19 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29300

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PERLİT M-2 ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


UNİON SPECİAL MARKA DİKİŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇALAR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


FARİNOGRAF PALETİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ / EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KURU TİP BACA GAZI FİLTRESİ VE BACA FANI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


94.890 ADET HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


5.000 KG HOTMELT YAN TUTKALI VE 20.000 KG HOTMELT SIRT TUTKALI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TESİS ALANI KANTİN (HASTANE BÜFE, ÇAY OCAĞI VE KANTİN) YERİ KİRALANACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden:


SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Balçova Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PERLİT M-2 ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2015/32184

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası        :  0 (312) 458 55 00 Faks: 0 (312) 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  173 ton Perlit M-2 (Süzme Yardımcı Maddesi)

b) Teslim Yeri                              :  İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                            :  173 ton Perlit M-2’nin tamamı veya en az %25’i, 2015/Ağustos ayı sonuna kadar, bakiye %75”i ise en geç 15 Ekim 2015 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                          :  08.04.2015 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve (KDV dahil) TL/Tk.50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 08.04.2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2367/1-1


UNİON SPECİAL MARKA DİKİŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇALAR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                                :  2015/31141

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Mithatpaşa Cad. No. 1406100 Yenişehir/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                         :  Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73

Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı                      :  Union Special Marka Dikiş Makinalarında kullanılmak üzere, Toplam 93 Kalemde 456 Adet Yedek Malzeme.

b) Teslim yeri                                               :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale) tarihi ve saati      :  02 Nisan 2015, Perşembe günü; saat 14:00

4 - İhale; şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve 50,00 TL. (Elli Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 02 Nisan 2015 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale yapılan istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2343/1-1


FARİNOGRAF PALETİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Laboratuvarında kullanılmak üzere, 1 adet Farinograf Paleti, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Laboratuvarında görülebilir.

3 - Teklifler en geç 26.03.2015 Perşembe günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe,  Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66               Faks : 397 33 71 – 74

2337/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Kuzey Kısrakdere Telsiz Panosu civarındaki stoklardan 250.000 ton kömürün yüklenmesi Soma B Termik santralı 5-6 üniteleri kamyon bunkerlerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2015/30919

2015- 515

31/03/2015 saat:14:00

200

gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No:111 45500 Soma/ Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

2323/1-1


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ / EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 67,98 TL. ile en çok 428.850,00 TL. arasında değişen; 25/03/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,00.- TL., en çok 42.885,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto parçası, sanayi tipi dikiş makinası, muhtelif elektronik aksam, v.s 57 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 26/03/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur.

2330/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 19,00 TL ile en çok 164.815,00 TL arasında değişen; 25/03/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 16.482,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Tablet, klavye, kazak, çamaşır, sütyen, giyim eşyası, plastik filtre, led aydınlatma aksamı, araba anahtarı ve aksamları, anahtarlık, magnet, gözlük çerçevesi, makine aksamı, elektronik kart, elektronik cip, elektronik aksam, plastik aksam, güç kaynağı, metal inşaat demiri, kubik zirkon taş numunesi, kolye zinciri, aydınlatma aksamı, oto arıza tespit cihazı, defter, metal mutfak eşyası, usb girişli kablo, aydınlatma ampulü, terlik, kontrol valfi, diyot, çanta, kılıf, aliminyum eşya, ekran, bileklik, entegre, fotoğraf makinesi için lens, kuş figürü ( altından, üzeri pırlanta taşlarla süslü ), kesintisiz güç kaynağı, kumaş, ayakkabı tabanı, deri kimyasalı, kol saati, ışık ve ses modülü özelliği olan eşya, sigara filitresi, cep telefonu, E-book, bağlantı kablosu, Gps cihazı, Mp3 çalar, batarya, Mp4 müzik çalar, mikro kamera, fotoğraf makinesi, kulaklık, usb kablosu, gps navigatör, fotokopi makinesi, şarj aleti, hafıza kartı, soket ucu, tansiyon aleti, deri kalpak, cam bardak, renkli tv tüpü, buton, bez torba, güneş gözlüğü, cep telefonu ekran camı, cep telefon kılıfı, adaptör, harici şarj cihazı, v.b. 42 (kırk iki) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 26/03/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur.

2329/1-1


KURU TİP BACA GAZI FİLTRESİ VE BACA FANI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 7 adet kuru tip baca gazı filtresi ve 7 adet baca fanı malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.03.2015 günü saat 14:00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2211/1-1


94.890 ADET HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

Bölge Müdürlüğümüz 72 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü - Afyonkarahisar sahasında bulunan 94.890 adet hurda beton travers 19.09.1996 Tarih 22762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TCDD. Alım Satım ve İhale Yönetmeliği 13/I maddesine göre Kapalı Zarf Usulü ihale ile satılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığı - AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati 07/04/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Bürosu - Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan firmadan %10 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir.

5 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2366/1-1


5.000 KG HOTMELT YAN TUTKALI VE 20.000 KG HOTMELT SIRT TUTKALI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı, 5.000 kg Hotmelt Yan Tutkalı ve 20.000 kg Hotmelt Sırt Tutkalı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameler, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.03.2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların numunelerinin teknik şartnamelerine uygunluğunun ihtiyaç sahibi Kuruluşça belirlenmesini müteakip, numunelerinin uygun olduğu tespit edilen firmaların, fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belgelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürebilmeleri şeklinde olacaktır.

2369/1-1


TESİS ALANI KANTİN (HASTANE BÜFE, ÇAY OCAĞI VE KANTİN) YERİ KİRALANACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden:

1 - Aşağıda bilgileri verilen tesis alanı Kantin (Hastane büfe, çay ocağı ve kantin) yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37’inci maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 2 (İki) yıl süre ile kiralanacaktır.

İhale, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin Üçgen Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 13 adresinde 6. Kat Satın Alma İhale Salonunda yapılacaktır.

2 - Şartname bedeli 250,00.-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) olup, Ziraat Bankası Antalya Şubesi TR55 0001 0000 3662 9451 5950 01 IBAN no'lu hesaba nakit, havale ya da eft yapıldıktan sonra Satın Alma servisinden alınabilir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İHALEYE İLİŞKİN

İhale tarihi: 03.04.2015 Cuma günü Saat: 10:00

5 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri 03/04/2015 tarih saat 10:00 a kadar Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2. kat evrak kayıt birimine ibraz etmeleri gereklidir. İhaleye Katılabilme Şartları;

6 - İhaleye katılabilmek için

A - Gerçek Kişilerin;

a -Yasal yerleşim yeri sahibi olunması,

b - Tebligat için Türkiye’ de adres gösterilmesi,

c - TC Kimlik numaraları ile başvurmaları,

d - Geçici teminatı yatırmış olmaları gerekmektedir.

B - Tüzel Kişilerin;

a - Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,

c - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri

d - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

C - Ortak Girişimlerden;

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

2 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

7 - Geçici ve Kesin teminat olarak alınacak belgeler

Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler( nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

8 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddesindeki kişiler veya 83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.

11 - İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                                                                        Taşınmazlara ait bilgiler

Taşınmaz No                                       :  1 (Merkez Bina)

İli                                                        :  Antalya

İlçesi                                                   :  Muratpaşa

Pafta No / Cilt No                               :  17

Ada No / Sayfa No                             :  4520

Parsel No / Sıra No                             :  89

Hazine Payı                                         :  Tam

Cinsi                                                   :  Hastane

Kiralanacak Olan Yer ve Amacı          :  Hastane Büfe, Çay Ocağı ve Kantin Yerleri.

Kiralanacak Olan Yüzölçümü (m2)     :

1 - Hastanemiz kuzey cephe poliklinik girişinin sağ tarafında bulunan, merkez kantin binası 140 (m2) kapalı ve 300 (m2) açık olmak üzere toplam 440 m2) alan

2 - Batı cephesinde yeşil alan içerisinde, personel kantini binası 100 (m2)  kapalı ve 200 (m2) açık olmak üzere toplam 300 (m2) alan

3 - A Blok 10 katta bulunan, personel kantini binası 20 (m2) kapalı alan

Taşınmaz No                                       :  2 (Aşur Aksu Hastanesi)

İli                                                        :  Antalya

İlçesi                                                   :  Kepez

Mahalle/Köyü                                     :  Duraliler Mahallesi

Pafta No / Cilt No                               :  ..../114

Ada No / Sayfa No                             :  ..../11296

Parsel No / Sıra No                             :  2745/

Hazine Payı                                         :  Tam

Cinsi                                                   :  Hastane

Niteliği                                                :  Maliye Hazinesi

Kiralanacak Olan Yer ve Amacı          :  Hastane Büfe, Çay Ocağı ve Kantin Yerleri

Kiralanacak Olan Yüzölçümü (m2)     :

Aşur Aksu Hastanesinde bulunan, kantin binası 20 (m2) kapalı ve 20 (m2) açık olmak üzere toplam 40 (m2) alan

 

İHALE BİLGİLERİ

Kiralanan yer ve Amacı

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve bu tesise bağlı Aşır Aksu Semt Polikliniği – Kantin, Büfe, Çay Ocağı Alanı

Kiralanan yüzölçümü/süresi

2 (İki) yıl süre ile Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve bu tesise bağlı Aşır Aksu Semt Polikliniği içerisindeki toplam 800 m2 alanın kantin alanı olarak kiraya verilmesi.

Tahmini kira bedeli

1.825.348,80-TL [1(Bir) yıllık]

Geçici teminat Tutarı

547.604,64.-TL [Teminat Mektubu olması halinde süresiz]

Geçici Teminatın yatırılabileceği yer:

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ nin Ziraat Bankası Antalya Şubesi TR55 0001 0000 3662 9451 5950 01 IBAN no' lu hesabına yatırılması.

İhale Şekli

2886 Devlet İhale Kanunu 37. maddesi (Kapalı Teklif Usulü)

İhalenin yapılacağı Yer

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Salonu (6. Kat)

Teklif Zarfının teslim edileceği Yer

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Evrak Kayıt Servisi

Doküman Bedeli

250,00-TL. (İki Yüz Elli Türk Lirası)

İhale tarih/saati

03.04.2015 Cuma günü Saat:10:00

2339/1-1


SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                                 DOSYA NO: 2001/2

1 - Ticari Ve İktisadi Bütünlüğün Adı    :  Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

2 - Borçlular                                           :  1 - Aks Radyo ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

2 - Medya İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

3 - İhale Tarihi                                        :  30/04/2013 / 03/05/2013

4 - İhale Bedeli                                       :  8.110.000. - USD

5 - İhalenin Onay Tarihi                         :  26/09/2013

6 - Borçlu şirketlerin 5411 sayılı kanunun 134. madde kapsamındaki geçmiş dönem borç bilgisi

 

Alacaklı

Fon Kurulu Karar Tarih ve Sayısı

Ödenecek Meblağ (TL)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

23.06.2011 tarih ve 2011/210 sayılı

4.038.034,24 TL

 

7 - Borçlu Şirketlerin 5411 Sayılı Kanunun 134. Maddesi Kapsamında Değerlendirilen, İhale Onay Tarihi İtibarıyla Devlete Ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Olan 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Borç Bilgileri

(7-A)

Alacaklı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

Borç Miktarı

1.092.516,77 TL

(7-B)

Alacaklı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Borç Miktarı

330.670,08 TL

 

Borçlu şirketler tarafından 6552 sayılı Kanun kapsamında borçlarının yapılandırılması için başvurular yapılmış olup, sıra cetvelinin kesinleşeceği tarihte yapılandırılarak indirim sağlanan borçlar dikkate alınıp ödeme yapılacaktır.

8 - Borçlu Şirketlerin 5411 Sayılı Kanunun 134. Maddesi Kapsamında Değerlendirilen Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Üst Kurullara Olan Borç Bilgileri

 

Alacaklı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

Borç Miktarı

6.576.887.651 TL (Faiz ve masraf hariç)

 

9 - İLGİLİ MEVZUAT

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 8. fıkrası,

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.”

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26. Maddesi,

(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen alacaklılara önceden ödeme yapılabilir.

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.

(3) 5411 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki satışlarda sıra cetvelinin düzenlenmesinde anılan madde hükmü de dikkate alınır.

(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

(6) Satış Komisyonu, hak sahiplerine ödeme yapılana kadar nakit ihale bedelini uygun göreceği şekilde nemalandırır.

Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri

DEĞERLENDİRME

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi hükümleri doğrultusunda Fon Kurulunun 27.09.2012 tarih ve 2012/261 sayılı kararı ile oluşturulan “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 30.04.2013 / 03.05.2013 tarihlerinde gerçekleştirilen açık artırma/pazarlık ihalesi neticesinde 8.110.000 USD bedelle Planet Yerli Televizyon Yayıncılığı A.Ş.ye Fon Kurulunun onayına sunulmak üzere ihale edilmiş, ihale Fon Kurulunun 26.09.2013 tarih ve 2013/257 sayılı kararı ile onaylanmış ve 8.110.000 USD ihale bedeli TMSF’nin ilgili hesabına yatırılmıştır. İhale bedeli, Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü içerisinde mal, hak ve varlıkları bulunan Aks Radyo ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ve Medya İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.nin tüm borçlarını karşılayamaması nedeniyle 8.110.000 USD ihale bedelinden öncelikle 13.044,90 TL satış masrafı çıkarıldıktan sonra kalan ihale bedeli ve ihale bedeline ödeme gününe kadar işleyecek faizi aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır;

1 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134. maddesi gereğince “geçmiş dönem borcu” olarak yukarıda 6’da belirtilen alacağın tamamının ödenmesi için TMSF’ye 4.038.034,24 TL pay ayrılmasına,

2 - Yukarıda 7-A’da belirtilen alacağın tamamının ödenmesi için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına 1.092.516,77 TL pay ayrılmasına (borçlu şirketler tarafından 6552 sayılı Kanun kapsamında işbu borcun yapılandırılması için başvurular yapılmış olup, sıra cetvelinin kesinleşeceği tarihte yapılandırılarak indirim sağlanan borçlar dikkate alınıp ödenecektir)

3 - Yukarıda 7-B’de belirtilen alacağın tamamının ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 330.670,08 TL pay ayrılmasına (borçlu şirketler tarafından 6552 sayılı Kanun kapsamında işbu borcun yapılandırılması için başvurular yapılmış olup, sıra cetvelinin kesinleşeceği tarihte yapılandırılarak indirim sağlanan borçlar dikkate alınıp ödenecektir)

4 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134. maddesi gereğince bakiye ihale bedeli ile ihale bedeline ödeme gününe kadar işleyecek faizin TMSF’ye ayrılmasına, bu bedel yukarıda 8’de belirtilen TMSF alacağının tamamını karşılamaya yetmediğinden TMSF’nin bakiye alacağının ödenmesine yer olmadığına,

5 - İhale bedelinden kalan miktar olmadığından yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre diğer alacaklılar (haciz vs) ile İhale Şartnamesinin 15.1.xii. maddesi kapsamında alacak bildiriminde bulunan alacaklıların sıralamaya alınmasına mahal olmadığına,

6 - Sıra cetvelinin bir suretinin masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılmasına,

7 - Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmesine,

8 - Sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup sıra cetveline yapılan itirazların aynı süre içerisinde Satış Komisyonu’na bildirilmesine,

9 - İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedelinin hak sahiplerine ödenmesine, karar verildi.

2331/1-1


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2015 / 29715

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların          

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

                                                                                                              MUHTELİF MALZEME ALIMI

Sıra No

Malzemenin Evsafı

Ölçüsü

Miktarı

1

Küspe Presi Kafes Sacı 2,5 x 500 x 1390 mm (CrNi)

Adet

232

2

Küspe Presi Kafes Sacı 2,5 x 580 x 1390 mm (CrNi)

Adet

32

3

Siyah Boru Ø 88,9 x 5,6 x 6000 TS EN 10217-1 st 37

Boy

20

4

Siyah Boru Ø 114,3 x 6,3 x 6000 TS EN 10217-1 st 37

Boy

10

5

Siyah Boru Ø 168,3 x 7,1 x 6000 TS EN 10217-1 st 37

Boy

20

6

Patent Dirsek Ø 42,4 x 3,6 mm ANSI B 16.9 SCH40 st37 90º 3S

Adet

20

7

Patent Dirsek Ø 60,3 x 4,0 mm ANSI B 16.9 SCH40 st37 90º 3S

Adet

20

8

Patent Dirsek Ø 76,1 x 5,6 mm ANSI B 16.9 SCH40 st37 90º 3S

Adet

10

9

Patent Dirsek Ø 88,9 x 5,6 mm ANSI B 16.9 SCH40 st37 90º 3S

Adet

10

10

Paslanmaz Boru Ø 139,7 x 5,0 x 6000 DIN 2463 -304 L

Boy

20

11

Paslanmaz Boru Ø 26,9 x 3,0 x 6000 DIN 2463 -304 L

Boy

30

12

Paslanmaz Boru Ø 60,3 x 3,6 x 6000 DIN 2463 -304 L

Boy

20

13

Paslanmaz Dirsek Ø 26,9 x 3,0 ANSI B 16.9 - 304 L 90º 3S

Adet

30

14

Paslanmaz Dirsek Ø 60,3 x 3,0 ANSI B 16.9 - 304 L 90º 3S

Adet

20

15

Paslanmaz Dirsek Ø 139,7 x 3,4 ANSI B 16.9 - 304 L 90º 3S

Adet

10

16

Paslanmaz Sac 1000 x 2000 x 2 304 L

Adet

30

17

PE BORU (PLASTİK) Ø 200 X 12000 MM (50 BOY) PE 100 SDR 11 PN 10

Metre

600

18

PE FLANŞLI GEÇİŞ ADAPTÖRÜ (PLASTİK) Ø 200 MM PE 100 SDR 11 PN 10

Adet

2

19

PR DİRSEK 90º (PLASTİK) Ø 200 MM PE 100 SDR 11 PN 10

Adet

2

20

SİYAH BORU Ø 219,1 X 5,6 X 6000 - TSEN 10217- 1 - ST 37

Boy

136

21

SİYAH BORU Ø 139,7 X 5,4 X 6000 - TSEN 10217- 1 - ST 37

Boy

24

22

SİYAH BORU Ø 76,1 X 5,0 X 6000 - TSEN 10217- 1 - ST 37

Boy

24

23

PASLANMAZ BORU Ø 76,1 X 2,9 X 6000 DIN 2463 -304 L

Adet

15

24

PATENT DİRSEK Ø 219,1 X 5,9 DIN 2605 - ST 37, -90 DER, 3S

Adet

15

25

PATENT DİRSEK Ø 139,7 X 6,3 ANSI B 16.9 SCH 40 ST 37; 90 DER,3S

Adet

10

26

PROFİL NPU 100 DIN 1026; BOY: 6000 MM -ST 37

Adet

50

27

PROFİL NPU 80 DIN 1026; BOY: 6000 MM -ST 37

Adet

20

28

KÖŞEBENT 40X40X4 DIN 1028 BOY:6000 MM - ST 37

Adet

20

29

KARE PROFİL 40X40X3 BOY: 6000 MM ST-37

Adet

20

30

SİLME DEMİR 30X5X6000 MM- ST 37

Adet

20

 

b) Teslim Yeri                           :  Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı ve İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü (Küspe Presi Kafes Sacları 60 (Altmış) takvim günü) içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  31.03.2015 Salı günü saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 31.03.2015 Salı günü saat 1400 ’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2328/1-1


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyetleri Belediyemize ait, aşağıdaki listede yazılı İmar Planlarına göre -2- adet ARSA’nın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

(a) İhale Tarihi/Günü/Saati     :  31.Mart.2015/Salı/Tabloda belirtilen saatlerde

(b) İhalenin Yapılacağı Yer    :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

2 - Ödeme Şekil ve Şartları     :

2.1. Vadeli Ödemelerde - 1     :  İhalede belirlenen bedel, %10’u peşin geri kalan miktar -16- ay vade bedelidir.

2.2. Vadeli Ödemelerde - 2     :  İhalede belirlenen bedelin %50’sinin peşin ödenmesi halinde; geri kalan %50’lik dilim üzerinden %4 indirim uygulanacak ve -16- ay eşit vadeye bölünecektir.

Vadeli ödemelerde vade süresinden önce bütün borcun ödenmesi durumunda peşin ödemelerde uygulanan %8 indiriminin kalan vade süresine orantılanarak indirim uygulanacaktır.

2.3. Peşin Ödemelerde            :  İhalede belirlenen bedel üzerinden %8 indirim uygulanır.

3 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI)

3.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

3.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

3.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

3.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

3.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

3.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz) ve istenilen diğer belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir.

3.7.1.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince (Listede 1, 2, 3);

3.7.1.1.1. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

3.7.1.1.2. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

3.7.1.1.3. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 31.Mart.2015 tarihinde saat 14:00’ e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır.

 

BELEDİYEMİZE AİT SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (KAPALI TEKLİF USULÜ) (K.D.V. ve Diğer Vergi, Harçlar Hariç)

S

Cinsi

Mahalle

Ada/Parsel

Mevkii

İmar Durumu

Yüzölçümü

m2

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Saati

1

Arsa

L.H.P.

2250/10

Kütahya - Tavşanlı Yolu (Sol)

Otel ve Ticari Tesis Alanı

Özel Eğitim Tesisi

  8.796,86

2.200.000,00 ¨

  66.000,00 ¨

14:00

2

Arsa

Bosna-i Cedit

726

Kütahya - Eskişehir Yolu (Sağ)

K. Sanayi Tes. Alanı –

H 6,50 Mt.

12.647,57

4.500.000,00 ¨

135.000,00 ¨

14:03

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3.Kat) müracaatları

İlan olunur.

İrtibat: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

2279/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Balçova Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine

Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35210102262

İzmir

Menderes

Özdere - Orta Mah.

23u-2a

254

1

11.965,00

7.369,00

Arsa

Tercihli Turizm Tesis Alanı

4.421.400,00

1.326.420,00

30.03.2015

15:00

 

1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazdaki Hazine hissesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Satışa sunulan ve ihalesi yapılacak taşınmazın; Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Balçova Emlak Müdürlüğünce Hükümet Konağı C Blok Kat:4 Konak İZMİR adresindeki Balçova Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.

3 - Satışa sunulan ve ihalesi yapılacak taşınmaza ait şartname ve ekleri ilgili Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

5 - Taşınmazın satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU: (232) 489 41 40

İlan olunur.

2147/1-1


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığından:

1 - Kuruluşumuza ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy İstasyon sahasında, 72 ada 2 parselde bulunan 474,00m2’lik Hangar Binası ve 307,00m2’lik açık alan olmak üzere toplam 781,00m2’lik taşınmazın “lokanta, kafeterya, restoran” olarak kullanılmak üzere 10.000,00 - TL/Ay (KDV hariç) muhammen bedel üzerinden kapalı zarf ile teklif alma yöntemi ile kiralanacaktır. İhale konusu taşınmaz için imza tarihinden itibaren 10 (on) yıl geçerli sözleşme akdedilecektir.

2 - İhale 30.03.2015 Pazartesi günü saat 13:30’da 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3 - İhaleye ait ilan ve isteklilerden aranan belgeler Sirkeci Gar Müdürlüğü ilan tahtası ile TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr/ihaleler” internet adresinde de görülebilir.

4 - Geçici teminat bedeli 30.000,00 - TL’dir.

5 - İhale şartname bedeli 200,00 - TL + KDV’dir. İhale Şartnamesi TCDD 1. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü-Haydarpaşa’da ücretsiz görülebilir.

6 - İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 30.03.2015 Pazartesi günü saat 13:30 a kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan teklifler geçerli olup gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Yapılan ihalede tek katılım olması halinde, ihale komisyonunca da uygun görülmesi durumunda aynı anda pazarlık yöntemine dönüştürülür. Pazarlık yöntemi ile ilgili hususlar şartnamede belirtilmiştir.

8 - TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ile 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya da kısmen yapmakta serbesttir. İlgililere duyurulur.

ADRES: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa - Kadıköy / İstanbul

TEL      : 0.216.348 80 20 dahili 4778 veya 4558

FAKS  : 0.216.336 22 57             0.216.349 91 12

2185/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı ve peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 02.04.2015 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                                      - İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,      - Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                                     - Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 250 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.oo' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amir’inin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amir’inin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı (m2)

Hisse (m2)

Hmax

Emsal

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Saati

1

Altındağ

Doğantepe

19362/1

Konut

473.00

Tam

1 KAT

 

130,075.00

3,902.25

14:00

2

Altındağ

Doğantepe

19364/1

Konut

404.00

Tam

1 KAT

 

111,100.00

3,333.00

14:02

3

Altındağ

Doğantepe

19363/1

Konut

261.00

Tam

1 KAT

 

71,775.00

2,153.25

14:04

4

Altındağ

Feridunçelik

19318/1

Konut

2,398.00

Tam

4 KAT

 

899,250.00

26,977.50

14:06

5

Altındağ

Doğantepe

23577/1

Konut

3,758.09

Tam

Serbest

E:2.00

1,503,236.00

45,097.08

14:08

6

Altındağ

Feridunçelik

19312/1

Konut

2,093.00

Tam

4 KAT

 

627,900.00

18,837.00

14:10

7

Altındağ

Feridunçelik

19303/1

Konut

944.00

Tam

4 KAT

 

283,200.00

8,496.00

14:12

8

Altındağ

Feridunçelik

19331/1

Konut

1,563.00

Tam

4 KAT

 

468,900.00

14,067.00

14:14

9

Altındağ

Feridunçelik

19307/4

Konut

186.00

Tam

2 KAT

 

55,800.00

1,674.00

14:16

10

Altındağ

Feridunçelik

19307/5

Konut

208.00

Tam

2 KAT

 

62,400.00

1,872.00

14:18

11

Altındağ

Feridunçelik

19283/1

Konut

1,484.00

Tam

4 KAT

 

445,200.00

13,356.00

14:20

12

Altındağ

Feridunçelik

19256/1

Konut

1,240.00

Tam

3 KAT

 

372,000.00

11,160.00

14:22

13

Altındağ

Feridunçelik

19263/1

Konut

2,121.00

Tam

3 KAT

 

636,300.00

19,089.00

14:24

14

Altındağ

Feridunçelik

19255/1

Konut

317.00

Tam

2 KAT

 

95,100.00

2,853.00

14:26

15

Altındağ

Feridunçelik

19365/11

Konut

240.00

Tam

2 KAT

 

72,000.00

2,160.00

14:28

16

Yenimahalle

Susuz

63401/1

Konut

7,000.00

Tam

Hmin:8 Kat

E:1.00

4,550,000.00

136,500.00

14:30

17

Yenimahalle

Susuz

63310/4

Konut

10,514.98

Tam

Hmin:8 Kat

E:1.00

5,257,490.00

157,724.70

14:32

18

Yenimahalle

Susuz

63340/2

Konut

4,754.09

Tam

Hmin:8 Kat

E:1.00

2,377,045.00

71,311.35

14:34

19

Yenimahalle

Susuz

63318/2

Konut

10,658.79

Tam

Hmin:8 Kat

E:1.00

5,329,395.00

159,881.85

14:36

20

Yenimahalle

Susuz

63311/1

Ticaret

4,130.76

Tam

Serbest

E:0.75

2,478,456.00

74,353.68

14:38

2226/1-1