26 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29307

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET LOG YÖNETİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAVAK AĞACI SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 VE 16/1 MADDELERİ KAPSAMI TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ÖDEMİŞ’TEKİ THK BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


BANT RAPTİYESİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


LED EKRAN REKLAM PANOLARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Altın Koza Kültür-Sanat ve Turizm Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından:


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ZİRAİ İLAÇ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


2 GRUP KLİNİK BECERİ LABARATUVAR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


GAYRİMENKUL (BAĞIMSIZ BÖLÜMLER) SATILACAKTIR

Fatih Belediye Başkanlığından:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 89420 KG AHŞAP TRAVERS TİRFONUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET LOG YÖNETİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Log Yönetim Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/04/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 1 adet Log Yönetim Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olduğunun belirlenmesini müteakip, bilahare bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2681/1-1


KAVAK AĞACI SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:

1 - Fabrikamız sahasında mevcut tahmini 4000 Adet Kavak Ağacı satılacaktır.

2 - İhale 09/04/2015 Perşembe günü, saat 14:00’de Fabrikamız ofis binası toplantı salonunda kapalı zarfta teklif alma usulü ile yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ise açık artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edilecektir.

3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine suretleri verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

a) GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERDEN;

1- Teklif Mektubu,

2- Teminat belgesi,

3- Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

4- Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, Tüzel Kişilik olması halinde ise Ticaret Sicil Gazetesi veya İmza Sirküleri ile Noter Tasdikli yetki belgesi.

4 - Kavak Ağaçları peşin bedelle satılacak olup, Satış bedelinin tamamı ile bu bedelin KDV’ si sözleşme imzalandıktan sonra işe başlamadan önce peşin tahsil edilecektir.

5 - Geçici teminat tutarı teklif edilen bedelin %3’ ünden az olmayacaktır.

6 - İstekliler teklif mektuplarını İhalenin yapılacağı gün ve saate kadar Fabrikamız Haberleşme servisine vermiş olacaklardır.

7 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Teklifler KDV Hariç TL olarak verilecek ve 60 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.

9 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Fabrikamız Ticaret Servisinde görülebilir ve KDV Hariç TL 50,00 bedel karşılığı temin edilebilir..

10 - İhale Konusu olan Kavak Ağaçları ihaleden önce Fabrika görevlileri nezaretinde Fabrika sahasında görülebilir.

11 - İhale Yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada İhale Komisyon Kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

12 - İş bu ihale konusu Kavak Ağaçları satışı 4734 ve 4735 Sayılı kanuna tabi değildir ve İdare İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2639/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 VE 16/1 MADDELERİ KAPSAMI TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 154,84 TL, en fazla 207.533,33 TL; 30/03/2015 tarihine kadar yatırılması gereken güvence tutarıda en az 16 TL, en fazla 20.754 TL olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Otobüs, Motosiklet, Binek Oto ve Kamyonet cinsi 97 adet araç açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler Sokak No:20 Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası İhale Salonunda 31/03/2015 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

2655/1-1


ÖDEMİŞ’TEKİ THK BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Akıncılar Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, No: 6 (113 ada 2 parsel) adresindeki 2280 m² arsa üzerinde inşa edilmiş bodrum+zemin+ara+1.kat+2.kattan ve 1528 m² bahçeden oluşan kargir binanın tamamının kiralanması ihalesi 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat. 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle THK Ödemiş Şube Başkanlığı’nda (Ulus Meydanı No: 4/1 Ödemiş/İZMİR) yapılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Ödemiş Şube Başkanlığı’na (Ulus Meydanı No: 4/1 Ödemiş/İZMİR) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Ödemiş Şube Başkanlığı’ndan (Ulus Meydanı No: 4/1 Ödemiş/İZMİR) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı                 (0 312) 303 73 78 – 79 -71

                   THK Ödemiş Şube Başkanlığı     (0 232) 543 11 51

2656/1-1


BANT RAPTİYESİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere, 50 kutu Bant Raptiyesi (A40-S-600), teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Teknik İşler Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 03.04.2015 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel : 397 33 65 – 66      Faks : 397 33 71 – 74

2660/1-1


LED EKRAN REKLAM PANOLARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Altın Koza Kültür-Sanat ve Turizm Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

a) Yönetim Kurulumuzun 16/03/2015 tarih ve 832 sayılı kararıyla aşağıda adres ve ölçüleri verilen 10 (on) adet led ekran reklam panosunun üçüncü şahıslara 3 (ÜÇ) yıllığına kiraya verme işlemlerinin gerçekleşmesi amacıyla, şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi usulünce kapalı zarf teklif alma ve açık artırma usulü ile yapılması ihalesidir.

LED EKRANLARIN MEVKİ VE ÖLÇÜLERİ:

1 - İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ( 20,91 m²)

2 - Valilik Kavşağı (20,91 m²)

3 - Hastaneler Kavşağı ( 11,05 m²)

4 - Baraj Kapısı Menderes Girişi Kavşağı (12,54 m²)

5 - Medlıne Hastanesi Kavşağı (20,91 m²)

6 - Kurttepe Kavşağı (20,91 m²)

7 - Real Kavşağı (20,91 m²)

8 - Sular Kavşağı (20,91 m²)

9 - İnönü Parkı Kavşağı (11,05 m²)

10 - Mimar Sinan Kavşağı (20,91 m²)

b) Kiralama ihalesi 2886 sayılı DİK’un 35. Maddesine uygun olarak kapalı zarf teklif alma ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Kapalı Zarf Teklif veren isteklilere, teklif zarflarının açılarak değerlendirilmesini müteakip, ekonomik yeterliliği sağlayan istekliler arasında ihale gününde açık artırma yapılacaktır.

c) Kiralama İhalesinin 1 (Bir) yıl için Muhammen Bedeli (KDV hariç) 700.000,00.-TL (Yedi yüz bin Türk Lirası)’dır. 3 (Üç) yıl için Muhammen Bedeli (KDV hariç) 2.100.000,00.-TL (İkimilyonyüzbin Türk Lirası) olarak hesaplanmıştır.

d) Kiralama ihalesi 3 (Üç) yıllığına yapılacak olup, Kira bedeli her yıl için Üretici Fiyat Endeksi, yıllık ortalama yüzdesi oranında artırılacaktır.

e) Şirketimiz kiralama ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

2 - İHALENİN ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00-TL karşılığında 4.maddede belirtilen adresimizden temin edebilirler.

3 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

a) Kiralama İhalesi şirketimizin; Türkocağı Mah. Ulus Cad. Tarihi Kız Lisesi Binası Seyhan/ADANA adresinde yapılacaktır.

b) Kiralama İhalesi 09/04/2015 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00‘de yapılacak olup, aynı gün saat 15:00’de açık artırma yapılacaktır.

c) İhaleye katılacakların evraklarını; şirketimizin Türkocağı Mah. Ulus Cad. Tarihi Kız Lisesi Binası Seyhan/ADANA adresinde, Yazı İşleri Evrak Kayıt Servisine ihale günü saat 13:45’e kadar vermeleri zorunludur.

5 - İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE

1 - Kanuni ikametgâhı olması,

2 - İhaleye katılabilmek için dilekçe,

3 - Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekâletname ile imza beyanı,

4 - Nüfus cüzdanı sureti,

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı.

6 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu

7 - İhale tarihinden en az 1 hafta önce alınmış SGK ve Vergi borcu yoktur yazısı(İhale üzerinde kalan istekli sözleşmenin imzaladığı tarihli SGK ve Vergi borcu olmadığına dair yazıları idareye verecektir.)

8 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.

9 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10’undan az olamaz.

(Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır.)

6 - İSTEKLİ TÜZEK KİŞİLİK İSE

1 - İhaleye katılabilmesi için dilekçe

2 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge

3 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ile imza beyanı

4 - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı.

6 - İhale tarihinden en az 1 hafta önce alınmış SGK ve Vergi borcu yoktur yazısı(İhale üzerinde kalan istekli sözleşmenin imzaladığı tarihli SGK ve Vergi borcu olmadığına dair yazıları idareye verecektir.)

7 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

8 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

9 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10 ‘undan az olamaz. (Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olmalıdır.)

ALTIN KOZA KÜLTÜR-SANAT VE TURİZM HİZ. A.Ş

Türkocağı Mah. Ulus Cad. Tarihi Kız Lisesi Binası Seyhan/ADANA

Telefon: 0322 352 47 13

2679/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 4 (dört) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0312.201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 34 49

c) Elektronik posta adresi       :  mta@mta.gov.tr

2 - İhale Konusu 4 (dört) Adet Jeotermal  Alana Ait Bilgiler :

 

İhale Dosya

No

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İli

İhale Edilecek

Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları )

2015/JA-276

05.05.2015 11.00

Aksaray

Merkez-Gençosman

15.000 $

2015/JA-277

05.05.2015 11.00

Eskişehir

Merkez-Ağapınar

30.000 $

2015/JA-278

05.05.2015 11.00

Konya

Akşehir-Yeşilköy/ Tuzlukçu - Erdoğdu

50.000 $

2015/JA-279

05.05.2015 11.00

Kırklareli

Merkez-Asılbeyli

40.000 $

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL (ikiyüzlira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif erme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2661/1-1

 


ZİRAİ İLAÇ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdaremizin ihtiyacı olan ve etkili madde isimleri ile miktarları aşağıya çıkarılan zirai ilaçlar kapalı zarf teklif usulüyle satın alınacaktır.

2 - İhale 06.04.2015 günü saat 14.00’de Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 13.04.2015 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

3 - Alınacak ilaçların etkili maddeleri ve miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

 

PARTİ NO

İLACIN ETKİLİ MADDE ADI

ALINACAK

MİKTAR

BİRİMİ

1

Narenciyede Unlu Bit, Kabuklu Bit ve Yaprak Biti ile Mücadele Amaçlı Olarak Spiratetramat 100 g/lt.

800 lt.

Litre

2

Narenciyede Unlu Bit, Kırmızı Örümcekler, Yaprak Biti ve Koşniller ile Mücadele Amaçlı Olarak Mineral Yağ 700 g/lt.

30.000 lt.

Litre

3

Narenciyede Unlu Bit, Kırmızı Örümcekler, Yaprak Biti ve Koşniller ile Mücadele Amaçlı Olarak Parafanik Yazlık Yağ 800 g/lt.

10.000 lt

Litre

4

Narenciyede Kırmızı Örümcekler ile Mücadele Amaçlı Olarak Abamectin 18 gr/lt.

300 lt

Litre

5

Narenciyede Kabuklu Bitler ile Mücadele Amaçlı Olarak

Pyriproxyfen 100 gr/lt.

350 lt.

Litre

 

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.

e) İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat.

f) Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları Ruhsatnamesi’nin ibraz edilmesi..

g) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesi’nin” ibraz edilmesi.

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:

İsteklinin;

a) İmalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporunu,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, İhale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

5 - Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile işletmemizde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. “İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 50,00 TL (Elli TL)”

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İlan olunur.

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Enver Özdemir Cad. No:30

Dalaman/MUĞLA

Tel: 02526923720

Fax: 02526923721

2684/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00.(Beş yüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

Batı

8647

3

7.118,27

Turizm + Ticaret + Konut

(TİCTK)

29.184.907,00.-

(yirmi dokuz milyon yüz seksen dört bin dokuz yüz yedi TL.)

875.548,00-

(sekiz yüz yetmiş beş bin beş yüz kırk sekiz TL.)

21.04.2015

Salı

Saat:14.30

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Turizm + Ticaret + Konut (TİCTK) alanında kalmaktadır. E: 2.50, Taks 0.50, Yençok: 15 kattır. Bu alanlarda % 40 oranında konut kullanımına yer verilecek olup, diğer kullanım oranları serbesttir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

2606/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye çıkarılmıştır.

 

İLİ

Balıkesir

İLÇESİ

Edremit

MAHALLESİ

Narlı

PAFTA NO

2227 - O

ADA NO

269

PARSEL NO

1

2

YÜZÖLÇÜMÜ

4.983,09 m²

5.844,07 m²

VASFI

Arsa

Arsa

MALİKİ

Hazine-i Evkaftan Mazbut Sultan Mecit Vakfı

İMAR DURUMU

Turizm Tesis Alanı E: 1,20

Hmax:15m

Günü birlik Alan E: 0,20 Hmax: 5,50 m

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ

7.133.129,00  TL

(Yedi milyon yüz otuz üç bin yüz yirmi dokuz Türk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT

213.993,87 TL

(İki yüz on üç bin dokuz yüz doksan üç Türk Lirası seksen yedi kuruş)

İHALE TARİHİ, SAATİ

28/04/2015 Salı - Saat:14:00

 

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine Vakıflar Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 664/8 sayılı kararına istinaden;

1 - Mevcut imar durumlarına göre gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması; bu işlemlerin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 4 yıl içinde sonuçlandırılması,

2 - Taşınmazların takyidatlı tapu kaydında Narlı Köyü Tüzel Kişiliğine ait olduğu belirtilen 582 ve 583 kırık no.lu zeytin ağaçlarının inşaat oturum alanı içinde kaldığı ve kaldırılması gerektiği tespit edildiği takdirde, bedellerinin yüklenici tarafından sahibine (Edremit Belediyesine) ödenerek kaldırılması,

3 - Kiralama süresinin, sözleşmenin imzalanmasından itibaren, 4 yıllık inşaat süresiyle birlikte toplam 49 yıl olması,

4 - Kira ödemelerine sözleşmenin imzalandığı tarihten başlanmak üzere, muhammen kira miktarlarının;

a) İlk 4 yıllık inşaat süresi için aylık sabit 3.000,00 TL (Üç bin Türk Lirası),

b) Beşinci yıl için aylık 30.000,00 TL (Otuz bin Türk Lirası) olması,

c) Altıncı yılın başından 35. yılın sonuna kadar, her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi'nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenmesi, 35. yılın sonunda 36. yıl için belirlenen aylık kira bedelinin % 20 oranında arttırılması, 37. yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenmesi,

5 - Taşınmazlardan 269 ada, 1 no.lu parsel üzerinde en az E: 1,20 yoğunluklu bir turizm tesisi, 269 ada, 2 no.lu parsel üzerinde ise en az E: 0,20 yoğunluklu bir günübirlik tesis yaptırılması esas alınarak, inşaat yoğunluğunda çeşitli nedenlerle oluşabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, tesislerin kapalı inşaat alanının yukarıda belirtilenlerden daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması, bodrum katlarda yapılacak artışlar için kirada değişiklik yapılmaması,

6 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

7 - Taşınmazların üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenici tarafından İdaremize def'aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinin yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, 4 yıllık inşaat süresi dahil toplam 49 yıllığına yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmelidir.

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1 - İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır),

2 - İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim),

3 - İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini gösteren imzalı bildirim,

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır),

5 - İstekli adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

6 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

7 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

8 - Teknik Personel Taahhütnamesi,

9 - İlgili bankadan alınacak ve ihale tarihinden önceki son 3 ay içinde düzenlenmiş, ekli örneğe uygun banka referans mektubu, (inşaat muhammen bedelinin en az %10’u (yüzde onu) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u (yüzde onu) kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır. Alındığı banka yada finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır.),

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

10 - İsteklinin ihalenin ilan edildiği yıla ait ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

11 - İsteklinin ihalenin ilan edildiği yıla ait ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi,

12 - İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Yer Gördü Belgesi,

13 - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 14. maddesinde yazılı 213.993,87 TL (İki yüz on üç bin dokuz yüz doksan üç Türk Lirası seksen yedi Kuruş) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),

14 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır),

15 - Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni,

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir.

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2243/1-1


2 GRUP KLİNİK BECERİ LABARATUVAR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen araştırma projesi için gerekli 2 Grup Klinik Beceri Laboratuvar Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesinin (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2015/33664

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü Nilüfer/BURSA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 224 2940258 - 0 224 2940255

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  metinozturk@uludag.edu.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2 GRUP KLİNİK BECERİ LABARATUVAR SİSTEMİ

S.No

Malzeme Cinsi

Miktarı

1.GRUP

1.1

Çocuk Damar Yolu Açma Maketi

2 adet

1.2

Endotrakeal Tüp Maketi

1 adet

1.3

Trans-Uretral Sonda Takılması Maketi

1 adet

1.4

Santral Kateterizasyon Maketi

1 adet

1.5

Trakeostomi Bakımı Uygulama Mankeni

1 adet

1.6

Bebek Simülatör

1 adet

1.7

Enjeksiyon Kolu

2 adet

1.8

Anal Irıgasyon Maketi

1 adet

1.9

Meme Muayene Maketi

1 adet

2.GRUP

2.1

Minör Deri Girişimi Eğitim Kiti

1 adet

2.2

Jinekoloji Eğitim Modeli

1 adet

2.3

Üretral Kateter - Kadın

1 adet

2.4

Üretral Kateter - Erkek

1 adet

2.5

Rektal Muayene Modeli

2 adet

2.6

Oskültasyon (Dinleme) Maketi

1 adet

2.7

Genişletilmiş Sütür Başlangıç Paketi

1 adet

 

b) Teslim yeri ve tarihi                     :  Cihaz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, ilgili proje yürütücüsüne; sözleşmenin imzalanmasına müteakip (90) takvim günü içinde Tek parti olarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satın alma Komisyon Toplantı Odası Görükle Kampüsü Nilüfer/Bursa

b) Tarihi ve Saati                              :  09.04.2015 - 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların U. Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Sanayi Bakanlığından alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre alınmak suretiyle belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

- Yerli istekler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde ücretsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin T.C. Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu hesaba 50,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi olan 09/04/2015 tarihi saat 10.00’a kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal – kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede Gruplar arası kısmı teklif verilebilir. Grup içi kısmi teklif verilemez.(Teklif verilen gruptaki tüm ürünler için teklif verilecektir)

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teklif edilen para birimi cinsinden geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2695/1-1


GAYRİMENKUL (BAĞIMSIZ BÖLÜMLER) SATILACAKTIR

Fatih Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU:

Madde 1 - Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen İstanbul Sulukule Projesi Fatih Belediyesi'ne ait bağımsız bölümler takdir edilen muhammen bedel + KDV. üzerinden 2886 sayılı yasa gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ve şartnamesi uyarınca Fatih Belediyesi Belediye Encümenince yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

Madde 2 - Satılacak Bağımsız Bölümlerin;

 

İstanbul Sulukule Projesi Fatih Belediyesi'ne Ait Taşınmazlar ve Bağımsız Bölümleri

Sıra

Proje

Kodu

Ada

Blok No

Kat No

Daire

No

Oda

Sayısı

Yön

Satışa Esas M2

Ortalama Fiyat

Muhammen

Bedeli + KDV TL

Geçici

Teminatı

%3

İştirak

Teminatı

%10

İhale Gün/Saati

1

341002

114

H4-93

1.KAT

2

3+1

GB

109,65

4750

520.837,50+KDV.

15.625,13

52.083,75

08 Nisan 2015

Saat: 9.00

2

341002

114

H4-93

2.KAT

3

3+1

GB

109,65

4750

520.837,50+KDV

15.625,13

52.083,75

08 Nisan 2015

Saat: 9.05

3

341002

114

H4-93

ZEMİN

1

3+1

GB

107,65

4750

511.337,50+KDV

15.340,13

51.133,75

08 Mart 2015

Saat: 9.10

4

341002

114

H4-93

3.KAT

4

3+1

GB

109,65

4750

520.837,50+KDV

15.625,13

52.083,75

08 Nisan 2015

Saat: 9.15

5

341002

115

B4-1-94

ZEMİN

2

3+1

GD

101,5

4750

482.125,00+KDV

14.463,75

48.212,50

08 Mart 2015

Saat: 9.20

6

341002

115

B4-1-95

ZEMİN

2

3+1

GB

101,5

4750

482.125,00+KDV

14.463,75

48.212,50

08 Nisan 2015

Saat: 9.25

7

341002

115

B4-1-94

1.KAT

4

3+1

GD

103,45

4750

491.387,50+KDV

14.741,63

49.138,75

08 Nisan 2015

Saat: 9.30

8

341002

115

B4-1-94

2.KAT

6

3+1

GD

105,8

4750

502.550,00+KDV

15.076,50

50.255.00

08 Nisan 2015

Saat: 9.35

9

341002

115

B4-1-95

1.KAT

4

3+1

GB

103,45

4750

491.387,50+KDV

14.741,63

49.138,75

08 Nisan 2015

Saat: 9.40

10

341002

115

B4-1-95

2.KAT

6

3+1

GB

105,8

4750

502.550,00+KDV

15.076,50

50.255.00

08 Nisan 2015

Saat: 9.45

11

341002

115

C3-98

ZEMİN

1

3+1

KD

93

4750

441.750,00+KDV

13.252,50

44.175.00

08 Nisan 2015

Saat: 9.50

12

341002

115

C3-99

ZEMİN

1

3+1

GD

93

4750

441.750,00+KDV

13.252,50

44.175.00

08 Nisan 2015

Saat: 9.55

13

341002

115

B4-1-94

3.KAT

8

3+1

GD

101,8

4750

483.550,00+KDV

14.506.50

48.355.00

08 Nisan 2015

Saat: 10.00

14

341002

115

B4-1-95

3.KAT

8

3+1

GB

101,8

4750

483.550,00+KDV

14.506.50

48.355.00

08 Nisan 2015

Saat: 10.05

15

341002

115

C3-98

1.KAT

2

3+1

KD

96,6

4750

458.850,00+KDV

13.765.50

45.885.00

08 Nisan 2015

Saat: 10.10

16

341002

115

C3-99

1.KAT

2

3+1

GD

96,6

4750

458.850,00+KDV

13.765.50

45.885.00

08/Nisan/2015

Saat: 10.15

17

341002

115

C3-98

2.KAT

3

3+1

KD

94,65

4750

449.587,50+KDV

13.487.63

44.958.75

08/Nisan/2015

Saat: 10.20

18

341002

115

C3-99

2.KAT

3

3+1

GD

94,65

4750

449.587,50+KDV

13.487.63

44.958.75

08 Nisan 2015

Saat: 10.25

19

341002

115

B4-2-94

ZEMİN

1

2+1

GD

86,95

4750

413.012,50+KDV

12.390.38

41.301.25

08 Nisan 2015

Saat: 10.30

20

341002

115

B4-2-95

ZEMİN

1

2+1

GB

86,95

4750

413.012,50+KDV

12.390.38

41.301.25

08 Nisan 2015

Saat: 10.35

21

341002

115

B4-2-94

1.KAT

3

2+1

GD

81,45

4750

386.887,50+KDV

11.606.63

38.688,75

08 Nisan 2015

Saat: 10.40

22

341002

115

B4-2-94

2.KAT

5

2+1

GD

82

4750

389.500,00+KDV

11.685.00

38.950,00

08 Nisan 2015

Saat: 10.45

23

341002

115

B4-2-95

1.KAT

3

2+1

GB

81,45

4750

386.887,50+KDV

11.606.63

38.688.75

08 Nisan 2015

Saat: 10.50

24

341002

115

B4-2-95

2.KAT

5

2+1

GB

82

4750

389.500,00+KDV

11.685.00

38.950,00

08 Nisan 2015

Saat: 10.55

25

341002

115

B4-2-94

3.KAT

7

2+1

GD

79,05

4750

375.487,50+KDV

11.264.63

37.548.75

08 Nisan 2015

Saat: 11.00

26

341002

115

B4-2-95

3.KAT

7

2+1

GB

79,05

4750

375.487,50+KDV

11.264.63

37.548.75

08 Nisan 2015

Saat: 11.05

TOPLAM: 11.823.225,00TL +KDV

 

İşin Adı

Satış

İlçe/Mahalle

Fatih/Karagümrük

Niteliği

Daire (Bağımsız bölüm)

Fiili Durumu

Boş

Meclis karar Tarih/No

07/06/2013 tarih, 2013/97 sayılı karar.

Encümen karar Tarihi

11/03/2015 tarih, 223 sayı

İhale Usulü

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli

Gazete ilanı - Resmi gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi

2 defa

Şartname ve ekleri

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

İlgili Mevzuat ve Tebliğler

5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa

İhale komisyonunun Toplantı yeri ve İhalenin yapılacağı yer adresi

Fatih Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54 FATİH/İSTANBUL

Tel-Faks

Tel: 0212 - 453 14 00 (1447 - 1423 - 1343) Faks: 212 453 14 75

Madde 3 - İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2. İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan)

3. Noter tasdikli imza beyannamesi.

4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır. Ve Banka teyit yazılı olacaktır.)

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

7. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

8. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

9. Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

10. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

11. Tebligat için adres bildirimi,

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli vekaletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır. Ve Banka teyit yazılı olacaktır.)

7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

9. Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

10. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

11. Tebligat için adres bildirimi,

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ibraz etmek suretiyle belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 4 - İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, İhaleye katılmak isteyenler %3 geçici teminat ile %10 ihale iştirak teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte, şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler, ihale günü olan 08/Nisan/2015 tarih, Saat: 08.30’a kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

Madde 5 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

Madde 6 - İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

Madde 7 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, KDV. ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

Madde 8 - İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

Madde 9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 11 - Satışa sunulan Gayrimenkullerin Tapu devirleri Fatih Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi arasında düzenlenen protokol ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hükümleri yerine getirildikten sonra yapılacaktır.

Madde 12 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Madde 13 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

2673/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 89420 KG AHŞAP TRAVERS TİRFONUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                        :  2015/33999

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi      :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  89420 KG AHŞAP TRAVERS TİRFONUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 14.04.2015 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399 - 13345 hesap ve TR - 290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2612/1-1