19 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29300

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye  Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlıktan:

Orman Genel Müdürlüğü Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

TEB Holding Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve  bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Birimi

Anabilim Dalı / Programı

Ünvanı

Derece

Adedi

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

Botanik

Doçent Dr.

1

1

Yüksek Dağ Flora ve Vejetasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

Doçent Dr.

1

1

Bor içeren halkalı bileşiklerin sentezi konusunda çalışması olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Zooloji

Doçent Dr.

1

1

Yılanlar konusunda çalışmaları olmak.

2338/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/08/2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/02/2015 tarih ve 257 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Piyade Mahallesi, imarın 46045 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 19/03/2015 günü müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2336/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

44030 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2283/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Marmara Aras Kültür Sanat Eğitim Vakfı (AREV)

VAKFEDENLER: Vehbi Orakçı, İbrahim Halil Torun, Mahmut Altun, Av. Sait Odunkıran.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.02.2015 tarihinde kesinleşen 15/07/2014 tarih ve E: 2013/856, K: 2014/444 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sanat, sosyal hizmet, çevre sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme alanında ülkemizin kalkınmasını sağlamaya yardımcı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Kavaklı Köyü, Köy Kenarı Mevkii, G21A03BC Pafta, 614 Ada, 1 parseldeki 54 numaralı binanın, 1. Bodrum Katındaki 4 numaralı dükkan ve Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Beldesi, 1577 Parseldeki tarla, 30.000,00 TL (Nakit)

YÖNETİM KURULU: Vehbi Orakçı, İbrahim Halil Torun, Mahmut Altun, Av. Sait Odunkıran.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetince tespit edilecek benzer amaçları gören bir kamu kurumu veya vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince,

İlân olunur.

2384/1-1

—————

VAKFIN ADI: Devlet Bahçeli Vakfı (Kısa adı Devletbey Vakfı)

VAKFEDENLER: Devlet Bahçeli

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.03.2015 tarih, E: 2015/116 K: 2015/88 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş felsefesi temelinde ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasi, kültür, sağlık ve eğitim hayatının geliştirilmesine, milli birlik ve bütünlüğün pekiştirilmesine, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasi kültürünün yaygınlaştırılmasına, toplumda milli ve ahlaki değerlerin hâkim kılınmasına, her alanda yardımlaşma ve dayanışma duygusunun güçlenmesine katkı sağlamak; muhtaç ve hastalara yardım etmek, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencileri desteklemek, gençliğin Türk varlığına ve Türk milli ülküsüne bağlı evrensel düzeyde iddia sahibi olarak yetişmesine destek olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Atmış bin TL) nakit.

MÜTEVELLİ HEYET: Devlet Bahçeli, İsmail Faruk Aksu, İzzet Ulvi Yönter, Murat Fettah Soylu, İsmail Özdemir.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı’na (TASAV) devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince,

İlân olunur.

2385/1-1


Başbakanlıktan:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAVI DUYURUSU

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığında “Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında “İstanbul”) 3056 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere, aşağıdaki tabloda bölümleri ve kontenjan adedi belirtilen toplam otuz beş (35) adet Sözleşmeli Personel alımı için sınav yapılacaktır.

 

KONTENJAN ADEDİ

UNVANI

MEZUN OLUNAN BÖLÜMLER (ÖN LİSANS)

10

Tekniker (Fotoğrafçı)

Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

4

Tekniker

(Elektrik)

Elektrik Ön Lisans programından mezun olmak.

3

Tekniker

(Soğutma ve İklimlendirme)

İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

4

Tekniker

(Isıtma ve Havalandırma)

 

Tekniker

(Sıhhi Tesisat)

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

5

Tekniker

(Bilgisayar)

İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

2

Kitap Pataloğu

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Geleneksel Türk El Sanatları veya Geleneksel El Sanatları, Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kimya Lisans programından mezun olmak.

Sanat Tarihi Lisans programından mezun olmak.

3

Çözümleyici

Fakültelerin Fizik veya Matematik bölümleri ile Mühendislik fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar, Yazılım, Endüstri Mühendisliği ile ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olmak.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde veya bu sınava denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan bu düzeye eşdeğer geçerli bir puana sahip olmak.

4

Programcı

Fakültelerin Fizik veya Matematik bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar ve Yazılım ile ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının ilgili Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Bilgisayar programlama dillerinden en az üçünü bilmeleri,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya bu sınava denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan bu düzeye eşdeğer geçerli bir puana sahip olmak.

 

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2- Üniversitelerin en az 2 yıllık Ön Lisans ve 4 yıllık Lisans eğitimi veren fakültelerinin; Yukarıdaki tabloda yer alan Ön Lisans ve Lisans Programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak.

3- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 tarihinde (Lisans /Lisans Düzeyi) yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP: 3 Puan türünden ve 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan (Ön Lisans/Ön Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP:93 puan türünden 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde, yukarıdaki tablonun her bir maddesi için ayrı ayrı olmak üzere alınacak toplam Sözleşmeli Personel sayısının altı (6) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır).

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

6- Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve sınav için istenilen belgeleri belirtilen sürede kuruma vermiş olmak.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar başvurularını (27 Mart - 06 Nisan 2015) tarihleri arasında mesai bitimine kadar http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi (08 Nisan 2015) tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri (09 -17 Nisan 2015) tarihleri arasında (Saat 08.30 -17.00) Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (Yabancı Okul Mezunları

İçin Denklik Belgesi),

2- Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, e-posta adresinin, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığının beyan edildiği özgeçmiş formu http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr) adreslerinden temin edilerek doldurulacaktır,

3- KPSS Sonuç belgesi çıktısı.

4- YDS Sonuç belgesi çıktısı.

Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Bu ilanda yer alan tablonun Ön lisans ve Lisans programlarından mezun olup sınava girmeye hak kazanan adaylar, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL’da alanları ile ilgili uygulamalı ve genel kültür alanında sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ

Uygulamalı ve genel kültür alanında Sözlü sınav (20-21-22 Nisan 2015) tarihlerinde saat 09:30’da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL’da) hizmet binasında yapılacaktır. Adaylar yukarıda belirtilen adres ve saatte giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Uygulamalı ve sözlü sınava katılanların, sınavda başarılı sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalamasının 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul”) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde aldıkları olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

2198/2-1


 


 


 


 


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formlarına özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, merkezi yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2 - Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3 - Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Adaylar başvuru formunu Üniversitemiz http://www.yalova.edu.tr/oubf adresinden temin edebilirler.

6 - Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığından sağlayabilirler.

7 - Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde" belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABILIM VE ANASANAT DALI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler ABD

Profesör

1

2

Sosyal Politika alanında Doçentliğini almış olmak.

"               "

"              "

"              "

Doçent

1

1

Yerel Yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları alanında Doçentliğini almış olmak

"              "

"               "

"              "

Doçent

1

1

Sosyal Politika alanında Doçentliğini almış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk ABD

Profesör

1

1

Maliye alanında Doçentliğini almış olmak. Yap İşlet Devret alanında çalışmaları bulunmak.

"              "

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güv. Hukuku ABD

Doçent

1

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Doçentliğini almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir ABD

Profesör

1

1

Kitab-ı Mukaddes üzerine ve Kur'an Kıraatinin Fonetik ve Belâgat yönü hakkında çalışma ve yayın yapmış olmak.

"              "

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Sanatları Tarihi ABD

Doçent

1

1

Hat sanatı üzerine kitap ve makale yayınlamış olmak. Hat sergisi açmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tasarım

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

Doçent

2

1

Grafik tasarımı alanında çalışmaları bulunmak.

"              "

"              "

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı

Doçent

1

1

Mimar, veya iç Mimar olup, sahne sanatları alanında Doçentliğini almış olmak.

2325/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara Yrd. Doç. düzeyinde öğretim üyesi alınacaktır.

 

PROGRAMI

UZMANLIK ALANI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Optisyenlik

Tıp Fakültesi Mezunu olup Göz Hastalıkları Uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Radyoloji

Tıp Fakültesi Mezunu olup Radyasyon Onkolojisi Uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi Mezunu olup İç Hastalıkları Uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

2

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

• Başvuru dilekçesi

• YÖK formatında özgeçmiş

• Eser listesi

• Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26

34217 Bağcılar

İstanbul

2374/1-1


                         Merkez Bankasından:

2368/1-1


 

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

 

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için TIKLAYINIZ


 

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

 

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için TIKLAYINIZ