23 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29304

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

- Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

- Özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Nüfus cüzdanı sureti

- Askerlik durum belgesi

- Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

- Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

- Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

- Adaylar yukarıdaki belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Makine Mühendisliği/Mekanik

Yardımcı Doçent

3

1

 

Makine Mühendisliği/Mekanik

Yardımcı Doçent

3

1

 

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Temel Tıp Bilimleri/Tıp Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bilimleri/Tıp Tarihi ve Etik

Yardımcı Doçent

4

1

Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda çalışmaları olmak.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yardımcı Doçent

3

1

 

Eğitim Bilimleri/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yardımcı Doçent

3

1

 

2459/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara 14.İdare Mahkemesinin 04/04/2014 tarih 2013/866 Esas No ve 2014/371 numaralı Kararı uyarınca;

Üniversitemiz Polatlı Fen Edebiyat Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - 28/06/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19/03/2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde;  (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Varsa Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi   :  23.03.2015

Bitiş Tarihi           :  06.04.2015

 

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

 

Yardımcı Doçent

1

1

Kuantum bilgi teorileri üzerine çalışmaları olmak.

2433/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki 633239 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Yasemin ARTAR tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2015 tarih ve E.2015/10 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yasemin ARTAR (Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 13.03.2015 tarihli ve 7409 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2492/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1260 ada, 28 parsel üzerindeki 263462 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 12.02.2015 tarihli ve E.2014/1632 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.03.2015 tarihli ve 7411 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2493/1-1

—————

PMD Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bergama İlçesi, 66 ada, 13 parsel üzerindeki 577740 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 105523-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip PMD Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Türkulu AKTAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10676, Oda Sicil No: 5483) ve Ali KARAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37263) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7256 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/1/1-1

—————

Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, 580 ada, 1 parsel üzerindeki 527932 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Rıdvan BAŞOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6136, Oda Sicil No:10019) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7255 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/2/1-1

—————

Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Konak İlçesi, 6608 ada, 16 parsel üzerindeki 714437 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 93746 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erol ÇAĞLAR (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13326, Oda Sicil No:11856) ve Abdullah TAŞDELEN’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20354, Oda Sicil No:23743) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7253 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/3/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L.2C pafta, 681 ada, 1 parsel üzerindeki 554356 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7234 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/4/1-1

—————

Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1D pafta, 693 ada, 16 parsel üzerindeki 256063 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1911 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Yüksel ÇETİNKALE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4495, Oda Sicil No:4952), Şaban Haluk UZEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3580, Oda Sicil No:5673), İbrahim YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3521, Oda Sicil No:30024), Halil GÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10721, Oda Sicil No:23370), Hüseyin İBAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4514, Oda Sicil No:23188), Aytaç CAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80152), Hayrettin KARA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83684) ve Barış ACAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71585) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7254 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/5/1-1

—————

Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 862169 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Ali ŞAHİNCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14675, Oda Sicil No: 21948), Nurseven ÖZGÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20794, Oda Sicil No: 45842), Ali Galip BÜYÜKTORTOP (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11441, Oda Sicil No:8422) ve Bilge Kağan CUMUR’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60788) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7241 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/6/1-1

—————

Şena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Ulaş Beldesi, 132 ada, 4 parsel üzerindeki 849050 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2445 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 03.04.2013 tarih ve 28607 sayılı, 03.08.2014 tarih ve 29077 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7263 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/7/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Deniz DAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62222) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7240 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/8/1-1

—————

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684961 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), Kamil AKSÜS (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11852) ve Ersan SARAǒın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84396) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.12.2013 tarih ve 28839 sayılı, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7245 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/9/1-1

—————

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684983 YİBF nolu (E Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927) ve Osman YILMAZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7245 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7251 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/10/1-1

—————

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684977 YİBF nolu (D Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), Ahmet KARAOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81295) ve Ersan SARAǒın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84396) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7245 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7249 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/11/1-1

—————

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684970 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432) ve Ersan SARAǒın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84396) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7245 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7248 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/12/1-1

—————

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684991 YİBF nolu (F Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927) ve Osman YILMAZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7245 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7252 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/13/1-1

—————

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684965 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), Kamil AKSÜS (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11852) ve Ersan SARAǒın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84396) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7245 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7247 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/14/1-1

—————

Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ve Gözle Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 19 K IV pafta, 1941 ada, 14 parsel üzerindeki 901075 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Yalçın YAŞAN (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 447, Oda Sicil No:7033), Orhan ARSLAN (Şirket Müdürü, Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2457, Oda Sicil No:13352) ve Soner ÇETİN’in (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:889, Oda Sicil No:10220) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. ve 13. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16015-Merkez Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 1970 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözle Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Tuğrul ÖZEN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22074, Oda Sicil No:18775) ve Kamuran CİRİT’in (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:7121) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.09.2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7261 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/15/1-1

—————

Onay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, 363 ada, 6 parsel üzerindeki 994068 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 220796 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 562 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Onay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Murat İhsan AKYÜREK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54266), sorumlu denetim elemanları Turhan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12708, Oda Sicil No: 16172) ve Mehmet Emin YAĞBASA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79769) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7262 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/16/1-1

—————

Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Seyhan İlçesi, 16 GI pafta, 636 ada, 1 parsel üzerindeki 514538 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası, 7. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 40736 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 91 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Yüksel KAPLAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20043, Oda Sicil No:60202), sorumlu denetim elemanları Şenay ARTUKER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13801, Oda Sicil No:36518) ve Zeki EMİROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19375) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7239 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/17/1-1

—————

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Ceyhan İlçesi, 619 ada, 18 parsel üzerindeki 717853 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası,2. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK ’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7238 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/18/1-1

—————

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Ceyhan İlçesi, 619 ada, 18 parsel üzerindeki 717857 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7237 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/19/1-1

—————

Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Takip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Merkez ilçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki 762309 YİBF nolu (A Blok) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22806 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Necdet BALÇIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10574, Oda Sicil No:10409), Mehmet Ali AKTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13170, Oda Sicil No:17398), Furkan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88994) ve Mehmet ÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81808) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 27019 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7257 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/20/1-1

—————

Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Takip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Merkez ilçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki 762315 YİBF nolu (B Blok) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22806 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Necdet BALÇIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10574, Oda Sicil No:10409), Mehmet Ali AKTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13170, Oda Sicil No:17398), Furkan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88994) ve Fehmi YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 27019 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 27.02.2013 tarih ve 1337 sayılı, 13.03.2015 tarihli ve 7257 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7258 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/21/1-1

—————

Takip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli İli, Merkez İlçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki 762319 YİBF nolu (C Blok) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 27019 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 13.03.2015 tarih ve 7257 sayılı, 13.03.2015 tarih ve 7258 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7259 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/22/1-1

—————

Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Takip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Merkez ilçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki 762325 YİBF nolu (D Blok) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22806 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Necdet BALÇIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10574, Oda Sicil No:10409), Mehmet Ali AKTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13170, Oda Sicil No:17398), Furkan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88994) ve Cihan KAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19103) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 27019 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7258 sayılı Makam Oluru ile, Takip Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7259 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7260 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/23/1-1

—————

09.06.2012 tarihli 28318 sayılı, 09.08.2012 tarihli 28379 tarihli ve 02.02.2013 tarihli 28547 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan, 21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete ilanı ile de 539 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Adavizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesinin 18.09.2014 tarihli ve E.2013/914-K.2014/1492 sayılı kararı ile Adavizyon Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Adavizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. hakkında uygulanan 539 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7264 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/24/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurulun 15.01.2015 tarihli ve 5428/19 sayılı Kararı ile; 17.11.2005 tarihli ve MYĞ/579-22/14944 sayılı Madeni Yağ Lisansı ile “Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No: 14 Işıkkent Bornova - İZMİR” adresinde faaliyet gösteren Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde; 11/02/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin EGE - PAL Müdürlüğünce yapılan analizlere göre tesisteki sırasıyla 2, 5 ve 6 nolu tanklardan alınan (E13021805), (E13021806), (E13021807) nolu numunelerin bitkisel yağ, mineral yağ ve geri kazanım solventi karışımı olduğu, 35 HA 1494 plakalı tankerden alınan (E13021808) nolu numunenin bitkisel yağ ve mineral yağ karışımı olduğu, böylece, lisans sahibinin mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet gösterdiği ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, adı geçen tüzel kişi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2495/1/1-1

—————

Kurulun; 25/12/2014 tarihli ve 5388 - 65 sayılı Kurul Kararı ile “Karabük Yolu 25.Km.(Pafta: 6 Ada:- -Parsel:799) Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 05/10/2010 tarihli ve BAY/939 - 82/28365 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) Bu lisansı 20/02/2014 tarihinde sona ermesine rağmen, Akdağlı Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’ne, lisansının sona erme tarihinden sonra yüksek miktarda akaryakıt satışı yapmak ve bu suretle lisans almaksızın dağıtıcı faaliyeti göstermek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükmüne;

b) Otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda da, lisansının sonlandırılmasından önce 11/03/2013 - 19/02/2014 tarihleri arasında otomasyon sisteminin arızalı olmasına rağmen faaliyet göstermek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası ile 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin (14) numaralı bendine;

aykırı hareket ettiği;

c) Yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı;

anlaşıldığından, Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisans almaksızın dağıtıcı faaliyeti göstermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.039.300,-TL; yine otomasyon sistemi arızalı olmasına rağmen faaliyet göstermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751.-TL olmak üzere toplam 1.112.051.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.112.051.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2495/2/1-1

—————

Kurul’un 04.12.2014 tarihli ve 5347 - 212 sayılı kararı ile Merzifon Samsun Çevre Yolu 1. Km No: 128 Merzifon/Amasya" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 21.06.2012 tarihli ve LPG - BAY/941 - 54/12862 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı alan MERZİFON PETROL NAKLİYE VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait, LPG otogaz istasyonunda 12.03.2014 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırdığının tespit edilmesi sebebiyle 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.                                                       2495/3/1-1

—————

Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976/74 sayılı kararı ile 08.10.2012 tarihli ve BAY/939 - 82/31619 sayılı bayilik lisansı sahibi Öz Eda Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi neticesinde düzenlenen 17 - 22/05/2013 tarihli ve 5177 sayılı analiz raporundan numunelerin yağ ve solvent olduğunun anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 14.05.2013 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2495/4/1-1

—————

Kurul’un 08/01/2015 tarih ve 5414 - 20 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552 - 4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, lisans başvurusunda belirtilen adresteki değişikliği Kuruma bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve sahibi olduğu dağıtıcı lisansının Genel Hükümler” başlıklı Birinci Bölümünün “Bildirimler” başlıklı 15 inci maddesine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu: 14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2495/5/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarih ve 5347/128 sayılı Kararı ile DAĞ/2552 - 4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 23.01.2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, BAY/939 - 82/27984 numaralı bayilik lisansı sahibi Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Afyonkarahisar - Kütahya Karayolu 40.Km (Pafta No. J24 - C - 21d , Ada No: 101, Parsel No: 53) İhsaniye/Afyonkarahisar adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemini sağlıklı çalıştırmaması ve mevcut otomasyon sisteminin arızasını süresi içinde gidermemesi suretiyle, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın soruşturmaya söz konusu tüzel kişinin doğrudan yazılı savunmasının alınarak başlanması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2495/6/1-1

—————

Kurul’un 03/02/2015 tarihli ve 5460/42 sayılı kararı ile 09.07.2013 tarihli ve BAY/939 - 82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin,

a) 02.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Akköprü Petrol Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adına 02.09.2013 tarih ve 0193286 nolu fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) 02.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği,

c) 13.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması ve Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

d) 13.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, asdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2495/7/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 25. maddeleri ile Madde 23 (c) ve 25 (c)’ye dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Sureti

5 - Doçentlik belgesi (Doçent kadrosuna başvuracaklar için)

6 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Forumu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim - öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adettir),

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e - mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (on beş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değ.

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen yetiştirme alanında doktora yapmış olmak. İleri istatistik yöntemlerinin kullanıldığı çalışmaları yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen yetiştirme alanında doktora yapmış olmak; Çok kültürlü Öğretim yeterlikleri alanında araştırmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen yetiştirme alanında doktora yapmış olmak. Okul öncesi eğitim kurumlarının yönetimiyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Müh. Mim. Fak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Yarı iletkenler konusunda doktora yapmış olmak. Hafıza teknolojileri ve termo elektrik konularında yayınlar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Ziraat Fak.

Bahçe Bitkileri

Sebze Yetiştirme ve Islahı

Yerel domates genotiplerinde Likopen konsantrasyonu üzerine doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Şeker mısır’da karışık ekim konusunda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Ziraat Fak.

Zootekni

Hayvan Yetiştirme

Koyun ıslahı konusunda çalışma yapmış olmak.

2451/1-1