25 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29306

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gedik Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

BOTAŞ International Limitedden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından:

DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Doktorasını ve/veya Doçentliğini Psikoloji veya Psikiyatri alanında yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Doktorasını ve/veya Doçentliğini Psikoloji alanında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa Birliği alanlarından en az biri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa Birliği alanlarından en az biri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Not: İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

2547/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

                                                                                                                                                                                                                                    EK-1

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, STANLUB PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; Yozgat İl Özel İdaresi tarafından verilmiş olan olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın 17.02.2015 tarihli ve 1523 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilmesi nedeniyle “Küçük Sanayi Sitesi D Blok No:11 Çekerek /YOZGAT” adresindeki tesisine ait ve MYĞ/2792-4/28346 numaralı madeni yağ lisansına kayıtlı Birinci Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı Kurumumuza ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2561/1-1


Adalet Bakanlığından:

Bursa 3. Tüketici Mahkemesinin 2014/1044 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2548/1-1

—————

Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1995/359 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2549/1-1

—————

Gebze 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/1678 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2550/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektir.

1 - Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile "Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini. Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin"de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir, (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1'er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar ilanın Resmi Gazete’de ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) müracaatlarını yapmalıdır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim/

Anasanat

Prof

Açıklama

Doç

Açıklama

Tıp Fakültesi

Acil tıp

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

 

 

Tıp Fakültesi

Kadın Has.ve Doğum

 

 

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Kadın Has.ve Doğum

 

 

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekons ve Es. Cer.

 

 

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

 

 

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

 

 

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Nöroloji

 

 

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

 

 

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Anatomi

 

 

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

 

 

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

 

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere

Mühendislik Fak.

Gıda Teknolojisi

1

 

 

 

Diş Hekimliği Fak.

Endodonti

 

 

1

 

Ziraat Fakültesi

Bitki Besleme

 

 

1

 

Eğitim Fakültesi

İ.Ö.Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

1

Hava kirliliği ve geri dönüşüm konularında eğitim çalışmaları yapmış olmak

Veteriner Fak

Farmakoloji-Toksikoloji

 

 

1

 

2461/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Fakülte

Bölüm

Alanı

Öğretim Üyesi

Kadro Adedi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Biyomedikal Elektronik

Profesör

1

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53   e - posta: mdbf_info@sehir.edu.tr

info isletme@sehir.edu.tr

2651/1-1


Gedik Üniversitesinden:

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü;

Aranan Şartlar;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının profesörlük şartlarını sağlamış, Lisans eğitimini Üniversitelerin Sosyoloji Bölümlerinde tamamlamış, Eğitim Bilimleri Yetişkinler Eğitimi alanında Doktora yapmış, Eğitim Bilimleri alanında çalışmalar yapan.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Prof.

1

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının profesörlük şartlarını sağlamış, Lisans eğitimini Üniversitelerin Sosyoloji Bölümlerinde tamamlamış, Eğitim Bilimleri Yetişkinler Eğitimi alanında Doktora yapmış, Eğitim Bilimleri alanında çalışmalar yapan.

Başvuru adresi:

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

 

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık - Kartal/İSTANBUL

Tel: 0216 4524585 - 86/1158

Fax: 0216 452 87 17

2624/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Hakkari ilinde faaliyet gösteren 1919 dosya nolu HAKOVA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mardin ilinde faaliyet gösteren 1738 dosya nolu TEPE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1716 dosya nolu KURULUŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde 1637 dosya nolu PRO4D Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Amasya ilinde faaliyet gösteren 1573 dosya nolu AKBİLEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Düzce ilinde faaliyet gösteren 852 dosya nolu ATA NEZİH Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 780 dosya nolu MEKANİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 742 dosya nolu AY Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 299 dosya nolu YARKIN Yapı Denetim A.Ş.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 17.03.2015 tarih ve 7615 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

2637/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 17.03.2015 tarih ve 7622 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1123 dosya nolu KARSAM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adana ilinde faaliyet gösteren 1665 dosya nolu KAYCIOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2152 dosya nolu YEDİ EYLÜL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 888 dosya nolu 3T Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1914 dosya nolu KESİR Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2637/2/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.12.2014 tarihli toplantısında, Siirt ili nüfusuna kayıtlı 01.01.1964 doğumlu Bahaettin oğlu Alamettin SEVGİLİ'nin Azerbaycan'daki "Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.02.2009 tarihli kararına istinaden düzenlenen 48495 seri numaralı "İnşaat Mühendisliği" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

2554/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.12.2014 tarihli toplantısında, Batman ili nüfusuna kayıtlı 11.04.1964 doğumlu Kasım oğlu Mehmet Emin OKÇU'nun Azerbaycan'daki "Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2009 tarihli kararına istinaden düzenlenen 50446 seri numaralı "İnşaat Mühendisliği" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

2553/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir.)

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir.)

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir.)

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM/

PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih

Yrd. Doç. Dr

3

Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi veya Yakınçağ Tarihi alanlarından herhangi birinden doktora yapmış olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yrd. Doç. Dr

Doç. Dr.

Prof. Dr.

3

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Gazetecilik

Yrd. Doç. Dr

1

Gazetecilik Alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Gazetecilik

Prof. Dr.

1

* Uygulamalı İletişim alanında Doçent olmak,

* Sürdürülebilir gelişme ve medya alanında çalışmalar yapmış olmak

* Ayrımcılık ve pozitif ayrımcılık alanlarında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yrd. Doç. Dr

1

* Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak,

* En az 5 yıl öğretim elemanlığı tecrübesi olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr

Doç. Dr.

Prof. Dr.

3

Endüstri Mühendisliği alanında Lisans ve Doktora yapmış olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr

Doç. Dr.

Prof. Dr.

3

Makine Mühendisliği alanında Lisans ve Doktora yapmış olmak,

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Prof. Dr.

1

Radyasyon onkolojisi alanında doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Prof. Dr.

1

Göz hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Prof. Dr.

1

Radyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd. Doç. Dr.

1

Kardiyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

2632/1-1


 

—————

—————


 


 


DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

ADANA-YÜREĞİR-BELÖREN MAHALLESİ

İÇMESUYU KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI

1. Adana-Yüreğir-Belören Mahallesi İçmesuyu Kaynağı, Belören Mahallesinin içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır.

2. Adana-Yüreğir-Belören Mahallesi İçmesuyu Kaynağının debisi 4,0 l/s ve yıllık bilanço değeri ise 126144 ton/yıl olarak belirlenmiştir.

3. Ekteki haritada sınırları belirtilen Adana-Yüreğir-Belören Mahallesi İçmesuyu Kaynağı’nın bulunduğu alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda Adana-Yüreğir-Belören Mahallesinin içmesuyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4. Ekteki haritada sınırları belirtilen “Mutlak Koruma Alanı” ve “Birinci Derece Koruma Alanı” 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre oluşturulmuştur.

5. Mutlak ve Birinci Derece Koruma alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gerekli şartlar Çizelge 1 ve Çizelge 2’de verilmiştir.

6. Adana-Yüreğir-Belören Mahallesi İçmesuyu Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

Çizelge 1. Mutlak Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

MUTLAK KORUMA

ALANI

1

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 50 m olarak belirtilen ve tam ortasında Adana-Yüreğir-Belören Mahallesi İçmesuyu kaynağının bulunduğu bölge “Mutlak Koruma Alanı” olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. İçme suyu kaynağı merkez olmak üzere 50 m’lik yarıçap ile belirlenen kaynak çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecek veya engelleyici mesnetler (duvar, tel) yerleştirilecektir.

2

“Mutlak Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

3

Mutlak Koruma Alanı’nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse, tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır.

ADI

NO

AÇIKLAMA

MUTLAK KORUMA

ALANI

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Resmi Gazetedeki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSİ tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir.

 

Çizelge 2. Birinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

ADI

NO

AÇIKLAMA

BİRİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Birinci Derece Koruma Alanı, Belören Mahallesi içme suyu kaynağından itibaren kuzey yönünde 1850 m, kuzeybatı yönünde 3300 m, batı yönünde 2680 metredir. Birinci Derece Koruma Alanı sınırları ve koordinatları ekli haritada gösterilmiştir.

2

Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır.

3

Kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi ve mezarlık yeri seçilmesi yasaktır.

4

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

5

Endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

6

 “Birinci Derece Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

7

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır.

8

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde ilan tarihinden sonra turistik tesis iskan, konut, endüstri depolama vb. kullanımlar amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilemez.

9

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez.

10

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

 

2556/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir.  (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Adayların 1. derece Doçent,1., 2., 3.ve 4. derece Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilmeleri için Kanunda öngörülen hizmet süresine sahip olmaları gerekmektedir.

7 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

8 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

9 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (25.03.2015 - 08.04.2015) olup, süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

10 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Urdu Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Aktüerya

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

İstatistik Teorisi

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

 

İletişim Fakültesi

Basın Ekonomisi ve İşletme

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Devreler ve Sistemler

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Kimyasal Teknolojiler

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Müh.

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Yapı

Profesör

1

1

 

Sarayönü MYO

Tohumculuk

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak

Veteriner Fakültesi

Anatomi

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Viroloji

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Bitki Besleme

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Geometri

Doçent

1

1

 

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

1

 

Karapınar Aydoğanlar MYO

Laborant ve Veteriner Sağlık

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Arazi Yönetimi

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Tesisleri

Doçent

1

1

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Doçent

1

1

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Seramik Tasarımı

Doçent

1

1

 

Sosyal Bilimler M.Y.O.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Doçent

1

1

 

Teknik Bilimler M.Y.O.

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

İmalat ve Konstrüksiyon

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Neonatoloji (Yenidoğan) yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi alanında çalışmaları bulunmak.

Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Çevre Bilimleri

Yrd.Doç.

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yrd.Doç.

2

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Birey ve Toplum Sorunları

Yrd.Doç.

3

1

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Yrd.Doç.

4

1

 

Teknik Bilimler MYO

Basım ve Yayın Teknolojileri

Yrd.Doç.

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Müh.

Yrd.Doç.

3

1

 

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Nefroloji uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

 

2609/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrolarına başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek), Doçent kadrolarına başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İLAN ŞARTI FORMU

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

1

ZİRAAT

FAKÜLTESİ

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

PROFESÖR

1

1

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında bilimsel çalışmalar yapıyor olmak.

2

ZİRAAT

FAKÜLTESİ

SÜT TEKNOLOJİSİ

SÜT TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

2

Süt Teknolojisi Anabilim Dalında doçent unvanı almış olmak.

3

ZİRAAT

FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

DOÇENT

1

1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

4

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Eğitici Eğitimi sertifikasına sahip, en az 5 yıl deneyimli geriatri uzmanı olmak.

5

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Gastroentroloji polikliniğinde en az 10 yıl deneyimli, fizyopatoloji ile ilgili çalışmaları olmak.

6

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK

PROFESÖR

1

1

Pilot Ölçek Biyoproseslerde deneyimli.

7

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK

PROFESÖR

1

1

Mikrobiyal Biyomedikal ürünlerde deneyimli.

8

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Tekstil Mühendisliği ve Bilimleri temel alanında doçent ünvanını almış, Konfeksiyon İşletim Giysi Kalıpçılığı ve Çocuk Giyimi alanlarında uzmanlaşmış olmak.

9

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

DOÇENT

1

1

Bankacılık ve İşletme Finansı alanlarında uzmanlaşmış, muhasebe alanında da akademik çalışmalar yapmış olmak. Yabancı dil sınavından (ingilizce) en az 90 puan almış olmak.

10

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

PROFESÖR

1

1

Çekirdek Eylemsizlik Momentleri, Nötron-Proton ve Spin-Kuadrupol Etkileşimleri konusunda araştırmaları olmak.

11

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

PROFESÖR

1

1

Zaman skalasında impulsif sınır değer problemleri üzerinde çalışmaları olmak.

12

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

DOÇENT

1

1

Asal halkaların genelleştirilmiş türevli özdeşlikleri üzerine çalışmaları bulunmak. Üniversitede ingilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

13

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Felsefe doçenti olmak, İslam Felsefesi alanında çalışmaları olmak.

14

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Uygulamalı Sosyoloji alanında çalışmaları olmak.

15

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

BİZANS SANATI

DOÇENT

1

1

Bizans Sanatı ve Mimarisi alanında çalışıyor olmak.

16

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

1

1

Yakınçağ Tarihinde doçent unvanı almış olmak.

17

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMAKOGNOZİ

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve farmakognozi bilim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, farmakognozi ve farmasötik botanik temel alanında doçent ünvanı almış olmak; farmakognozi bilim alanında en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak.

18

ÇEŞME TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

DOÇENT

1

1

Yönetim ve Strateji alanında doçent ünvanına sahip olmak, turistik ürün politikaları ve havayolu ulaşım sistemleri konusunda çalışmaları bulunmak.

19

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

DOÇENT

2

1

Bilgisayar - Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Dağıtık Sistemler ve Telsiz Duyarga Ağları alanlarında bilimsel eserleri olmak.

2635/1-1


 

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT FİNANSAL TABLOLALAR VE

 

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

 

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

 

Eklerini görmek için TIKLAYINIZ