24 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29305

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Bayındır İlçesi, 1231 - J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki 121888 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Halilullah Ertuğrul ELÇİOĞLU (Denetçi No: 6639, Oda Sicil No: 8547) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 21.11.2014 tarihli ve E.2014/1183 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulun 14.01.2015 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2015/103 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Halilullah Ertuğrul ELÇİOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 10.03.2015 tarihli ve 6868 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2555/1/1-1

—————

DÜZELTME İLANI

07.03.2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “19.12.2015 tarihli ve 4696 sayılı Makam Olur’u” ifadesinin çıkarılarak “19.02.2015 tarihli ve 4696 sayılı Makam Olur’u” ifadesinin eklenmesi 10.03.2015 tarihli ve 6869 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2555/2/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay illerinde sahip bulunduğu AR/TPO/4833, 5013, 5159 ve 5160 hak sıra numaralı 4 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 05.03.2015 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri;

İlan olunur.

2529/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ankara'da Kurulmuş olan Türk Erdem Vakfı, Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.12.2015 tarihinde kesinleşen, 30.12.2014 tarihli ve E:2014/489, K:2014/649 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2536/1-1


İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI

KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 23. ve 53. maddelerine dayanan, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın Adı ve Konusu

Yarışmanın adı “Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması”dır.

Yarışmanın konusu, Bakanlar Kurulu kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi kapsamında “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilen yaklaşık 122 hektar büyüklüğündeki alanda, işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi ve ekonomik çözümler içeren; özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak alanın kentle bütünleşmesine imkân verecek kentsel tasarım ve mimari fikir projesi geliştirilmesidir.

Yarışmanın Amacı

Gaziemir, Aktepe ve Emrez Mahallelerinde, yaklaşık 122 hektar büyüklüğündeki kentsel dönüşüm alanında, insan haklarına saygılı ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel çevre üretilmesi hedeflenmektir.

Kentsel dönüşüm alanları yaşayan mekânlar olup, içinde yaşayanların yaşam alışkanlıkları göz ardı edilmeksizin planlanmalıdır. Bu alanlarda mekânsal kararların yanı sıra sosyal ve kültürel alanların yeniden organizasyonu ile ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasına da ihtiyaç vardır.

Dönüşüm projeleri, birim konuttan başlayarak, yapı, mahalle, semt, kent bütünü ve bölgesel ölçekte kararlar içeren geniş bir planlama ve tasarım sürecini içermektedir. Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm için tüm ölçeklerdeki sorunların çözümüne yönelik kararların, birbirleriyle ilişkileri ve birbirlerini etkileme gücü de düşünülerek geliştirilmesi gerekmektedir, bu da ancak konusunda uzman kişilerin etkileşim içinde ve bir arada çalışması ile mümkün olabilecektir. Ayrıca; dönüşüm projesinin farklı meslek gruplarına mensup ekiplerce yarışma yoluyla elde edilmesinin dönüşüm ve kentleşme adına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda; Yarışma alanı olarak belirlenen alanda mimarlık, şehircilik, mühendislik, kentsel tasarım ve peyzaj kararları alınarak, alanın yeniden tasarlanması sonucunda uygulanabilir bir projenin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Üretilecek olan projelerde;

• Kent içinde fiziksel ve kültürel olarak çeşitlilik sunan bölgeler oluşturulması,

• Kültürel ve sosyal zenginliklerin kente değer kazandıracağı dönüşüm faaliyetlerinin sağlanması,

• Dönüştürülecek alanlardaki sorunların ve önceliklerin iyi saptanarak kent bütünlüğüne ve günün koşullarına uygun çözümlerin üretilmesi,

• Önerilen çözümlerin insan öncelikli, sosyal adalet anlayışına sahip ve toplumsal barışa katkı yapacak nitelikte olması,

• Yerinde dönüşüm alternatifine öncelik verilerek, ortaya çıkacak kentsel getirinin bölgede yaşayanlar arasında paylaşılmasının sağlanması,

• Dönüşüm alanının kendi sınırlarında ve çerçevesinde, doğal ve kültürel yapı ve öğelerle ilişkilerinin, bu suretle öngörülen çok boyutlu gelişmenin tarif edilmesi,

• Mevcut ticaret hayatının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi,

• Bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak farklı disiplinlere mensup çalışanların ortak bir amaç için bir araya getirilmesi beklenmektedir.

İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı

Adresi           :  Şehit Fethi Bey Caddesi no:2 kat:4 - 35250 Konak / İZMİR

Telefon          :  0 232 2931740

Faks              :  0 232 2931749

Web Adresi   :  www.izmir.bel.tr

E-posta          :  gaziemiryarisma@gmail.com

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma, alanın büyüklüğü ve konusu sebebiyle disiplinler arası bir ekip çalışması gerektirmektedir. Yarışmaya mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler katılacaktır. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları ekipte danışman olarak da yer alabilirler. Yarışmacılar diğer uzmanlık alanlarından da danışmanlık desteği alabilirler. Ekip içerisinden bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

• TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

• Şartname alıp ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Şartname almak için Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Şubesi TR-640001500158007292289040 no’lu hesaba, “Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması Katılım Bedeli” açıklamasıyla 50,-TL (Elli Türk Lirası) yatırılması ve alındı makbuzunun İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar dilediği takdirde alındı makbuzu ile ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini gaziemiryarisma@gmail.com e-posta adresine veya 0 232 2931749 no’lu faksa veya “İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Şehit Fethi Bey Caddesi No:2 Kat:4, 35250, Konak-İZMİR” adresine göndererek yarışmaya katılabilirler, bu durumda şartname dokümanı karşı taraf ödemeli kargo yoluyla gönderilecektir.

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odası, kurum veya kuruluşlarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine “www.izmir.bel.tr” internet adresinde yayınlanan yarışma bölümünden de ulaşılabilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsimleri

Jüri Danışman Üyeleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı B. Fügen SELVİTOPU, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Bşk. A. Suphi ŞAHİN, Gaziemir Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Mitat KALE, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Tevfik TOZKOPARAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU, İnşaat Yüksek Mühendisi Muzaffer TUNÇAĞ, Yüksek Mühendis Mimar Ersin PÖĞÜN

Jüri Asil Üyeleri: Şehir Plancısı - Prof. Dr. Sezai GÖKSU (Jüri Başkanı), Y. Mimar -Dr. Deniz ASLAN, Mimar - Tamer BAŞBUĞ, Şehir Plancısı - Yrd. Doç. Dr. Tolga ÇİLİNGİR, Y. Mimar - Dr. Devrim ÇİMEN, Mimar - Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER, Peyzaj Mimarı - Prof. Dr. Adnan KAPLAN

Jüri Yedek Üyeleri: Mimar - Yrd. Doç. Dr. Erdal Onur DİKTAŞ, Peyzaj Mimarı - Doç. Dr. Emine MALKOÇ TRUE Şehir Plancısı - Doç. Dr. Hayat ZENGİN

Raportörler: Şehir Plancısı - Zeynep Özge BAYRAK, Şehir Plancısı - Oya ERDİN

Y. Mimar - Efe ÖNER

Raportör Yardımcıları: Restoratör- Sevtap BARANDIR, Harita Teknikeri - Aslı BİLGİN, Harita Mühendisi - Tuğba YILDIRIM

Not: Asil Jüri, Yedek Jüri, Raportör ve Raportör Yardımcıları listesi alfabetik sıralama şeklindedir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı                                                           :  24 Mart 2015

Sorular için son gün                                                     :  07 Nisan 2015   –   Saat: 17.00

Cevapların İlanı                                                            :  13 Nisan 2015

Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati                             :  26 Mayıs 2015  –   Saat: 17.00

1.Aşama Jüri Değerlendirme Tarihi                             :  03 Haziran 2015

1.Aşama Sonuçlarının Açıklanma Tarihi                      :  10 Haziran 2015

2.Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati                          :  18 Ağustos 2015 – Saat: 17.00

2. Aşama Jüri Değerlendirme Tarihi                            :  22 Ağustos 2015

2. Aşama Sonuçlarının Açıklanma Tarihi                     :  31 Ağustos 2015

Kolokyum ve Sergi Açılış Tarihi                                  :  03 Ekim 2015

Ödüller ve Ödeme Şekli

1.Aşama

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu seçilen eşdeğer 10 adet projenin her birine 10.000,-TL (On bin Türk Lirası) ödül net olarak ödenecektir.

2.Aşama

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu 5 adet eşdeğer ödül ve 5 adet mansiyon ödülü verilecektir. Eşdeğer ödül alan projelerin her birine 60.000,-TL (Altmış bin Türk Lirası), mansiyon ödülü alan projelerin her birine 20.000,-TL (Yirmi bin Türk Lirası) net olarak ödenecektir.

Belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre ödenecektir.

Yer Görme Belgesi

Yer görme belgesi istenmemektedir. Ancak yarışmacıların, yarışma alanını görmeleri tavsiye edilmektedir.

Soru Cevaplar

Katılımcılar 7 Nisan 2015 günü saat 17.00’ye kadar idarenin eline geçecek şekilde konu ile ilgili sorularını “Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı” yazışma adresine veya “gaziemiryarisma@gmail.com” e-posta adresine gönderebilirler. Cevaplar 13 Nisan 2015 tarihinden itibaren “www.izmir.bel.tr” web adresinde yayınlanacak ve şartname alan yarışmacılara e-posta yoluyla gönderilecektir.

2399/1-1


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğrenim dili zorunlu İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” uyarınca, ÖĞRETİM ÜYESİ alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Detaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip Üniversitemiz Web sayfamızda duyurulacaktır.

İLETİŞİM:

Tlf: (0216) 581 00 50, (0216) 581 00 61

Web: www.pirireis.edu.tr

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

Doçent

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktorasını, Deniz Hukuku/Deniz Ticaret Hukuku alanında yapmış olmak. Halen Deniz Hukuku/Deniz Ticaret Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapıyor olmak.

1

Yrd. Doç.

Üniversitelerin; DUİM/Deniz Harp Okulu Lisans Programlarından Mezun olmak, Doktorasını Deniz İşletmeciliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanında yapmış olmak, Uzakyol vardiya zabiti ehliyetine sahip olmak tercih sebebidir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

Doçent

Makine/Gemi İnşaatı/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanlarında lisans /yükseklisans mezunu olmak. Doktorasını, Makine/Gemi İnşaatı/Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanlarında yapmış olmak. En az Uzakyol vardiya mühendisi ehliyetine sahip olmak tercih sebebidir.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

1

Doçent

Lisans eğitimini Makine Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, Klasik mekanik ve elektronik sistemler konularında çalışmalar yapmış olmak veya sayısal ve deneysel uygulamaları gerçekleştirecek ve geliştirebilecek donanıma sahip olmak veya enerji veya akışkanlar mekaniği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Doçent

Elektrik (elektrik makineleri) veya Elektronik (güç elektroniği veya elektromanyetik dalgalar ve mikrodalga tekniği) veya Kontrol Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1

Profesör

Sosyal Bilimler Enstitüsü veya Bankacılık ve Sigortacılık Enstitü Müdürlüğü tecrübesi olmak. Uluslararası Muhasebe Standartları ve Genel muhasebe defter tutma uygulamaları konusunda yayınları olmak. İşletmelerde vergi planlaması konularında çalışmış olmak.

2545/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————


 


 


 


 


 


 


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) başvuracaklardır.

 - Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlan Başlangıç Tarihi: 24.03.2015

Son Başvuru Tarihi: 07.04.2015

 

S.No

Birimi

Bölümü

Anabilim/

Anasanat Dalı/

Programı

Unvanı

Der.

Ad.

Özel Şartlar

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

 

Prof.

1

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

2

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Prof.

1

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

3

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

 

Doç.

1

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

4

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Yrd. Doç.

3

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik yada doktora yapmış olmak.

5

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üretim Metalurjisi

Yrd. Doç.

3

1

"Small-World Modeli" alanında doktora çalışması yapmış olmak

 

İlanen duyurulur.

2546/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Beyoğlu Kırkbirinci Noterliği 11.05.2015 tarihinde, Eskişehir İkinci Noterliği 13.05.2015 tarihinde, Şanlıurfa Üçüncü Noterliği 13.05.2015 tarihinde, Beşiktaş Dokuzuncu Noterliği 16.05.2015 tarihinde ve İstanbul Onuncu Noterliği 20.05.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22'nci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

BEŞİKTAŞ DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

1,714.149,68.-TL.

2

BEYOĞLU KIRKBİRİNCİ NOTERLİĞİ

2,617.827,21.-TL.

3

ESKİŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ

1,354.170,37.-TL.

4

İSTANBUL ONUNCU NOTERLİĞİ

1,176.396,53.-TL.

5

ŞANLIURFA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1,657.908,07.-TL.

2557/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle Unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larım gösterir beyanlarını,

2 - Diplomalarının onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma ilkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd.Doç.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İÇ HASTALIKLARI

1

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlığı, Nefroloji yandal uzmanlığı olmak.

İÇ HASTALIKLARI

 

 

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yandal uzmanı olmak. Metabolik sendromlu hastalarda erektil disfonksiyon ve karotis intima medya kalınlığı konusunda çalışmaları olmak.

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

 

 

1

Psöriazis vulgaris ve pemfigus Foliaseus birlikteliği çalışması olmak, Dermatokozmetik alanında deneyimi olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.

 

 

 

 

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

 

 

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk ve özürlü hastalara genel anestezi verme konusunda çalışmaları olmak.

ENDODONTİ

 

1

 

Farklı kök kanal enstrümanlarının apikal debris taşkınlığına etkisi üzerine çalışmaları olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

 

 

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktorasını yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

FOTOGRAMETRİ

 

1

 

Optik uzaktan algılama görüntülerinin yöneltilmesi konusunda çalışmaları olmak.

TELEKOMÜNİKASYON

 

 

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve kablosuz haberleşme alanında çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

 

 

1

Mutezile Mezhebinin Bağdat ve Basra Ekolleri üzerine çalışmaları olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

 

 

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

 

 

 

 

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

 

1

 

İnternette pazarlama konusunda çalışmaları olmak.

BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA

 

 

1

Mali saydamlık üzerine çalışmaları olmak.

MALİ HUKUK

 

 

1

Vergi psikolojisi alanında çalışmaları olmak.

SAYISAL YÖNTEMLER

 

 

1

Faaliyet tabanlı performans yönetimi konusunda doktora çalışması yapmış olmak

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

SINIF EĞİTİMİ

 

1

 

Sınıf Öğretmenliği alanında çalışmaları olmak.

2491/1-1


Merkez Bankasından:

2538/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ