26 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29307

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından:

Merkez Bankasından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI: Osman Karagöz ve ORT.

ADRESİ: Bilinmiyor

Yaşamkent Mahallesi, İmarın 43675 ada 9 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 20.11.2014 gün ve 145/7304 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Osman Karagöz ve ORT. 'a ait taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 27.01.2015 gün ve 649 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 27.01.2015 gün ve 649 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2497/1-1


Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Sayın Zeynep ÇETİNKAYA

(T.C. 52936400942)

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünün 07/01/2015 tarihli ve 7341901 barkod numaralı yazısı ile "Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak" fiiline karşılık gelen 5 (Beş) ihtar puanı ile tecziye edildiniz. Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurabileceğiniz;

İlanen duyurulur.

2647/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfı. (MOSEV)

VAKFEDENLER: Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Halil YURTSEVEN, Gaye AKÇEN, Kadir Murat ÇAM, Mustafa ZAİM, Ramazan SÖNMEZ, Ethem ÖZTAŞ, Mehmet TİRKYAKİ, Levent SARIGÖZOĞLU, Sait Cemal TÜREK, Yusuf PEKBAYIK, Muzaffer BUĞDAYCI, Abdullaziz MEYDAN, Faik TOKATLIOĞLU, İsmail Önder ŞENKOL, Semih VARDARER

VAKFIN İKAMETGAHI: MANİSA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.02.2015 tarih ve E:2014/1367, K:2015/135 sayılı kararı ile aynı mahkemenin 02.03.2015 tarihli ve E:2014/1367, K:2015/135 sayılı Tashih Şerhli kararı.

VAKFIN AMACI: Manisa Organize Sanayi Bölgesi katılımcısı olan Gerçek ve Tüzel kişilerin bilgi ve birikimlerin, iş ve sosyal tecrübelerin, kolektif güçlerinden, yurt içi ve dışı ilişkilerinden, taşıdıkları yüksek sosyal sorumluluk ve bilinçlerinden, ekonomik, sosyal, teknolojik bilimsel ve kültürel gelişmelerinden faydalanarak, tüm bu olguları içeren alanlarda gelişmelerine katkıda bulunmak. Sosyal-kültürel ve ekonomik işbirlikleri kurarak, toplumsal faydayı büyütmek ve daha geniş toplum kesimlerine iletmek, Vakıf imkanları ölçüsünde sanayicilerin araştırma geliştirme faaliyetlerine katkı sağlayabilmek amacıyla araştırma yapmak, yaptırmak veya teşvik etmek, Yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak, Kongre, konferans, seminer, sempozyum v.b. organizasyonlara katkıda bulunmak. Gelirlerini çoğaltmak için tesisler kurmak, işletmek. Sanayinin ihtiyacı olan nitelikli ve uzman personel yetiştirmek, araştırma geliştirme faaliyetlerini destekleme amacıyla örgün ve/veya yaygın eğitim tesisleri ile Meslek Yüksek Okulu/Üniversite kurmak, hizmet vermek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL. (EllibinTürkLirası)dır.

YÖNETİM KURULU: Sait Cemal TÜREK, Mustafa SARIGÖZOĞLU, Nedim SEZER, Kadir Murat ÇAM, Muzaffer BUĞDAYCI, Abdülaziz MEYDAN, Faik TOKATLIOĞLU, Semih VARDARER, Ramazan SÖNMEZ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği Tüzel Kişiliği’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince;

İlan olunur.

2696/1-1

—————

VAKFIN ADI: TÜRKBİRDEV Kültür ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Sefer Özdemir

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 10/02/2015 tarihinde kesinleşen 07/01/2015 tarih ve E:2014/168, K:2015/1 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Anayasada demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanan cumhuriyetin temel ilkelerine, ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı kalınarak; Türkiye ve Dünyadaki Türk toplumunun kültür, eğitim-bilim, sağlık, çevre koruma, ekonomi, turizm ve diğer yönlerden gelişmesine; toplumun ve üyelerin sosyal yardımlaşma ve dayanışmasına katkıda bulunacak faaliyetler göstermektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-TL (Elli Bin Türk Lirası) nakit

YÖNETİM KURULU: Sefer Özdemir

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Dağılma bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince;

İlan olunur.

2697/1-1


 


 


 


 

Merkez Bankasından:

2683/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ