bulunmak,

- Geçici teminatı yatırmış olmak,

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

- İkametgâh Belgesi,

- İhaleye katılacakların vergi mükellefi olduğuna dair belge

- İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi

- İstekliler adına vekaleten iştirak edilmesi halinde, teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

- Ticaret ile ilgilenen tüzel kişilerde, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve şirketin son yönetim durumunu gösterir ticaret sicil gazetesinin bir örneğinin sunulması ve yönetim kurulu kararının bir örneği,

- Belediye'ye su, vergi, kira ve sair hiçbir nam altında hiçbir borcu olmamak

- İhale dosyasını satın aldığına dair belge

7 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir, bedeli karşılığında temin edilebilir.

8 - İhale dosya bedeli 1.000,00 TL'dir.

9 - İhaleyi alan; ihale onayının tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günü içinde ihale bedelinin tamamını peşin olarak öder.

İlan olunur.

2371/1-1


ACİL DURUM OPERASYONLARI İÇİN ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:

Kuruluşumuzun ihtiyaç duyacağı, Acil Durum Operasyonları İçin, Onarım Hizmet Alımı İşi “BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 16.maddesi (Çerçeve Anlaşma)” hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt No                        :  2015/33597

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Eskişehir yolu 23. km Yapracık Mevkii 23. Km Etimesgut/Ankara

c) Telefon ve Faks                  :  3122973600 - 3122998300

d) Elektronik Posta Adresi     :  ofaruk.durmus@botas.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Doğal Gaz Boru Hatları üzerinde veya istasyonların herhangi birinde meydana gelebilecek sızıntı, kaçak, patlak, kopma veya yırtılmalarla bir ya da birkaç bölgeyi etkileyecek şekilde gaz akışının kesilmesi ya da tehlikeye girmesi hallerinde yapılan Acil Durum Müdahale Operasyonları ve boru hatlarında tespit edilen diğer hasarların Tamir Operasyonları ile BOTAŞ tarafından yapılan Hot-Top/Stopple Operasyonlarında onarım işlerinin hizmet alınarak yaptırılması işidir. Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan Teknik ve İdari şartnameden ulaşılabilir

b) Yapılacağı Yer                   :  İşletmesi BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Türkiye genelindeki boru hatları ve tüm tesisler.

c) Süresi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 12 aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Eskişehir Yolu 23.km Yapracık/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                    :  30/04/2015 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.3. Şekli ve içeriği İhale dokümanı içerisinde verilen teklif taahhütnamesi.

4.4. EPDK Yetki Belgesi

4.5. Kaynakçıların ve yardımcılarının isim listesi (En az 4 kaynakçı ismi belirtilmelidir ve bu 4 kaynakçıdan en az 2 kişinin firma personeli olması zorunludur. Bu durumda yüklenici ile firma personeli olmayan kişi arasında imzalanmış geçerli sözleşme/protokol teklif aşamasında sunulmalıdır. Ayrıca en az 4 kişi için PQR-WPS kaynakçı kalite sertifikaları sunulmalıdır.)

4.6. İş bitirime belgesi. (İstekli en az 24” çapında API 5L X42 kalitesinde boru inşaatı veya tamiratı ve/veya 24” Hot-Tap fittings kaynağı/metal tamir kelepçesi imalatı yapmış olduğunu belgelemek zorundadır.)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir, 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı elden satın alınabilir veya 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı posta ile talep edilebilir. İhaleye teklif vermek için ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Haberleşme Birimi Eskişehir Yolu 23. km Yapracık/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. En düşük teklifi veren birinci ve ikinci istekli ile birim fiyat çerçeve sözleşme imzalanacaktır.

10 - İsteklilerden geçici ve kesin teminat istenmeyecektir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir.

2705/1-1


YHT BUSİNESS CLASS VAGONLARINDA YOLCULARA VERİLECEK 88.027,00 ADET İKRAM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/35105

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Hipodrum Caddesi No: 3 Gar Ulus Ankara (TCDD Genel Müdürlüğü Zemin Kat)

b) Telefon ve Faks Numarası    :  (0312) 309 05 15/1735- (0312) 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi         :  barkonburcincecen@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  İkram Paketi 88.027,00 Adet

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile birim fiyatlı olarak çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 06/04/2015 saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlük veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2682/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:

Aşağıda tapu kaydı, nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 1 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) aşağıda belirtilen gün ve saatte Mezitli Belediyesi hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 1.000,00 ¨ (Bin Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını 09/04/2015 günü saat 12.00 ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin de ihale günü saat 12.00 ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar, posta ile geç gelen teklifler ve eksik evraklı müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

Mahallesi

Cinsi

Ada/Parsel

Muhammen

Bedeli

G. Teminat

Gün

Saat

Merkez Mahallesi

Arsa

4524,00

789/1

2.804.880,00 ¨

84.146,40 ¨

09/04/2015

14,10

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

• Teklif mektubu,

• Nüfus Cüzdan Sureti

• Türkiye de tebligat için adres beyanı (ikametgah)

• Vekaleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden vekaletname

• % 3 geçici teminatın ödendiğine dair belge,

• İmza sirküsü (noterden)

• Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

• Şartnameyi satın aldığına dair makbuz

• Taşınmaz mal satış şartnamesi (her sayfası ihaleye iştirak eden kişi tarafından imzalanacak)

• Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki belgeler ve ek olarakta, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

• Ortak olarak ihaleye girilecekse yukarıdaki evraklara ek olarak ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)

• Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

• 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

İlan olunur.

2420/1-1


ÇÖKTÜRÜCÜ MALZEME ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TTK İHTİYACI OLARAK 2.000 Kg. Çöktürücü Malzemesi ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale kayıt numarası                      :  2015/33917

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 259 47 94 - 84

                                                         Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa):satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı: (Kg.)

a) Niteliği, türü ve miktarı

Çöktürücü Malzemesi

2.000

Toplam

2.000

 

b) Teslim yeri                            :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                           :  Firmalar çöktürücü malzemesini 30 günde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  15.04.2015 Çarşamba - Saat 15: 00

c) Dosya no                               :  1517009

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4 - 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4 - 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4 - 3- Firmalar teklifleriyle birlikte ücretsiz olarak 25 kg. numune ve ürünleri hakkında yeterli bilgiyi kapsayan 2 takım katalog vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5 - 1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - 2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanının kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale doküman bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 15.04.2015 Çarşamba - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

2636/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Isparta İl Encümeni Başkanlığından:

Madde 1 - Aşağıda cinsi, hisse oranı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati belirtilen Isparta ili Merkez İlçesindeki İl Özel İdaresine ait olan ve tapunun 63-64 pafta 5379 parselinde kayıtlı 100.179,60 m²’lik alanlı taşınmaz üzerine 5.000 kişilik öğrenci yurdunun kat karşılığı yaptırılması işi 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte ihaleye çıkarılmıştır.

 

İHALE KONUSU İŞİN;

Cinsi

Pafta, ada ve

Parsel nosu

İl Özel

İdare

Hissesi

İhaleye

konu hisse

Muhammen Bedeli (KDV Hariç) TL

Geçici

Teminatı

İhale tarih

ve Saati

Arsa

63-64 pafta 5379 parselinde kayıtlı 100.179,60 m²’lik taşınmaz

%100

%100’ü

103.179,600,00.- TL

3.095.388,0 TL

14/04/201514:00’de

 

Madde 2 - İhale Yeri: Isparta - Eğirdir yolu üzerinde bulunan İl Özel İdaresi Kompleksi içeresindeki hizmet binasındaki İl Encümen toplantı salonunda, İl Encümenince yapılacaktır.

Madde 3 - İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden ücreti karşılığında alınabilir.

Madde 4 - 1) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a - Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti veya aslını,

b - Kanuni İkametgah sahibi olduğuna dair belgeyi,

c - Tebligat adresini,

d - İşin adına alınmış geçici teminatı vermek (Tedavüldeki Türk parası, Banka teminat mektubu, Devlet Tahvili, Nakit Teminat Bedelleri Isparta Halk Bankası Merkez Şubesindeki TR 160001 2009 5450 0007 000009 nolu hesaba yatırılması.)

e - İstekliler adına vekâleten katılanlar, noter tasdikli vekâletname ile imza sirkülerinin aslını,

f - Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletnamesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretini,

g - Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her birinin ayrıca(a), ( b) ve (c ) maddelerinde istenilen belgelerin noter tasdikli sureti veya aslını,

ğ - İsteklilerin ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suretini,

h - Vergi dairesinden vergi, S.G.K’dan prim borcu olmadığına dair alınmış belge.(Belgeler ilgili kurumdan İhale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış olacak.)

i - İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan ve taahhütname,

j - Usulüne uygun teklif mektubunu,

k - Adayın 50.000.000 TL. (Türk Lirası)'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

2) Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 1,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,30 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,25’den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Adayın ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

3) Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgeleri sunması gerekmektedir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Adayın toplam cirosunun 80.000.000 TL. (Seksen milyon Türk Lirası)'den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerin parasal tutarı için ise 70.000.000 TL. (Yetmiş milyon Türk Lirası)'den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; İsteklinin İş Ortaklığı Olması Halinde pilot Ortağın bu tutarın en az % 80’ni, özel ortak veya ortakların her birinin ayrı ayrı % 50’sini sağlaması yeterli sayılır.

4) Son 5 Yıl İçinde En Az 110.000.000,00 TL (Yüz on milyon Türk Lirası) tutarında Kamuya tek bir sözleşme kapsamında komple bina inşaatını tamamladığını gösterir Belgeler (İş Denetleme veya İş Yönetim Belgeleri Kabul Edilmeyecektir). İsteklinin İş Ortaklığı Olması Halinde pilot Ortağın bu tutarın en az % 80’ni, özel ortak veya ortakların her birinin ayrı ayrı % 50’sini sağlaması yeterli sayılır.

Madde 5 - Dış zarf içinde;

- Teklif mektubunu içeren iç zarf,

- Geçici teminat belgesi,

- İlan ve şartnamede ihale için istenen diğer belgeler,

İç Zarf içinde;

- Teklif mektubu bulunacaktır. Her iki zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligat adresi yazılacak, zarflar kapatılarak kapanma yerleri imzalanacaktır.

Madde 6 - Teklifler 14/04/2015 tarihinde Salı günü saat 13:45’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Müdürlüğüne teslim edilecektir. Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar ile Posta da meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Madde 7 - İş bu ihale katılacakların 14/04/2015 tarihinde Salı günü saat 13:55’de İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8 - İmar durumunda iyileşme olması halinde ihale oranında İdaremize yansıtılacak, paylaşım dışı kalan yer ve alanlar İl Özel İdaresi adına tapuya tescil edilecektir.

Madde 9 - İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2630/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait bazı tarım arazileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin “e” fıkrası gereği ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesine göre 09 Nisan 2015 tarihi Perşembe günü saat 13:00’de Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Zarf Usulü” ile satışı suretiyle ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeleri, hazırlayacakları ihale teklif zarfını en geç 09 Nisan 2015 tarihi saat 10:00’ya kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 - İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı gibi unsurlar aşağıdaki tabloda tespit edilerek belirtilmiştir.

 

S. No

Mahallesi

Ada/

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

1 Dekar Muhammen Bedeli

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

01

Beylikli

1943 Parsel

41.380,00 M2

Tarla

12.500,00 TL+%18 KDV

517.250,00 TL.+%18 KDV

18.311,00 TL.

02

Eldelek

1459 Parsel

35.850,00 M2

Tarla

11.000,00 TL.+%18 KDV

394.350,00 TL.+%18 KDV

13.960,00 TL.

03

Karayahşi

884 Parsel

17.850,00 M2

Tarla

14.000,00 TL+%18 KDV

249.900,00 TL.+%18 KDV

8.850,50 TL.

04

Karayahşi

1318 Parsel

65.614,60 M2

Tarla

10.500,00 TL+%18 KDV

688.953,300 TL.+%18 KDV

24.390,00 TL.

05

K. Damları

2629 Parsel

15.360,00 M2

Tarla

10.000,00 TL+% 18 KDV

153.600,00 TL.+%18 KDV

5.438,00 TL.

06

K. Damları

2500 Parsel

15.750,00 M2

Tarla

10.000,00 TL.+%18 KDV

157,500,00 TL.+%18 KDV

5.580,00 TL.

07

K. Damları

2525 Parsel

13.550,00 M2

Tarla

10.000,00 TL.+%18 KDV

135.500,00 TL.+%18 KDV

4.780,00 TL.

08

K. Damları

2477 Parsel

37.700,00 M2

Tarla

10.000,00 TL.%18 KDV

377.000,00 TL.+%18 KDV

13.346,00 TL.

09

K. Damları

2288 Parsel

40.400,00 M2

Tarla

11.000,00 TL.+%18 KDV

444.400,00 TL.+% KDV

15.732,00 TL.

10

Köseali

1300 Parsel

19.100,00 M2

Tarla

7.500,00TL+%18 KDV

143.250,00 TL.+%18 KDV

5.072,00 TL.

11

Köseali

1049 Parsel

10.950,00 M2

Bağ

14.000,00 TL+%18 KDV

153.300,00 TL.+%18 KDV

5.427,00 TL.

12

P. Damları

572 Parsel

9.040,00 M2

Bağ

14.000,00 TL+%18 KDV

126.560,00 TL.+%18 KDV

4.481,00 TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Durasıllı

55/4 Parsel

9.067,00 M2

İki Kagir Bina ve Arsası

1 M2 Si 320,00 TL+%18 KDV

2.901.440,00 TL.+%18 KDV

102.711,00 TL.

3 - İsteklilerden Aranılacak Belgeler

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

1) Nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

2) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)

3) Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

4) Şartnamenin alındığına dair makbuz.

5) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

6) Katılımcıya ait imza sirküsü.

7) Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

İsteklinin bir şirket olması halinde;

1) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2015 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

2) Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3) Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler,

4) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre satışı yapılacak taşınmazlara dair geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00.-TL. bedel karşılığında temin edilebilir.

Taliplilere ilanen duyurulur.

2662/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (Liste 1)

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Hacettepe Üniversitesi Hissesi (M2)

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmazların Toplam Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi/ Saati

1

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

336

17.050,00

562,50

Tarla

İmarsız

1.692.000,00

50.760,00

07.04.2015 Salı günü

Saat: 10:30

2

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

337

40.600,00

2.257,50

Tarla

İmarsız

1 - Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesinde bulunan 336 ve 337 parsellerdeki Hacettepe Üniversitesinin hisselerinin yapılacak ihale sonucunda mülkiyetinin peşin para (TL) karşılığında devri için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a ve 37 nci maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi 07/04/2015 tarihinde saat: 10:30 Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ihale Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale Kararının tebliğinden sonra 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını ve bu ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırmak kaydıyla taşınmazı namına tescil ettirebilir. Bu durumda müşterinin nakit olarak verdiği geçici teminatı ihale bedeline mahsup edilebilir.

3 - Tahmini Bedel: 1.692.000 (Bir Milyon Altı Yüz Doksan İki Bin) TL +KDV dir ve Geçici Teminat Bedeli: 50.760 (Elli Bin Yedi Yüz Altmış) TL dir.

4 - İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

2) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarasını Tüzel kişiler için Vergi Kimlik numarasını bildirmek,

3) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermek, aranacak nitelik ve yeterliliğe sahip olmak,

4) Teklif verecek kişinin;

(a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

(b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

6) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

8) Teklif mektubu,

9) İhaleye iştirak edecekler 500 (Beş Yüz) TL bedel karşılığında şartname alarak, şartname bedelini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına ödediğine ilişkin belgeyi ibraz etmek zorundadır.

5 - İhaleye İlişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sıhhiye Yerleşkesinde görülebilir.

6 - Müşteri devri öngörülen taşınmazların toplam tahmini bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli peşin olarak Hacettepe Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı Hesabına ödenecektir.

7 - Üniversitemize ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

9 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına verilecektir.

10 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

11 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

12 - Tahmin edilen bedelden daha düşük teklifler kabul edilmeyecektir.

13 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2653/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 7 (Yedi) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Işıklar Kasabası, 3708,77 - hektar alana sahip, K25 - c1, K25 - d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 207 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

296288

298095

296350

303150

303412

305000

305000

Yukarı (X)

4286330

4285587

4284400

4283100

4283287

4282256

4278336

 

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

Sağa (Y)

304317

297038

295963

Yukarı (X)

4278139

4280745

4284259

 

2) Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Kayabelen Köyü, 1500 - hektar alana sahip, L25 - a1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 216 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

283000

286000

286000

283000

Yukarı (X)

4263000

4263000

4258000

4258000

 

3) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 2750 - hektar alana sahip, L24 - b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 224 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

262000

262000

263000

266000

266000

261000

261000

Yukarı (X)

4259000

4260000

4261000

4261000

4255000

4255000

4259000

4) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Bayramgazi ve Köprülü Köyü 496,47- hektar alana sahip, K24 –b 4 paftasında aşağıda koordinatları verilen 229 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

272000

272000

271000

269276

269000

269000

Yukarı (X)

4303000

4302000

4302000

4300275

4300263

4303000

5) Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, 1668,77 - hektar alana sahip, K24 - b1, K24 - b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 273 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

276735

274931

273353

273356

268450

268445

268438

Yukarı (X)

4319367

4318465

4318214

4318201

4318500

4318491

4318492

 

 

8. Nokta

9. Nokta

Sağa (Y)

267000

264000

Yukarı (X)

4316000

4319580

Poligon:2

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

277000

277000

273848

273836

Yukarı (X)

4316025

4316000

4316000

4316052

 

6) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 23,54 - hektar alana sahip, L24 - a2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 317 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa (Y)

259039

258711

258349

Yukarı (X)

4255431

4254725

4255381

7) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Susuz Kasabası, 2306,4 - hektar alana sahip K25 - a3, K25 - b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 344 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

301000

304500

306000

306000

305000

302000

299000

Yukarı (X)

4296000

4296000

4295000

4294000

4293000

4293000

4296000

 

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa (Y)

295000

295000

297701

300000

301000

Yukarı (X)

4296000

4296642

4297919

4297000

4297000

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN

MUHAMMEN BEDELLERİ

S.No

İlçe

Köyü Kasabası

Alan

(Hektar)

Muhammen Bedel (¨)

Geçici Teminat (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

MERKEZ

IŞIKLAR

3708,77

80.000,00

2.400,00

08/04/2015

14:00

2

ŞUHUT

KAYABELEN

1500

32.500,00

975,00

08/04/2015

14:00

3

SANDIKLI

--

2750

60.000,00

1.800,00

08/04/2015

14:00

4

MERKEZ

BAYRAMGAZİ-KÖPRÜLÜ

496,47

30.000,00

900,00

08/04/2015

14:00

5

İHSANİYE

--

1668,77

36.000,00

1.080,00

08/04/2015

14:00

6

SANDIKLI

--

23,54

30.000,00

900,00

08/04/2015

14:00

7

MERKEZ

SUSUZ

2306,4

50.000,00

1.500,00

08/04/2015

14:00

 

İhale Şartname ve Eklerinin:

Alınacağı Yer                               :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü. Özel İdare İş Hanı Kat: 6 AFYONKARAHİSAR

Hangi Şartlarda Alınacağı             :  İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Yer                :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 AFYONKARAHİSAR

Yapılacağı Tarih/Saat                    :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü                                            :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Tekliflerin Verileceği Yer             :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No:4 AFYONKARAHİSAR

Son Teklif Verme Tarih/Saati       :  08/04/2015 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

* İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

* Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi ibraz edeceklerdir.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

2551/1-1